Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

 

LEGE Nr. 280 din 27.12.2011

 

(Publicat: 27.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 82-84, art Nr : 270, Data intrarii in vigoare: 27.07.2012 )

 

MODIFICAT
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251

LP262 din 07.12.17, MO7-17/12.01.18 art.42; în vigoare 12.04.18

 

NOTĂ:
În textul Legii sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului culturii” – cu sintagma „ministrului educației, culturii și cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

CAPITOLUL  I
DISPOZIŢII  GENERALE

 

Articolul 1. Obiectul prezentei legi

Prezenta lege reglementează regimul juridic al bunurilor aparţinînd patrimoniului cultural naţional mobil, ca parte a patrimoniului cultural naţional, precum şi activităţile specifice în domeniul identificării, cercetării, inventarierii, clasării, conservării, asigurării securităţii, întreţinerii, preparării, restaurării şi punerii în valoare a bunurilor culturale mobile.

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

a) patrimoniu cultural naţional mobil – ansamblu de bunuri culturale mobile, clasate în patrimoniul cultural naţional cu valoare deosebită sau excepţională istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică, epigrafică, estetică, etnologică şi antropologică, reprezentînd mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiei omului cu acest mediu, ale potenţialului creator uman;

b) protejare a patrimoniului cultural naţional mobil – ansamblu de măsuri avînd caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securităţii, întreţinerea, prepararea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil în vederea accesului democratic la cultură şi transmiterii acestui patrimoniu generaţiilor viitoare;

c) clasare a bunurilor culturale mobile – procedură de stabilire a categoriei bunurilor culturale mobile şi de înscriere a acestora în Registrul patrimoniului cultural naţional mobil;

d) declasare a bunurilor culturale mobile – procedură de radiere a bunurilor culturale mobile clasate, în baza expertizelor efectuate de specialişti acreditaţi în domeniu, din Registrul patrimoniului cultural naţional mobil;

e) colecţie publică de bunuri culturale mobile – ansamblu de bunuri culturale deţinute de instituţii publice, de culte religioase ca rezultat al achiziţiilor publice, al colectărilor sau al donaţiilor;

f) colecţie privată de bunuri culturale mobile – ansamblu de bunuri culturale constituit de persoane fizice sau de persoane juridice de drept privat ca rezultat al colectărilor, al achiziţionărilor, al donaţiilor sau al moştenirii;

g) laborator de restaurare – spaţiu special amenajat, dotat cu instalaţii şi cu aparate, în care se execută lucrări de investigaţii şi de tratamente cu caracter ştiinţific, aplicativ şi tehnic;

h) atelier de restaurare – spaţiu special amenajat, dotat cu instalaţii şi cu unelte dispuse în raport de un flux tehnologic determinat, în care se execută lucrări de restaurare;

i) Registru al patrimoniului cultural naţional mobil – inventar al bunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil ţinut în formă scrisă şi în formă electronică de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

Articolul 3. Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

(1) Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil se face prin intermediul autorităţilor publice centrale şi locale, al instituţiilor specializate precum sînt: muzeele, galeriile de artă, colecţiile publice şi private, casele memoriale, arhivele, bibliotecile, cultele religioase, organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu.

(2) Statul asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, baza materială şi mijloacele financiare necesare pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

 

Articolul 4. Componenţa patrimoniului cultural naţional mobil

Din patrimoniul cultural naţional mobil fac parte:

1) bunurile arheologice şi istorico-documentare precum:

a) piese arheologice din săpături terestre şi subacvatice sau din descoperiri întîmplătoare, cu excepţia eşantioanelor de materiale de construcţie, de materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;

b) inscripţii, elemente separate provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;

c) mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, ştiinţifică, artistică, sportivă sau din alte domenii;

d) manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, publicaţii de diferite tipuri, cu autografe şi ex-librisuri, periodice;

e) documente şi tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărţi şi alte materiale cartografice;
f) obiecte cu valoare memorialistică;

g) obiecte şi documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, medalii, decoraţii, insigne, bancnote, sigilii, brevete, mărci poştale, drapele şi stindarde;

h) piese epigrafice;

i) fotografii, clişee fotografice, filme, înregistrări audio şi video;

j) instrumente muzicale;

k) uniforme militare şi accesorii la ele;

l) vestimentaţie;

2) bunurile cu semnificaţie artistică precum:

a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, stampă şi altele asemenea;

b) opere de artă decorativă şi aplicată: mobilier, tapiserii, covoare, piese din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile şi din alte materiale, podoabe;

c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele;

d) proiecte şi prototipuri de design;

e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare şi de animaţie;

f) monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber;

g) cărţi poştale şi ilustraţii;

h) piese decorative pentru spectacole;

3) bunurile cu semnificaţie etnografică precum:

a) elemente de arhitectură populară;

b) elemente din instalaţii tehnice;

c) obiecte de uz casnic şi gospodăresc;

d) unelte de muncă;

e) produse ale industriei casnice textile: covoare, păretare, prosoape, costume populare şi altele asemenea;
f) mobilier;

g) recuzită a obiceiurilor;

h) obiecte de cult;

i) produse de artizanat contemporan;

4) bunurile de importanţă ştiinţifică precum:

a) specimene rare şi colecţii de zoologie, botanică, mineralogie, petrologie, paleontologie, antropologie, speologie, anatomie;

b) trofee de vînat;

5) bunurile de importanţă tehnică precum:

a) creaţii tehnice de unicat;

b) rarităţi, indiferent de marcă;

c) prototipuri ale aparatelor, dispozitivelor şi maşinilor de creaţie curentă;

d) orologerie;

e) realizări ale tehnicii populare;

f) documente tehnice: proiecte, planuri, schiţe, brevete de invenţii;

g) mijloace de transport şi de telecomunicaţii;

h) matriţe de CD-uri, CD-ROM, DVD;

6) bunurile cu semnificaţie memorialistică precum:

a) bunuri şi obiecte memoriale;

b) documente şi fotografii din viaţa personalităţilor;

c) piese legate de evenimente de importanţă naţională şi internaţională.

 

Articolul 5. Categoriile de bunuri care aparţin patrimoniului cultural naţional mobil

În funcţie de semnificaţia sau de importanţa lor istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică, tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică, epigrafică, de vechimea, unicitatea sau de raritatea lor, bunurile aparţinînd patrimoniului cultural naţional mobil fac parte din:

categoria A – „Tezaur”, care include bunuri culturale de valoare excepţională pentru umanitate;

categoria B – „Fond”, care include bunuri culturale cu valoare deosebită pentru Republica Moldova.

 

Articolul 6. Dreptul de proprietate asupra bunurilor cu statut de patrimoniu cultural naţional mobil

(1) Bunurile cu statut de patrimoniu cultural naţional mobil pot fi proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a asociaţiilor obşteşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi proprietate a cultelor religioase sau proprietate privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat.

(2) Exercitarea dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale asupra bunurilor cu statut de patrimoniu cultural naţional mobil este supusă reglementărilor prezentei legi.

(3) Statul garantează, în condiţiile legii, dreptul de proprietate al persoanelor fizice şi juridice de drept public sau privat asupra bunurilor cu statut de patrimoniu cultural naţional mobil pe care le deţin.

 

CAPITOLUL II

CERCETAREA, CLASAREA ŞI INVENTARIEREA BUNURILOR CULTURALE MOBILE

   

 Articolul 7. Cercetarea bunurilor culturale mobile

(1) Activitatea de cercetare are ca obiect cercetarea, dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural naţional mobil, în special a celui gestionat de instituţiile publice specializate, deţinătoare de bunuri culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional.
(2) Cercetarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil se realizează de către instituţiile publice specializate în domeniu: biblioteci, muzee, arhive.

[Art.7 al.(2) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]

 

Articolul 8. Clasarea bunurilor culturale mobile

(1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:

a) din oficiu în cazul:

- bunurilor culturale mobile care se află în proprietatea statului sau a unităţilor teritorial-administrative şi care sînt administrate de instituţii publice, de alte persoane juridice la care statul sau o autoritate publică este deţinător de acţiuni;

- bunurilor culturale mobile care se află în proprietatea cultelor religioase;
- bunurilor culturale mobile care fac obiectul unor vînzări prin licitaţie sau prin intermediul unui agent autorizat;

- bunurilor culturale mobile pentru care se solicită export temporar sau definitiv;

- bunurilor culturale mobile descoperite întîmplător sau în cadrul unor cercetări sistematice;

- bunurilor culturale mobile confiscate;

- bunurilor culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilicit ori care au fost scoase ilegal din teritoriul Republicii Moldova;

- bunurilor culturale mobile din domeniul public ce urmează a fi restaurate;

- bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei cercetări penale;

b) la solicitarea persoanelor fizice şi juridice de drept privat proprietare de bunuri culturale mobile.

(2) Clasarea bunurilor culturale mobile se efectuează în baza unui raport de expertiză întocmit de experţi acreditaţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(3) Organismul ştiinţific competent să hotărască clasarea bunurilor culturale mobile este Comisia naţională a muzeelor şi a colecţiilor.

(4) Hotărîrea de clasare, însoţită în mod obligatoriu de raportul de expertiză elaborat de experţi ai bunurilor culturale mobile acreditaţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, va fi semnată de preşedintele Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor şi va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării în termen de 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare.

(5) La hotărîrea de clasare se vor anexa la extras concluziile din raportul de expertiză, fişa standard a bunului cultural clasat şi fotografia alb-negru sau color, după caz.

(6) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării eliberează pentru fiecare bun cultural clasat un certificat, care nu constituie prin sine un certificat de proprietate.

