Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIGJ PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KISHËS ORTODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË PËR RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE TË NDËRSJELLA”

(Nr.10 057, 22.1.2009)

Në mbështetje të neneve 10 pika 5, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Ratifikohet “Marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6033, datë 29.1.2009  të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

Marrëveshje

ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe kishës ortodokse autoqefale të shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, bazuar në parimet e lirisë së ndërgjegjes dhe të besimit fetar, të sanksionuara e garantuara në nenet 10 e 24 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, si dhe në ligjet e tjera në fuqi (më poshtë sipas rastit do të citohen Kushtetuta, ligjet dhe/ose legjislacioni në fuqi), lidhin marrëveshjen si më poshtë (më poshtë do të citohet “Marrëveshja”).

Kreu I

Dispozita të përgjithshme

Neni 1

Objekti

Kjo Marrëveshje rregullon çështjet e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit midis Shtetit Shqiptar, dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, në të mirë të secilit dhe të të gjithëve, mbi bazën e parimeve kushtetuese që garantojnë lirinë e shfaqjes dhe të ushtrimit të besimit fetar, si dhe të dëshirës së përbashkët për të forcuar dhe zhvilluar marrëdhëniet e ndërsjella.

Neni 2

Kuptimi

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë e kupton dhe e shpreh vetveten ashtu siç përcaktohet në nenin 1 të statutit të saj.

Neni 3

Qëllimi

Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është:

a) të garantojë realizimin e të drejtave të sanksionuara nga Kushtetuta dhe ligjet në fuqi në lidhje me lirinë e ndërgjegjes dhe të fesë;

b) të njohë e të garantojë respektimin e të drejtave të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të institucioneve dhe strukturave të saj, si dhe të personave juridikë të themeluar prej tyre, për të zhvilluar lirisht misionin e tyre fetar, edukativ e bamirës;

c) të njohë dhe të garantojë paprekshmërinë e instiucioneve të kultit, për aq sa veprimtaria e tyre nuk vjen në kundërshtim me ushtrimin e lirisë së ndërgjegjes dhe të fesë, si dhe me Kushtetutën e ligjet në fuqi dhe me kanonet dhe traditën e shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë;

d) të garantojë lirinë e individit për të zgjedhur ose ndryshuar fenë, për ta shfaqur atë individualisht ose kolektivisht në institucionet fetare, ose jashtë tyre, nëpërmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerjes së riteve fetare;

e) të sigurojë lirinë e individit për të mos ndaluar dhe as detyruar të bëjë pjesë në një bashkësi fetare, ose të marrë pjesë në praktikat, ritet dhe në strukturat drejtuese të saj.

Me anë të kësaj Marrëveshjeje, palët angazhohen në sigurimin e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes dhe të fesë. Kjo liri nuk mund të bëhet objekt i kufizimeve të tjera nga ato që, të parashikuara me ligj, përbëjnë masat e nevojshme në një shoqëri demokratike, për sigurimin publik, për mbrojtjen e rendit, të shtetit, të shëndetit e moralit publik, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.

Neni 4

Zbatimi i Marrëveshjes

1. Kjo Marrëveshje i shtrin efektet mbi të gjitha organet dhe institucionet shtetërore që kanë të bëjnë me fenë, me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, si dhe me institucionet dhe personat juridikë të themeluar prej saj.

2. Individët ose grupimet e tyre, përfitojnë nga të drejtat e parashikuara nga kjo Marrëveshje, kur marrin pjesë në Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ose në praktikat e saj.

Neni 5

Parime të përgjithshme

1. Shteti respekton Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe njeh si përfaqësues të saj vetëm personat e autorizuar nga Sinodi i Shenjtë i kësaj Kishe dhe garanton mbrojtjen e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë nga çdo person ose grup që pretendon emrin, objektet e kultit, pronat, simbolet ose vulën e saj.

2. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të organizohet dhe të realizojë misionin e saj në mënyrë të pavarur nga shteti, duke respektuar parimin e laicitetit të shtetit, Kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe kanonet e traditën e shenjtë të Kishës Ortodokse. Shteti mbron bashkëjetesën fetare.

Neni 6

Bashkërendimi me organet shtetërore

Në marrëdhëniet e ndërsjella me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, shteti përfaqësohet nga Komiteti Shtetëror për Kultet. Kisha bashkëpunon me Komitetin për mundësimin dhe realizimin e një komunikimi aktiv me organet dhe institucionet shtetërore.

Kreu II

Organizimi dhe personaliteti juridik i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

Neni 7

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë dhe personat juridikë

1. Shteti njeh dhe respekton personalitetin juridik të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, si dhe të gjitha veprimet e deritanishme të kryera prej saj për aq sa ato nuk vijnë në kundërshtim me Kushtetutën dhe legjislacionin.

2. Themelimi, struktura, organizimi, objekti i veprimtarisë, administrimi, rregullimi dhe mbarimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, si person juridik,  realizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, me këtë Marrëveshje dhe me kanonet dhe traditën e shenjtë të Kishës Ortodokse.

