Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

GROZĪJUMI RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU LIKUMĀ

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.; 2009, 3.nr.)

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.panta piekto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“kā arī sniedz atzinumu tiesai lietās par nelikumīgi atsavināto īpašumu atgūšanu, ja īpašuma objektu ir pieprasījušas vairākas reliģiskās organizācijas”.

 

2. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

“(1) Reliģisko organizāciju statūtos (satversmē, nolikumā) norādāms:

1) reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība, turklāt nosaukumam nepārprotami jāatšķiras ne tikai no likumos noteiktajā kārtībā valstī reģistrēto un reģistrācijai pieteikto reliģisko organizāciju un to iestāžu nosaukuma, bet arī no citos reģistra iestādes vestajos reģistros reģistrēto un reģistrācijai pieteikto subjektu nosaukumiem; nosaukums nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas tiesisko formu, darbības mērķi un veidu; nosaukums nedrīkst maldināt par draudzes piederību pie reliģiskās savienības (baznīcas), ja draudze neatzīst savu piederību pie likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas reliģiskās savienības (baznīcas);”;

izslēgt trešās daļas otro un trešo teikumu.

 

3. Izslēgt 17.panta ceturtās daļas otro teikumu.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 29.oktobrī.

 

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

 

Rīgā 2009.gada 10.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 24.novembri.