(7) Proprietarii, titularii unor alte drepturi reale şi deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanşat procedura de clasare au obligaţia de a permite examinarea bunurilor de către experţi acreditaţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(8) Bunurile culturale mobile clasate pot fi preluate în custodie temporară pentru analize de laborator numai în cazuri speciale şi pentru o perioadă stabilită în normele de clasare, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor de alte drepturi reale, în baza unui act de predare-primire, încheiat cu persoanele fizice sau juridice menţionate la alin. (7).

(9) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.

(10) Bunurile culturale mobile proprietate publică aflate în patrimoniul instituţiilor sau al organizaţiilor din subordine cu capital public ori capital public majoritar care se privatizează vor fi supuse procedurii de clasare înainte de declanşarea procedurii de privatizare.

(11) Autoritatea publică centrală sau locală care declanşează procedura de privatizare a instituţiilor sau a organizaţiilor prevăzută la alin. (10) are obligaţia de a anunţa în scris cu 30 de zile înainte Ministerului Educației, Culturii și Cercetării despre procedura de privatizare.

(12) În termen de 10 zile de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (11), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va expertiza bunurile culturale mobile susceptibile de clasare ale instituţiei sau organizaţiei în curs de privatizare şi va declanşa procedura de clasare, după caz.

(13) Bunurile culturale mobile clasate în conformitate cu alin. (10) vor fi trecute în administrarea unei instituţii publice specializate, desemnată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(14) Dacă un bun cultural mobil nu a fost clasat, procedura de clasare poate fi reluată, la cerere, după minimum 2 ani. În cazul în care au apărut noi argumente în favoarea iniţierii procedurii de clasare, acest termen poate fi redus de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(15) În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse de Comisia naţională a muzeelor şi a colecţiilor spre clasare, concluziile din raportul de expertiză se vor comunica proprietarului sau titularului de alte drepturi asupra lor în termen de 30 de zile de la data finalizării expertizei.

   

Articolul 9. Registrul patrimoniului cultural naţional mobil

(1) Registrul patrimoniului cultural naţional mobil este întocmit în baza ordinelor privind clasarea bunurilor culturale mobile. Registrul se va completa de către direcţia de specialitate a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în baza registrelor de evidenţă ale proprietarilor de bunuri culturale mobile, ale muzeelor şi ale altor instituţii în a căror proprietate sau folosinţă se află bunurile respective. Evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii registrului vor fi în gestiunea aceleiaşi direcţii de specialitate.

(2) Datele privind patrimoniul cultural naţional mobil, cu excepţia listei bunurilor culturale mobile şi a imaginilor acestora, sînt făcute publice doar cu acordul proprietarilor de bunuri.
(3) Datele patrimoniului cultural naţional mobil pot fi furnizate, la cerere, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, instituţiilor specializate, cercetătorilor şi altor specialişti şi experţi acreditaţi, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice de identificare şi de cercetare. Utilizarea informaţiilor obţinute poate fi făcută doar cu consimţămîntul deţinătorului. Comunicarea publică a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul lui.

(4) Informaţiile din Registrul patrimoniului cultural naţional mobil pot fi furnizate organelor de poliţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti şi executorilor judecătoreşti numai cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

Articolul 10. Clasarea şi înregistrarea bunurilor  culturale mobile proprietate privată

(1) La solicitarea proprietarilor, bunurile culturale mobile proprietate privată pot fi clasate în conformitate cu prezenta lege.

(2) Clasarea şi înregistrarea bunurilor culturale mobile proprietate privată se fac opţional, la cererea proprietarului. Cererea trebuie să fie de un model stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
(3) Confidenţialitatea datelor despre colecţiile private de bunuri culturale înregistrate şi despre componenţa acestora este garantată.

(4) Bunurile culturale mobile arheologice aflate în proprietate privată se înregistrează în mod obligatoriu la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în termen de un an după adoptarea prezentei legi, cu declanşarea procedurii de clasare.

 

Articolul 11. Declasarea bunurilor culturale mobile

(1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu în următoarele cazuri:

a) invalidare a expertizei;

b) distrugere confirmată prin acte doveditoare;

c) deteriorare gravă, care nu poate fi remediată prin operaţiuni de restaurare;

d) pierdere, confirmată prin acte doveditoare.

(2) Declasarea urmează procedura stabilită pentru clasare.

(3) Ordinul de declasare este luat în evidenţa Registrului patrimoniului cultural naţional mobil, procedîndu-se la radierea bunului respectiv.

(4) Ordinul de declasare se comunică proprietarului, titularilor de alte drepturi reale, precum şi deţinătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile, după caz.

 

Articolul 12. Trecerea unui bun dintr-o categorie juridică a patrimoniului cultural naţional mobil în alta
Trecerea unui bun dintr-o categorie juridică a patrimoniului cultural naţional mobil în alta se poate face numai cu respectarea procedurii stabilite pentru clasare.

 

Articolul 13. Contestarea clasării, declasării sau trecerii  unui bun dintr-o categorie juridică  a patrimoniului cultural naţional mobil în alta

(1) Ordinul de clasare, de declasare sau de trecere a unui bun dintr-o categorie juridică a patrimoniului cultural naţional mobil în alta poate fi contestat de proprietar sau de titularul unor alte drepturi reale la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în termen de 30 de zile de la comunicare. Ministerul va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea ei.

(2) În cazul în care nu este mulţumit de răspunsul la contestaţia adresată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, proprietarul sau titularul unor alte drepturi reale poate să se adreseze, în condiţiile legii, instanţei judecătoreşti competente.

 

Articolul 14. Inventarierea patrimoniului cultural naţional mobil

(1) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri aparţinînd patrimoniului cultural naţional mobil au obligaţia de a le inventaria atît analitic, prin fişa standard, cît şi sinoptic, prin banca electronică de date. În fişele standard ale bunurilor culturale mobile clasate ce conţin metale şi pietre preţioase se va indica greutatea acestora.

(2) Autorităţile publice în a căror subordine funcţionează instituţii deţinătoare de bunuri aparţinînd patrimoniului cultural naţional mobil au obligaţia de a asigura resursele financiare necesare inventarierii informatizate a bunurilor.

(3) Bunurile culturale mobile clasate care se află în colecţiile instituţiilor specializate, ale cultelor religioase sînt inventariate conform prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

ASIGURAREA SECURITĂŢII PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

 

Articolul 15. Asigurarea securităţii patrimoniului cultural naţional mobil

(1) Proprietarii, titularii unor alte drepturi reale, precum şi deţinătorii cu orice titlu ai bunurilor cu statut de patrimoniu cultural naţional mobil au următoarele obligaţii:

a) să asigure cele mai bune condiţii de păstrare, de conservare şi depozitare a bunurilor;

b) să asigure securitatea bunurilor;

c) să nu distrugă şi să nu deterioreze bunurile;

d) să nu permită utilizarea bunurilor în scopuri care le-ar supune pierderii, deteriorării, sustragerii sau pereclitării integrităţii;

e) să aducă la cunoştinţă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în termen de 5 zile, cazurile de constatare a unui pericol iminent de distrugere sau degradare a bunurilor;

f) să permită accesul specialiştilor autorizaţi de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru a constata starea de conservare a bunurilor;

g) să asigure restaurarea bunurilor;

h) să permită executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditaţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

i) în cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, să informeze, în termen de 24 de ore de la constatare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi serviciile Ministerului de Interne, iar în cazul constatării distrugerii lor, să informeze Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în termen de 3 zile.

(2) Instituţiile publice, cultele religioase, precum şi agenţii economici, care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate au obligaţia să finanţeze achiziţionarea şi instalarea de sisteme antiefracţie, antiincendiu şi de asigurare a microclimatului pentru protecţia bunurilor culturale mobile.
(3) Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiază de consultanţă gratuită din partea instituţiilor specializate în scopul păstrării, conservării şi punerii în valoare a acestor bunuri.

(4) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri culturale mobile clasate au obligaţia de a permite accesul experţilor şi al specialiştilor acreditaţi, precum şi al cercetătorilor, la bunurile culturale mobile clasate pe care le deţin pentru efectuarea de studii şi de lucrări de specialitate în condiţiile convenite de comun acord.

 

Articolul 16. Executarea copiilor, mulajelor, facsimilelor,  tirajelor postume de pe bunurile culturale  mobile clasate

(1) Copiile, mulajele, facsimilele, tirajele postume de pe bunuri culturale mobile clasate care se află în proprietate publică, în proprietatea persoanelor fizice şi juridice de drept privat, a titularilor de alte drepturi reale pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarilor şi al titularilor de alte drepturi reale asupra acestor bunuri, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(2) Reproducerea prin mijloace video, foto a bunurilor culturale mobile clasate se permite doar cu acordul scris al titularului sau al titularului de alt drept real asupra acestor bunuri.

(3) Persoanele care execută copii, mulaje, facsimile, tiraje postume de pe bunuri culturale mobile clasate sînt obligate să utilizeze tehnici adecvate şi să ia măsuri pentru a nu afecta integritatea originalelor.

 

CAPITOLUL  IV
CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA BUNURILOR CULTURALE MOBILE CLASATE

 

Articolul 17. Conservarea şi restaurarea bunurilor  culturale mobile clasate

(1) Lucrările de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate care se află în proprietatea publică a statului, în proprietatea persoanelor fizice şi juridice, a titularilor de alte drepturi reale se efectuează numai de către conservatori şi restauratori acreditaţi, în baza unui contract încheiat în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2) Acreditarea conservatorilor şi a restauratorilor care execută lucrări de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se face de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu avizul Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor.