3. Shteti i njeh Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të drejtën për të krijuar institucione e struktura me karakter fetar ose jofetar, të cilat e sigurojnë statusin e personit juridik, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Institucionet dhe strukturat e krijuara nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë mund të ushtrojnë çdo lloj veprimtarie shoqërore, arsimore, shëndetësore e ekonomike, në përputhje me rregullat e saj, si dhe me legjislacionin në fuqi, që rregullon ndërmjet të tjerave edhe pajisjen me licenca dhe lejet përkatëse.

5. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, me vullnetin e saj të lirë, mund të krijojë bashkime fetare, nëpërmjet bashkimit të dy ose më shumë bashkësive, me qëllim që të realizohen synimet e përbashkëta. Këto bashkime, edhe nëse nuk regjistrohen si persona juridikë, njihen nga shteti pas depozitimit të aktmarrëveshjes për krijimin e tyre, në Komitetin Shtetëror për Kultet.

6. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, si dhe organizatat e tjera që krijon për ushtrimin e veprimtarisë së saj, në të gjitha format e ligjshme të organizimit të tyre, janë persona juridikë jofitimprurës.

Neni 8

Personaliteti juridik i Kishës Ortodokse  Autoqefale të Shqipërisë

1. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, e rinjohur dhe rikonfirmuar nga shteti shqiptar, regjistrohet si e tillë me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe i njihen të gjitha veprimet e mëparshme. Për regjistrimin e saj Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë do të paraqesë dokumentet e mëposhtme:

a) Kërkesën për regjistrimin e personit juridik, paraqitur nga përfaqësuesi ligjor i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë (Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë).

b) Statutin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, të shoqëruar me dokumentet e sipërpërmendura, bën njohjen e personit juridik dhe regjistrimin e tij, nëpërmjet vendimit përkatës.

Neni 9

Afati dhe territori i veprimtarisë së personave juridikë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë dhe personat juridikë të krijuar prej saj, mund ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre me afat të pakufizuar, në një pjesë ose në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas përzgjedhjes së vetë Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.

Neni 10

Parimet e organizimit dhe të veprimtarisë së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

1. Palët angazhohen për respektimin e parimeve kushtetuese mbi të cilat ndërtohet kjo Marrëveshje dhe do të punojnë së bashku për zbatimin e legjislacionit shqiptar në fuqi.

2. Shteti respekton pavarësinë e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për t’u organizuar e ushtruar veprimtarinë e saj, si dhe për të administruar pasuritë që zotëron, në bazë të parimeve, rregullave, traditave, kanoneve dhe statutit të saj.

3. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë respekton interesat kombëtarë dhe bashkëjetesën e tolerancën fetare në Shqipëri.

Neni 11

Organizimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

1. Në marrëdhëniet me organet, institucionet dhe organizatat e tjera laike e fetare, brenda dhe jashtë vendit, besimtarët e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë përfaqësohen nga organet, funksionarët dhe drejtuesit e formuar, të emëruar a zgjedhur në përputhje me statutin.

2. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të formojë organet e saj, të emërojë funksionarët dhe drejtuesit në mënyrë të pavarur, në përputhje me dispozitat e parashikuara në statutin e saj. Titullari i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë caktohet sipas procedurave dhe kritereve të parashikuara në statutin e saj.

3. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë njofton Komitetin Shtetëror për Kultet për emërimin e titullarit të saj.

4. Funksionarëve, drejtuesve dhe organeve të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë u garantohet liri e plotë e ushtrimit të veprimtarisë fetare, organizative e administrative, në përputhje me aktet e Kishës, por aq sa kjo veprimtari nuk vjen si kundërshtim me rendin kushtetues dhe ligjor.

Neni 12

Marrëdhëniet me bashkësitë e huaja fetare

1. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të krijojë dhe të mbajë kontakte me bashkësi fetare të një vendi tjetër ose ndërkombëtare, të marrë pjesë në veprimtaritë e tyre fetare e bamirëse, për aq sa këto kontakte nuk bien ndesh me rendin e brendshëm kushtetues.

2. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të përfitojë mbështetje financiare dhe/ose materiale nga entitete dhe/ose individë të huaj, për aq sa kjo mbështetje nuk bie ndesh me këtë Marrëveshje dhe me legjislacionin në fuqi.

Kreu III

Statusi juridik dhe financiar

Neni 13

Mbështetja financiare ose materiale shtetërore

1.Shteti shqiptar mund t’i japë Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, apo subjekteve juridike të themeluara prej saj, mbështetje financiare ose materiale.

2.Modalitetet dhe kriteret për sigurimin e kësaj mbështetjeje financiare duhet të përcaktohen në një ligj specifik për mbështetje financiare nga Buxheti i Shtetit për kultet fetare.

Neni 14

Regjistrimi në organet tatimore

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, si dhe personat e saj juridikë duhet të regjistrohen në organet tatimore, sikurse çdo person juridik jofitimprurës, në përputhje me legjislacionin përkatës.

