Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

NOTEIKUMI PAR RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU GADA PĀRSKATIEM

(Ministru kabineta noteikumi Nr.928. Rīgā 2006.gada 14.novembrī prot. Nr.59 24.§)

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 13.panta ceturtās daļas 2.punktu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1. Noteikumi nosaka reliģisko organizāciju gada pārskata struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

 

2. Reliģiskā organizācija par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un pielikuma. Ja reliģiskā organizācija, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā reliģiskā organizācija nepiemēro šo noteikumu II un V nodaļā minēto kārtību, izņemot šo noteikumu 12., 13., 14. un 15. punktu, un par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.

(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

2.1 Ja reliģiskajai organizācijai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 euro, attiecīgā reliģiskā organizācija zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Ja kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 euro pārskata gadā, attiecīgā reliģiskā organizācija var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.

(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

3. (Svītrots ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.731)

 

4. Gada pārskatam jāsniedz skaidrs priekšstats par reliģiskās organizācijas līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli pārskata gada pēdējā dienā (turpmāk - bilances datums), kā arī tās saimnieciskajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem pārskata gadā.

 

5. Gada pārskatā par vērtības mēru lieto euro, noapaļojot līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskatu sagatavo valsts valodā.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

 

6. Bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu sagatavo, pamatojoties uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādītajām shēmām un ievērojot šādus nosacījumus:

6.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi shēmās norādītajā secībā;

6.2. katram postenim norāda attiecīgos iepriekšējā gada pārskata datus;

6.3. posteņus, kuros nav skaitļu, norāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis attiecīgs postenis ar summu;

6.4. shēmās ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var sadalīt sīkāk, tos apvienot vai pievienot jaunus posteņus, ja šādas korekcijas rada lielāku skaidrību. Apvienotos posteņus detalizē pielikumā;

6.5. posteņos norāda attiecīgās kopsummas. Ja nepieciešamas ziņas par šo kopsummu sastāvdaļām, sīkāku sadalījumu ietver gada pārskata pielikumā;

6.6. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos, grāmatvedības reģistros un kopsavilkumos, kā arī ar pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātiem.

 

II. BILANCES SAGATAVOŠANA

 

7. Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa, kurā norāda reliģiskās organizācijas līdzekļu un to avotu (aktīvu un pasīvu) atlikumus bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to avotus - bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.

 

8. Bilances aktīvā norāda reliģiskās organizācijas pirktos, kā arī ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citā veidā saņemtos ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus. Par ilgtermiņa ieguldījumiem uzskata līdzekļus, kas paredzēti ilgai lietošanai (ilgāk par vienu gadu) vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, un to vērtība pārsniedz 150 euro. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1013)

 

9. Postenī "Nemateriālie ieguldījumi" norāda nemateriālo ieguldījumu atlikušo vērtību (piemēram, datorprogrammas atlikušo vērtību, ja tās cena nav iekļauta datora iegādes izmaksās un iegādes līgums dod tiesības šo datorprogrammu lietot pastāvīgi).

 

10. Postenī "Nekustamais īpašums" norāda zemesgabalu sākotnējo vērtību, kā arī ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu atlikušo vērtību, ja tādi ir.

 

11. Postenī "Pārējie pamatlīdzekļi" norāda transportlīdzekļu un pārējo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību.

 

12. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu.

 

13. Nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem sākotnējo vērtību nosaka, pamatojoties uz:

13.1. naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti vai pašu izveidoti;

13.2. ieņēmumos iegrāmatoto summu, ja tie ir saņemti ziedojumā, dāvinājumā, mantojumā vai citā veidā.

 

14. Šo noteikumu 9., 10., 11., 12. un 13.punktā noteiktā kārtība neattiecas uz dievnamiem un citiem reliģiskās organizācijas nekustamā īpašuma objektiem, kas atzīti par kultūras pieminekļiem, kā arī uz rituāla priekšmetiem, mākslas un citām vērtībām. Šos reliģiskās organizācijas īpašumus nav nepieciešams novērtēt, un to vērtība bilancē nav jānorāda.

 

15. Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas parasti aprēķina, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās summas, kas parasti atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās lietošanas laiku gados nosaka reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija).

