Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

LEGE Nr. 58 din 29.03.2012

(20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80 art Nr : 255)

 

MODIFICAT
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338


NOTĂ:
În textul Legii sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1. Obiectul şi scopul prezentei legi

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova.
(2) Scopul prezentei legi constă în protejarea patrimoniului cultural imaterial ca parte a patrimoniului cultural naţional, în cultivarea respectului faţă de patrimoniul cultural imaterial al comunităţilor, al grupurilor şi, după caz, al persoanelor pentru a se asigura recunoaşterea valorilor de patrimoniu la nivel local şi naţional.

Articolul 2. Sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Prezenta lege se extinde asupra patrimoniului cultural imaterial.
(2) Prezenta lege nu poate fi folosită, în întregime sau în parte, de nici o persoană fizică sau juridică pentru a obţine dreptul de proprietate sau dreptul de autor asupra unui element al patrimoniului cultural imaterial prin intermediul actelor normative ce reglementează proprietatea intelectuală sau dreptul de autor.
(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică artiştilor profesionişti şi nici grupurilor sau persoanelor care activează în domeniul industriilor culturale.

Articolul 3. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
a) patrimoniu cultural imaterial – totalitate a elementelor creaţiei tradiţionale autentice, valoroase din perspectivă istorică şi culturală, transmise din generaţie în generaţie, exprimate în forme literare, muzicale, coregrafice sau teatrale, precum şi ansamblu de practici, reprezentări, expresii, cunoştinţe şi abilităţi, împreună cu instrumente, obiecte, artefacte, vestimentaţie specifică, accesorii şi spaţii culturale asociate acestora, pe care comunităţi, grupuri şi, după caz, persoane le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural;
b) Purtător al Tezaurului Uman Viu – titlu onorific, conferit unui creator, unui grup familial sau unui colectiv, recunoscut de către comunitatea purtătorilor de cultură şi de cea ştiinţifică drept creator, purtător şi transmiţător de elemente ale patrimoniului cultural imaterial în formă şi cu mijloace tradiţionale neschimbate;
c) Registru naţional al patrimoniului cultural imaterial – principal instrument de inventariere de stat a patrimoniului cultural imaterial existent pe teritoriul Republicii Moldova;
d) Catalog naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial – complex de instrumente de evidenţă a înregistrărilor ce ţin de domeniul patrimoniului cultural imaterial, executate pe suport de hîrtie, pe suport electronic, pe bandă magnetică/TV sau pe alte materiale, păstrate în instituţii publice;
e) protejare – sistem de măsuri juridice, administrative, financiare, tehnice şi ştiinţifice de identificare, documentare, cercetare, de conservare, transmitere, promovare, revitalizare şi de punere în valoare a elementelor patrimoniului cultural imaterial;
f) salvgardare – aplicare a măsurilor operative şi a măsurilor de durată care asigură revitalizarea şi viabilitatea elementelor de patrimoniu cultural imaterial ameninţate de pericolul dispariţiei;
g) clasare a elementelor patrimoniului cultural imaterial – procedură de stabilire a categoriei elementelor patrimoniului cultural imaterial şi de înscriere a acestora în Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial;
h) dosar de patrimoniu – complex de documente obligatorii despre fiecare element de patrimoniu, necesare pentru înscrierea elementelor în Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial, în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii sau în Lista de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial.

Articolul 4. Caracteristicile patrimoniului cultural imaterial

Principalele caracteristici ale patrimoniului cultural imaterial sînt:
a) caracter anonim al originii creaţiei, la a cărei promovare şi perfecţionare societăţile contribuie continuu în bază de modele tradiţionale;
b) transmitere cu precădere pe cale orală, neformală, în virtutea tradiţiei;
c) delimitare după următoarele criterii: teritoriu, etnie, religie, vîrstă, sex şi socioprofesie;
d) percepţie a elementelor ca fiind foarte importante şi intrinsec legate de grupurile şi/sau de comunităţile în care au fost create, păstrate şi transmise;
e) realizare, interpretare, reactualizare şi/ori creare a elementelor sale în interiorul grupului şi/sau al comunităţii, cu respectarea formelor, modelelor, conţinuturilor şi tehnicilor tradiţionale.

Articolul 5. Domeniile de manifestare a patrimoniului cultural imaterial

Patrimoniul cultural imaterial se manifestă în următoarele domenii:
a) tradiţii şi expresii orale, incluzînd limba ca vector principal al expresiei culturale, precum sînt: povestea, legenda, snoava, creaţia poetică lirică rituală şi nonrituală, urătura, oraţia, descîntecul, ghicitoarea, proverbul, zicătoarea etc.;
b) tradiţii şi expresii ale artei sau ale practicii muzicale precum sînt: melodia vocală, melodia instrumentală, melodia de joc şi altele; creaţia exprimată în forme sincretice verbal-muzicale: colindul, balada, doina, poemul muzical, cîntecul de leagăn, bocetul, cîntecul ritual nupţial şi cîntecul ritual funebru, romanţa populară, cîntecul popular religios, cîntecele din cadrul obiceiurilor calendaristice, cîntecul cu acompaniament instrumental, cîntecul fără acompaniament instrumental, strigătura, incantaţia etc.;
c) tradiţii şi expresii ale artei sau ale practicii coregrafice precum sînt dansurile, spaţiile pentru dans;
d) practici sociale de reprezentaţie, rituri, obiceiuri, ceremonii şi evenimente festive, arte ale spectacolului, avînd ca mijloc de expresie limbajul sincretic: verbal, muzical, dramatic, coregrafic, obiectual, inclusiv jocuri de copii, jocuri de maturi şi jocuri sportive tradiţionale;
e) cunoştinţe şi practici despre om, calendar, despre semne ale vremii, despre viaţă a plantelor şi animalelor, despre cosmos;
f) obiecte, instrumente muzicale, unelte şi instalaţii folosite la crearea, reproducerea, interpretarea, transmiterea şi punerea în valoare a elementelor patrimoniului cultural imaterial;
g) tehnici şi cunoştinţe de preparare a alimentelor, a băuturilor, a unor substanţe chimice de confecţionare a materialelor de construcţie şi a textilelor, de preparare a altor materiale utilizate în meşteşugurile tradiţionale;
h) instituţii culturale tradiţionale precum sînt: sfatul oamenilor buni şi bătrîni, ceata flăcăilor, hora, şezătoarea, claca etc.;
i) suporturi materiale pe care au fost imprimate şi transmise de-a lungul istoriei elementele patrimoniului cultural imaterial.

