Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

GROZĪJUMI LIKUMĀ «PAR ĪPAŠUMA ATDOŠANU RELIĢISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM»

(Rīgā 1994. gada 5. Novembrī)

 

Izdarīt likumā «Par īpašuma atdošanu reliģiskajām organizācijām (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22/23; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

«5. pants. Reliģisko organizāciju īpašuma objekta sastāvs nosakāms atbilstoši dokumentos fiksētajam sastāvam. Ja dokumentu nav vai tie nav saglabājušies pilnībā, kā arī strīda gadījumā īpašuma objekta sastāvu konstatē tiesa.»

 

2. 7. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «pilsētas rajona»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «pilsētas vai pagasta Tautas deputātu padomes valdei (izpildkomitejai)» ar vārdiem «pilsētas domei vai pagasta padomei».

 

3. 8. pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus «pilsētas rajona»;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus «pilsētas vai pagasta Tautas deputātu padomes valde (izpildkomiteja)» (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem «pilsētas dome vai pagasta padome» (attiecīgajā locījumā).

 

4. Izteikt 9. panta ceturto daļu šāda redakcija: «Pašvaldības var sniegt atbalstu reliģiskajām organizācijām kulta ēku un citu īpašuma objektu atjaunošanā.»

 

PĀREJAS NOTEIKUMS

 

Laika posmā, kamēr Rīgā saglabājas priekšpilsētas (rajona) kā administratīvās teritorijas, pieteikumus par īpašuma atdošanu reliģiskajām organizācijām var izskatīt priekšpilsētu (rajonu) valdes.

 

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 27. oktobrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

 

Rīgā 1994. gada 5. novembrī