Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

GROZĪJUMI RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU LIKUMĀ

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 178.nr.)

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Reģistra iestāde trīs mēnešus pirms lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā reģistrācijas termiņa beigām nosūta attiecīgajai reliģiskajai organizācijai atgādinājumu par pārreģistrācijas dokumentu iesniegšanas termiņu."

 

2. 9.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdu "dzīvesvieta";

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

izslēgt trešās daļas 4.punktu;

izslēgt ceturtās daļas 4.punktu;

izslēgt piektās daļas 2.punktu;

izslēgt astotās daļas 3.punktu;

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju un statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju maksājama valsts nodeva."

 

3. Papildināt likumu ar 9.2 pantu šādā redakcijā:

"9.2 pants. Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrācijas apliecība

(1) Pēc reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanas reģistrā un reliģiskās organizācijas vai tās iestādes rakstveida pieprasījuma saņemšanas reģistra iestāde tai par maksu izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra iestādes amatpersona.

(2) Reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas nosaukumu, tiesisko formu, konfesionālo piederību, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas termiņu.

(3) Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas iestādes nosaukumu, tiesisko formu, iestādes dibinātāju, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.janvārī.

 

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 13.februārī