Articolul 6. Drepturile în domeniul patrimoniului cultural imaterial

(1) Toţi cetăţenii au dreptul de folosinţă şi de acces la patrimoniul cultural imaterial.
(2) Comunităţile, grupurile, inclusiv persoanele purtătoare de patrimoniu cultural imaterial, au dreptul:
a) să-şi afirme identitatea culturală prin practicarea elementelor patrimoniului cultural imaterial;
b) să participe, în condiţiile prezentei legi, la inventarierea, la protejarea şi la promovarea elementelor patrimoniului cultural imaterial;
c) să aplice normele cutumiare în relaţiile lor cu cei interesaţi de cercetarea, de conservarea, de promovarea şi de transmiterea elementelor patrimoniului cultural imaterial;
d) să elaboreze şi să utilizeze simboluri şi mărci ale patrimoniului local, înregistrate conform legislaţiei, pentru a contribui la sporirea vizibilităţii lui în societate.
(3) Instituţiile de cultură, cele de cercetare şi cele de educaţie cu atribuţii în domeniu au dreptul:
a) să efectueze inventarieri, documentări, cercetări în comunităţi prin folosirea metodelor şi echipamentelor tradiţionale şi moderne, cu respectarea codului deontologic;
b) să organizeze, în condiţiile stabilite de legislaţie, arhive, baze de date, colecţii de obiecte în domeniu;
c) să participe la acţiuni de salvgardare a elementelor patrimoniului cultural imaterial aflate în pericol de dispariţie;
d) să asigure continuitatea domeniului.

 

CAPITOLUL II
MĂSURILE DE PROTEJARE A PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

 

Articolul 7. Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural imaterial

(1) Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural imaterial este realizată de reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu abilităţi de cercetare, de conservare şi de valorificare în domeniu în comunităţile purtătoare de patrimoniu şi cu participarea comunităţilor.
(2) Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural imaterial include identificarea şi documentarea elementelor cu ajutorul mijloacelor tradiţionale şi moderne de înregistrare, în scopul inventarierii şi cunoaşterii acestor elemente.
(3) Rezultatele cercetării sub formă de descrieri, de înregistrări audio, video, de fotografii şi de orice alte tipuri de informaţii privind prezenţa elementelor patrimoniului cultural imaterial în mediul cultural tradiţional sînt transmise în termen de pînă la un an spre păstrare în arhivele instituţionale.
(4) Cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural imaterial are ca finalitate elaborarea dosarelor de patrimoniu, a lucrărilor ştiinţifice, didactice, metodologice şi de popularizare ce asigură viabilitatea elementelor lui, transmiterea cunoştinţelor către tînăra generaţie şi formarea de specialişti în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial.
(5) Specialiştii în domeniul patrimoniului cultural imaterial sînt obligaţi să informeze Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial despre elementele locale aflate în pericol de dispariţie.

Articolul 8. Clasarea elementelor patrimoniului cultural imaterial

(1) Elementele patrimoniului cultural imaterial se iau la evidenţă şi se clasează în următoarele 3 categorii:
a) elemente viabile în comunităţi şi reprezentative pentru identitatea acestora;
b) elemente cu valoare artistică şi etnografică practicate de puţini membri ai comunităţii, păstrate mai mult în memoria colectivă, aflate în pericol de dispariţie şi pasibile de dispariţie în cazul neprotejării;
c) elemente fără viabilitate în comunităţi, dar cu valoare istorică, ştiinţifică şi cu capacitatea de a completa diversitatea culturală a tradiţiei.
(2) Clasarea şi luarea elementelor în evidenţa de stat a Registrului naţional al patrimoniului cultural imaterial sînt efectuate de Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial în condiţiile prezentei legi.
(3) Pentru fiecare element propus să fie înscris în Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial va fi elaborat un dosar de patrimoniu, care va conţine date, descrieri şi imagini despre element şi despre comunitatea care îl practică.
(4) La înaintarea spre clasare a elementelor aflate în pericol de dispariţie, responsabilii de pregătirea dosarului elaborează măsuri ce le-ar putea asigura viabilitatea.
(5) Trecerea unui element dintr-o categorie juridică a patrimoniului cultural naţional în alta se face cu respectarea procedurii stabilite pentru clasare, conform unui regulament aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Articolul 9. Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial

(1) Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial (denumit în continuare Registru) este instituit şi ţinut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Regulamentul privind clasarea elementelor patrimoniului cultural imaterial şi ţinerea Registrului este aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
(3) Registrul este completat de Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.
(4) Registrul este elaborat în baza dosarelor de patrimoniu ale elementelor, completate cu participarea cercetătorilor, a specialiştilor în domeniu, a comunităţilor purtătoare de patrimoniu şi a reprezentanţilor societăţii civile.
(5) Registrul conţine date de bază referitoare la element, este ţinut în formă electronică şi manuală, în limba de stat şi în una din limbile de circulaţie internaţională.
(6) Registrul, structurat pe domenii de manifestare a patrimoniului cultural imaterial, luîndu-se în considerare viabilitatea elementelor, cuprinde:
a) elemente viabile în forme tradiţionale din comunităţi;
b) elemente aflate în pericol de dispariţie;
c) elemente ieşite din practica comunităţii.
(7) Registrul este alcătuit din mai multe volume şi se reactualizează periodic.