(3) În baza acreditării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării eliberează conservatorilor şi restauratorilor certificate de liberă practică, emise în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării.

(4) Conservatorii şi restauratorii acreditaţi, alţi specialişti autorizaţi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sînt singurii care au calitatea de a face, la solicitare, expertize pentru organe de urmărire penală, pentru instanţe judecătoreşti şi notari publici.

(5) În bază de aviz al Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării eliberează laboratoarelor şi atelierelor care efectuează lucrări de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate certificate de acreditare, emise în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării.

(6) Bunurile culturale mobile clasate în categoriile „Tezaur” şi „Fond” care se află în pericolul iminent de distrugere sau degradare gravă se vor supune operaţiunilor de restaurare şi de conservare prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, în baza unui raport de expertiză, avizat de Comisia naţională a muzeelor şi a colecţiilor.

(7) Pentru acreditarea conservatorilor, restauratorilor, laboratoarelor şi atelierelor de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate nu se vor percepe taxe de stat.

(8) În cazul depistării unor erori profesionale care au cauzat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile clasate, precum şi în cazul utilizării unor tehnici şi materiale neadecvate în procesul de restaurare a bunurilor culturale mobile, ceea ce a dus la prejudicierea integrităţii şi autenticităţii lor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va suspenda sau va retrage pe un termen de pînă la 2 ani certificatele de acreditare eliberate conservatorilor, restauratorilor, laboratoarelor şi atelierelor de restaurare, cu reparaţia, după caz, a prejudiciului material în funcţie de valoarea comercială a bunului cultural distrus sau deteriorat.

(9) Direcţia de specialitate a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării va ţine evidenţa acreditărilor eliberate, precum şi a celor suspendate sau retrase.

 

CAPITOLUL V
CIRCULAŢIA ŞI COMERCIALIZAREA BUNURILOR CULTURALE MOBILE CLASATE

 

Articolul 18. Circulaţia bunurilor culturale mobile clasate

(1) Bunurile culturale mobile clasate care se află în proprietatea publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.

(2) Pentru organizarea unor expoziţii sau pentru realizarea unor proiecte culturale, instituţiile publice, în temeiul unui ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, pot împrumuta unor instituţii publice sau persoane juridice de drept privat din ţară bunuri culturale mobile clasate pe care le gestionează.

(3) Persoanele fizice şi juridice de drept privat pot împrumuta instituţiilor publice, persoanelor juridice de drept privat bunuri culturale mobile clasate.

(4) Bunurile culturale mobile clasate aparţinînd cultelor religioase pot fi împrumutate instituţiilor publice, persoanelor juridice de drept privat cu aprobarea şefilor de cult.

(5) Scoaterea peste hotarele Republicii Moldova a bunurilor culturale mobile clasate reprezintă o operaţiune de export temporar.

(6) Exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate se efectuează numai în bază de autorizaţie de export temporar, eliberată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(7) Tarifele de eliberare a autorizaţiilor de export al bunurilor culturale mobile clasate se stabilesc de către Guvern, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

(8) Exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate în categoria „Tezaur”, indiferent de proprietar sau de titularul unor alte drepturi reale, se va efectua în bază de autorizaţie de export temporar, eliberată prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, cu avizul Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor.

(9) Scoaterea din ţară pe orice cale de bunuri culturale mobile clasate fără autorizaţie de export temporar este ilegală.

(10) Bunurile culturale mobile clasate care se află în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se exportă doar temporar şi numai pentru organizarea de expoziţii în străinătate, pentru investigaţii de laborator, pentru restaurare sau expertizare.

(11) Bunurile culturale mobile clasate în categoria „Tezaur” care se află în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi exportate doar temporar.

(12) Bunurile culturale mobile clasate în categoria „Fond” care se află în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi exportate definitiv doar în cadrul unui schimb de bunuri culturale cu valoare şi semnificaţie comparabile, care reprezintă unicate sau rarităţi pentru patrimoniul cultural naţional mobil al Republicii Moldova.

(13) Schimbul prevăzut la alin. (12) este aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, cu avizul Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor.

(14) Bunurile culturale producţie contemporană, inclusiv operele de artă plastică şi fotografică, operele cu caracter etnografic ale meşterilor populari, operele de artă decorativă sau de cult, orice alte opere ale autorilor în viaţă (artişti plastici, artişti liber-profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, studenţi, elevi, copii) create independent ori în cadrul unui proces instructiv-educativ nu fac obiectul clasării şi pot fi exportate definitiv sau temporar fără autorizaţie de export, circulînd fără restricţie.

(15) Bunurile prevăzute la alin. (14) pot fi exportate definitiv sau temporar în baza:

a) declaraţiei creatorului în formă autentică, prezentată autorităţilor vamale, în cazul bunurilor înstrăinate fără intermediari sau al exportului de bunuri de către creator sau mandatar;

b) adeverinţelor emise de persoane juridice de drept public sau privat în cazul bunurilor ce se exportă pentru organizarea de expoziţii, pentru schimburi culturale şi manifestări promoţionale;

c) adeverinţelor emise de persoane juridice de drept public sau privat în cazul bunurilor realizate în cadrul activităţilor instructiv-educative, atelierelor, cercurilor etc.;

d) adeverinţelor emise de organizatorii de turnee artistice în cazul obiectelor de decor, costumelor, recuzitei, realizate în bază de schiţe sau de proiecte ale unor autori în viaţă.

(16) Importul bunurilor culturale mobile se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu, bunurile urmînd a fi înregistrate în modul stabilit de organele vamale, cu notificarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 

Articolul 19. Comercializarea bunurilor culturale mobile
(1) Comercializarea bunurilor culturale mobile clasate care se află în proprietate privată sau intermedierea vînzării se va efectua numai prin agenţi economici autorizaţi prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, cu avizul Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor, în baza Normelor de comercializare a bunurilor culturale mobile, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

(2) Agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile sînt obligaţi:

a) să afişeze la loc vizibil Normele de comercializare a bunurilor culturale mobile;

b) să deţină un registru, în care să menţioneze corect şi complet numele şi adresa ofertantului, descrierea şi preţul fiecărui bun. Informaţiile din registru au caracter confidenţial;

c) să informeze în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării despre existenţa unor bunuri susceptibile de clasare;

d) să informeze în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, proprietarul bunului despre posibilitatea declanşării procedurii de clasare;

e) să informeze Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în termen de 3 zile de la data înscrierii în registrul propriu a bunurilor culturale clasate la categoria „Tezaur”, despre punerea acestora în vînzare.

(3) Bunurile culturale mobile proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat clasate la categoria „Tezaur” pot face obiectul unor vînzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune de către statul Republica Moldova, prin Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării ofertei.

(5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage nulitatea absolută a vînzării.

 

CAPITOLUL VI
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE PROTEJARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

 

Articolul 20. Modalităţile de finanţare

(1) Finanţarea activităţilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile clasate proprietate publică se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, din fondurile şi donaţiile unor persoane fizice şi juridice, din alte surse legale.

(2) Alocaţiile bugetare destinate activităţilor prevăzute la alin. (1) se nominalizează cu aceste destinaţii în bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în bugetele autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi în bugetele altor instituţii publice cu atribuţii în domeniu.

 

Articolul 21. Finanţarea activităţilor de completare, conservare, restaurare a patrimoniului  cultural naţional mobil

(1) Achiziţionarea de bunuri culturale mobile pentru completarea colecţiilor instituţiilor publice specializate, în funcţie de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi din sumele donate de persoane fizice şi juridice.

(2) Operaţiunile de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate proprietate publică aflate în pericolul iminent de distrugere sau degradare vor fi efectuate din contul statului, în baza unui aviz emis de Comisia naţională a muzeelor şi a colecţiilor.

(3) Operaţiunile de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate care se află în proprietate privată, în proprietatea cultelor religioase şi a altor titulari de drept privat se vor efectua din contul proprietarului, iar în cazuri speciale, cum ar fi cel în care proprietarul bunului cultural mobil clasat la categoria „Tezaur” este o persoană de drept privat din a cărei declaraţie rezultă că nu dispune de surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor de conservare şi restaurare, aceste operaţiuni vor fi finanţate, parţial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în conformitate cu prezenta lege. În cazul vînzării ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costul operaţiunilor de conservare şi restaurare vor fi returnate instituţiei finanţatoare de către proprietarul vînzător.

 

CAPITOLUL  VII
SISTEMUL DE PROTEJARE A PATRIMONIULUI  CULTURAL NAŢIONAL MOBIL

 

Articolul 22. Ierarhizarea sistemului de protejare  a patrimoniului cultural naţional mobil

(1) Statul garantează şi asigură protejarea patrimoniului cultural naţional mobil conform legislaţiei în vigoare.

(2) Parlamentul asigură cadrul legislativ în domeniul protejării, conservării şi restaurării patrimoniului cultural naţional mobil, aprobă strategiile naţionale în domeniul vizat şi finanţarea acestora de la bugetul de stat.

(3) Guvernul asigură realizarea politicii de stat în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil, aprobă cadrul normativ şi programele de stat privind protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural naţional mobil.

(4) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate responsabilă de elaborarea şi de realizarea politicilor, programelor, strategiilor şi normelor specifice în vederea protejării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil.

(5) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea cooperează cu autorităţile centrale de specialitate, în condiţiile legii, în vederea elaborării şi realizării programelor privind protejarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil.

 

Articolul 23. Atribuţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil

(1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării îşi exercită atribuţiile în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil direct sau prin instituţiile de specialitate subordonate.

