Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR ĪPAŠUMU ATDOŠANU RELIĢISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM”

(Rīgā 2009.gada 15.septembrī)

(likums stājas spēkā ar 2009.gada 29.septembri).

 

Izdarīt likumā “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 2000, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem (satversmei, nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940.gadā bija reģistrētas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamentā, ja tās netika pārtraukušas reliģisko darbību un ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu. Reliģiskās organizācijas reģistrāciju līdz 1940.gadam apliecina Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņa. Juridiskās personas statusa atjaunošanu apliecina reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecība.”;

izslēgt trešajā daļā vārdus “un Reliģisko lietu pārvaldes”.

2. Izslēgt 15.panta otro teikumu.

 

Likums Saeimā pieņemts

2009.gada 27.augustā.

 

Valsts prezidents V.Zatlers