Articolul 10. Purtător al Tezaurului Uman Viu

(1) Titlul onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu este conferit unui creator, unui grup familial sau unui colectiv, recunoscut de către comunitatea purtătorilor de cultură şi de cea ştiinţifică, singurul capabil să creeze, să păstreze şi să transmită mult mai bine decît alţi purtători anumite elemente de patrimoniu în formă şi cu mijloace tradiţionale neschimbate.
(2) Titlul onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu se acordă în bază de certificat, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
(3) Persoana căreia i s-a conferit titlul onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu are dreptul să îl utilizeze pentru a-şi personaliza activitatea în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial.
(4) Persoana căreia i s-a conferit titlul onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu este obligată să contribuie la protejarea patrimoniului cultural imaterial.
(5) Titlul onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu se retrage de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cazul în care titularul întreprinde acţiuni ce periclitează forma şi mijloacele tradiţionale de perpetuare a elementelor patrimoniului cultural imaterial.

Articolul 11. Conservarea, transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial

(1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură şi coordonează, prin instituţiile subordonate, activităţile de conservare, de transmitere, de promovare, de revitalizare şi de punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial.
(2) Conservarea include măsuri ce asigură păstrarea viabilităţii elementelor patrimoniului cultural imaterial în forma lor originală şi se realizează de către instituţiile abilitate în colaborare cu reprezentanţii comunităţilor.
(3) Asigurarea transmiterii patrimoniului cultural imaterial către generaţia tînără se face prin mijloace educaţionale, inclusiv prin pregătire de specialişti în domeniu, prin creare de condiţii pentru transmiterea elementelor de la purtători către tînara generaţie, prin editare de lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-populare şi didactice.
(4) Revitalizarea unui element al patrimoniului cultural imaterial se asigură prin măsuri de reanimare şi de transmitere în cazul în care elementul, de mare importanţă pentru identitatea comunităţii, a fost trecut în sfera pasivă a culturii.
(5) Promovarea şi punerea în valoare a elementelor patrimoniului cultural imaterial sînt asigurate prin manifestări publice de schimb cultural, prin producţie editorială şi audio-vizuală favorabilă păstrării autenticităţii.

Articolul 12. Modalitatea de finanţare

(1) Finanţarea activităţilor de identificare, de documentare, de cercetare, de conservare, de transmitere, de promovare, de revitalizare şi de punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, din fondurile şi donaţiile unor persoane fizice şi juridice, din alte surse legale.
(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) se nominalizează cu aceste destinaţii în bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în bugetele altor instituţii publice cu atribuţii în domeniu.

 

CAPITOLUL III
CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ÎN DOMENIUL PROTEJĂRIIPATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

  

Articolul 13. Ierarhizarea sistemului de protejare a patrimoniului cultural imaterial

(1) Patrimoniul cultural imaterial este protejat prin instituţiile statului în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
(2) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este autoritatea publică centrală de specialitate responsabilă de elaborarea politicilor, a strategiilor şi a normelor specifice în vederea protejării patrimoniului cultural imaterial naţional, precum şi a programelor privind identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, care asigură aplicarea lor în practică.
(3) Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial este un organism ştiinţific specializat, subordonat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care coordonează realizarea politicii de stat în domeniul protejării patrimoniului cultural.
(4) Centrul naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial asigură aplicarea politicilor de protejare în teritoriu, în special în comunităţile purtătoare de patrimoniu, susţine prin măsuri concrete viabilitatea patrimoniului cultural imaterial şi transmiterea lui către tînăra generaţie, inventariază elementele acestuia, conservînd informaţiile pe diverse suporturi moderne.
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile de specialitate subordonate lor şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi sînt responsabile, în condiţiile legii, de activitatea de protejare a patrimoniului cultural imaterial.
(6) Autorităţile administraţiei publice locale sînt exponentele legale ale comunităţilor deţinătoare de patrimoniu, cooperează cu autorităţile centrale de specialitate, în condiţiile legii, în vederea elaborării de programe privind identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural. Pentru îndeplinirea acestor programe, autorităţile administraţiei publice locale prevăd în bugetele anuale mijloace pentru finanţarea sau cofinanţarea activităţilor de salvgardare a elementelor patrimoniului cultural imaterial, beneficiind totodată în acest scop de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, în condiţiile legii.

Articolul 14. Atribuţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

În domeniul patrimoniului cultural imaterial, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are următoarele atribuţii, pe care le exercită direct sau prin instituţiile şi structurile sale:
a) creează Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi îi asigură activitatea;
b) instituie Registrul şi îi asigură funcţionarea conform Regulamentului;
c) instituie şi ţine Catalogul naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial;
d) elaborează politici, strategii şi programe de stat în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial;
e) elaborează şi aprobă:
- Regulamentul Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial;
- Regulamentul privind clasarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial şi ţinerea Registrului;
- Regulamentul Catalogului naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial;
- Regulamentul privind acordarea titlului onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu;
- norme şi metodologii specifice domeniului;
- modele de certificate, de avize şi de fişe tehnice necesare cercetării, clasării şi conservării patrimoniului cultural imaterial;
f) aprobă, la propunerea Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial:
- dosarele de patrimoniu ale elementelor patrimoniului cultural imaterial în vederea înscrierii lor în Registru;
- eliberarea de certificate privind acordarea titlului onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu;
- constituirea arhivelor de patrimoniu cultural imaterial în conformitate cu legislaţia în domeniul arhivelor şi dezvoltarea capacităţilor celor existente;
- programele de cercetare şi de editare a colecţiilor patrimoniale specializate, inclusiv a materialelor audio-vizuale reprezentative;
g) coordonează şi monitorizează:
- la nivel naţional, activităţile instituţiilor publice cu atribuţii în implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de protejare a elementelor patrimoniului cultural imaterial;
- programul anual de cercetări privind patrimoniul cultural imaterial din Republica Moldova;
- procesul de implementare a legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
h) asigură:
- îndeplinirea angajamentelor asumate prin tratatele internaţionale referitoare la protejarea patrimoniului cultural imaterial la care Republica Moldova este parte;
- pregătirea de tineri specialişti în domeniu, inclusiv prin sistemul de învăţămînt specializat la nivel preuniversitar şi universitar;
i) iniţiază:
- propuneri de ajustare la tratatele internaţionale a cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural;
- înaintarea elementelor de patrimoniu pentru a fi înscrise în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii sau în Lista de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial;
- cooperări internaţionale, proiecte şi programe comune cu alte state sau cu organisme internaţionale vizînd activităţile de protejare şi, după caz, de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial din ţară.