 

16. Postenī "Ilgtermiņa aizdevumi" norāda reliģiskās organizācijas aizdoto naudas summu, kuras atdošanas termiņš noteikts vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī nomnieka parādu reliģiskajai organizācijai par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) atdotu pamatlīdzekli.

 

17. Krājumus un vērtspapīrus bilancē norāda, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta, ja tie ir pirkti, vai ieņēmumos iegrāmatoto naudas summu, ja tie ir saņemti ziedojumā vai dāvinājumā, mantojumā vai citā veidā. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo krājumu vai vērtspapīru veidu tirgus cena ir ievērojami zemāka par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, bilancē norāda zemāko vērtību. Starpību noraksta izdevumos.

 

18. Postenī "Debitori" norāda naudas summas, kuras reliģiskajai organizācijai ir tiesības saņemt no citām personām. Ja debitoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto novērtējuma palielinājumu euro (turpmāk – pozitīvā starpība) iegrāmato ieņēmumos, bet novērtējuma samazinājumu euro (turpmāk – negatīvā starpība) noraksta izdevumos.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

 

19. Postenī "Nauda" norāda reliģiskās organizācijas kasē esošās skaidras naudas summu un bankas kontos esošās bezskaidras naudas summas. Ja kasē vai bankas kontā ir nauda ārvalsts valūtā, to norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtas atlikuma pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato ieņēmumos, bet negatīvo starpību noraksta izdevumos.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

 

20. Bilances pasīvā norāda reliģiskās organizācijas fondus, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus. Par īstermiņa kreditoru parādiem uzskata tos parādus, kas maksājami gada laikā pēc bilances datuma. Parādus, kas maksājami vēlāk nekā gada laikā pēc bilances datuma, uzskata par ilgtermiņa kreditoru parādiem.

 

21. Ja kreditoru parāds maksājams ārvalsts valūtā, tā summu bilancē norāda, pārrēķinātu euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas iegūto pozitīvo starpību iegrāmato izdevumos, bet negatīvo starpību – ieņēmumos.
(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

 

22. Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar šī fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli.

 

23. Reliģiskā organizācija var veidot vienu neierobežotai lietošanai paredzētu rezerves fondu vai šī fonda līdzekļus, pamatojoties uz statūtiem, satversmi, nolikumu vai vadības (vadības institūcijas) lēmumiem, pārdalīt ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos - mērķfondos un pamatfondā. Pamatfondu parasti attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumiem.

 

24. Mērķfondu veido arī tad, ja reliģiskā organizācija ir saņēmusi ziedojumu, kas izlietojams tikai noteiktam līgumā paredzētam mērķim, lai uzrādītu mērķziedojuma neizlietoto atlikumu.

 

25. Reliģiskās organizācijas līdzekļus un saistības, kas attiecas uz ierobežotai lietošanai paredzētajiem fondiem, grāmatvedības analītiskās uzskaites reģistros ieraksta un uzskaita atsevišķi. Ieņēmumus, kas radušies no ierobežotai lietošanai paredzētajā fondā ieguldīto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, šajos reģistros ieraksta kā šī fonda atlikuma palielinājumu. Izdevumus un zaudējumus, kas radušies pēc ierobežotai lietošanai paredzētā fonda līdzekļu izlietošanas vai šajā fondā turēto ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšanas, to pārdošanas vai likvidācijas, kā arī pēc saistību kārtošanas, šajos reģistros ieraksta kā šī fonda atlikuma samazinājumu.

 

26. Postenī "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs vēlāk nekā vienu gadu pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos procentu maksājumus, kuru samaksas termiņš ir nokavēts (turpmāk - nokavētie procentu maksājumi).

 

27. Postenī "Citi aizņēmumi" norāda reliģiskās organizācijas ilgtermiņa aizņēmumus no citām personām, kā arī parādu par nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemtu pamatlīdzekli.

 

28. Postenī "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm" norāda aizņēmumu pamatsummas, kuru samaksas termiņš būs gada laikā pēc bilances datuma, kā arī ar šiem aizņēmumiem saistītos nokavētos procentu maksājumus.

 

29. Postenī "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda reliģiskās organizācijas saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

30. Postenī "Pārējie kreditori" norāda reliģiskās organizācijas saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemtajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs neieskaitītajām vai no organizācijas kases neizmaksātajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem.