(2) Atribuţiile de bază ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil sînt următoarele:

a) elaborarea şi implementarea de politici, strategii şi programe în domeniul protejării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil;

b) elaborarea de norme şi de metodologii specifice domeniului de conservare, restaurare, clasare şi de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil;

c) monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

(3) În scopul promovării unei politici eficiente în domeniul cercetării, completării, evidenţei, clasării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:

a) creează Comisia naţională a muzeelor şi a colecţiilor ca organ consultativ în domeniu şi asigură activitatea ei;

b) eliberează, cu avizul Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor, autorizaţii pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comercializare a bunurilor culturale mobile clasate, certificate de acreditare a experţilor, conservatorilor, restauratorilor, a laboratoarelor şi atelierelor de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

c) elaborează şi aprobă norme de clasare, de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile, de acreditare a experţilor, conservatorilor, restauratorilor, laboratoarelor şi atelierelor de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de comercializare a bunurilor culturale mobile;

d) instituie Registrul conservatorilor şi al restauratorilor acreditaţi în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil şi Registrul experţilor acreditaţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil;

e) supraveghează şi verifică lucrările de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile;

f) administrează dosarele de clasare a bunurilor culturale mobile;

g) iniţiază, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, demersurile de rigoare în vederea protejării unor bunuri culturale exportate ilegal sau sustrase din colecţiile publice şi păstrate fără temei legal în străinătate;

h) participă la orice operaţiune internaţională, organizată în comun în baza unui acord de cooperare, în vederea împiedicării sau interzicerii operaţiunilor ilicite de import, de export şi de transfer de proprietate asupra bunurilor culturale mobile.

[Art.24 abrogat prin LP262 din 07.12.17, MO7-17/12.01.18 art.42; în vigoare 12.04.18]

[Art.25 abrogat prin LP262 din 07.12.17, MO7-17/12.01.18 art.42; în vigoare 12.04.18]

 

Articolul 26. Serviciile publice cu atribuţii în domeniul  patrimoniului cultural naţional mobil

Serviciile publice cu atribuţii în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil (secţiile de cultură raionale, municipale) au următoarele atribuţii în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil:

a) întocmesc baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate din raza lor teritorială;

b) înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane fizice şi juridice;

c) înaintează Comisiei naţionale a muzeelor şi a colecţiilor propuneri privind clasarea bunurilor culturale mobile;

d) înregistrează informaţiile despre schimbarea proprietarului sau a deţinătorului în cazul bunurilor culturale mobile clasate;

e) fac propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate la categoria „Tezaur”, aflate în instituţii nespecializate, culte religioase, în proprietatea unor alte persoane fizice şi juridice;

f) verifică modul în care agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile respectă obligaţiile ce le revin conform prezentei legi;

g) controlează periodic starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordînd consultanţă de specialitate, la solicitare, proprietarilor sau titularilor de alte drepturi reale.

 

CAPITOLUL VIII
RESTITUIREA ŞI RECUPERAREA BUNURILOR CULTURALE MOBILE CARE AU FĂCUT OBIECTULIMPORTULUI SAU AL EXPORTULUI ILEGAL

 

Articolul 27. Restituirea bunurilor culturale mobile  scoase ilegal de pe teritoriul unui stat

(1) În sensul prezentului articol, prin scoatere ilegală de pe teritoriul unui stat a bunurilor culturale mobile se înţelege:

a) scoaterea unui bun clasat de pe teritoriul unui stat cu încălcarea legislaţiei acestui stat în domeniul protecţiei bunurilor culturale;

b) nerevenirea bunului clasat la sfîrşitul unui export temporar legal sau orice încălcare a uneia din condiţiile acestui export temporar.

(2) În sensul prezentului articol, prin posesor al bunului cultural mobil scos ilegal de pe teritoriul unui stat se înţelege persoana fizică sau juridică deţinătoare a bunului respectiv.

(3) În sensul prezentului articol, prin deţinător al bunului cultural mobil scos ilegal de pe teritoriul unui stat se înţelege persoana fizică sau juridică ce deţine bunul cultural respectiv în numele unei persoane fizice sau juridice alta decît proprietarul de drept.

(4) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării întreprinde măsurile de rigoare pentru restituirea către statul reclamant a bunului cultural mobil scos ilegal de pe teritoriul lui, precum şi pentru revenirea în ţară a bunurilor culturale scoase ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova.

(5) Procedurile de restituire şi de recuperare a bunurilor culturale scoase ilegal de pe teritoriul unui stat sau de pe teritoriul Republicii Moldova se vor exercita în conformitate cu prevederile şi cu normele stabilite de legislaţia internaţională.

(6) Autorităţile competente ale Republicii Moldova:

a) vor lua măsurile necesare pentru a preveni orice tentativă de ignorare a procedurii de restituire a bunului cultural scos ilegal de pe teritoriul unui stat;

b) vor acţiona ca mediatori între posesorul sau, după caz, deţinătorul bunului cultural scos ilegal de pe teritoriul unui stat şi statul solicitant în vederea restituirii acelui bun.

 

Articolul 28. Recuperarea bunurilor culturale mobile scoase ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova
(1) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării poate cere oricărui stat, prin intermediul autorităţilor competente şi în condiţiile legii, efectuarea de cercetări în vederea descoperirii locului de aflare a bunului cultural mobil scos ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova şi identificării posesorului sau deţinătorului acestuia.

(2) Recuperarea bunurilor culturale identificate se efectuează conform procedurilor legale, convenite între părţi.

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

 

Articolul 29. Răspunderea pentru încălcarea  prezentei legi

(1) Persoanele fizice şi juridice răspund civil, contravenţional sau penal, în conformitate cu legislaţia, pentru:

a) efectuarea fără certificat de acreditare a lucrărilor de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

b) comercializarea neautorizată a bunurilor culturale mobile clasate;

c) exportul neautorizat al bunurilor culturale mobile clasate sau susceptibile de clasare;

d) distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor culturale mobile clasate;

e) sustragerea de bunuri culturale mobile din colecţiile publice şi din cele private;

f) încălcarea prevederilor privind accesul la colecţiile de bunuri culturale mobile clasate al specialiştilor acreditaţi în domeniu.

(2) Prejudiciul material cauzat de către persoane fizice sau juridice bunurilor culturale mobile clasate urmează a fi reparat în modul stabilit de legislaţie.

(3) Reparaţia prejudiciului cauzat bunurilor culturale mobile clasate se efectuează în mod benevol sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.

 

CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Articolul 30

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

1) Guvernul:

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

2) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:

a) va aproba:

- Normele de clasare a bunurilor culturale mobile;

- Normele de conservare şi de restaurare a bunurilor culturale mobile;

- Normele de acreditare a experţilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;

- Normele de acreditare a conservatorilor şi a restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;

- Normele privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi de restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil;

- Normele privind executarea copiilor, mulajelor, facsimilelor, tirajelor postume de pe bunuri culturale mobile;

- Normele privind autorizarea agenţilor economici care comercializează bunuri culturale mobile;

- Normele de comercializare a bunurilor culturale mobile;

b) va institui:

- Registrul experţilor acreditaţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil;

- Registrul conservatorilor şi al restauratorilor acreditaţi în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil.

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI 

Marian LUPU


Nr. 280. Chişinău, 27 decembrie 2011.

ОБ ОХРАНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

ЗАКОН Nr. 280 от 27.12.2011

 

(Опубликован : 27.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 82-84 статья № : 270 Дата вступления в силу : 27.07.2012)

 

ИЗМЕНЕН
ЗП36 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.251
ЗП262 от 07.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.42; в силу с 12.04.18

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Предмет настоящего закона

Настоящий закон регламентирует правовой режим ценностей, относящихся к национальному движимому культурному наследию как части национального культурного наследия, а также специфическую деятельность в области идентификации, исследования, инвентаризации, классификации, сохранения, обеспечения безопасности, содержания, изготовления, реставрации и освоения движимых культурных ценностей.

 

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего закона определяются следующие основные понятия:

а) национальное движимое культурное наследие – совокупность движимых культурных ценностей, классифицированных в национальном культурном наследии в качестве особых или исключительных исторических, археологических, документальных, этнографических, художественных, научно-технических, литературных, кинематографических, нумизматических, филателистических, геральдических, библиографических, картографических, эпиграфических, эстетических, этнологических и антропологических ценностей, представляющих материальные свидетельства эволюции природной среды и взаимоотношений с ней человека, человеческого креативного потенциала;

b) охрана национального движимого культурного наследия – совокупность мер научного, юридического, административного, финансового, налогового и технического характера, призванных обеспечить идентификацию, исследование, инвентаризацию, классификацию, сохранение, обеспечение безопасности, содержание, изготовление, реставрацию и освоение национального движимого культурного наследия, предпринимаемых в целях демократического доступа к культуре и передачи этого наследия будущим поколениям;

с) классификация движимых культурных ценностей – процедура определения категории движимых культурных ценностей и внесения их в Реестр национального движимого культурного наследия;

d) деклассификация движимых культурных ценностей – процедура исключения классифицированных движимых культурных ценностей из Реестра национального движимого культурного наследия на основании экспертиз, проведенных специалистами, аккредитованными в данной области;

е) публичная коллекция движимых культурных ценностей – совокупность культурных ценностей, находящихся во владении публичных учреждений, религиозных культов в результате государственных закупок, коллекционирования или дарений;

f) частная коллекция движимых культурных ценностей – совокупность культурных ценностей, созданная физическими лицами или юридическими лицами частного права в результате коллекционирования, покупки, дарения или наследования;

g) реставрационная лаборатория – специально оборудованное помещение, оснащенное установками и аппаратурой, в котором осуществляются работы по исследованию и обработке научного, прикладного и технического характера;

h) реставрационная мастерская – специально оборудованное помещение, оснащенное установками и инструментами, расположенными в соответствии с определенным технологическим процессом, в котором осуществляются реставрационные работы;

i) Реестр национального движимого культурного наследия – опись движимых культурных ценностей, классифицированных в национальном движимом культурном наследии, которая ведется Министерством культуры в письменной и электронной форме.