Articolul 15. Atribuţiile Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial

Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi propune Ministerului Educației, Culturii și Cercetării:
- proiecte ale planurilor de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
- metodologia formării şi completării Registrului;
- lista elementelor care urmează a fi înscrise în Registru;
- norme şi metodologii în domeniul cercetării, conservării şi valorificării elementelor patrimoniului cultural imaterial;
b) pregăteşte dosarele elementelor candidate la înscriere în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii sau în Lista de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial;
c) propune Ministerului Educației, Culturii și Cercetării candidatura unor persoane, grupuri familiale şi colective în vederea conferirii titlului onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu;
d) evaluează o dată la 4 ani arhivele instituţiilor care gestionează patrimoniul cultural imaterial în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora şi prezintă un raport Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
e) expertizează activităţile în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
f) examinează contestaţiile în domeniul său de competenţă;
g) reprezintă Republica Moldova în cadrul organismelor internaţionale similare de specialitate;
h) îndeplineşte alte atribuţii în domeniu în condiţiile legii.

Articolul 16. Atribuţiile Centrului naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial

Centrul naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial are următoarele atribuţii:
a) susţine metodologic activitatea structurilor sale de specialitate din teritoriu în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
b) asigură prin măsuri concrete viabilitatea patrimoniului cultural imaterial în formele sale tradiţionale;
c) contribuie la transmiterea elementelor patrimoniului cultural imaterial către generaţia tînără prin păstrarea caracteristicilor principale;
d) inventariază elementele patrimoniului cultural imaterial în comunităţile purtătoare de patrimoniu, înfiinţează dosare de patrimoniu, completează arhivele şi bazele de date cu informaţii înregistrate pe diverse suporturi moderne;
e) oferă recomandări metodice privind completarea Catalogului naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial;
f) organizează activităţi de promovare a patrimoniului cultural imaterial, asigurînd diseminarea cunoştinţelor despre specificul acestuia.

Articolul 17. Responsabilităţile instituţiilor de cercetare, de cultură şi de educaţie cu atribuţii în domeniul patrimoniului cultural imaterial

(1) Instituţiile de cercetare, de cultură şi de educaţie cu atribuţii în domeniul patrimoniului cultural imaterial:
a) iniţiază şi derulează programe privind activităţile de identificare, de documentare, de conservare, de cercetare, de punere în valoare şi de transmitere a patrimoniului cultural imaterial, în special prin metoda educaţiei formale şi neformale, de revitalizare a diferitelor aspecte ale acestui patrimoniu;
b) facilitează pregătirea de tineri specialişti în domeniu.
(2) Instituţiile de cercetare, de cultură şi de educaţie cu atribuţii în domeniul patrimoniului cultural imaterial organizează şi gestionează în mod obligatoriu arhive de profil, în conformitate cu legislaţia în domeniul arhivelor, avînd următoarele responsabilităţi:
a) să realizeze cercetări în teren din contul bugetului de stat sau din surse speciale, să ţină arhivele cu înregistrări de patrimoniu imaterial;
b) să colecţioneze, să inventarieze şi să conserve, în baza rigorilor ştiinţifice moderne, informaţii referitoare la elementele patrimoniului cultural imaterial şi la cele ce ţin de cadrul lor vital, utilizînd în acest scop fixarea informaţiei pe orice fel de suport material şi electronic;
c) să descrie în mod obligatoriu, conform normelor acceptate în cercetare, elementele de patrimoniu cultural imaterial;
d) să prezinte Ministerului Educației, Culturii și Cercetării copii de pe inventarele cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial pentru completarea Catalogului naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial;
e) să asigure condiţii adecvate de păstrare a patrimoniului cultural imaterial.

Articolul 18. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale, ca exponente legale ale comunităţilor deţinătoare de patrimoniu, au următoarele atribuţii în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial:
a) asigură viabilitatea creaţiei tradiţionale a comunităţilor în formele ei autentice şi neschimbate;
b) adoptă măsuri prin care păstrătorii şi transmiţătorii anumitor elemente de patrimoniu cultural imaterial se bucură de recunoaştere şi de stimă din partea comunităţilor din care fac parte, a specialiştilor şi a publicului larg;
c) asigură protejarea formelor viabile ale expresiilor tradiţionale, susţin purtătorii de patrimoniu de pe teritoriul administrat, contribuie la revitalizarea elementelor dispărute, importante pentru identitatea comunităţii;
d) cooperează cu autorităţile centrale de specialitate, în condiţiile legii, în vederea inventarierii, documentării, cercetării, conservării, transmiterii şi promovării patrimoniului cultural;
e) dezvoltă iniţiative comunitare privind protejarea şi revigorarea formelor de viaţă tradiţională, în special a elementelor patrimoniului cultural imaterial, ce pot constitui o sursă de dezvoltare economică şi socială la nivel local.

Articolul 19. Obligaţii şi responsabilităţi privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

(1) Persoanele fizice şi juridice vor prezenta spre avizare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării toate proiectele propuse spre implementare în mediul tradiţional de funcţionare a elementelor patrimoniului cultural imaterial pentru a fi evaluat impactul intervenţiilor şi pentru a se asigura viabilitatea patrimoniului.
(2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Articolul 20

În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
1) Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
b) va adopta şi va modifica actele sale normative în scopul realizării prevederilor prezentei legi;
2) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare actele normative menţionate în prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU


Nr. 58. Chişinău, 29 martie 2012.