 

III. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATA SAGATAVOŠANA

 

31. Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir gada pārskata daļa, kurā norāda reliģiskās organizācijas ieņēmumus, izdevumus un to starpību noteiktā pārskata periodā. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ietver visus ieņēmumus un visus izdevumus, izņemot:
31.1. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus (ja tie nav šo noteikumu 14.punktā minētie īpašumi);
31.2. nemateriālo ieguldījumu, vērtspapīru un krājumu iegādes izdevumus;
31.3. ar naudas aizdevumiem, avansa maksājumiem vai parādu atmaksāšanu saistītos izdevumus. Ieņēmumus un izdevumus ārvalstu valūtā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norāda, pārrēķinātus euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu šo ieņēmumu saņemšanas vai izdevumu veikšanas dienas sākumā.
(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1013)

 

32. Postenī "Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi" norāda pārskata gadā reliģiskās organizācijas kasē vai bankas kontā saņemtos naudas ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī saņemtos kustamas vai nekustamas mantas (mantiskos) ziedojumus vai dāvinājumus, kuri novērtēti naudā, pamatojoties uz ziedojumu vai dāvinājumu apliecinošos dokumentos norādīto vērtību.

 

33. Postenī "Saņemtie mantojumi" norāda pārskata gadā mantojuma veidā saņemto naudu, kustamu vai nekustamu mantu. Finanšu līdzekļu mantojumu novērtē, pamatojoties uz reliģiskās organizācijas kasē vai bankas kontā iemaksāto naudas summu. Mantoto kustamo vai nekustamo mantu novērtē, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

 

34. Postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā reliģiskās organizācijas kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu.
(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.225 redakcijā)

 

35. Postenī "Ieņēmumi no reliģiskās darbības" norāda summu, kas iegūta, sniedzot reliģiskos pakalpojumus.

 

36. Postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" norāda summu, kas aprēķināta no pārskata gadā saņemtajiem produkcijas vai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem, ja tādi ir, atskaitot tirdzniecības atlaides, citas piešķirtās atlaides un šos ieņēmumus samazinošas pircēju pretenziju summas, ja tādas ir, kā arī pievienotās vērtības nodokli un citus nodokļus, kas tieši saistīti ar pārdošanu, ja tie ir ieskaitīti minēto ieņēmumu kopsummā. Ja reliģiskā organizācija pārskata gadā ir pārdevusi produkciju vai preces vai sniegusi pakalpojumus uz kredīta vai nosakot atliktu samaksas termiņu, šo ieņēmumu kopsummā ietver arī tos ieņēmumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti.
36.1 Postenī "No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums" norāda pārskata gadā saņemto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

37. Postenī "Citi ieņēmumi" norāda naudas ieņēmumus no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, kompensācijas, pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas un citus naudas ieņēmumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti normatīvajos aktos. Šajā postenī norāda arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro. Šajā postenī norāda pārskata gadā saņemto finansējumu arī no citām reliģiskajām organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.
(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1013; MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.731)

 

38. Postenī "Izdevumi" kopsummā, bet ar arābu cipariem apzīmētajos posteņos pa atsevišķiem izdevumu veidiem norāda faktisko līdzekļu izlietojumu reliģiskajai darbībai pārskata gadā, kā arī reliģiskās organizācijas vadīšanas, tās īpašumu uzturēšanas un citus ar reliģiskās organizācijas pašu vajadzībām vai ar reliģiskajai darbībai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītus izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu. Šajos posteņos ietver arī visus ar šo noteikumu 14.punktā minēto reliģiskās organizācijas īpašumu iegādi, ražošanu vai uzstādīšanu saistītos izdevumus.

 

39. Postenī "Materiālu izdevumi" norāda pārskata gadā izlietotos pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus. Tos novērtē šādi:
39.1. izlietotos pirktos materiālus, preces un citus krājumus novērtē, pamatojoties uz naudas summu, kas par tiem samaksāta;
39.2. ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos krājumus novērtē, pamatojoties uz summu, kas iegrāmatota ieņēmumos;
39.3. izņēmuma gadījumos, ja attiecīgu veidu krājumu atlikumi iepriekšējos gados novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, tos novērtē, pamatojoties uz pārskata gada sākumā grāmatvedības uzskaitē esošo novērtējumu.
(Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.731)

 

40. Postenī "Algas" norāda pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms nodokļu vai citu likumos paredzētu maksājumu atskaitīšanas (turpmāk - bruto summas).