Neni 15

Statusi juridik dhe fiskal

1. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë njeh dhe respekton kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë në fushën financiare, duke ruajtur tërësisht pavarësinë në administrimin e buxhetit të saj financiar, të krijuar qoftë nga burime të brendshme edhe nga ato të jashtme, në formë dhuratash nga kisha dhe organizma ndërkombëtarë simotra.

2. Përjashtohen nga të gjitha llojet e taksave:

a) Subvencionet financiare të çfarëdo lloji dhe çdo e ardhur tjetër e ligjshme, si edhe donacionet materiale të destinuara për të realizuar misionin e vet, kur këto të ardhura apo donacione nuk përdoren për përfitime nga organizatorët.

b) Ndërtimi i objekteve të reja, ndërtesat në pronësi apo në përdorim të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ose të personave juridikë të themeluar prej saj të regjistruara pranë organeve kompetente shtetërore, në rastet kur ato përdoren pa qëllim fitimi për ushtrimin e besimit, drejtimin dhe administrimin kishtar, veprimtarinë baritore, humanitare e bamirëse, formimin e klerikëve, mësimin e teologjisë dhe shkencave të tjera kishtare, si dhe të personelit fetar dhe laik në shërbim të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.

c) Taksa e trashëgimisë ose e kalimit të pasurisë në procesin e regjistrimit të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, të cilat i dhurohen Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ose kur ato kalojnë mes entiteteve të vetë Kishës.

3. Personat juridikë të themeluar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, por që nuk e kanë zotësinë juridike ose nuk janë regjistruar si organizata jofitimprurëse përpara ratifikimit të kësaj Marrëveshjeje, gëzojnë të drejtën që të regjistrohen në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, sipas nenit 8 të kësaj Marrëveshjeje, brenda dy vjetëve nga dita e hyrjes së saj në fuqi.

4. Përjashtohen nga detyrimi i derdhjes së kontributeve për sigurim shoqëror dhe shëndetësor personeli fetar dhe laik në shërbim të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me kombësi të huaj, me banim të rregullt në Shqipëri, të cilët nuk përfitojnë asnjë të ardhur apo shpërblim për kryerjen e veprimtarisë së tyre dhe që i kanë derdhur këto kontribute në vendet e origjinës.

5. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, për personelin klerik dhe laik të saj, si kategori profesionale krejt të veçanta, ka të drejtë shkallëzimin e diferencuar për nivelin e pagës, për efekt kontributesh të sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatimi mbi të ardhurat e personit.

6. Për veprimtaritë me karakter institucional, si: ushtrimi i kultit, drejtimi dhe administrimi kishtar, veprimtaria baritore, humanitare dhe bamirëse, formimi i klerit, mësimi i teologjisë dhe i shkencave fetare, kisha dhe personat juridikë të themeluar prej saj nuk janë të detyruar të mbajnë regjistër kontabël dhe t’u nënshtrohen standardeve administrative të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për këtë çështje. Si pasojë, për të tilla veprimtari ato nuk e kanë detyrim që të paraqesin bilancin kontabël vjetor tek organet kompetente shtetërore dhe as ta depozitojnë atë pranë organizmave shtetërorë të caktuar nga legjislacioni në fuqi.

Kreu IV

Bashkëpunimi në të mirë të shtetasve

Neni 16

Festat fetare

1. Ditët e festave fetare që do të jenë ditë pushimi, vendosen me ligj. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë mund të propozojë festa fetare që, sipas mendimit të saj, mund të shpallen ditë pushimi.

2. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, në përputhje me nevojat fetare të besimtarëve, ka të drejtë të përcaktojë edhe festa të tjera, veç atyre që do të trajtohen me ligj si festa zyrtare, të cilat nuk janë të detyrueshme për sektorin shtetëror publik dhe privat.

Neni 17

Institucionet edukative dhe arsimore të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

1. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë, në përputhje me kriteret e parashikuara nga legjislacioni në fuqi, të ngrejë dhe të administrojë institucionet edukative dhe arsimore të të gjitha niveleve.

2. Shteti dhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë angazhohen të garantojnë të drejtën e individëve për t’u arsimuar, pa asnjë dallim, duke respektuar të drejtën e prindërve për të siguruar edukimin e fëmijëve në përputhje me bindjet e tyre.

3. Shteti e njeh vlefshmërinë e dokumenteve të lëshuara  nga institucionet arsimore fetare, sipas kritereve të caktuara nga legjislacioni në fuqi për arsimin.

4. Shteti dhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë hartojnë kurrikulat përkatëse për shkollat fetare jopublike, si dhe bëjnë vlerësimin dhe certifikojnë personelin pedagogjik. Për realizimin e tyre ngarkohet Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.

