Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

(2000 m. balandžio 14 d. Nr. 426, Žin., 2000, Nr. 32-906)

NUTARIMO

VILNIUS

 

Nauja nutarimo redakcija:

 

DĖL KOMISIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ SPRENDŽIANČIŲ SU RELIGINIŲ, EZOTERINIŲ AR DVASINIŲ GRUPIŲ VEIKLA SUSIJUSIUS KLAUSIMUS, VEIKLAI KOORDINUOTI SUDARYMO

Nr. 347, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 50-1999 (2009-05-05)

 

Nauja nutarimo redakcija:

 

DĖL KOMISIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ SPRENDŽIANČIŲ SU RELIGINIŲ, EZOTERINIŲ AR DVASINIŲ GRUPIŲ VEIKLA SUSIJUSIUS KLAUSIMUS, VEIKLAI KOORDINUOTI SUDARYMO

Nr. 347, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 50-1999 (2009-05-05)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, siekdama įgyvendinti sąžinės ir religijos laisvės principus ir atsižvelgdama į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rekomendaciją Nr. 1412 „Dėl nelegalios sektų veiklos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

 

1. Sudaryti šią komisiją valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti (toliau vadinama – komisija):

Teisingumo ministerijos atstovas (komisijos pirmininkas);

Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas;

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Kultūros ministerijos atstovas;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

Generalinės prokuratūros atstovas;

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto atstovas;

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, tyrinėjančių religines, dvasines ir ezoterines grupes, atstovai;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 154, 2011-02-09, Žin., 2011, Nr. 18-852 (2011-02-12)

 

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Kultūros ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirti savo atstovus į komisiją ir apie tai informuoti Teisingumo ministeriją.

 

3. Pasiūlyti Generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, tyrinėjančioms religines, dvasines ir ezoterines grupes, ir Lietuvos savivaldybių asociacijai skirti savo atstovą į komisiją ir apie tai informuoti Teisingumo ministeriją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 154, 2011-02-09, Žin., 2011, Nr. 18-852 (2011-02-12)

 

4. Nustatyti, kad:

4.1. Komisijos personalinę sudėtį tvirtina teisingumo ministras.

4.2. Komisija:

4.2.1. koordinuoja valstybės institucijų tyrimus, ar religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla atitinka įstatymus;

4.2.2. užtikrina keitimąsi informacija tarp suinteresuotų valstybės institucijų, teikia joms pasiūlymus dėl neatidėliotinų veiksmų, susijusių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla;

4.2.3. kiekvienais metais iki vasario 15 d. teikia informaciją apie savo veiklą Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

4.2.4. turi teisę kreiptis į valstybės institucijas, savivaldybių vykdomąsias institucijas, mokslo ir studijų institucijas, prašydama pateikti duomenis, išvadas, pasiūlymus, kitą reikiamą medžiagą apie religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veiklą;

4.2.5. gali kreiptis į religines, ezoterines ar dvasines grupes, kad jos pateiktų informaciją apie savo veiklą Lietuvoje;

4.2.6. gali kviestis į savo posėdžius organizacijų, teikiančių pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių, ir jų šeimoms, atstovus ir išklausyti jų turimą informaciją apie religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veiklą.

4.3. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja Teisingumo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 249, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1435 (2010-03-18)

 

  

Ministras Pirmininkas                                                                     

Andrius Kubilius

 

Teisingumo ministras                                                                      

Remigijus Šimašius

 

Pakeitimai:

 

1.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 426 "DĖL KOMISIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ SPRENDŽIANČIŲ SU RELIGINIŲ, EZOTERINIŲ AR DVASINIŲ GRUPIŲ VEIKLA SUSIJUSIUS KLAUSIMUS, VEIKLAI KOORDINUOTI SUDARYMO" PAKEITIMO

Nr. 347, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 50-1999 (2009-05-05)

 

Nauja nutarimo redakcija.

 

2.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 426 "DĖL KOMISIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ SPRENDŽIANČIŲ SU RELIGINIŲ, EZOTERINIŲ AR DVASINIŲ GRUPIŲ VEIKLA SUSIJUSIUS KLAUSIMUS, VEIKLAI KOORDINUOTI SUDARYMO" PAKEITIMO

Nr. 249, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1435 (2010-03-18)

 

3.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 426 "DĖL KOMISIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ SPRENDŽIANČIŲ SU RELIGINIŲ, EZOTERINIŲ AR DVASINIŲ GRUPIŲ VEIKLA SUSIJUSIUS KLAUSIMUS, VEIKLAI KOORDINUOTI SUDARYMO" PAKEITIMO

Nr. 154, 2011-02-09, Žin., 2011, Nr. 18-852 (2011-02-12)

 

 

*** Pabaiga ***