 

41. Postenī "Sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos bruto summās, naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus.

42. Postenī "Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana" norāda pārskata gadā aprēķināto reliģiskās organizācijas īpašumā esošo vai nomā ar izpirkuma tiesībām (finanšu nomā) paņemto pamatlīdzekļu nolietojuma summu, kā arī nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summu.

 

43. Postenī "Citi izdevumi" norāda:
43.1. īpašuma apdrošināšanas maksājumus un izdevumus vai zaudējumus, kas radušies pēc pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas;
43.2. negatīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo debitoru parādu atlikumu un ārvalsts valūtas atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro, kā arī pozitīvo starpību, kas radusies pēc ārvalsts valūtā maksājamo kreditoru parādu atlikumu pārrēķināšanas no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro. Izņēmuma gadījumos, ja attiecīgo vērtspapīru atlikumi pārskata gada beigās novērtēti zemāk par sākotnēji iegrāmatoto vērtību, šajā postenī norāda izdevumos norakstīto starpību;
43.3. citus izdevumus, tai skaitā izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, kā arī kancelejas, pasta, telefona, komandējumu izdevumus, citus kārtējos izdevumus, soda naudas, ja tādas ir, un citus neparedzētos maksājumus.
(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1013)

 

44. Ieņēmumu un izdevumu pārskata nodokļu posteņos sadalījumā pa nodokļu veidiem norāda pārskata gadā aprēķinātās nodokļu maksājumu summas (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu summu par nekustamo īpašumu, kuru reliģiskā organizācija izmanto saimnieciskajā darbībā).

 

45. Postenī "Ieņēmumu un izdevumu starpība" norāda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem (kā pozitīvu skaitli) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (kā negatīvu skaitli).

 

IV. ZIEDOJUMU UN DAVINAJUMU PARSKATA SAGATAVOSANA

 

46. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no šo noteikumu 3. pielikumā norādītās shēmas un 4. pielikumā norādītās tabulas (4. pielikumā norādīto tabulu aizpilda tikai tās reliģiskās organizācijas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss).
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

47. Postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā, norādot sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

48. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā sniedz šādas ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem (ja tie ir zināmi):
48.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistra kods un nosaukums;
48.2. ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;
48.3. fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) - nodokļu maksātāja reģistra kods (personas kods) un vārds, uzvārds;
48.4. fiziskās personas - ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) - vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.
48.5 Par anonīmu (nezināmu) ziedotāju un dāvinātāju uzskatāma neidentificēta persona, kas ir ziedojusi un veikusi dāvinājumu.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

49. Ziedojumu un dāvinājumu pārskata ailēs vai tekstā pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu summu norāda sadalījumā pa ziedojumu un dāvinājumu veidiem:
49.1. naudas ziedojums vai dāvinājums;
49.2. mantisks ziedojums vai dāvinājums.
49.3 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu norāda pa veidiem: izlietotie vispārējie ziedojumi (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai), izlietotie mērķziedojumi (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) un izlietotie anonīmie ziedojumi un dāvinājumi.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

50. Postenī "Atlikums pārskata gada beigās" norāda skaitli, kas aprēķināts, postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norādītajam skaitlim pieskaitot postenī "Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma" norādīto skaitli un atņemot postenī "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma" norādīto skaitli. Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pārskata gada beigās aprēķina un norāda pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.
(Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.731)

 