5. Gjatë procesit mësimdhënës, shteti dhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë angazhohen që arsimimi i fëmijëve të bazohet mbi të drejtat e njeriut dhe parimet demokratike, të drejtohet në përgatitjen e fëmijëve për një jetë të përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në frymën e mirëkuptimit, paqes, tolerancës, barazisë gjinore dhe vëllazërisë midis njerëzve, grupeve etnike, kombëtare dhe fetare ose personave me origjinë tjetër, duke iu kundërvënë racizmit e fanatizmit.

Neni 18

Kryerja e veprimtarive sociale

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të ushtrojë veprimtari sociale me karakter ekonomik, edukativ e shëndetësor. Kjo e drejtë përfshin edhe krijimin e mjediseve sociale të përshtatshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 19

Organizatat bamirëse

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë mund të themelojë organizata bamirëse, duke respektuar rregullat e përgjithshme dhe legjislacionin në fuqi.

Neni 20

Liria e shprehjes dhe e drejta për informim

1. Shteti dhe Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë njohin dhe pranojnë mjetet e informimit publik, si një element të rëndësishëm për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe të ndërgjegjes.

2. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të shprehë dhe të përhapë lirisht bindjet e saj, nëpërmjet çfarëdo forme ligjore të njohur, ose që do të njihet në të ardhmen.

3. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të themelojë struktura të komunikimit publik, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në çdo rast, përmbajtja që jepet përmes mjeteve të komunikimit masiv nuk duhet të përshkohet nga ide që cenojnë rendin kushtetues, tolerancën fetare, ose që diskriminojnë bashkësitë fetare dhe nxisin grindje ndërfetare.

4. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka të drejtë të shprehet nëpërmjet mjeteve të komunikimit dhe informimit publik.

5. Komiteti Shtetëror për Kultet bashkëpunon me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për nevoja studimore e informuese.

Neni 21

Objektet e kultit

1. Ndërtesat dhe objektet që shërbejnë për kryerjen e ceremonive fetare konsiderohen të shenjta nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Ndërhyrja e autoriteteve shtetërore në to është e ndaluar, me përjashtim të rasteve të flagrancës, kur një gjë e tillë kërkohet në zbatim të një urdhri të prokurorisë, të një vendimi gjyqësor ose titulli ekzekutiv, ose në rast të kanosjes së një rreziku të afërm.

2. Paprekshmëria e hapësirës publike garantohet nga shteti. Shteti mbron objektet dhe vendet e caktuara fetare, në përputhje me ligjin.

3. Për nevojat e saj dhe në përputhje me procedurat ligjore, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë mund të ndërtojë objekte të reja kulti.

Kreu V

Çështjet e pronësisë

Neni 22

E drejta e pronës

1. Shteti i njeh Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të drejtën e pronës mbi sende të luajtshme dhe të paluajtshme.

2. Shteti do t’i kthejë dhe kompensojë Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të gjitha pronat, me përparësi objektet e kultit tashmë të njohura nga të gjithë, të cilat kanë qenë për shekuj qendra shpirtërore dhe kulturore të komunitetit ortodoks dhe përbëjnë historinë e këtij komuniteti, si objektet e kultit, manastiret e shenjta, pasuritë, arkivat e saj, të konfiskuara nga regjimi komunist, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3. Në rastet kur objektet e kultit (kishat dhe manastiret) e komunitetit ortodoks nuk gjenden të regjistruara në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pronësinë do ta vërtetojë (provojë) nëpërmjet dokumenteve të Arkivit Qendror të Shtetit.

Neni 23

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore fetare

1. Objektet e kultit që kanë statusin e monumentit të kulturës t’i kthehen në pronësi Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe do të mbrohen e trajtohen nga ligji për trashëgiminë kulturore.

2. Shteti mund të marrë në përdorim një objekt të kultit vetëm për nevoja e interesa madhorë dhe vetëm pasi të ketë marrë paraprakisht pëlqimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.

3. Këshilli i Ministrave, duke u bazuar edhe në mendimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, bashkërendon përpjekjet në të ardhmen për të evidentuar, vlerësuar e mbrojtur pasuritë kulturore, si dhe godinat e kultit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të cilat bartin vlera të kulturës kombëtare, materiale e shpirtërore.

Kreu VI

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 24

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

1. Interpretimi dhe zbatimi i kësaj Marrëveshjeje, si dhe zgjidhja e çështjeve të diskutueshme, bëhen mbi bazën e mirëkuptimit midis palëve.

2. Ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje mund të bëhen me mirëkuptim e marrëveshje midis palëve.

Neni 25

Dispozita e fundit

1. Shteti i njeh Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë të drejtën që të lidhin marrëveshje të veçanta për zbatimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

2. Kjo Marrëveshje shërben si akt bazë për nënshkrimin e marrëveshjeve të veçanta me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, që ratifikohen në Kuvend.

3. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë mund të tërhiqet nga kjo Marrëveshje me anë të denoncimit të marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend.