 

Статья 3. Охрана национального движимого культурного наследия

(1) Охрана национального движимого культурного наследия осуществляется через центральные и местные органы публичной власти, специализированные учреждения, такие как музеи, художественные галереи, публичные и частные коллекции, мемориальные дома, архивы, библиотеки, религиозные культы, а также неправительственные организации, осуществляющие деятельность в данной области.

(2) Государство обеспечивает в соответствии с действующим законодательством материальную базу и необходимые финансовые средства для охраны национального движимого культурного наследия.

 

Статья 4. Состав национального движимого культурного наследия

Национальное движимое культурное наследие составляют:

1) археологические и историко-документальные ценности:

а) археологические предметы, добытые в результате наземных и подводных раскопок или случайных открытий, за исключением образцов строительных материалов, материалов из достопримечательных мест, представляющих собой археологические свидетельства для проведения специализированных анализов;

b) надписи, отдельные элементы, полученные при демонтировании исторических памятников;
с) материальные и документальные свидетельства, относящиеся к политической, экономической, социальной, военной, религиозной, научной, художественной, спортивной истории или из других областей;

d) рукописи, инкунабулы, старинные и редкие книги, публикации различных типов, с автографами и экслибрисами, периодические издания;

е) документы и печатные издания, представляющие общественный интерес: архивные документы, карты и другие картографические материалы;

f) предметы мемориальной ценности;

g) предметы и документы нумизматической, филателистической, геральдической ценности: монеты, медали, награды, значки, банкноты, печати, дипломы (свидетельства), почтовые марки, знамена и штандарты;

h) эпиграфические предметы;

i) фотографии, фотоклише, фильмы, аудио- и видеозаписи;

j) музыкальные инструменты;

k) военные формы и аксессуары к ним;

l) одежда;

2) художественные ценности:

а) произведения изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика, рисунки, гравюры, эстампы и т.п.;

b) произведения декоративно-прикладного искусства: мебель, вышивки, ковры, предметы из стекла, керамики, металла, дерева, ткани и других материалов, украшения;

c) предметы культа: иконы, вышивки, ювелирные изделия, мебель и т.п.;

d) дизайнерские проекты и прототипы;

e) первичные материалы художественных, документальных и анимационных фильмов;

f) памятники, воздвигнутые в общественных местах, художественные произведения, экспонируемые под открытым небом;

g) почтовые открытки и иллюстрации;

h) декоративные предметы, используемые в театральных постановках;

3) этнографические ценности:

а) элементы народной архитектуры;

b) элементы технических устройств;

c) предметы домашнего обихода и хозяйственного назначения;

d) орудия труда;

e) предметы домашней текстильной промышленности: ковры, настенные дорожки, полотенца, народный костюм и т.п.;

f) мебель;

g) реквизиты обычаев;

h) предметы культа;

i) продукция современных народных промыслов;

4) ценности научного значения:

а) редкие зоологические, ботанические, минералогические, петрологические, алеонтологические, антропологические, спелеологические и анатомические экземпляры и коллекции;
b) охотничьи трофеи;

5) ценности технического характера:

а) уникальные предметы технического творчества;

b) раритеты, независимо от марки;

c) прототипы аппаратов, приборов и машин современного производства;

d) часы;

e) предметы народной техники;

f) технические документы: проекты, планы, эскизы, патенты на изобретения;

g) транспортные средства и средства связи;

h) матрицы CD, SD-ROM, DVD;

6) ценности мемориального характера:

а) памятные ценности и предметы;

b) документы и фотографии, отображающие жизнь определенных личностей;

c) предметы, связанные с событиями национального и международного значения.

 

Статья 5. Категории ценностей, составляющих национальное движимое культурное наследие
Ценности, составляющие национальное движимое культурное наследие, подразделяются в зависимости от исторической, археологической, документальной, этнографической, художественной, научной, технической, литературной, кинематографической, нумизматической, филателистической, геральдической, библиографической, картографической, эпиграфической значимости или важности, их древности, уникальности или редкости на категории:

A – «Сокровищница», включает движимые культурные ценности, представляющие исключительную ценность для человечества;

B – «Фонд», включает движимые культурные ценности, представляющие особую ценность для Республики Молдова.

 

Статья 6. Право собственности на ценности со статусом национального движимого культурного наследия

(1) Ценности со статусом национального движимого культурного наследия могут быть публичной собственностью государства, административно-территориальных единиц, общественных объединений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, а также собственностью религиозных культов или частной собственностью физических лиц и юридических лиц частного права.

(2) Осуществление права собственности, а также других вещных прав на ценности со статусом национального движимого культурного наследия регламентируется настоящим законом.
(3) Государство в соответствии с законом гарантирует право собственности физических лиц и юридических лиц публичного или частного права на ценности со статусом национального движимого культурного наследия, которыми они обладают.

 

ГЛАВА II
ИССЛЕДОВАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДВИЖИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

 

Статья 7. Исследование движимых культурных ценностей

(1) Целью исследовательской деятельности является исследование, развитие и научное освоение национального движимого культурного наследия, особенно находящегося в распоряжении специализированных публичных учреждений, обладающих движимыми культурными ценностями, являющимися составной частью национального культурного наследия.
(2) Исследование ценностей, являющихся составной частью национального движимого культурного наследия, осуществляется специализированными в данной области публичными учреждениями: библиотеками, музеями, архивами.

[Ст.7 ч.(2) изменена ЗП36 от 16.03.18, МО126-132/20.04.18 ст.251]

 

Статья 8. Классификация движимых культурных ценностей

(1) Процедура классификации движимых культурных ценностей открывается:

а) в силу полномочий в случае:

- движимых культурных ценностей, являющихся собственностью государства или административно-территориальных единиц и администрируемых публичными учреждениями, другими юридическими лицами, в которых государство или орган публичной власти являются держателем акций;

- движимых культурных ценностей, являющихся собственностью религиозных культов;
- движимых культурных ценностей, выставленных на продажу с аукциона или через уполномоченного агента;

- движимых культурных ценностей, в отношении которых запрашивается временный или окончательный вывоз;

- движимых культурных ценностей, открытых случайно или в рамках систематических исследований;
- конфискованных движимых культурных ценностей;

- движимых культурных ценностей, в отношении которых была предпринята попытка незаконного вывоза или которые были незаконно вывезены с территории Республики Молдова;
- движимых культурных ценностей, относящихся к публичному владению, подлежащих реставрации;
- движимых культурных ценностей, ставших предметом уголовного расследования;
b) по запросу физических и юридических лиц частного права, являющихся собственниками движимых культурных ценностей.

(2) Классификация движимых культурных ценностей осуществляется на основании экспертного заключения, составленного экспертами, аккредитованными Министерством культуры.
(3) Научным органом, компетентным в области классификации движимых культурных ценностей, является Национальная комиссия музеев и коллекций.

(4) Решение о классификации, в обязательном порядке сопровождаемое экспертным заключением, составленным экспертами движимых культурных ценностей, аккредитованными Министерством культуры, подписывается председателем Национальной комиссии музеев и коллекций и утверждается приказом министра культуры в трехмесячный срок со дня начала процедуры классификации.

(5) К решению о классификации прилагаются выписка с выводами из экспертного заключения, стандартная карточка классифицируемой ценности и при необходимости ее черно-белая или цветная фотография.

(6) Министерство культуры выдает на каждую классифицированную ценность справку, которая не является документом о собственности.

(7) Собственники, обладатели других вещных прав и обладатели любых прав на движимые культурные ценности, в отношении которых начата процедура классификации, обязаны разрешить обследование данных ценностей аккредитованными Министерством культуры экспертами.
(8) Классифицированные движимые культурные ценности могут быть взяты на временное хранение для лабораторных анализов лишь в особых случаях, на время, определенное нормами по классификации, утвержденными Министерством культуры, и только с согласия собственника или обладателя других вещных прав, на основании акта приема-передачи, заключенного с юридическими или физическими лицами, предусмотренными частью (7).

(9) На право собственника запрашивать проведение классификации движимых культурных ценностей срок давности не распространяется.

(10) Движимые культурные ценности, являющиеся публичной собственностью, принадлежащей подведомственным учреждениям или организациям с публичным или преимущественно публичным капиталом, которые приватизируются, подлежат процедуре классификации до дня начала процедуры приватизации.

(11) Центральный или местный орган публичной власти, намеревающийся начать процедуру приватизации учреждений или организаций, указанных в части (10), обязан известить об этом в письменном виде Министерство культуры в 30-дневный срок до дня начала процедуры приватизации.

(12) Министерство культуры в 10-дневный срок со дня регистрации указанного в части (11) извещения должно провести экспертизу подлежащих классификации движимых культурных ценностей учреждения или организации в процессе приватизации и при необходимости начать процедуру их классификации.

(13) Классифицированные в соответствии с частью (10) движимые культурные ценности передаются в управление одному из специализированных публичных учреждений, назначенному Министерством культуры.

(14) Если движимая культурная ценность не была классифицирована, процедура классификации может быть возобновлена, по запросу, не ранее чем через два года. При появлении новых аргументов в пользу инициирования процедуры классификации указанный срок может быть сокращен Министерством культуры.

(15) Если движимые культурные ценности не предлагаются для классификации Национальной комиссией музеев и коллекций, содержащиеся в экспертном заключении выводы доводятся до сведения собственника или обладателя других прав на эти ценности в 30-дневный срок со дня завершения экспертизы.

