Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Eesti Vabariigi haridusseadus

(terviktekst nov 2005)

Vastu võetud 23. märtsil 1992. a.(RT 1992, 12, 192; terviktekst RT I 2003, 33, 205),jõustunud 30. märtsil 1992. a.,muudetud järgmiste seadustega:24.11.2005 jõust.01.01.2006 - RT I 2005, 65, 498;21.10.2004 jõust.19.11.2004 - RT I 2004, 75, 524;28.06.2004 jõust.01.09.2004 - RT I 2004, 56, 404;13.05.2004 jõust.27.05.2004 - RT I 2004, 45, 316;21.04.2004 jõust.05.07.2004 - RT I 2004, 41, 276;21.04.2004 jõust.16.05.2004 - RT I 2004, 41, 275;03.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 78, 526;07.08.2003 jõust.01.09.2004 - RT I 2003, 58, 387;12.06.2003 jõust.28.06.2003 - RT I 2003, 48, 342. 

I. Üldsätted

§ 1. Haridusseaduse ülesanne

Haridusseaduse ülesanne on õiguslikult tagada haridussüsteemi kujunemine, toimimine ning areng.

§ 11. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Hariduse mõiste, eesmärgid ja tasemed

(1)       Käesoleva seaduse raames on haridus õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib.

(2)       Hariduse põhialustes lähtutakse üldinimlike ja rahvuslike väärtuste, isiksuse, usu- ja südametunnistuse vabaduse tunnustamisest.

(3)       Hariduse eesmärk on:

1)         luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis;

2)         kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi;

3)         luua igaühele eeldused pidevõppeks.

(4)       Ülesannetest johtuvalt liigitatakse haridus üld-, kutse- ja huvialahariduseks.

(5)       Haridusel on järgmised tasemed:

1)         alusharidus;

2)         põhiharidus (hariduse I tase);

3)         keskharidus (hariduse II tase);

4)         kõrgharidus (hariduse III tase).

(29.01.2003 jõust.10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116)

(6)       Igale haridustasemele kehtestatakse nõuded, mida nimetatakse riigi haridusstandardiks. Riigi haridusstandardid esitatakse riiklikes õppekavades. Õppekavad sisaldavad hariduse sisu määravaid kohustuslikke õppeprogramme, õppetööks ettenähtud ajakulu, kohustuslikke teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kirjeldusi.

[...]

§ 4. Haridussüsteemi korralduse põhimõtted

(1)       Riik ja kohalik omavalitsus tagavad Eestis igaühe võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras.

(2)       Eesti territooriumil tagavad riik ja kohalik omavalitsus võimaluse omandada avalikes haridusasutustes ja ülikoolides eestikeelne haridus kõigil haridustasemetel.

(3)       Eesti Vabariik tagab eesti keele õpetamise kõigis muukeelsetes avalikes õppeasutustes ja muukeelsetes õpperühmades.

(4)       Usuõpetuse õppimine ja õpetamine on vabatahtlik.

(5)       Haridussüsteemi ülesehitus ning riigi haridusstandard loovad igaühele võimaluse siirduda ühelt haridustasemelt teisele.

(6)       Haridusasutuste tegevuse majanduslik kindlustamine on lahus pedagoogilisest juhendamisest ja kontrollist.

(7)       Keskhariduse omandamine avalikes haridusasutustes on õppemaksuta.

(8)       Haridusasutuses kasutatavad õppevormid määratakse seadusega või haridusasutuse põhikirja või põhimäärusega.

(29.01.2003 jõust.10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116)

(9)       Haridussüsteemi juhtimisel lähtutakse otstarbeka detsentraliseerimise põhimõttest.

(10)     Haridusasutuste juhtimisel ühendatakse juhi isiklik vastutus, kollegiaalne otsustamine ja ühiskonna järelevalve.

[...]

X. Haridusseaduse rakendamine

§ 37. Rakendamine

(1)       Kehtestada "Eesti Vabariigi haridusseadus" 1992. aasta 30. märtsist.

(11)      (Kehtetu - 07.08.2003 jõust.01.09.2004 - RT I 2003, 58, 387)

(2)       Tunnistada kehtetuks:

1)         1974. a. 26. aprilli "Eesti NSV haridusseadus" koos hilisemate muudatustega (ENSV Teataja 1974, nr. 23, art. 201; 1986, nr. 20, art. 261);

2)         1974. a. 26. aprilli Eesti NSV Ülemnõukogu otsus "Eesti NSV haridusseaduse kehtestamise kohta" (ENSV Teataja 1974, nr. 23, art. 202);

3)         1986. a. 25. septembri Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsus "Eesti NSV haridusseaduse paragrahvide 23, 25 ja 29 kohaldamise korra kohta".