 

Për Këshillin e Ministrave

Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë e Sporteve

 

Ylli Pango

Për Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë

Fatlumturia e tij,

Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë

Prof.Dr.Anastasi

 

© GC

 

Trascina file per caricare

LEGGE

Nr. 10 057, del 22.1.2009

 

PER LA RATIFICA DELL’“ACCORDO TRA IL CONSIGLO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA E LA CHIESA ORTODOSSA AUTOCEFALA ALBANESE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA INTESA RECIPROCA”

 

Basandosi sugli articoli 10, comma 5 e 78, e 83 comma 1 della Costituzione, e su proposta del Consiglio di Ministri,

 

IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA DECIDE:

 

Articolo 1

Si ratifica “L’accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la Chiesa Ortodossa Autocefala albanese per il regolamento dei rapporti reciproci” secondo il testo allegato a questa legge.

 

Articolo 2

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Proclamata con decreto nr. 6033, del 29.1.2009 dal Presidente della Repubblica d’Albania, Bamir Topi.

 

ACCORDO TRA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA E LA CHIESA ORTODOSSA AUTOQEFALA ALBANESE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA INTESA RECIPROCA

 

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e la Chiesa Ortodossa Autocefala albanese, basandosi sui principi della libertà di coscienza e di credo religioso, sanciti e garantiti dagli  articoli 10 e 24 della Costituzione della Repubblica d’Albania, e dagli accordi internazionali ratificati dalla legge così come nelle altre leggi in vigore (in seguito citati la Costituzione,  le leggi e la legislatura in vigore), stabiliscono l’accordo come di seguito (in seguito citato “l’Accordo”).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

 

Questo accordo regola le questioni dei rapporti e di collaborazione tra lo Stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala albanese, per il bene dell’individuo e della comunità, basandosi sui principi costituzionali che garantiscono la libertà di manifestazione e di esercizio della fede, così come il bene comune, per rafforzare e sviluppare i reciproci rapporti.

 

Articolo 2

Significato

 

La Chiesa Ortodossa Autocefala albanese comprende ed esprime se stessa come viene definito nel 1 articolo del suo statuto.

 

Articolo 3

Scopo

 

Lo scopo di questo accordo è:

a)     garantire i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi in vigore sulla libertà di coscienza e di fede;

b)    riconoscere e garantire il rispetto dei diritti della la Chiesa Ortodossa Autocefala albanese, dello Statuto e delle sue tradizioni, riguardo ai diritti e ai doveri dei fedeli, il rispetto per i diritti e le pratiche tradizionali, delle istituzioni e delle loro strutture, e delle persone giuridiche da essa create?, per svolgere liberamente la sua missione religiosa, educativa e di carità.

c)     riconoscere e garantire l’inviolabilità delle istituzioni musulmane del culto fino a che la loro attività non contravviene con l’esercizio della libertà di coscienza e di religione, con la Costituzione e le leggi in vigore, e con i canoni e la santa tradizione della Chiesa Ortodossa Autocefala albanese;

d)    garantire la libertà dell’individuo nell’esercitare o cambiare la religione, nel manifestarla personalmente oppure collegialmente nelle istituzioni religiose, o al loro esterno, tramite il culto, l’istruzione, le pratiche o lo svolgimento dei rispettivi riti religiosi;

e)     garantire la libertà dell’individuo in modo tale che non sia né impedito né obbligato a partecipare alla comunità religiosa e a esercitarne le pratiche, o a partecipare ai suoi riti e alle sue strutture direttive.

Tramite tale Accordo, le parti si impegnano a assicurare la libertà del pensiero, della coscienza e della religione. Tale libertà non si può fare oggetto delle restrizioni altre da quelle che, previste dalla legge, intendono provvedimenti necessari in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la difesa dell’ordine, dello stato, della salute e della morale pubblica, o per la difesa dei diritti e della libertà altrui.

 

Articolo 4

Applicazione dell’Accordo

 

 1. Tale Accordo vale per tutti gli organi e le istituzioni statali che hanno a che fare con la religione e con la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese come anche per le istituzioni e le persone giuridiche da lei create.
 2. Gli individui o i loro raggruppamenti godono dei diritti previsti da tale Accordo quando partecipano a questa comunità religiosa o alle sue pratiche.

 

Articolo 5

Principi generali

 

 1. Lo Stato rispetta la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese e riconosce come suoi rappresentanti soltanto le persone autorizzate dal Santo Sinodo di questa chiesa  e garantisce la difesa della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese da ogni persona o gruppo che ne pretende il nome, gli oggetti del culto, la proprietà, i simboli e il suo timbro.
 2. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di organizzarsi e di compiere la sua missione indipendentemente dallo Stato, rispettando il principio di laicità dello Stato, la Costituzione, le leggi in vigore, i Canoni e la santa tradizione della la Chiesa Ortodossa. Lo stato difende la convivenza religiosa.

 

Articolo 6

Coordinamento con gli organi statali

 

 1. Riguardo al reciproco rapporto con la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, lo Stato viene rappresentato dal Comitato Statale per i Culti. La Chiesa collabora con il Comitato per rendere possibile e realizzare una comunicazione attiva con gli organi e le istituzioni statali.

