Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu

 

GROZĪJUMI RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU LIKUMĀ

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1995, 21.nr., Rīgā 1996. gada 3.jūlijā)

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likuma šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) kristīgās ticības mācība - noteiktu kristīgo konfesiju uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma;

7) ticības mācība - noteiktu reliģisko uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma."

 

2. 5.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdu "(adoptētāju)";

izslēgt ceturto daļu.

 

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Reliģiskās organizācijas un izglītība

(1) Ikvienam ir tiesības apgūt ticības mācību gan individuāli, gan kopā ar citiem reliģisko organizāciju mācību iestādēs.

(2) Valsts un pašvaldību skolās kristīgās ticības mācību var mācīt personām, kuras rakstveidā izteikušas vēlēšanos to apgūt. Nepilngadīgās personas iesniegumu par vēlēšanos apgūt kristīgās ticības mācību iesniedz ar vecāku vai aizbildņu rakstveida piekrišanu. Ja nepilngadīgā persona ir jaunāka par 14 gadiem, tās vietā iesniegumu iesniedz šīs personas vecāki vai aizbildņi.

(3) Kristīgās ticības mācību māca pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas mācību programmas evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un baptistu konfesiju pedagogi, ja skolā ir vismaz 10 skolēnu, kuri vēlas apgūt attiecīgās kristīgās konfesijas mācību. Pedagogus izvirza konfesijas vadība, un tos atestē Izglītības un zinātnes ministrija.

(4) Valsts un pašvaldību pārziņā esošajās nacionālo minoritāšu skolās, ievērojot skolēnu un viņu vecāku vai aizbildņu vēlēšanos, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā var pasniegt arī attiecīgajai nacionālajai minoritātei raksturīgās ticības mācību."

 

4. 7.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 10 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu."; izslēgt pirmās daļas ceturtajā teikumā vārdu "(adoptētāju)".

 

5. Papildināt 11.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "darbību" ar vārdu "(mācību)".

 

6. Papildināt 18.panta ceturtās daļas 4.punktu pēc vārda "darbību" ar vārdu "(mācību)".

 

7. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdus un skaitļus "līdz 1996.gada 1.jūlijam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 1997.gada 1.janvārim".

 

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada7.jūnijā.

 

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996. gada 3.jūlijā