 

Статья 9. Реестр национального движимого культурного наследия

(1) Реестр национального движимого культурного наследия составляется на основании приказов о классификации движимых культурных ценностей и пополняется специализированным управлением Министерства культуры на базе реестров учета собственников движимых культурных ценностей, музеев и других учреждений, в собственности или пользовании которых находятся данные ценности. Учет в электронной форме и администрирование документов, на основании которых составлен реестр, также осуществляются указанным специализированным управлением.

(2) Данные о национальном движимом культурном наследии, за исключением списков, включающих движимые культурные ценности и их изображения, подлежат обнародованию только с согласия собственников ценностей.

(3) Данные о национальном движимом культурном наследии могут предоставляться Министерством культуры, по запросу, специализированным учреждениям, исследователям и другим аккредитованным специалистам и экспертам для проведения специфических работ по идентификации и исследованию. Полученная информация может использоваться только с согласия обладателя. Обнародование идентификационных данных о собственнике может осуществляться только с его согласия.

(4) Информация, содержащаяся в Реестре национального движимого культурного наследия, может предоставляться органам полиции, уголовного преследования, судебным инстанциям и судебным исполнителям только при соблюдении предусмотренных законом положений в данной области.

 

Статья 10. Классификация и регистрация движимых культурных ценностей, являющихся частной собственностью

(1) Движимые культурные ценности, являющиеся частной собственностью, могут по запросу собственников классифицироваться в соответствии с настоящим законом.

(2) Классификация и регистрация движимых культурных ценностей, являющихся частной собственностью, осуществляется по желанию на основании заявления собственника, форма которого устанавливается Министерством культуры.

(3) Конфиденциальность данных о зарегистрированных частных коллекциях движимых культурных ценностей и их составе гарантируется.

(4) Археологические движимые культурные ценности, находящиеся в частной собственности, подлежат обязательной регистрации в Министерстве культуры в течение одного года со дня принятия настоящего закона с открытием процедуры классификации.

 

Статья 11. Деклассификация движимых культурных ценностей

(1) Деклассификация движимых культурных ценностей осуществляется на основании заявления обладателей права собственности или в силу полномочий в следующих случаях:

а) признания недействительной экспертизы ценности;

b) уничтожения ценности, подтвержденного доказательными документами;

с) серьезных повреждений ценности, которые не могут быть устранены путем проведения реставрационных работ;

d) потери ценности, подтвержденной доказательными документами.

(2) Деклассификация проводится по процедуре, определенной для классификации.

(3) Приказ о деклассификации учитывается в Реестре национального движимого культурного наследия путем исключения из него соответствующей культурной ценности.

(4) Приказ о деклассификации доводится, в зависимости от обстоятельств, до сведения собственника, обладателя других вещных прав, а также обладателя любых прав на движимую культурную ценность.

 

Статья 12. Перевод культурных ценностей из одной юридической категории ационального движимого культурного наследия в другую

Перевод культурных ценностей из одной юридической категории национального движимого культурного наследия в другую может осуществляться только при соблюдении процедуры, установленной для классификации.

 

Статья 13. Обжалование классификации, деклассификации или перевода культурной енности из одной юридической категории национального движимого культурного наследия в другую

(1) Приказ о классификации, деклассификации или о переводе движимых культурных ценностей из одной юридической категории национального движимого культурного наследия в другую может быть обжалован в Министерстве культуры собственником или обладателем других вещных прав в 30-дневный срок со дня его сообщения. Министерство выносит решение по жалобе в 30-дневный срок со дня ее регистрации.

(2) В случае несогласия собственника или обладателя других вещных прав с решением Министерства культуры по жалобе он вправе обратиться в предусмотренном законом порядке в компетентную судебную инстанцию.Статья 14. Инвентаризация национального движимого культурного наследия

(1) Публичные учреждения, обладающие ценностями, относящимися к национальному движимому культурному наследию, обязаны провести инвентаризацию этих ценностей как аналитическим методом, по стандартным карточкам, так и синоптическим, с использованием электронной базы данных. В стандартных карточках классифицированных движимых культурных ценностей, содержащих драгоценные металлы и камни, указывается вес таковых.

(2) Органы публичной власти, в ведении которых находятся учреждения, обладающие ценностями, относящимися к национальному движимому культурному наследию, обязаны обеспечить их необходимыми финансовыми средствами для инвентаризации ценностей в электронной форме.

(3) Инвентаризация классифицированных движимых культурных ценностей, находящихся в коллекциях специализированных учреждений и религиозных культов, осуществляется в соответствии с положениями настоящего закона.

 

ГЛАВА III
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

Статья 15. Обеспечение безопасности национального движимого культурного наследия

(1) Собственники, обладатели других вещных прав, а также обладатели любых прав на ценности со статусом национального движимого культурного наследия имеют следующие обязанности:

а) обеспечивать наилучшие условия для хранения, консервации и складирования ценностей;

b) обеспечивать безопасность ценностей;

c) не разрушать и не повреждать ценности;

d) не допускать использования ценностей в целях, приводящих к утрате, повреждению, краже или угрозе целостности таковых;

e) доводить до сведения Министерства культуры в пятидневный срок установленные случаи неизбежной угрозы разрушения или деградации ценностей;

f) разрешать доступ специалистов, уполномоченных Министерством культуры, для констатации состояния сохранности ценностей;

g) обеспечивать реставрацию ценностей;

h) разрешать выполнение реставрационных работ исключительно реставраторам, аккредитованным Министерством культуры;

i) информировать в случае утраты или кражи классифицированных ценностей Министерство культуры и службы Министерства внутренних дел в течение 24 часов с момента установления утраты или кражи, а в случае установления разрушения ценностей информировать об этом Министерство культуры в трехдневный срок.

(2) Публичные учреждения, религиозные культы, а также хозяйствующие субъекты, обладающие на любых правах классифицированными движимыми культурными ценностями, обязаны финансировать покупку и установку противовзломных, противопожарных систем и систем обеспечения микроклимата для защиты указанных ценностей.

(3) Физические и юридические лица, обладающие на любых правах классифицированными движимыми культурными ценностями, пользуются бесплатной консультацией специализированных учреждений в целях хранения, консервации и освоения этих ценностей.

(4) Публичные учреждения, обладающие классифицированными движимыми культурными ценностями, обязаны разрешать аккредитованным экспертам и специалистам, а также исследователям доступ к таковым для проведения исследований и специальных работ на оговоренных по взаимному согласию условиях.

 

Статья 16. Изготовление копий, муляжей, факсимиле и посмертных тиражей классифицированных движимых культурных ценностей

(1) Копии, муляжи, факсимиле и посмертные тиражи классифицированных движимых культурных ценностей, являющихся публичной собственностью, собственностью физических лиц или юридических лиц частного права, обладателей других вещных прав, могут изготавливаться только с письменного согласия собственников и обладателей других вещных прав на соответствующие ценности согласно установленным Министерством культуры нормам.

(2) Воспроизведение классифицированных движимых культурных ценностей видео- и фотосредствами разрешается только с письменного согласия обладателей воспроизводимых ценностей или обладателей других вещных прав на эти ценности.

(3) Лица, изготавливающие копии, муляжи, факсимиле и посмертные тиражи классифицированных движимых культурных ценностей обязаны использовать адекватные техники и принимать необходимые меры для сохранения целостности оригиналов.

 

ГЛАВА IV
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДВИЖИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

 

Статья 17. Консервация и реставрация классифицированных движимых культурных ценностей
(1) Работы по консервации и реставрации классифицированных движимых культурных ценностей, являющихся публичной собственностью государства, собственностью физических и юридических лиц, обладателей других вещных прав, выполняются только аккредитованными специалистами по консервации и реставраторами на основании договора, заключенного в соответствии с действующими нормативными актами.

(2) Аккредитация специалистов по консервации и реставраторов, выполняющих работы по консервации и реставрации классифицированных движимых культурных ценностей, осуществляется Министерством культуры по согласованию с Национальной комиссией музеев и коллекций.

(3) На основании аккредитации Министерство культуры выдает специалистам по консервации и реставраторам сертификат свободной практики, издаваемый в соответствии с нормами, утвержденными приказом министра культуры.

(4) Экспертизы для органов уголовного преследования, судебных инстанций и публичных нотариусов, по их запросу, вправе проводить только аккредитованные специалисты по консервации и реставраторы, а также другие специалисты, уполномоченные Министерством культуры.
(5) На основании заключения Национальной комиссии музеев и коллекций Министерство культуры выдает сертификаты аккредитации лабораториям и мастерским, выполняющим работы по консервации и реставрации классифицированных движимых культурных ценностей, изданные в соответствии с нормами, установленными приказом министра культуры.
(6) Движимые культурные ценности, классифицированные по категориям «Сокровищница» и «Фонд», находящиеся под неизбежной угрозой разрушения или серьезной деградации, подвергаются операциям по реставрации и консервации на основании приказа министра культуры и экспертного заключения, согласованного с Национальной комиссией музеев и коллекций.
(7) За аккредитацию специалистов по консервации и реставраторов, а также лабораторий и мастерских по реставрации классифицированных движимых культурных ценностей не взимается государственная пошлина.

(8) В случае выявления профессиональных ошибок, приведших к разрушению или повреждению классифицированных движимых культурных ценностей, а также в случае использования неадекватных технологий и материалов в процессе реставрации, в результате чего был нанесен ущерб целостности и аутентичности движимых культурных ценностей, Министерство культуры приостанавливает или отзывает на срок до двух лет выданные специалистам по консервации, реставраторам, реставрационным лабораториям и мастерским сертификаты аккредитации с установлением, по обстоятельствам, возмещения причиненного материального ущерба согласно коммерческой ценности уничтоженной или поврежденной культурной ценности.