 

CAPO II

L’ORGANIZZAZIONE E LA PERSONALITA’ GIURIDICA DELLA CHIESA ORTODOSSA AUTOCEFALA ALBANESE

 

Articolo 7

La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese e le persone giuridiche

 

 1. Lo Stato riconosce e rispetta la personalità giuridica della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, come tutte le attività da essa svolte fino ad ora, a meno che non contraddicano la Costituzione e la legislazione.
 2. La fondazione, la struttura, l’organizzazione, l’oggetto delle attività, l’amministrazione, la regolarizzazione e la sospensione della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese come persona giuridica si realizzano in base della legislazione in vigore, a questo Accordo e ai Canoni e la santa tradizione della Chiesa Ortodossa.
 3. Lo Stato riconosce il diritto alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese di creare istituzioni e strutture di carattere religioso o non, che assumono lo status di persona giuridica, in base alla vigente legislazione.
 4. Le istituzioni e le strutture create dalla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese possono esercitare ogni attività sociale, di istruzione, sanitaria ed economica, in base alle regole di questa comunità, e della vigente legislazione, che regolano tra l’altro, anche l’intestazione? con licenze, e i rispettivi permessi.
 5. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, con propria libera volontà, può creare comunità religiose, mettendo insieme altre comunità religiose per uno scopo comune. Tali comunità, anche nel caso non vengano registrate come persona giuridica, possono automaticamente appropriarsi dello status di personalità giuridica, dopo la deposizione della bozza di accordo per la loro fondazione presso la Comunità Statale per i Culti.
 6. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, come anche le altre organizzazioni create per svolgere le sue attività, in ogni forma legale della loro organizzazione, sono persone giuridiche no-profit.

 

Articolo 8

La personalità giuridica della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese

 

 1. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, riconosciuta e riconfermata dallo stato albanese si iscrive come tale con la decisione del Tribunale di Tirana, e li vengono riconosciuti tutte le attività precedenti. Per la sua iscrizione la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese deve presentare la seguente documentazione:

a)     Richiesta per la registrazione della persona giuridica, presentata dal legale rappresentante  della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese (Kryepeshkop di Tirana, Durrazo e di tutta l’Albania).

b)    Lo statuto della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese

 1. Il tribunale di Tirana, entro 30 giorni dalla data in cui viene presentata la richiesta, allegata ai documenti soprannominati, riconosce la persona giuridica e la sua iscrizione, in base la decisione presa?.

 

Articolo 9

Tempi e luoghi della attività delle persone giuridiche della la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese

 

La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese e le persone giuridiche fondate da lei possono esercitare le propri attività in un tempo indeterminato, in una parte o su tutto il territorio della Repubblica d’Albania, secondo la scelta propria della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese.

 

Articolo 10

Principi dell’organizzazione e dell’attività della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese

 

1. Le parti si impegnano a rispettare i principi costituzionali sui quali si costruisce tale Accordo nel lavorare insieme per l’applicazione della legislazione albanese in vigore.

2. Lo Stato rispetta l’indipendenza della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese per organizzarsi ed esercitare la propria attività, e per amministrare le proprietà che possiede, in base ai principi, alle regole, alle tradizioni e al suo Statuto.

3. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese rispetta gli interessi nazionali, la convivenza e la tolleranza religiosa in Albania.

 

Articolo 11

Organizzazione della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese

 

 1. Nei rapporti con gli organi, le istituzioni e le altre organizzazioni laiche e religiose, all’interno dello Stato e all’estero, i fedeli della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese vengono rappresentati dagli organi, dai funzionari e dai dirigenti nominati, oppure scelti in base al proprio Statuto.
 2. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di formare i propri organi, nominare i funzionari e i propri dirigenti in modo indipendente, e in base alle disposizioni previste nel suo Statuto. L’ordinario? della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese si nomina secondo le procedure e i criteri previsti dal suo Statuto.
 3. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese avvisa il Comitato Nazionale dei Culti sulla nomina dei propri ordinari.
 4. Ai funzionari, ai dirigenti e agli organi della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese viene garantita piena libertà nell’esercitare le attività religiose, organizzative e amministrative in base agli atti della Chiesa, fintanto che esse non siano in contraddizione con le disposizioni costituzionali e legali.

 

Articolo 12

Rapporti con le comunità religiose straniere

 

 1. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di creare legami e di essere in contatto con le comunità religiose degli altri paesi, di partecipare alle loro attività religiose e di carità, fintanto che tali rapporti non contraddicano l’ordine interno costituzionale.
 2. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di godere del sostegno finanziario o materiale di enti o individui stranieri,  fintanto che tale sostegno non contraddica l’Accordo soprannominato e la legislazione in vigore.

 

CAPO III

LO STATUTO FINANZIARIO

 

Articolo 13

Sostegno finanziario o materiale statale

 

 1. Lo Stato Albanese può dare alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, oppure ai soggetti giuridici da essa creati, sostegno finanziario o materiale.
 2. Le modalità e i criteri sulla sicurezza di tale sostegno finanziario, devono essere definiti con una legge specifica sul sostegno finanziario dal fondo statale per i culti religiosi.

