Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VABARIIGI VALITSUSE SEADUS

(Vastu võetud 13.12.1995  RT I 1995, 94, 1628)

(jõustumine 01.01.1996)

 

[…]

 

§ 66.  Siseministeeriumi valitsemisala

(1) Siseministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine, kriisireguleerimise ja kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine, rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

(2) Siseministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:
1) Kaitsepolitseiamet;
2) [kehtetu - RT I 2009, 27, 165 - jõust. 01.01.2010]
3) [kehtetu - RT I 2009, 27, 165 - jõust. 01.01.2010]
4) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I 2009, 27, 165 - jõust. 01.01.2010]
5) Päästeamet.
6) [kehtetu - RT I 2007, 11, 53 - jõust. 18.02.2007]

(3) Siseministeeriumi valitsemisalas on Häirekeskus.
[RT I, 30.06.2015, 4 - jõust. 01.09.2015]

 

[…]

 

Trascina file per caricare<!--:it-->Estone<!--:--> <!--:en-->Estonian<!--:-->