(9) Учет выданных, приостановленных и отозванных сертификатов аккредитации ведется специализированным управлением Министерства культуры.

 

ГЛАВА V
ОБОРОТ И РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДВИЖИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

 

Статья 18. Оборот классифицированных движимых культурных ценностей

(1) Классифицированные движимые культурные ценности, находящиеся в публичной собственности государства или административно-территориальных единиц, являются неотчуждаемыми, на них не может налагаться арест и не распространяется срок исковой давности.
(2) Для организации выставок или реализации культурных проектов публичные учреждения на основании приказа министра культуры могут одалживать другим отечественным публичным учреждениям или юридическим лицам частного права классифицированные движимые культурные ценности, находящиеся в их управлении.

(3) Физические лица и юридические лица частного права могут одалживать публичным учреждениям или юридическим лицам частного права классифицированные движимые культурные ценности.

(4) Классифицированные движимые культурные ценности, принадлежащие религиозным культам, могут быть одолжены публичным учреждениям или юридическим лицам частного права с согласия руководителей культов.

(5) Вывоз за пределы Республики Молдова классифицированных движимых культурных ценностей является операцией временного вывоза.

(6) Временный вывоз классифицированных движимых культурных ценностей осуществляется только на основании разрешения на временный вывоз, выданного Министерством культуры в соответствии с действующим законодательством.

(7) Тарифы на выдачу разрешений на вывоз классифицированных движимых культурных ценностей устанавливаются Правительством по предложению Министерства культуры.

(8) Временный вывоз движимых культурных ценностей, классифицированных по категории «Сокровищница», осуществляется, независимо от собственника или обладателя других вещных прав на эти ценности, на основании разрешения на временный вывоз, выданного в соответствии с приказом министра культуры по согласованию с Национальной комиссией музеев и коллекций.

(9) Вывоз любыми путями за пределы страны классифицированных движимых культурных ценностей без получения разрешения на временный вывоз является операцией незаконного вывоза.
(10) Классифицированные движимые культурные ценности, находящиеся в собственности государства или административно-территориальных единиц, могут вывозиться только временно и только для организации зарубежных выставок, проведения лабораторных исследований, реставрации или экспертизы.

(11) Движимые культурные ценности, классифицированные по категории «Сокровищница», являющиеся собственностью физических лиц или юридических лиц частного права, могут вывозиться только временно.

(12) Движимые культурные ценности, классифицированные по категории «Фонд», являющиеся собственностью физических лиц или юридических лиц частного права, могут вывозиться окончательно только в рамках обмена культурными ценностями сравнительной ценности и значимости, которые являются уникальными или раритетными для национального движимого культурного наследия Республики Молдова.

(13) Обмен в соответствии с частью (12) утверждается приказом министра культуры на основании заключения Национальной комиссии музеев и коллекций.

(14) Культурные ценности, являющиеся современным продуктом, включая произведения изобразительного и фотографического искусства, произведения этнографического характера народных мастеров, произведения декоративного искусства или культового характера, а также любые другие прижизненные произведения авторов (художников, свободных профессиональных артистов, самодеятельных артистов, мастеров, мастеров народных промыслов, студентов, учащихся, детей), созданные самостоятельно или в ходе образовательно-воспитательного процесса, не являются предметом классификации и могут вывозиться окончательно или временно без разрешения на вывоз, находясь в обороте без ограничений.
(15) Ценности, предусмотренные частью (14), могут вывозиться окончательно или временно на основании:

а) нотариально удостоверенной декларации автора, представленной таможенным органам – в случае ценностей, отчужденных в отсутствие посредников, или в случае вывоза данных ценностей самими авторами или уполномоченными ими лицами;

b) удостоверений, выданных юридическими лицами публичного или частного права – в случае ценностей, вывозимых для организации выставок, в целях культурного обмена, осуществления рекламных акций;

c) удостоверений, выданных юридическими лицами публичного или частного права – в случае ценностей, созданных в рамках образовательно-воспитательного процесса, в мастерских, кружках и т.п.;

d) удостоверений, выданных организаторами артистических турне – в случае предметов декора, костюмов, реквизита, созданных по эскизам или проектам живых авторов.

(16) Ввоз движимых культурных ценностей в Республику Молдова осуществляется в соответствии с национальным законодательством в данной области с регистрацией ввозимых ценностей в порядке, установленном таможенными органами, и уведомлением Министерства культуры.


Статья 19. Реализация движимых культурных ценностей

(1) Реализация классифицированных движимых культурных ценностей, находящихся в частной собственности, или оказание посредничества при их продаже осуществляется только хозяйствующими субъектами, уполномоченными приказом министра культуры, при наличии заключения Национальной комиссии музеев и коллекций, на основании Норм по реализации движимых культурных ценностей, утвержденных Министерством культуры.
(2) Хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять реализацию движимых культурных ценностей, обязаны:

а) вывешивать на видном месте Нормы по реализации движимых культурных ценностей;

b) вести журнал, в котором должны содержаться правильные и полные имя и адрес оферента, описание каждого предмета и указание его цены. Содержащаяся в журнале информация является конфиденциальной;

c) информировать Министерство культуры в письменной форме в пятидневный срок со дня представления оферты о наличии ценностей, которые могут быть классифицированы;

d) информировать собственника культурной ценности в письменной форме в пятидневный срок со дня представления оферты о возможном начале процедуры классификации;

e) в трехдневный срок со дня внесения в свой журнал культурных ценностей, классифицированных по категории «Сокровищница», информировать Министерство культуры о выставлении таковых на продажу.

(3) Движимые культурные ценности, являющиеся собственностью физических лиц или юридических лиц частного права, классифицированные по категории «Сокровищница», могут стать предметом публичной продажи только при условии осуществления преимущественного права покупки их государством Республика Молдова через Министерство культуры в соответствии с действующим законодательством.

(4) Срок осуществления государством преимущественного права покупки составляет не более 30 дней со дня регистрации оферты.

(5) Несоблюдение положений части (3) влечет ничтожность продажи.

 

ГЛАВА VI
ФИНАНСИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

Статья 20. Способы финансирования

(1) Финансирование деятельности по выявлению, собиранию, исследованию, экспертизе, классификации, инвентаризации, складированию, консервации, изготовлению, реставрации, охране и освоению классифицированных движимых культурных ценностей, являющихся публичной собственностью, осуществляется из государственного бюджета через Министерство культуры, из бюджетов административно - территориальных единиц, за счет средств фондов и пожертвований физических и юридических лиц, а также из других законных источников.

(2) Бюджетные ассигнования, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в части (1), предусматриваются в соответствии с этими назначениями в бюджете Министерства культуры, бюджетах центральных и местных органов публичной власти, а также в бюджетах других публичных учреждений, наделенных полномочиями в данной области.

 

Статья 21. Финансирование деятельности по пополнению, консервации и реставрации национального движимого культурного наследия

(1) Закупка движимых культурных ценностей для пополнения коллекций специализированных публичных учреждений может осуществляться, в зависимости от их подведомственности, за счет средств, предусмотренных для этих целей в бюджетах центральных и местных органов публичной власти, а также за счет пожертвований физических и юридических лиц.

(2) Операции по консервации и реставрации классифицированных движимых культурных ценностей, относящихся к публичной собственности, находящихся в неизбежной опасности разрушения или деградации, осуществляются за счет государства на основании заключения Национальной комиссии музеев и коллекций.

(3) Операции по консервации и реставрации классифицированных движимых культурных ценностей, находящихся в частной собственности, в собственности религиозных культов и других обладателей частного права, осуществляются за счет собственника, а в особых случаях, в частности если собственником движимой культурной ценности, классифицированной по категории «Сокровищница», является лицо частного права, из декларации которого следует, что оно не располагает финансовыми средствами для покрытия расходов по консервации и реставрации, эти операции финансируются полностью или частично из государственного бюджета или бюджетов административно-территориальных единиц в соответствии с положениями настоящего закона. В случае последующей продажи данных ценностей стоимость работ по их консервации и реставрации возмещается собственником-продавцом учреждению, осуществившему финансирование этих работ.

 

ГЛАВА VII
СИСТЕМА ОХРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 

Статья 22. Иерархизация системы охраны национального движимого культурного наследия

(1) Государство гарантирует и обеспечивает охрану национального движимого культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.

(2) Парламент обеспечивает законодательную базу в области охраны, консервации и реставрации национального движимого культурного наследия, утверждает национальные стратегии в этой области и финансирование их реализации из государственного бюджета.

(3) Правительство обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны национального движимого культурного наследия, утверждает нормативную базу и государственные программы по охране, консервации и реставрации этого наследия.

(4) Министерство культуры является центральным отраслевым органом публичного управления, отвечающим за разработку и реализацию политик, программ, стратегий и специфических норм в целях охраны, консервации, реставрации и освоения национального движимого культурного наследия.

(5) Органы местного публичного управления первого и второго уровней сотрудничают с центральными отраслевыми органами в предусмотренном законом порядке в целях разработки и реализации программ по охране, консервации, реставрации и освоению национального движимого культурного наследия.

 

Статья 23. Полномочия Министерства культуры в области охраны национального
движимого культурного наследия

(1) Министерство культуры осуществляет свои полномочия в области национального движимого культурного наследия непосредственно или через подведомственные ему специализированные учреждения.