51. Ja ziedojuma vai dāvinājuma devējs ir personālsabiedrība vai cita uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko vai juridisko personu grupa bez juridiskās personas tiesībām, neatkarīgi no tā, vai šī personu grupa ir vai nav reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, to norāda postenī "Citi ziedotāji".
51.1 4. pielikumā norādīto tabulu aizpilda reliģiskās organizācijas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, šādā kārtībā:
51.1 1. 1. ailē "Nr. p. k." norāda projekta, pasākuma vai aktivitātes ieraksta kārtas numuru;
51.1 2. 2. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts" norāda projektus, pasākumus un aktivitātes, kurām ziedojumi un dāvinājumi ir izlietoti, atšifrējot to kopsummas apakšpunktos, tai skaitā norādot konkrētās īstenojamā projekta aktivitātes;
51.1 3. 3. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums" norāda atbilstoši 2. ailē minētajam projektam, pasākumam un aktivitātei kopā izlietoto naudas summu, kā arī izlietoto naudas summu sadalījumā pa 2. ailē minētajām izlietojuma pozīcijām. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummu;
51.1 4. 4. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda izlietotos ziedojumus un dāvinājumus pa saņemšanas veidiem katram projektam, pasākumam, aktivitātei un izlietojuma pozīcijām atbilstoši 2. ailē minētajam. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda izlietoto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu;
51.1 5. 5. ailes "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" apakšailē "administratīvajiem izdevumiem (AI)" norāda izdevumus, kas saistīti ar reliģiskās organizācijas vadīšanu, uzturēšanu, reklāmu un ar reliģiskās organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītos nodokļus. Administratīvajos izdevumos iekļauj:
51.1 5.1. pašu vajadzībām izlietotos pārskata gadā pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus;
51.1 5.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā arī datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;
51.1 5.3. darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar tām saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
51.1 5.4. reliģiskās organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus;
51.1 5.5. pārskata gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
51.1 5.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus;
51.1 6. nosakot administratīvos izdevumus, šo noteikumu 51.1 5. apakšpunktā minētos izdevumus var samazināt par tiem izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši attiecināt uz noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu organizācijas mērķi;
51.1 7. 5. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veidu. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda katra ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma veida kopsummu;
51.1 8. 6. ailē "Sabiedriskā labuma darbības joma" norāda sabiedriskā labuma darbības jomu, kurai ziedojumi un dāvinājumi izlietoti. Norādot jomu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;
51.1 9. 7. ailē "Sabiedriskā labuma mērķa grupa" norāda sabiedrības daļu, uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība. Norādot sabiedrības daļu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;
51.1 10. 8. ailē "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" norāda tikai attiecīgā projekta, pasākuma vai aktivitātes kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

V. PIELIKUMS

 

52. Pielikumā norāda vispārīgu informāciju par reliģisko organizāciju, tās darbību, saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa analīzi un skaidrojumus par noteiktiem bilances vai ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī citu informāciju, kuras saturu un apjomu nosaka reliģiskās organizācijas vadība.

 

53. Vispārīgajā informācijā par reliģisko organizāciju ietver šādas ziņas:
53.1. reliģiskās organizācijas nosau­kums, konfesionālā piederība un juridiskā adrese;
53.2. reģistrācijas numurs un datums;
53.3. informācija par pārvaldes institūciju (vadības un revīzijas komisijas) locekļiem, norādot katra locekļa vārdu un uzvārdu, kā arī amatā stāšanās datumu.

 

54. Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem sniedz šādas ziņas:
54.1. informācija par fondiem:
54.1.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;
54.1.2. fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem - no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem;
54.1.3. fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem - pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums;
54.2. informācija par nodokļiem un nodevām:
54.2.1. pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem;
54.2.2. saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides - par katru nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm;
54.2.3. dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetā vai pašvaldību budžetā maksājamām summām pa nodokļu veidiem - pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju;
54.3. detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par reliģiskās organizācijas dotajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības, norādot aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par šo faktu ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu;
54.4. ja reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) ir saņēmusi algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, - algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti;
54.5. saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot šos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;
54.6. informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu;
54.7. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu):
54.7.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;
54.7.2. nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā;
54.8. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem:
54.8.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;
54.8.2. vērtības norakstīšana pārskata gadā.
(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.225; MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.731)

 

VI. GADA PĀRSKATA PĀRBAUDE UN IESNIEGŠANA

 

55. (Svītrots ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.731)

 

56. Reliģiskā organizācija ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) reliģiskās organizācijas vadības (vadības institūcijas) apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata – atvasinājumu. Reliģiskā organizācija gada pārskatu vai tā daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)
56.1 Reliģiskās organizācijas vadība (vadības institūcija) ir atbildīga par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu.
(MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

VII. NOSLEGUMA JAUTAJUMI

 

57. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumus Nr.252 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 278./280.nr.; 2004, 52.nr.).