 

ОБ ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЗАКОН Nr. 58 от 29.03.2012

 (Опубликован : 20.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 76-80 статья № : 255)

 

 Парламент принимает настоящий органический закон.

 

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Предмет и цель настоящего закона

(1) Настоящий закон устанавливает правовую основу идентификации, документирования, исследования, сохранения, передачи, популяризации, возрождения и использования нематериального культурного наследия Республики Молдова.

(2) Целью настоящего закона являются охрана нематериального культурного наследия как части национального культурного наследия и воспитание уважения к нематериальному культурному наследию со стороны сообществ, групп и, по обстоятельствам, отдельных лиц для обеспечения признания его ценностей на местном и национальном уровнях.

 

Статья 2. Сфера применения настоящего закона

(1) Действие настоящего закона распространяется на нематериальное культурное наследие.

(2) Настоящий закон не может использоваться (полностью или частично) физическими или юридическими лицами для получения прав собственности или авторского права на какой-либо элемент нематериального культурного наследия при помощи нормативных актов, регламентирующих интеллектуальную собственность или авторские права.

(3) Положения настоящего закона не применяются к профессиональным артистам и группам или лицам, осуществляющим деятельность в области индустрии культуры.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего закона определяются следующие понятия:

a) нематериальное культурное наследие – совокупность элементов подлинного традиционного творчества, имеющих ценность с точки зрения истории и культуры, передаваемых из поколения в поколение в литературной, музыкальной, хореографической или театральной формах, а также комплекс практик, жизненных представлений, выражений, знаний и навыков в совокупности с инструментами, предметами, артефактами, специфической одеждой, аксессуарами и присущими им культурными пространствами, которые воспринимаются сообществом, группами людей и, по обстоятельствам, отдельными лицами как неотъемлемая часть их культурного наследия;

b) Носитель живого сокровища человечества – почетное звание, присваиваемое отдельному создателю, семейной группе или коллективу, признанным сообществом носителей культуры и научным сообществом, которые создают, хранят и передают элементы нематериального культурного наследия в неизмененных традиционных формах и неизменными традиционными средствами;

c) Национальный реестр нематериального культурного наследия – основной инструмент государственной инвентаризации нематериального культурного наследия, имеющегося на территории Республики Молдова;

d) Национальный каталог архивов записей нематериального культурного наследия – совокупность инструментов учета записей в области нематериального культурного наследия, выполненных на бумажном и электронном носителе, магнитных/телевизионных лентах или с использованием других материалов, хранящихся в публичных учреждениях;

e) охрана/сохранение – система юридических, административных, финансовых, технических и научных мер, направленных на идентификацию, документирование, исследование, консервацию, передачу, популяризацию, возрождение и использование элементов нематериального культурного наследия;

f) защита/спасение – применение оперативных и долгосрочных мер, способствующих возрождению и жизнеспособности элементов нематериального культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения;

g) классификация элементов нематериального культурного наследия – процедура определения категории элементов нематериального культурного наследия и включения их в Национальный реестр нематериального культурного наследия;

h) досье наследия – совокупность обязательных документов о каждом элементе наследия, необходимых для включения его в Национальный реестр нематериального культурного наследия, а также в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества или в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите.

 

Статья 4. Характеристики нематериального культурного наследия

Основными характеристиками нематериального культурного наследия являются:

a) анонимный характер происхождения творчества, популяризации и совершенствованию которого постоянно содействуют сообщества на основе традиционных моделей;

b) передача в основном устным путем, неформально, в соответствии с традицией;

c) разделение по территориальным, этническим, религиозным, возрастным, половым и социопрофессиональным критериям;

d) восприятие элементов такового как очень важных и органично связанных с группами и/или сообществами, в которых они созданы, сохраняются и передаются;

e) реализация, исполнение, актуализация и/или создание элементов такового в группах и/или сообществах с соблюдением традиционных форм, моделей, содержания и техник.

 

Статья 5. Области проявления нематериального культурного наследия

Нематериальное культурное наследие проявляется в следующих областях:

a) устные традиции и творчество, включая язык как главное средство культурного выражения, каковыми являются сказка, легенда, анекдот, ритуальная и неритуальная поэтическая лирика, новогодняя коляда, поздравления, заговоры, загадки, пословицы, поговорки и т.п.;

b) традиции и проявления музыкального искусства, каковыми являются вокальная, инструментальная, танцевальная и другие мелодии; творчество, представленное в синкретической вербально-музыкальной форме: колядки, баллада, дойна, музыкальная поэма, колыбельные, плачи, ритуальные свадебные и похоронные песни, народный романс, народные религиозные песни, песни из обрядового календарного цикла, песни под инструментальный аккомпанемент, песни без инструментального аккомпанемента, частушки, заклинания и т.п.;

c) традиции и проявления хореографического искусства или хореографической практики, каковыми являются танцы, танцевальные пространства;

d) социальные практики представления, ритуалы, обряды, церемонии и торжественные события, искусство спектакля, средством выражения которого является синкретический язык: словесный, музыкальный, драматический, хореографический, предметный, включая традиционные детские игры, игры для взрослых и спортивные игры;

e) знания и практики, связанные с человеком, календарем, приметами о погоде, жизнью растений и животных, а также с космосом;

f) предметы, музыкальные инструменты, орудия труда и приспособления, используемые для создания, воссоздания, исполнения, передачи и использования элементов нематериального культурного наследия;

g) техники и знания, связанные с приготовлением пищи, напитков, изготовлением химических веществ, используемых в строительных материалах и тканях, изготовлением других материалов, используемых в традиционных промыслах и ремеслах;

h) традиционные культурные институты, каковыми являются советы уважаемых людей и старейшин, организованные группы парней, хора, посиделки, коллективная помощь (работа всем миром) и т.п.;

i) материальные носители, при помощи которых фиксировались и передавались на протяжении истории элементы нематериального культурного наследия.

Статья 6. Права в области нематериального культурного наследия

(1) Все граждане имеют право пользования нематериальным культурным наследием и доступа к нему.

