Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CULTURII

(Lege Nr. 413, din  27.05.1999, Publicat : 05.08.1999, Monitorul Oficial Nr. 83-86, art Nr : 401)

 

MODIFICAT
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18

LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426

LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1. Obiectul şi obiectivele prezentei legi

(1) Obiectul prezentei legi îl constituie cadrul cultural şi totalitatea domeniilor de activitate culturală.

(2) Obiectivele prezentei legi sînt:
a) asigurarea şi protecţia dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la activitate culturală;
b) stabilirea principiilor de bază ale politicii culturale a statului şi a normelor juridice, în baza cărora este asigurată dezvoltarea liberă a culturii.

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:

cultură - totalitatea modelelor de gîndire, simţire şi acţiune din sferele materială şi spirituală ale societăţii şi produsul valoric al acestora;

activitate culturală - activitatea de creare, păstrare, recuperare, protejare, difuzare şi utilizare a bunurilor şi valorilor culturale;

valoare culturală - rezultat al activităţii creatoare, care are putere de semnificaţie într-un anumit spaţiu sociocultural;

bun cultural - produs al activităţii culturale a cărui valoare poate avea un preţ exprimat monetar;
patrimoniu cultural - totalitatea valorilor şi bunurilor culturale;

cadru cultural - totalitatea entităţilor culturale (organizaţii şi instituţii, persoane, bunuri şi valori) ce formează mediul în care se dezvoltă cultura;

organizaţii de cultură - uniuni de creaţie, bresle (corporaţii), asociaţii, inclusiv obşteşti, organizaţii, instituţii şi întreprinderi ce desfăşoară o activitate culturală;

om de creaţie - persoană care creează valori culturale, interpretează opere de artă;

lucrător din cultură - persoană aflată în relaţii de muncă cu o organizaţie de cultură;

identitate culturală - sistem de valori culturale care formează particularităţile unei comunităţi etnosociale.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a prezentei legi

Prezenta lege reglementează activitatea culturală în următoarele domenii:

a) literatură, teatru, muzică, arte plastice, arhitectură, cinematografie, radiodifuziune şi televiziune, artă fotografică, design, circ şi alte domenii de creaţie;

b) artă populară, meşteşuguri artistice (artizanat), activitate artistică de amatori;

c) protecţie şi valorificare a patrimoniului cultural;

d) muzee, arhive şi biblioteci;

e) editare de carte, alte domenii ce ţin de publicarea, difuzarea şi utilizarea cărţii;

f) educaţie estetică şi artistică;

g) cercetare ştiinţifică, management al culturii, organizare a procesului de creaţie;

h) pregătire a cadrelor în domeniul culturii;

i) schimburi culturale internaţionale;

j) turism cultural;

k) alte domenii ale activităţii culturale.

 

CAPITOLUL II
OBLIGAŢIILE STATULUI ÎN DOMENIUL CULTURII

 

Articolul 4. Politica de stat în domeniul culturii

Statul stabileşte priorităţile activităţii culturale şi asigură cadrul juridic al acesteia.

   

Articolul 5. Autoritatea publică centrală în domeniul culturii

(1) Autoritatea publică centrală de specialitate care coordonează activitatea culturală în stat este ministerul de profil.

(2) Structura, statutul şi regulamentul ministerului de profil sînt aprobate de Guvern.

 

Articolul 6. Programele de stat privind protecţia şi dezvoltarea  culturii

Guvernul elaborează şi finanţează, în modul stabilit, programele de stat privind protecţia şi dezvoltarea culturii în conformitate cu politica culturală a statului, stabileşte direcţiile, formele şi modalităţile lor de aplicare.

 

Articolul 7. Obligaţiile statului privind proteciţa proprietăţii intelectuale

Statul protejează drepturile oamenilor de creaţie la proprietate intelectuală, interesele lor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de activitatea de creaţie.

 

Articolul 8. Asigurarea accesului liber la activitate culturală, la valori şi bunuri culturale

(1) Statul asigură accesul liber la activitate culturală, la valori şi bunuri culturale.

(2) În acest scop, statul:

a) asigură finanţarea, de la buget, şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de cultură de interes naţional;

b) stimulează crearea şi activitatea organizaţiilor de cultură statale şi nestatale, inclusiv ale celor particulare;

c) creează condiţii adecvate pentru educaţia estetică şi învăţămîntul artistic.

 

Articolul 9. Demonopolizarea în domeniul culturii

(1) Orice acţiune de monopolizare a activităţii culturale este interzisă.