 

58. Atbilstoši šiem noteikumiem sagatavojami un iesniedzami reliģisko organizāciju gada pārskati par 2006.gadu un nākamajiem pārskata gadiem.

 

59. Pirmajā gada pārskatā, kurā par vērtības mēru lieto euro, attiecīgos iepriekšējā pārskata gada datus, arī ziedojumu un dāvinājumu pārskata postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" esošos atlikumus latos pārrēķina uz euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu.
(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1013 redakcijā)

 

Ministru prezidents A.Kalvītis
Finanšu ministrs O.Spurdziņš

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra noteikumiem Nr.928

BILANCES SHĒMA

(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

 1. Nemateriālie ieguldījumi.
 2. Pamatlīdzekļi.
 3. Nekustamais īpašums.
 4. Pārējie pamatlīdzekļi.

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

Ilgtermiņa aizdevumi.

Apgrozāmie līdzekļi

 1. Krājumi.
 2. Materiāli.
 3. Preces.
 4. Debitori.

III. Vērtspapīri.

 1. Nauda.

Pasīvs

 1. Fondi.
 2. Pamatfonds.
 3. Mērķfondi.
 4. Rezerves fonds.

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds.

3.2. Pārskata gada rezerves fonds.

 1. Ilgtermiņa kreditori.
 2. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
 3. Citi aizņēmumi.

III. Īstermiņa kreditori.

 1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
 2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 3. Pārējie kreditori.

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra noteikumiem Nr.928

 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATA SHĒMA

(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

 1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
 2. Saņemtie mantojumi.

III. Saņemtās dotācijas.

 1. Ieņēmumi no reliģiskās darbības.
 2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
 3. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.

VII. Citi ieņēmumi.

VIII. Ieņēmumi kopā.

 1. Izdevumi.
 2. Materiālu izdevumi.
 3. Algas.
 4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
 5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
 6. Citi izdevumi.
 7. Nodokļi.
 8. Izdevumi kopā.

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra noteikumiem Nr.928

 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATA SHĒMA

(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

 1. Atlikums pārskata gada sākumā.
 2. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 1. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 1. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.
 2. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

1.2. Ārvalstu juridiskās personas.

1.3. Fiziskās personas (rezidenti).

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

1.6. Citi ziedotāji.

 1. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

2.2. Ārvalstu juridiskās personas.

2.3. Fiziskās personas (rezidenti).

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

2.6. Citi ziedotāji.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

 1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

1.1. Reliģiskajai darbībai.

1.2. Sabiedriskā labuma darbībai.

1.3. Administratīvajiem izdevumiem.

1.4. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

 1. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2.1. Reliģiskajai darbībai.

2.2. Sabiedriskā labuma darbībai.

2.3. Administratīvajiem izdevumiem.

2.4. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

 1. Atlikums pārskata gada beigās.
 2. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

 1. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.


4.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 14.novembra noteikumiem Nr.928

(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.731 redakcijā)

 

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM 20___. GADĀ

 

Nr.
p. k.

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids
(euro)

Sabiedriskā labuma darbības joma*

Sabiedriskā labuma mērķa grupa**

Sabiedriskā labuma guvēju skaits

vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

reliģiskajai darbībai (RD)

sabiedriskā labuma darbībai (SL)

administratīvajiem izdevumiem (AI)

pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem (SD)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Piezīmes.

* Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, lietojiet šādus kodus:

1 – labdarība;

2 – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;

3 – pilsoniskas sabiedrības attīstība;

4 – izglītības veicināšana;

5 – zinātnes veicināšana;

6 – kultūras veicināšana;

7 – veselības veicināšana;

8 – slimību profilakse;

9 – sporta atbalstīšana;

10 – vides aizsardzība;

11 – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;

12 – sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.

** Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, lietojiet šādus kodus:

1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu;

2 – nepilnās ģimenes;

3 – cilvēki ar invaliditāti;

4 – personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu;

5 – 15–25 gadus veci jaunieši;

6 – personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

7 – ilgstošie bezdarbnieki;

8 – bezpajumtnieki;

9 – cilvēktirdzniecības upuri;

10 – politiski represētās personas;

11 – personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes;

12 – Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;

13 – personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;

14 – ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;

15 – bērni;

16 – no vardarbības cietušās personas;

17 – cita.

Trascina file per caricare