(2) Сообщества, группы, в том числе отдельные лица, являющиеся носителями нематериального культурного наследия, имеют право:

а) проявлять свою культурную идентичность при помощи элементов нематериального культурного наследия;

b) участвовать согласно настоящему закону в инвентаризации, охране и популяризации элементов нематериального культурного наследия;

с) применять нормы обычая в отношениях с субъектами, заинтересованными в изучении, сохранении, популяризации и передаче элементов нематериального культурного наследия;
d) разрабатывать и использовать символы и знаки местного культурного наследия, зарегистрированные в соответствии с законодательством, с целью привлечения к нему большего внимания со стороны общественности.

(3) Учреждения культуры, исследовательские и воспитательные учреждения, наделенные полномочиями в данной области, имеют право:

а) проводить инвентаризацию, документирование, исследования нематериального культурного наследия в сообществах с использованием традиционных и современных методов и аппаратуры и соблюдением деонтологического кодекса;
b) организовывать в установленном законодательством порядке архивы, создавать базы данных, коллекции предметов, относящихся к данной области;
с) участвовать в мероприятиях по защите элементов нематериального культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения;
d) обеспечивать преемственность в данной области.

 

ГЛАВА II
МЕРЫ ПО ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

Статья 7. Научное исследование нематериальногокультурного наследия

(1) Научное исследование нематериального культурного наследия осуществляется представителями учреждений и организаций, наделенных полномочиями по его изучению, сохранению и освоению в сообществах – носителях наследия и с участием сообществ.
(2) Научное исследование нематериального культурного наследия включает идентификацию и документирование его элементов с использованием традиционных и современных средств регистрации с целью инвентаризации и познания этих элементов.
(3) Результаты исследований в форме описания, аудио- и видеозаписей, фотографий и любых других типов информации о наличии элементов нематериального культурного наследия в традиционном культурном пространстве передаются в срок до одного года на хранение в ведомственные архивы.
(4) Научное исследование нематериального культурного наследия завершается разработкой досье наследия, созданием научных, учебных, методических и популяризаторских работ, обеспечивающих жизнеспособность элементов наследия, передачу знаний о них новым поколениям и подготовку специалистов в области сохранения нематериального культурного наследия.
(5) Специалисты в области нематериального культурного наследия обязаны информировать Национальную комиссию по защите нематериального культурного наследия о местных элементах этого наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Статья 8. Классификация элементов нематериального культурного наследия

(1) Взятие на учет элементов нематериального культурного наследия и их классификация осуществляются по следующим трем категориям:
a) элементы, характеризующиеся жизнеспособностью в сообществах и являющиеся репрезентативными для их идентификации;
b) элементы, имеющие художественную и этнографическую ценность, бытующие в практике небольшого количества представителей сообщества, в большей степени сохраняемые в коллективной памяти, находящиеся под угрозой исчезновения и могущие исчезнуть, если не будут приняты меры по их сохранению;
c) элементы, ушедшие из жизни сообществ, но имеющие историческое, научное значение и дополняющие культурное разнообразие традиций.
(2) Классификация и государственный учет элементов нематериального культурного наследия путем включения их в Национальный реестр нематериального культурного наследия осуществляются Национальной комиссией по защите нематериального культурного наследия в соответствии с положениями настоящего закона.
(3) На каждый элемент нематериального культурного наследия, предложенный для включения в Национальный реестр нематериального культурного наследия, разрабатывается досье наследия, содержащее данные, описание и изображения, относящиеся как к элементу наследия, так и к сообществу, в котором он бытует.
(4) При выдвижении для классификации элементов нематериального культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, лица, ответственные за подготовку досье наследия, разрабатывают меры, содействующие обеспечению жизнеспособности указанных элементов.
(5) Переход элемента из одной юридической категории национального культурного наследия в другую осуществляется с соблюдением процедуры классификации, установленной согласно утвержденному Министерством культуры положению.

Статья 9. Национальный реестр нематериального культурного наследия

(1) Национальный реестр нематериального культурного наследия (далее – Реестр) учреждается и ведется Министерством культуры в соответствии с действующим законодательством.
(2) Положение о классификации элементов нематериального культурного наследия и ведении Реестра утверждается Министерством культуры.
(3) Реестр заполняется Национальной комиссией по защите нематериального культурного наследия.
(4) Реестр разрабатывается на основе досье наследия, составляемых на каждый элемент нематериального культурного наследия при участии научных работников, профильных специалистов, сообществ – носителей наследия и представителей гражданского общества.
(5) Реестр содержит основные сведения об элементах нематериального культурного наследия, ведется в электронной и мануальной форме на государственном языке и на одном из языков международного общения.
(6) Реестр структурируется по областям проявления нематериального культурного наследия с учетом жизнеспособности его элементов и содержит:
a) жизнеспособные элементы в традиционных формах, бытующие в сообществах;
b) элементы, находящиеся под угрозой исчезновения;
c) элементы, исчезнувшие из быта сообществ.
(7) Реестр является многотомным и периодически обновляется.

Статья 10. Носитель живого сокровища человечества

(1) Почетное звание «Носитель живого сокровища человечества» присваивается отдельному создателю, семейной группе или коллективу, признанным сообществом носителей культуры и научным сообществом, которые обладают уникальной способностью создавать, хранить и передавать другим носителям элементы наследия в неизменных традиционных формах и неизменными традиционными средствами.
(2) Почетное звание «Носитель живого сокровища человечества» присваивается Министерством культуры с вручением свидетельства.
(3) Лица, которым присвоено почетное звание «Носитель живого сокровища человечества», вправе использовать его для персонализации деятельности в области сохранения нематериального культурного наследия.
(4) Лица, которым присвоено почетное звание «Носитель живого сокровища человечества», обязаны содействовать сохранению нематериального культурного наследия.
(5) Лишение почетного звания «Носитель живого сокровища человечества» осуществляется Министерством культуры в случае совершения обладателем звания действий, угрожающих форме и традиционным средствам увековечивания элементов нематериального культурного наследия.