(2) Statul susţine şi stimulează organizaţiile alternative de cultură.

 

Articolul 10. Obligaţiile statului faţă de tineretul de creaţie

Statul protejează tinerele talente, tineretul de creaţie.

 

CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE ÎN DOMENIUL CULTURII

 

Articolul 11. Dreptul la activitate culturală

(1) Activitatea culturală constituie un drept inalienabil al fiecăruia, indiferent de apartenenţă naţională şi origine socială, de limbă, sex, convingeri politice, religioase şi de altă natură, de domiciliu, situaţie materială, studii, profesie şi de alte circumstanţe.

(2) Drepturile omului în domeniul activităţii culturale sînt prioritare şi nu pot fi limitate de către stat sau organismele nestatale.

 

Articolul 12. Dreptul la activitate de creaţie

(1) Orice persoană particulară are dreptul la activitate de creaţie în funcţie de propriile interese şi capacităţi.
(2) Dreptul la activitate de creaţie poate fi realizat atît pe baze profesionale, cît şi neprofesionale.
(3) Omul de creaţie profesionist şi cel neprofesionist sînt egali în ceea ce priveşte dreptul la proprietate intelectuală, dreptul de a dispune liber de rezultatele muncii sale, dreptul la asistenţă din partea statului.

[Art.12 al.(3) modificat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]

  

Articolul 13. Dreptul la identitate culturală

Orice persoană are dreptul la protecţie din partea statului a identităţii sale culturale.

 

Articolul 14. Dreptul la proprietate

(1) Proprietatea intelectuală a omului de creaţie este protejată prin lege.

(2) Orice persoană juridică sau fizică are dreptul la proprietate în domeniul culturii. Această proprietate vizează obiectele şi obiectivele culturale, colecţiile, edificiile de importanţă istorico-culturală, organizaţiile de cultură.

(3) Folosirea şi dispunerea proprietăţii în domeniul culturii sînt reglementate de legislaţie.

 

Articolul 15. Dreptul la crearea organizaţiilor de cultură

Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de dreptul de a crea organizaţii de cultură în modul stabilit de legislaţie.

 

Articolul 16. Dreptul la activitate culturală în străinătate şi la exportul  de valori şi bunuri culturale

Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de dreptul de a desfăşura activităţi culturale şi de a crea organizaţii de cultură în străinătate, de a exporta valori şi bunuri culturale, în scopul expunerii sau comercializării acestora, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova şi a statelor respective.

 

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Articolul 17. Patrimoniul cultural naţional

(1) Patrimoniul cultural naţional este stabilit de Guvern de comun acord cu Parlamentul şi are un regim special de păstrare, conservare şi folosire în corespundere cu legislaţia.

(2) Împuternicirile privind întreţinerea, utilizarea şi amplasarea obiectelor şi obiectivelor cu o valoare deosebită ale patrimoniului cultural naţional sînt stabilite, la propunerea Guvernului, de către Parlament, în baza avizelor comisiilor independente de experţi, ţinîndu-se cont de interesele integrităţii colecţiilor constituite istoriceşte, condiţiile lor de păstrare şi posibilităţile de acces la ele.

(3) Integritatea fondurilor din muzee, arhive, biblioteci şi cinemateci, a colecţiilor fotografice şi a altor fonduri similare, păstrarea, funcţionarea şi dezvoltarea lor sînt asigurate de către stat.

(4) Privatizarea obiectelor şi obiectivelor care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional este interzisă.

 

CAPITOLUL V
STATUL ŞI OAMENII DE CREAŢIE

   

Articolul 18. Raporturile dintre stat şi oamenii de creaţie

Statul:
a) recunoaşte rolul deosebit al oamenilor de creaţie în activitatea culturală, garantează drepturile lor economice şi sociale;

b) garantează libertatea de expresie a oamenilor de creaţie, stimulînd multilateral activitatea acestora;
c) apără interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale oamenilor de creaţie în ţară şi peste hotare;
d) asigură oamenilor de creaţie condiţiile necesare pentru activitate, contribuind la crearea unor noi locuri de muncă;

e) susţine crearea şi activitatea organizaţiilor oamenilor de creaţie, precum şi ale federaţiilor acestora, ale filialelor şi secţiilor comunităţilor internaţionale ale oamenilor de creaţie;

f) acordă organizaţiilor oamenilor de creaţie posibilitatea de a participa la elaborarea politicii culturale, asigură pregătirea şi perfecţionarea profesională a oamenilor de creaţie;

g) asigură protecţia socială a oamenilor de creaţie, perfecţionează sistemul de protecţie socială a acestora;

h) sprijină oamenii de creaţie, indiferent de apartenenţa lor la vreo organizaţie de creaţie.

