Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

GROZĪJUMI RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU LIKUMĀ

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 5.pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts un reliģisko organizāciju attiecības kārto Tieslietu ministrija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina valsts politikas izstrādi, koordināciju un īstenošanu reliģijas lietās un pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju attiecībām saistītos jautājumus. Tieslietu ministrijas izveidotā struktūrvienība, kura kārto reliģisko lietu jautājumus, pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamās konsultācijas un palīdzību.

(6) Reliģisko organizāciju darbības atbilstību normatīvajiem aktiem uzrauga tiesībaizsardzības iestādes un informē Tieslietu ministriju par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem reliģisko organizāciju darbībā.”;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Garīgo lietu padome ir konsultatīva institūcija, kuras personālsastāvu nosaka un nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Garīgo lietu padomes darbības mērķis ir veicināt un pilnveidot valsts un reliģisko organizāciju sadarbību.”

 

2. Izslēgt 5.1pantu.

 

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

8.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija

(1) Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (turpmāk — reģistrs). Reģistru kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk — reģistra iestāde).

(2) Pirms reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrēšanas reģistra iestāde lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai reliģiskās organizācijas darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

(3) Reliģisko organizāciju vai tās iestādi reģistrē, izdarot reģistrā ierakstu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju.

(4) Draudzēm, kuras pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā katru gadu jāpārreģistrējas reģistra iestādē (turpmāk — pārreģistrācija). Pārreģistrējot reliģisko organizāciju, reģistra iestāde pamatojas uz Tieslietu ministrijas sniegto atzinumu par reliģiskās organizācijas iepriekšējā perioda darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(5) Reģistra iestāde trīs mēnešus pirms reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā norādītā reģistrācijas termiņa beigām nosūta attiecīgajai reliģiskajai organizācijai atgādinājumu par pārreģistrācijas dokumentu iesniegšanas termiņu.

(6) Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami reģistra iestādei ne vēlāk kā divus mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām.”

 

4. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

9.pants. Reģistra iestādei iesniedzamie dokumenti

(1) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par draudzes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) draudzes dibinātāju sarakstu (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);

3) sapulces protokolu par draudzes nodibināšanu, statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(2) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) draudžu — reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju — sarakstu, kuru apstiprina draudžu vadītāji;

3) protokolu par reliģiskās savienības (baznīcas) nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(3) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par diecēzes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmumu par diecēzes izveidošanu;

3) informāciju par vadības sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt diecēzi (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(4) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmumu par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informāciju par amatpersonu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi (personas vārds, uzvārds un personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(5) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju pievieno:

1) reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) norādītās augstākās lēmējinstitūcijas pieņemto lēmumu par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju;

2) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(6) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par vadības vai revīzijas komisijas sastāva, kā arī reliģisko organizāciju pārstāvēt tiesīgo amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrāciju pievieno reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izmaiņām vadības vai revīzijas komisijas sastāvā, kā arī to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

(7) Reliģiskās organizācijas iestādes pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās organizācijas iestādi pārstāvēt tiesīgās amatpersonas maiņas reģistrāciju pievieno reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par tās amatpersonas maiņu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

(8) Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pilnvarota persona pieteikumam par statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju pievieno:

1) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);

2) statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā (divos eksemplāros);

3) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(9) Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas apliecības atkārtotu izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

5. Papildināt likumu ar 9.1pantu šādā redakcijā:

9.pants. Reģistrā iekļaujamās ziņas

(1) Reģistrā iekļauj šādas ziņas par reliģisko organizāciju:

1) nosaukumu;

2) tiesisko formu [draudze, reliģiskā savienība (baznīca), diecēze];

3) konfesionālo piederību;

4) darbības mērķi;

5) datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

6) darbības teritoriju;

7) juridisko adresi (vadības atrašanās vietu);

8) vadības institūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju;

9) reģistrācijas numuru (vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu);

10) reģistrācijas termiņu un pārreģistrācijas termiņus;

11) ziņas par darbības izbeigšanu, darbības atjaunošanu, izslēgšanu no reģistra, maksātnespēju un reorganizāciju;

12) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un prakses vietas adresi;

13) ieraksta izdarīšanas datumu;

14) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas par reliģiskās organizācijas iestādi:

1) nosaukumu;

2) tiesisko formu (garīgā personāla mācību iestāde, klosteris, misija, diakonijas iestāde);

3) darbības mērķi;

4) datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

5) ziņas par reliģisko organizāciju, kas dibina iestādi (nosaukums, reģistrācijas numurs);

6) juridisko adresi (atrašanās vietu);

7) tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi;

8) reģistrācijas numuru;

9) ziņas par darbības izbeigšanu, izslēgšanu no reģistra, maksātnespēju un reorganizāciju;

10) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un prakses vietas adresi;

11) ieraksta izdarīšanas datumu;

12) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.”

 

6. Izslēgt 11. un 12.pantu.

 

7. Izteikt 14.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reliģiskās organizācijas katru gadu ne vēlāk kā 1.martā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Tieslietu ministrijai pārskatu par savu darbību.”

 

8. 17.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes likvidēšanu, darbības izbeigšanu vai reorganizāciju paziņo reģistra iestādei.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju, nolemj atjaunot savu darbību, tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo reģistra iestādei.”;

izslēgt septīto daļu.

 

9. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

18.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu darbības izbeigšanas pamats

(1) Reliģiskā organizācija vai tās iestāde izbeidz darbību:

1) ar reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu;

2) ja reliģiskajā savienībā (baznīcā) apvienoto draudžu skaits kļuvis mazāks par šā likuma 7.panta otrajā daļā noteikto un gada laikā nav palielināts līdz šajā likumā noteiktajam;

3) ar tiesas nolēmumu;

4) uz cita likumā vai statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā pamata.

(2) Reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

1) ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu);

2) ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu;

3) ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību;

4) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(3) Pieteikumu tiesā var iesniegt ģenerālprokurors.

(4) Ja reliģiskā organizācija nav iesniegusi dokumentus šā likuma 8.panta sestajā daļā noteiktajā termiņā vai ir saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par reliģiskās organizācijas iepriekšējā perioda darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām, reģistra iestāde nākamajā dienā pēc reģistrācijas termiņa pieņem lēmumu par reliģiskās organizācijas izslēgšanu no reģistra. Prasījumi, kuri izriet no izslēgtās reliģiskās organizācijas saimnieciskās darbības, vēršami pret reliģiskās organizācijas vadības institūcijas locekļiem.

(5) Tiesa, ņemot vērā reliģiskās organizācijas izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī izvērtējot reliģiskās organizācijas darbības mērķi un darbību kopumā, var izteikt brīdinājumu reliģiskajai organizācijai, neizbeidzot tās darbību.

(6) Tiesa, vērtējot reliģiskās organizācijas iestādes izdarīto pārkāpumu, ņem vērā reliģiskās organizācijas iestādes izveidošanas mērķi un izvērtē arī tās reliģiskās organizācijas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kura ir dibinājusi minēto iestādi.”

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz šā likuma 9.panta devītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.martam piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumi Nr.57 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevu”.

9. Reliģisko lietu pārvaldes funkciju pārņemšanu (izņemot reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanu) nosaka Ministru kabinets laikā līdz 2011.gada 30.decembrim.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.decembrī.

 

Valsts prezidents   V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 18. decembrī