Статья 11. Сохранение, передача, популяризация, возрождение и использованиенематериального культурного наследия

(1) Министерство культуры через подведомственные ему учреждения обеспечивает и координирует деятельность по сохранению, передаче, популяризации, возрождению и использованию нематериального культурного наследия.
(2) Сохранение включает меры, обеспечивающие жизнеспособность элементов нематериального культурного наследия в их оригинальной форме, и осуществляется уполномоченными учреждениями в сотрудничестве с представителями сообществ.
(3) Обеспечение передачи нематериального культурного наследия молодому поколению осуществляется посредством воспитательных мер, включая подготовку специалистов в данной области, а также путем создания условий для передачи элементов наследия от их носителей к молодому поколению и издания научных, научно-популярных и учебных работ.
(4) Возрождение элемента нематериального культурного наследия обеспечивается посредством мер по его возрождению и передаче в случае, если элемент, имеющий важное значение для идентификации сообщества, перешел в пассивную сферу культуры.
(5) Популяризация и использование элементов нематериального культурного наследия обеспечиваются посредством общественных мероприятий по культурному обмену, а также посредством издательской продукции и аудиовизуальных средств, способствующих сохранению аутентичности.

Статья 12. Порядок финансирования

(1) Финансирование деятельности по идентификации, документированию, исследованию, сохранению, передаче, популяризации, возрождению и использованию нематериального культурного наследия осуществляется из государственного бюджета через Министерство культуры, из бюджетов административно-территориальных единиц, за счет средств фондов и пожертвований физических и юридических лиц, а также из других законных источников.
(2) Бюджетные ассигнования, предназначенные для реализации деятельности, указанной в части (1), предусматриваются в соответствии с их назначениями в бюджете Министерства культуры, бюджетах центральных и местных органов публичного управления, а также в бюджетах других публичных учреждений, наделенных полномочиями в данной области.

 

ГЛАВА III
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

Статья 13. Иерархизация системы охраны нематериального культурного наследия
(1) Нематериальное культурное наследие охраняется посредством государственных учреждений в соответствии с условиями, установленными действующим законодательством.
(2) Министерство культуры является центральным отраслевым органом, отвечающим за разработку и обеспечивающим практическое применение политик, стратегий и специфических норм по охране национального нематериального культурного наследия, а также программ по идентификации, документированию, исследованию, сохранению, передаче, популяризации, возрождению и использованию этого наследия.
(3) Национальная комиссия по защите нематериального культурного наследия является специализированным научным органом, подведомственным Министерству культуры, который координирует реализацию государственной политики в области охраны культурного наследия.
(4) Национальный центр по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия обеспечивает проведение политики по охране на местах, особенно в сообществах носителей наследия, поддерживает путем конкретных мер жизнеспособность нематериального культурного наследия и передачу его молодому поколению, осуществляет инвентаризацию элементов наследия с сохранением информации на различных современных носителях.
(5) Органы центрального публичного управления, подведомственные им отраслевые учреждения и органы местного публичного управления сотрудничают и несут установленную законам ответственность за деятельность по охране нематериального культурного наследия.
(6) Органы местного публичного управления являются законными представителями сообществ – хранителей наследия, сотрудничают в соответствии с законом с центральными отраслевыми органами в целях разработки программ по идентификации, документированию, исследованию, сохранению, передаче, популяризации, возрождению и использованию нематериального культурного наследия. Для реализации этих программ органы местного публичного управления предусматривают в годовых бюджетах средства на финансирование или совместное финансирование мероприятий по спасению элементов нематериального культурного наследия. Одновременно органы местного публичного управления пользуются в соответствии с законом для реализации указанных программ трансфертами специального назначения из государственного бюджета.

Статья 14. Полномочия Министерства культуры
В области нематериального культурного наследия Министерство культуры осуществляет следующие полномочия, выполняемые им непосредственно или через подведомственные учреждения и структуры:
a) создает Национальную комиссию по защите нематериального культурного наследия и обеспечивает ее деятельность;
b) учреждает Реестр и обеспечивает его ведение в соответствии с положением о нем;
c) учреждает и ведет Национальный каталог архивов записей нематериального культурного наследия;
d) разрабатывает государственные политики, стратегии и программы в области охраны нематериального культурного наследия;
e) разрабатывает и утверждает:
- Положение о Национальной комиссии по защите нематериального культурного наследия;
- Положение о классификации элементов нематериального культурного наследия и ведении Реестра;
- Положение о Национальном каталоге архивов записей нематериального культурного наследия;
- Положение о присвоении почетного звания «Носитель живого сокровища человечества»;
- нормы и методологии, специфические для данной области;
- образцы сертификатов, заключений и технических карточек, необходимых для исследования, классификации и сохранения нематериального культурного наследия;
f) утверждает по предложению Национальной комиссии по защите нематериального культурного наследия:
- досье наследия, составляемые на каждый элемент нематериального культурного наследия для включения их в Реестр;
- выдачу свидетельств о присвоении почетного звания «Носитель живого сокровища человечества»;
- учреждение архивов нематериального культурного наследия в соответствии с законодательством в области архивов и развитие потенциала существующих архивов;
- программы исследований и издания специализированных коллекций по нематериальному культурному наследию, включая репрезентативные аудиовизуальные материалы;
g) осуществляет координацию и мониторинг:
- деятельности публичных учреждений, наделенных полномочиями по реализации стратегий, программ и проектов по сохранению элементов нематериального культурного наследия – на национальном уровне;
- годового плана исследований нематериального культурного наследия Республики Молдова;
- процесса реализации законодательства об охране нематериального культурного наследия;
h) обеспечивает:
- выполнение принятых обязательств по международным договорам относительно сохранения нематериального культурного наследия, стороной которых является Республика Молдова;
- подготовку молодых специалистов в данной области, в том числе через систему специализированного доуниверситетского и университетского образования;
i) инициирует:
- предложения по приведению существующей правовой базы в области охраны нематериального культурного наследия в соответствие с международными договорами;
- выдвижение элементов нематериального культурного наследия для включения их в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества или в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите;
- международное сотрудничество, совместные проекты и программы с другими государствами или международными организациями, касающиеся мероприятий по сохранению и, в зависимости от обстоятельств, спасению нематериального культурного наследия страны.