 

CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA ŞI REGLEMENTAREA ECONOMICĂ A CULTURII

 

Articolul 19. Modul de creare, reorganizare şi lichidare a organizaţiilor  de cultură

(1) În Republica Moldova pot fi create şi pot activa organizaţii de cultură bazate pe proprietatea de stat, municipală, a asociaţiilor, inclusiv obşteşti, şi uniunilor de creaţie, organizaţiilor religioase, organizaţiilor internaţionale, statelor străine, persoanelor juridice şi fizice, inclusiv a cetăţenilor străini, precum şi bazate pe formele mixte de proprietate.

(2) Organizaţiile de cultură pot fi create de către:

a) autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate;

b) autorităţile administraţiei publice locale;

c) alte persoane juridice;

d) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie.

(3) Organizaţiile de cultură create conform prezentei legi se înregistrează în corespundere cu legislaţia.
(4) Modul de reorganizare şi lichidare a organizaţiilor de cultură este stabilit de statutele acestora şi de legislaţie.

(5) Patrimoniul organizaţiei de cultură statale sau municipale, reorganizate ori lichidate, este remis succesorului ei de drept.

(6) Statul beneficiază de dreptul preferenţial asupra patrimoniului organizaţiei lichidate.
   

Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile fondatorului (fondatorilor) organizaţiei de cultură

(1) Relaţiile dintre fondator (fondatori) şi organizaţia de cultură sînt reglementate de legislaţie, precum şi de contractul încheiat între ei, în care sînt stipulate obligaţiile părţilor şi modul de folosire a patrimoniului şi de finanţare a organizaţiei de către fondator (fondatori).

(2) Fondatorul (fondatorii) organizaţiei de cultură cu scop nelucrativ îşi asumă obligaţiile asigurării financiare a acesteia.

   

Articolul 21. Finanţarea culturii

(1) Finanţarea de către stat a culturii garantează protecţia şi dezvoltarea acesteia.

(2) Finanțarea culturii se efectuează de la bugetul de stat și din bugetele locale, inclusiv din venituri colectate.
[Art.21 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
[Art.21 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
[Art.21 al.(3) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
[Art.21 al.(3) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(4) Persoanele juridice şi fizice, indiferent de cetăţenie, au dreptul să creeze, în conformitate cu legislaţia, fonduri pentru finanţarea culturii.

   

Articolul 22. Resursele financiare ale organizaţiei de cultură

(1) Organizaţia de cultură îşi acoperă cheltuielile din mijloacele fondatorului (fondatorilor), din veniturile provenite din propria activitate, precum şi din alte mijloace şi încasări, permise de legislaţie.

(2) Activitatea organizaţiilor de cultură statale şi municipale este finanţată de către fondatori, în conformitate cu actele de constituire, într-un volum adecvat pentru fiecare gen de activitate culturală.

(3) Dreptul organizaţiei de cultură de a primi ajutoare şi donaţii de la persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, de la fundaţii şi organizaţii internaţionale nu poate fi limitat.

(4) Utilizarea mijloacelor financiare se efectuează în conformitate cu statutul organizaţiei de cultură şi cu legislaţia. Mijloacele neutilizate în anul financiar expirat se utilizează, în conformitate cu legislaţia, pentru finalizarea proiectelor culturale în anul următor.Articolul 23. Politica de investiţii în domeniul culturii

(1) Statul alocă resurse pentru investiţiile capitale destinate consolidării şi dezvoltării bazei tehnico-materiale a culturii.

[Art.23 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
(2) Atragerea şi repartizarea resurselor pentru investițiile capitale la obiectivele culturale se efectuează în conformitate cu legislaţia.
[Art.23 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]


Articolul 24. Asigurarea tehnico-materială a culturii

(1) Statul asigură baza tehnico-materială necesară pentru realizarea programelor de dezvoltare a culturii, de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor culturale.

(2) Statul elaborează şi promovează politica tehnico-ştiinţifică ce asigură implementarea de noi tehnici şi tehnologii în activitatea organizaţiilor de cultură, stimulează, prin facilităţi fiscale, prin credite şi prin alte mijloace, participarea organizaţiilor nestatale la crearea de noi tehnici şi tehnologii pentru cultură.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi locale acordă organizaţiilor de cultură din subordine ajutorul necesar pentru întreţinerea şi dezvoltarea bazei lor tehnico-materiale.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale pun la dispoziţia oamenilor de creaţie şi colectivelor de creaţie încăperi pentru studiouri, ateliere, precum şi alte spaţii necesare pentru activităţi culturale, stabilind facilităţi şi reduceri de plată, în conformitate cu actele normative.