(2) Основными полномочиями Министерства культуры в области охраны национального движимого культурного наследия являются:

а) разработка и внедрение политик, стратегий и программ в области охраны, консервации, реставрации и освоения национального движимого культурного наследия;

b) разработка норм и методологий, специфических для области консервации, реставрации, классификации и охраны национального движимого культурного наследия;

c) мониторинг процесса внедрения законодательства в области охраны национального движимого культурного наследия.

(3) В целях продвижения эффективной политики в области исследования, пополнения, учета, классификации, консервации, реставрации и освоения национального движимого культурного наследия Министерство культуры:

а) создает Национальную комиссию музеев и коллекций в качестве консультативного органа в данной области и обеспечивает ее работу;

b) выдает на основании заключения Национальной комиссии музеев и коллекций разрешения хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по реализации классифицированных движимых культурных ценностей, сертификаты аккредитации экспертов, специалистов по консервации, реставраторов, лабораторий и мастерских по реставрации классифицированных движимых культурных ценностей;

c) разрабатывает и утверждает нормы по классификации, консервации и реставрации движимых культурных ценностей, по аккредитации экспертов, специалистов по консервации, реставраторов, лабораторий и мастерских по реставрации классифицированных движимых культурных ценностей, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по реализации движимых культурных ценностей;

d) создает Реестр аккредитованных специалистов по консервации и реставраторов в области национального движимого культурного наследия и Реестр экспертов, аккредитованных в области охраны национального движимого культурного наследия;

e) осуществляет надзор и проверяет работы по консервации и реставрации движимых культурных ценностей;

f) ведет дела по классификации движимых культурных ценностей;

g) инициирует в соответствии с положениями международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, соответствующие запросы с целью охраны культурных ценностей, незаконно вывезенных или похищенных из публичных коллекций и хранящихся на незаконных основаниях за рубежом;

h) участвует в любых международных операциях, совместно организованных на основании соглашения о сотрудничестве, в целях препятствования или запрещения незаконных операций по импорту, экспорту и передаче права собственности на движимые культурные ценности.

Статья 24. Национальная комиссия музеев и коллекций

(1) Национальная комиссия музеев и коллекций является научной, консультативной и согласующей структурой в области музеев и национального движимого культурного наследия Министерства культуры, в состав которой входят авторитетные специалисты в данной области, и возглавляется председателем, назначаемым приказом министра культуры.

(2) Национальная комиссия музеев и коллекций осуществляет свою деятельность на основании положения об организации и функционировании, утвержденного приказом министра культуры.

(3) Финансирование специфической деятельности Национальной комиссии музеев и коллекций осуществляется из бюджета Министерства культуры.

[Ст.24 утратила силу согласно ЗП262 от 07.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.42; в силу с 12.04.18]


Статья 25. Полномочия Национальной комиссии музеев и коллекций

Национальная комиссия музеев и коллекций осуществляет следующие полномочия:

а) принимает на основании экспертных заключений решения о классификации движимых культурных ценностей, в том числе находящихся в библиотеках;

b) согласовывает нормы по классификации движимых культурных ценностей и нормы по реализации классифицированных или подлежащих классификации движимых культурных ценностей;
c) согласовывает нормы по консервации и реставрации движимых культурных ценностей и определяет приоритеты по их реставрации;

d) согласовывает нормы по изготовлению копий, муляжей, факсимиле и посмертных тиражей в случае классифицированных движимых культурных ценностей;

e) согласовывает нормы по аккредитации экспертов, специалистов по консервации и реставраторов, лабораторий и мастерских по консервации и реставрации;
f) согласовывает временный вывоз движимых культурных ценностей, классифицированных по категории «Сокровищница»;

g) согласовывает методологические нормы по окончательному или временному вывозу движимых культурных ценностей;

h) согласовывает разрешение деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию или организующих аукционы по продаже классифицированных движимых культурных ценностей;

i) согласовывает положения об организации и функционировании публичных музеев;

j) выполняет другие полномочия в данной области в предусмотренном законом порядке.

[Ст.25 утратила силу согласно ЗП262 от 07.12.17, МО7-17/12.01.18 ст.42; в силу с 12.04.18]

Статья 26. Публичные службы, наделенные полномочиями в области национального движимого культурного наследия

Публичные службы, наделенные полномочиями в области национального движимого культурного наследия (районные, муниципальные отделы культуры), осуществляют следующие полномочия в области охраны национального движимого культурного наследия:

а) составляют базу данных по учету классифицированных движимых культурных ценностей, находящихся на территории их деятельности;

b) регистрируют заявления о классификации движимых культурных ценностей, обладателями которых являются неспециализированные учреждения, религиозные культы, другие физические и юридические лица;

c) направляют Национальной комиссии музеев и коллекций предложения о классификации движимых культурных ценностей;

d) регистрируют сведения о смене собственника или обладателя – в случае классифицированных движимых культурных ценностей;

e) вносят предложения о включении в приоритеты по реставрации движимых культурных ценностей, классифицированных по категории «Сокровищница», которые находятся в неспециализированных учреждениях, у религиозных культов, в собственности других физических и юридических лиц;

f) проверяют соблюдение хозяйствующими субъектами, обладающими разрешением на реализацию движимых культурных ценностей, возложенных на них в соответствии с настоящим законом обязанностей;

g) периодически проверяют состояние консервации и безопасности классифицированных движимых культурных ценностей, оказывают профессиональные консультации по запросу собственников или обладателей других вещных прав.

 

ГЛАВА VIII
ВОЗВРАТ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ДВИЖИМЫХ

 

Статья 27. Возврат движимых культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории какого-либо государства

(1) В целях настоящей статьи под незаконным вывозом с территории какого-либо государства движимых культурных ценностей следует понимать:

а) вывоз классифицированной ценности с территории какого-либо государства с нарушением законодательства данного государства в области охраны культурных ценностей;

b) невозвращение классифицированной ценности по окончании законного временного вывоза или любое нарушение одного из условий этого вывоза.

(2) В целях настоящей статьи владельцем движимой культурной ценности, незаконно вывезенной с территории какого-либо государства, является физическое или юридическое лицо, владеющее данной ценностью.

(3) В целях настоящей статьи обладателем движимой культурной ценности, незаконно вывезенной с территории какого-либо государства, является физическое или юридическое лицо, обладающее данной ценностью от имени иного, чем собственник по праву, физического или юридического лица.

(4) Министерство культуры принимает все необходимые меры для возврата государству – истцу по незаконно вывезенным с его территории культурным ценностям – указанных ценностей, а также для возврата в Республику Молдова культурных ценностей, незаконно вывезенных с ее территории.

(5) Процедуры возврата и возмещения культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории какого-либо государства или с территории Республики Молдова, выполняются в соответствии с нормами международного законодательства.

(6) Компетентные органы Республики Молдова:

a) принимают все необходимые меры для предупреждения любых посягательств на игнорирование процедур возврата культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории какого-либо государства;

b) действуют в качестве посредника между владельцем или, в зависимости от обстоятельств, обладателем культурной ценности, незаконно вывезенной с территории какого-либо государства, и государством-заявителем по возврату этой ценности.

 

Статья 28. Возмещение движимых культурных ценностей, незаконно вывезенных
с территории Республики Молдова

(1) Министерство культуры может запросить у любого государства через компетентные органы и в предусмотренном законом порядке проведение исследований в целях определения места нахождения, а также идентификации владельца или обладателя движимой культурной ценности, незаконно вывезенной с территории Республики Молдова.

(2) Возмещение идентифицированных культурных ценностей осуществляется в соответствии с установленными законом процедурами, оговоренными сторонами.

 

ГЛАВА IX
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

 

Статья 29. Ответственность за нарушение настоящего закона

(1) Физические и юридические лица несут гражданскую ответственность, ответственность за правонарушение и уголовную ответственность согласно законодательству за:

а) выполнение работ по консервации и реставрации классифицированных движимых культурных ценностей без сертификата аккредитации;

b) реализацию без разрешения классифицированных движимых культурных ценностей;

c) вывоз без разрешения классифицированных или подлежащих классификации движимых культурных ценностей;

d) умышленное уничтожение или повреждение классифицированных движимых культурных ценностей;
е) хищение движимых культурных ценностей из публичных и частных коллекций;

f) нарушение положений о доступе к коллекциям классифицированных движимых культурных ценностей аккредитованных в данной области специалистов.

(2) Материальный ущерб, нанесенный классифицированным движимым культурным ценностям физическими или юридическими лицами, возмещается в порядке, установленном законодательством.
(3) Возмещение ущерба, нанесенного классифицированным движимым культурным ценностям, осуществляется в добровольном порядке или на основании судебного решения.

 

ГЛАВА Х
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 30

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня опубликования.
(2) В шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

1) Правительству:

a) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

b) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом.

2) Министерству культуры:

а) утвердить:

- Нормы по классификации движимых культурных ценностей;

- Нормы по консервации и реставрации движимых культурных ценностей;

- Нормы по аккредитации экспертов в области национального движимого культурного наследия;
- Нормы по аккредитации специалистов по консервации и реставраторов в области национального движимого культурного наследия;

- Нормы по авторизации лабораторий и мастерских по консервации и реставрации национального движимого культурного наследия;

- Нормы по изготовлению копий, муляжей, факсимиле и посмертных тиражей движимых культурных ценностей;

- Нормы по предоставлению разрешений хозяйствующим субъектам, занимающимся реализацией движимых культурных ценностей;

- Нормы по реализации движимых культурных ценностей;

b) создать:

- Реестр экспертов, аккредитованных в области охраны национального движимого культурного наследия;

- Реестр аккредитованных специалистов по консервации и реставраторов в области национального движимого культурного наследия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Мариан ЛУПУ


№ 280. Кишинэу, 27 декабря 2011 г.