Статья 15. Полномочия Национальной комиссии по защите нематериального культурного наследия
Национальная комиссия по защите нематериального культурного наследия осуществляет следующие полномочия:
a) разрабатывает и представляет Министерству культуры:
- проекты планов мероприятий по реализации национальных стратегий, политик и программ, относящихся к сохранению нематериального культурного наследия;
- методологию создания и пополнения Реестра;
- список элементов нематериального культурного наследия, подлежащих включению в Реестр;
- нормы и методологию в области исследования, сохранения и использования элементов нематериального культурного наследия;
b) разрабатывает досье наследия на элементы, представляемые для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества или в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите;
c) вносит предложения Министерству культуры о присвоении конкретным лицам, семейным группам и коллективам почетного звания «Носитель живого сокровища человечества»;
d) осуществляет один раз в четыре года оценку архивов учреждений, администрирующих нематериальное культурное наследие, с целью улучшения их деятельности и представляет отчет Министерству культуры;
e) проводит экспертизу деятельности в области нематериального культурного наследия;
f) рассматривает жалобы, относящиеся к сфере ее компетенции;
g) представляет Республику Молдова в аналогичных международных профильных организациях;
h) осуществляет другие полномочия в данной области в соответствии с законом.

Статья 16. Полномочия Национального центра по сохранению и популяризациинематериального культурного наследия
Национальный центр по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия осуществляет следующие полномочия:
a) оказывает методологическую поддержку деятельности территориальных специализированных подразделений в области нематериального культурного наследия;
b) обеспечивает путем конкретных мер жизнеспособность нематериального культурного наследия в его традиционных формах;
c) содействует передаче элементов нематериального культурного наследия молодому поколению с сохранением их основных характеристик;
d) проводит инвентаризацию элементов нематериального культурного наследия сообществ – носителей наследия, составляет досье наследия, пополняет архивы и базы данных информацией, зарегистрированной на различных современных носителях таковой;
e) разрабатывает методические рекомендации о пополнении Национального каталога архивов записей нематериального культурного наследия;
f) организует мероприятия по популяризации нематериального культурного наследия с обеспечением распространения знаний о его специфике.

Статья 17. Обязанности исследовательских, культурных и воспитательных учреждений в области нематериального культурного наследия
(1) Исследовательские, культурные и воспитательные учреждения, наделенные полномочиями в области нематериального культурного наследия:
a) инициируют и осуществляют программы деятельности по идентификации, документированию, сохранению, исследованию, использованию и передаче нематериального культурного наследия, в частности посредством формальных и неформальных методов воспитания, а также по возрождению различных составляющих этого наследия;
b) содействуют подготовке молодых специалистов в данной области.
(2) Исследовательские, культурные и воспитательные учреждения, наделенные полномочиями в области нематериального культурного наследия, в обязательном порядке занимаются организацией и администрированием профильных архивов в соответствии с законодательством в области архивов и выполняют следующие обязанности:
a) осуществляют исследования на местах за счет средств государственного бюджета или специальных источников, ведут архивы записей о нематериальном культурном наследии;
b) коллекционируют, проводят инвентаризации и сохраняют на основе современных научных требований сведения, относящиеся к элементам нематериального культурного наследия, а также связанные с его жизненной основой, используя для этого регистрацию информации на любых материальных и электронных носителях;
c) составляют в обязательном порядке описания элементов нематериального культурного наследия в соответствии с принятыми в научном исследовании нормами;
d) представляют Министерству культуры копии инвентарных записей нематериального культурного наследия для пополнения Национального каталога архивов записей нематериального культурного наследия;
e) обеспечивают адекватные условия для хранения нематериального культурного наследия.

Статья 18. Полномочия органов местногопубличного управления
Органы местного публичного управления в качестве законных представителей сообществ – хранителей нематериального культурного наследия осуществляют следующие полномочия в области охраны нематериального культурного наследия:
a) обеспечивают жизнеспособность традиционного творчества сообществ в его аутентичных и неизменных формах;
b) принимают меры, благодаря которым хранители и исполнители определенных элементов нематериального культурного наследия пользуются признательностью и уважением со стороны сообществ, представителями которых они являются, специалистов и широких слоев общественности;
c) обеспечивают сохранение жизнеспособных форм традиционных выражений, поддерживают носителей нематериального культурного наследия на администрируемой территории, содействуют возрождению исчезнувших элементов наследия, значимых для культурной идентификации сообщества;
d) сотрудничают с центральными отраслевыми органами в соответствии с законом в целях инвентаризации, документирования, исследования, сохранения, передачи и популяризации нематериального культурного наследия;
e) развивают общественные инициативы по сохранению и возрождению форм традиционного уклада жизни, в особенности элементов нематериального культурного наследия, которые могут стать источником экономического и социального развития на местном уровне.

Статья 19. Обязанности и ответственность в области охраны нематериального культурного наследия
(1) Физические и юридические лица представляют для согласования Министерству культуры все проекты, намечаемые к реализации в традиционной среде бытования элементов нематериального культурного наследия, с целью оценки воздействия вмешательства и обеспечения жизнеспособности наследия.
(2) Нарушение положений настоящего закона влечет дисциплинарную, гражданскую ответственность, ответственность за правонарушение или уголовную ответственность согласно действующему законодательству.

 

ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 20
В трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона:
1) Правительству:
a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) утвердить и внести изменения в свои нормативные акты в целях выполнения положений настоящего закона;
2) Министерству культуры разработать и представить Правительству на утверждение предусмотренные настоящим законом нормативные акты.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Мариан ЛУПУ


№ 58. Кишинэу, 29 марта 2012 г.