Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

GROZĪJUMI RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU LIKUMĀ

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.)

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Valsts un reliģisko savienību (baznīcu) attiecības var regulēt speciāli likumi.”

 

2. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā skaitli “10” ar skaitli “20”.

 

3. 8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”;

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldē vienu mēnesi pirms lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.”;

papildināt sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Reliģisko organizāciju un reliģisko organizāciju iestāžu reģistrācijas apliecību paraugus apstiprina Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.”

 

4. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

“Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.”

 

5. 17.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus “tai ir jāpārreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām” ar vārdiem “tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei”;

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju un izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, nolemj atjaunot savu darbību, tai ir jāreģistrējas atbilstoši šā likuma prasībām.”;

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu.

 

6. 18.pantā:

papildināt sesto daļu pēc vārda “no” ar vārdiem “reliģisko organizāciju un to iestāžu”;

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reliģiskās organizācijas, kuras nav pārreģistrējušās atbilstoši šā likuma 8.panta ceturtajai daļai, septiņu dienu laikā pēc lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa, tiek izslēgtas no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.

(8) Reliģiskā organizācija zaudē juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.”

 

7. Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Darba likumu kodeksā” ar vārdiem “Darba likumā”.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.septembrī.

Valsts prezidentes vietā

 

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2002.gada 26.septembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 10.oktobri.

 

 

 

Trascina file per caricare