(3)       Vabariigi valitsusel ja haridus- ja teadusministril on õigus anda määrusi käesoleva seaduse alusel ja täitmiseks.

(26.06.96 jõust.26.07.96 - RT I 1996, 49, 953; 16.10.2002 jõust.01.01.2003 - RT I 2002, 90, 521; 29.01.2003 jõust.10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116)

(4)       Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punkt 6 jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

(13.06.2001 jõust.22.07.2001 - RT I 2001, 65, 375)

(5)       Käesoleva seaduse § 361 lõikeid 61–64 rakendatakse:

1)         2004. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 1-aastast last;

2)         2005. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 2-aastast last;

3)         2006. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 3-aastast last;

4)         2007. aastal vanemale, kes kasvatab kuni 4-aastast last;

5)         2008. aastast alates vanemale, kes kasvatab kuni 5-aastast last.

(03.12.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 78, 526)

(6)       Õppelaenu osalise kustutamise taotluse menetlemisel kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud õigust. Kui isik esitas käesoleva seaduse § 361 lõike 61 alusel õppelaenu osalise kustutamise taotluse, mille puhul ei ole võimalik õppelaenu kustutamisel arvestada õppeaastaid õpingute alustamisest alates, kohaldatakse taotluse menetlemisel § 361 lõigetes 61–68 sätestatut.

(21.04.2004 jõust.16.05.2004 - RT I 2004, 41, 275)

(7)       Eesti Vabariigi haridusseaduse 2003. aasta 28. juunil jõustunud muudatusi rakendatakse järgmiselt:

1)         kui laenusaajal oli muudatuste jõustumise hetkel alla 3-aastane laps või ta oli ajateenistuses või 80–100 protsendi ulatuses püsivalt töövõimetu ning kui laenusaaja esitas taotluse pärast muudatuste jõustumise kuupäeva käesoleva seaduse § 364 lõike 4 alusel või töövõimetuslehe käesoleva seaduse § 362 lõike 51 alusel, kohaldatakse laenusaaja suhtes 2003. aasta 28. juunil jõustunud redaktsiooni;

2)         kui laenusaaja eksmatrikuleeriti enne 2003. aasta 28. juunit, rakendatakse laenusaaja suhtes eksmatrikuleerimise ajal kehtinud Eesti Vabariigi haridusseaduse redaktsiooni.

(21.04.2004 jõust.16.05.2004 - RT I 2004, 41, 275)

 

©FB

Trascina file per caricare

Republic of Estonia Education Act

(consolidated text Nov 2005)

Passed 23 March 1992(RT1 1992, 12, 192; consolidated text RT I 2003, 33, 205),entered into force 30 March 1992,amended by the following Acts:24.11.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 65, 498;21.10.2004 entered into force 19.11.2004 - RT I 2004, 75, 524;28.06.2004 entered into force 01.09.2004 - RT I 2004, 56, 404;13.05.2004 entered into force 27.05.2004 - RT I 2004, 45, 316;21.04.2004 entered into force 05.07.2004 - RT I 2004, 41, 276;21.04.2004 entered into force 16.05.2004 - RT I 2004, 41, 275;03.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 78, 526;07.08.2003 entered into force 01.09.2004 - RT I 2003, 58, 387;12.06.2003 entered into force 28.06.2003 - RT I 2003, 48, 342.

I. General Provisions

§ 1. Purpose of Education Act

The purpose of the Education Act is to provide legal basis for the formation, functioning and development of the education system.

§ 11. Application of Administrative Procedure Act

The provisions of the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Definition, objectives and levels of education

(1)       For the purposes of this Act, education is a system of knowledge, skills, experience, values and behavioural norms which is determined by study modules, which is recognised by society and the acquisition of which is controlled by society.

(2)       The fundamental principles of education are based on the recognition of universal and national values, of the individual and of freedom of religion and conscience.

(3)       The objectives of education are to:

1)         create favourable conditions for the development of the individual, the family and the Estonian nation, including ethnic minorities, and economic, political and cultural life in Estonian society and also nature conservation, within the context of the global economy and global culture;

2)         shape individuals who respect and abide by the law;

3)         create opportunities for everyone to engage in continuous learning.

(4)       According to its objectives, education is divided into general education, vocational education and hobby education.

(5)       Education has the following levels:

1)         pre-school education;

2)         basic education (first level of education);

3)         secondary education (second level of education);

4)         higher education (third level of education).