 

Articolo 14

Iscrizione presso gli organi finanziari

 

La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, come anche le sue persone giuridiche, devono iscriversi agli organi finanziari, come ogni persona giuridica no-profit, in base alla rispettiva legislazione.

 

Articolo 15

Status giuridico e fiscale

 

 1. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese conosce e rispetta la legge della Repubblica d’Albania in ambito finanziario, salvaguardando totalmente l’indipendenza nell’amministrazione del suo budget finanziario, fondato sia dalle fonti interne che da quelle esterne, in forma di dono dalle chiese e dagli organismi internazionali simili.

 

2. Vengono esclusi da ogni onere tassativo:

 

a) Le sovvenzioni finanziarie di ogni tipo di entrata legale come anche le donazioni materiali destinate per realizzare la propria missione quando queste entrate o donazioni non vengono usate per interessi propri dagli organizzatori.

b) La costruzione di nuovi edifici, la proprietà immobiliare o solamente in uso alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese o alle persone giuridiche da essa create iscritte presso gli organi competenti nazionali, solo nei casi in cui vengano usati per attività religiose, la direzione e l’amministrazione religiosa, le attività umanitarie e di carità, la formazione del clero, l’insegnamento della teologia e delle altre scienze religiose, così come il personale religioso e laico in servizio presso la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese.

c) La tassa di eredità o di passaggio di eredità nel corso di iscrizione delle proprietà mobili e immobili che vengono donate alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese oppure quando il passaggio delle proprietà avviene tra enti della stessa Chiesa.

3. Le persone giuridiche create dalla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese che non godano dello status giuridico o che non siano iscritte come organizzazioni no-profit prima della ratifica di tale Accordo, hanno il diritto di iscriversi presso il tribunale di Tirana secondo l’articolo 8 di questo accordo, entro 2 anni dalla data in cui esso entra in vigore.

4. Si escludono dal pagamento dei contributi INPS? il personale religioso e laico al servizio della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese di nazionalità straniera, residenti regolari in Albania, i quali non godono di nessun tipo di entrate per le attività svolte avendo pagato questi contributi nei propri Paesi d’origine.

5. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, per il suo personale clerico e laico, come categorie professionali del tutto particolari, ha il diritto di fare differenti scale a secondo dei livelli di pagamento a scopo dell I.M.P.S. e le tasse in base alle entrate personali.

 6. Per le attività di carattere istituzionale, come: l’esercizio del culto, l’amministrazione clericale, l’attività pastorale, umanitaria e di carità, la formazione del clero, l’insegnamento della teologia e delle scienze religiose, la Chiesa e le persone giuridiche da essa create non hanno alcun obbligo di tenere il registro dei corrispettivi? compensi? e di seguire i doveri amministrativi, previsti dalla legge in vigore sulla questione. Ciò detto, per tali attività essi non hanno l’obbligo di tenere la contabilità annua presso gli organi competenti statali e tanto meno di depositarlo presso gli organi statali stabiliti dalla legislazione in vigore.

 

CAPO IV

LA COLLABORAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI

 

Articolo 16

Feste religiose

 

 1. I giorni delle festività religiose per essere giorni feriali? devono essere stabiliti dalla legge. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese può proporre festività religiose che a suo parere possono essere stabilite come giorni feriali.
 2. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, in base alle necessità religiose dei fedeli, ha il diritto di stabilire anche altre festività a parte quelle che verranno riconosciute come tale dalla legge,  le quali non sono obbligatorie per lo Stato e per il privato.

 

Articolo 17

Istituzioni educative e di istruzione della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese

 

 1. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto, in base ai criteri previsti dalla legislazione in vigore, di costruire e amministrare istituzioni educative e di istruzione di tutti i livelli.
 2. Lo stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese si impegnano a rispettare il diritto dei genitori ad assicurare ai figli l’educazione in base al loro credo religioso.
 1. Lo Stato riconosce la validità dei documenti rilasciati da queste istituzioni, secondo i Lo stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese formulano i rispettivi curricoli per le scuole religiose non pubbliche, e testano e certificano il personale pedagogico. Per la loro approvazione si incarica il Ministero dell’Istruzione e delle Scienze.
 2. Durante il processo didattico, lo Stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese si impegnano affinché l’istruzione dei bambini si basi sui diritti umani e i sui principi della democrazia, sia indirizzata alla preparazione dei bambini verso una vita responsabile in una società libera, in armonia, pace, tolleranza, uguaglianza sessuale e fratellanza fra gli uomini, gruppi etnici, nazionali e religiosi, alle persone di altre origini, nella lotta contro il razzismo e il fanatismo.

 

Articolo 18

Svolgimento delle attività sociali

 

La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di svolgere attività sociali di carattere economico, educativo e sanitario. Questo diritto coinvolge anche la formazione degli ambienti sociali adatti, in base alla legislazione in vigore.