(29.01.2003 entered into force 10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116)

(6)       Requirements, called national standards of education, shall be determined for each level of education. The national standards of education shall be set out in national curricula. The curricula shall contain compulsory study modules setting out the content of education, and the prescribed duration of study and compulsory descriptions of knowledge, skills, experience and behavioural norms.

[...]

§ 4. Principles of organisation of education system

(1)       The state and local governments shall ensure that everyone in Estonia has the opportunity to fulfil the obligation to attend school and the opportunity to engage in continuing education, under the conditions and pursuant to the procedure prescribed by legislation.

(2)       Within the territory of Estonia, the state and local governments shall ensure that opportunities exist for the acquisition of education in Estonian at all levels of education in public educational institutions and universities.

(3)       The Republic of Estonia shall ensure that the Estonian language is taught in all public educational institutions and study groups where instruction is carried out in a language other than Estonian.

(4)       The study and teaching of religious education shall be voluntary.

(5)       The structure of the education system, along with the national standards of education, shall provide opportunities for everyone to move from one level of education to the next.

(6)       The management of the financial affairs of educational institutions shall be separate from pedagogical supervision and control.

(7)       The acquisition of secondary education in public educational institutions shall be free of any tuition fees.

(8)       Forms of study undertaken in an educational institution shall be determined by law or the statutes of the educational institution.

(29.01.2003 entered into force 10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116)

(9)       The education system shall be managed on the basis of the principle of reasonable decentralisation.

(10)     In the management of educational institutions, the personal responsibility of the head shall be combined with collegial decision-making and public supervision.

[...]

X. Implementation of Education Act

[...]

§ 37. Implementation

(1)       The Republic of Estonia Education Act shall be established as of 30 March 1992.

(11)      (Repealed - 07.08.2003 entered into force 01.09.2004 - RT I 2003, 58, 387)

(2)       The following are repealed:

1)         the Estonian SSR Education Act of 26 April 1974 together with its subsequent amendments (ENSV Teataja3 1974, 23, 201; 1986, 20, 261);

2)         Resolution of the Supreme Soviet of the Estonian SSR of 26 April 1974On Establishment of the Estonian SSR Education Act” (ENSV Teataja 1974, 23, 202);

3)         Resolution of the Presidium of the Supreme Soviet of the Estonian SSR of 25 September 1986On Procedure for Application of §§ 23, 25 and 29 of the Estonian SSR Education Act”.

(3)       The Government of the Republic and the Minister of Education and Research have the right to issue regulations on the basis and for the implementation of this Act.

(26.06.96 entered into force 26.07.96 - RT I 1996, 49, 953; 16.10.2002 entered into force 01.01.2003 - RT I 2002, 90, 521; 29.01.2003 entered into force 10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116)

(4)       Clause 5 (2) 6) of this Act enters into force on 1 January 2002.

(13.06.2001 entered into force 22.07.2001 - RT I 2001, 65, 375)

(5)       Subsections 361 (61)-(64) of this Act apply:

1)         in 2004 to a parent raising a child of up to 1 year of age;

2)         in 2005 to a parent raising a child of up to 2 years of age;

3)         in 2006 to a parent raising a child of up to 3 years of age;

4)         in 2007 to a parent raising a child of up to 4 years of age;

5)         as of 2008 to a parent raising a child of up to 5 years of age;

(03.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 78, 526)

(6)       Upon processing of an application for partial writing off of study loans, the law applicable at the time of submission of the application shall apply. If a person has submitted an application for partial writing off of study loans on the basis provided for in subsection 361 (61) of this Act and it is not possible to take into account the years of study from the commencement of studies, the provisions of subsections 361 (61)–(68) shall apply in the processing of the application.

(21.04.2004 entered into force 16.05.2004 - RT I 2004, 41, 275)

(7)       The amendments to the Republic of Estonia Education Act, which entered into force on 28 June 2003, are applied as follows:

1)         if the recipient of loan has, at the time the amendments enter into force, a child under 3 years of age, or the person was in military service or permanently incapacitated for work to the extent of 80–100 per cent, and if the recipient of loan has submitted the application after the date of entry into force of the amendments on the basis of subsection 364 (4) of this Act or the certificate of incapacity for work on the basis of subsection 362 (51) of this Act, the version which entered into force on 28 June 2003 shall apply to the recipient of loan;

2)         if the recipient of loan was exmatriculated before 28 June 2003, the version of the Republic of Estonia Education Act which was in force at the time of exmatriculation shall apply for the recipient of loan.

(21.04.2004 entered into force 16.05.2004 - RT I 2004, 41, 275)

 

©FB

Trascina file per caricare