 

Articolo 19

Organizzazioni umanitarie

 

La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese può fondare organizzazioni umanitarie, rispettando le regole generali e la legislazione in vigore.

 

Articolo 20

Libertà di esprimersi e diritto d’informazione

 

 1. Lo Stato e la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese riconoscono e accettano i mezzi pubblici d’informazione come elemento fondamentale per la difesa della libertà di espressione e di coscienza.
 2. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente il credo religioso islamico attraverso i mezzi di comunicazione pubblica, i massmedia, come attraverso ogni altra forma riconosciuta o che verrà riconosciuta in futuro.
 3. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di fondare strutture di comunicazione pubblica in base alla legislazione in vigore. In ogni caso i contenuti che vengono trasmessi attraverso i mezzi di comunicazione non deve fornire idee che minaccino l’ordine costituzionale, la tolleranza religiosa, o che discriminino le comunità religiose e che istighino alla disarmonia fa le religioni.
 4. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese ha il diritto di esprimersi attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione pubblica.
 5. Il Comitato Nazionale dei Culti collabora con la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese per lo scambio dei dati e delle informazioni ai fini di studio.

 

Articolo 21

Oggetti di Culto

 

 1. Gli edifici e gli oggetti che servono per lo svolgimento delle attività religiose vengono considerati sacri dalla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese. L’intervento delle autorità nei loro confronti è proibita tranne nei casi di flagranza, quando un tale intervento viene richiesto tramite un ordine della procura, di una sentenza giudiziaria, o di un titolo esecutivo, o in caso di minaccia seria.
 2. L’inviolabilità dello spazio pubblico viene garantito dallo stato. Lo stato difende gli oggetti e determinati luoghi religiosi, secondo la vigente legge.
 3. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, può costruire nuovi oggetti di culto, secondo i suoi bisogni e secondo la legislazione in vigore.

 

CAPO V

LA PROPRIETA’

 

Articolo 22

Diritto di proprietà

 

 1. Lo Stato riconosce alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese il diritto alle proprietà mobiliari e immobiliari.
 2. Lo stato restituirà e risarcirà tutte le proprietà alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese partendo da gli oggetti del culto conosciute ormai da tutti, i quali per secoli sono stati centri spirituali e culturali della comunità ortodossa e che compongono la storia di questa comunità, come gli oggetti del culto, i santi monasteri, le ricchezze, i suoi archivi, confiscati durante il regime comunista, secondo alla vigente legislazione.
 3.  Nei casi in cui gli oggetti di culto (le chiese e i monasteri) della comunità ortodossa non siano iscritti presso gli uffici delle proprietà immobiliari, l’Agenzia della Restituzione e del Risarcimento della proprietà, deve fare le verifiche sulla proprietà, basandosi sulla documentazione dell’Archivio dello Stato.

 

Articolo 23

Conservazione dell’eredità culturale religiosa

 

 1. Gli oggetti di culto che hanno lo status di Monumento di Cultura, si devono ridare in proprietà alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese e devono essere custoditi secondo la legge per la eredità culturale.
 2. Lo Stato può usufruire di un oggetto di culto soltanto nei casi di necessità, di interesse e di prestigio e solo dopo aver ottenuto il permesso della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese.
 3. Il Consiglio dei Ministri, basandosi sul parere della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese si impegna a censire, valutare e custodire il patrimonio culturale e gli edifici di culto della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, che sono portatori dei valori della cultura nazionale materiale e spirituale.

CAPO VI

LE NORMATIVE TRANSITORIE E DEFINITIVE

 

Articolo 24

Soluzione dei disaccordi

 

 1. L’interpretazione e l’applicazione di questo Accordo, come anche la soluzione dei casi discutibili, si compiono sulla base dell’accordo delle parti.
 2. I cambiamenti di questo Accordo si possono fare con l’accordo tre le parti.

 

Articolo 25

Ultime normative

 

 1. Lo Stato riconosce alla Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese il diritto di accordarsi ai fini di applicare le norme di tale Accordo.
 2. Questo Accordo è la base per la sottoscrizione di accordi specifici con la Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, che vengono ratificati in Parlamento.
 3. La Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese può dissociarsi da questo Accordo presentando una denuncia a questo Accordo stabilito in Parlamento.

 

                                                                                                                                                  PER LA CHIESA ORTODOSSA AUTOCEFALA DEL ALBANIA, LA SUA EMINENZA KRYEPESHKOPI DI TIRANA DURRAZO E DI TUTTA L’ALBANIA

Prof. Dr. Anastasi

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELLA REPUBBLICA ALBANESE                                                                                                 IL DIRIGENTE

     IL MINISTRO DEL TURISMO, DELLA CULTURA

     DELLA GIOVENTU’ E DELLO SPORT

     Prof. Dr. Ylli Pango                                                                               

 

 

 

Trascina file per caricare