 

Articolul 25. Activitatea economică externă a organizaţiilor de cultură

(1) Organizaţiile de cultură desfăşoară activităţi economice externe, inclusiv de comerţ specializat: organizează licitaţii, comercializează opere de artă, lucrări de artizanat, obiecte de anticariat etc. în condiţiile stabilite de legislaţie.

(2) Organizaţiile de cultură pot beneficia de credite ale băncilor din ţară şi din străinătate în modul stabilit de legislaţie.

(3) Valorile culturale din muzeele, galeriile de artă, bibliotecile, arhivele de stat şi municipale şi din alte instituţii statale de cultură nu pot fi utilizate în calitate de garanţie sau gaj.

 

Articolul 26. Politica preţurilor în domeniul culturii

(1) Preţurile (tarifele) la serviciile prestate şi la producţia organizaţiilor de cultură, inclusiv la bilete, sînt stabilite în conformitate cu legislaţia.

(2) La prestarea serviciilor cu plată organizaţiile de cultură acordă facilităţi copiilor de vîrstă preşcolară, elevilor, studenţilor, invalizilor, militarilor în termen, precum şi altor categorii de persoane, în conformitate cu actele normative.

   

Articolul 27. Relaţiile dintre organizaţiile de cultură şi alte persoane juridice şi fizice

(1) Organizaţiile de cultură deţin dreptul exclusiv dea-şi utiliza simbolurile în scopuri publicitare, precum şi de a permite utilizarea acestora de către persoane juridice şi fizice, pe bază de contract.

(2) Persoanele juridice şi fizice practică activităţi turistice şi organizează excursii la obiectivele culturale de importanţă deosebită numai pe bază de contract cu autorităţile administraţiei publice în domeniul culturii şi cu organizaţiile de cultură.

(3) Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, situate pe teritorii cu valoare istorică şi în zonele cu monumente ocrotite de stat, fac defalcări, în conformitate cu legislaţia, pe conturi speciale de stat pentru evidenţa, întreţinerea, utilizarea, restaurarea şi protejarea monumentelor. Mărimea defalcărilor este stabilită de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, în subordinea cărora se află monumentele respective, teritoriile sau zonele.

(4) Transmiterea edificiilor în care se află organizaţiile de cultură altor întreprinderi, instituţii, organizaţii (inclusiv celor religioase) se efectuează conform legislaţiei, asigurîndu-se organizaţiilor de cultură condiţii echivalente de funcţionare.

(5) Înstrăinarea şi transmiterea edificiilor, construcţiilor şi terenurilor aferente care aparţin instituţiilor de cultură în alte scopuri decît activitatea culturală se interzice.

 

Articolul 28. Responsabilitatea pentru încălcarea prezentei legi

Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi este stabilită de legislaţia administrativă, civilă şi penală.

 

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 29

Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI

Dumitru DIACOV

 

Chişinău, 27 mai 1999.

Nr. 413-XIV.

 

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ

(Закон Nr. 413 от  27.05.1999, Опубликован: 05.08.1999, Monitorul Oficial Nr. 83-86  статья № : 401).

 

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Предмет и цели настоящего закона

(1) Предметом настоящего закона являются культурная среда и культурная деятельность в различных областях.

(2) Целями настоящего закона являются:

а) обеспечение и защита конституционного права граждан Республики Молдова на культурную деятельность;

b) определение основных принципов культурной политики государства, правовой основы обеспечения свободного развития культуры.

 

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона следующие понятия используются в значении: культура - совокупность образов мышления, чувствования и действия в материальной и духовной сферах жизни общества и их ценностное выражение;

культурная деятельность - деятельность по созданию, сохранению, восстановлению, охране, распространению и использованию культурных ценностей;

культурная ценность  -

а) результат творческой деятельности, имеющий значение в определенном социокультурном пространстве;

b) продукт культурной деятельности, ценность которого может быть выражена в денежном исчислении;

культурное достояние - совокупность культурных ценностей;

культурная среда - совокупность организаций и учреждений культуры, культурных ценностей, творческих работников и работников культуры, формирующих среду, в которой развивается культура;

организации культуры - творческие союзы, цеха (корпорации), объединения, в том числе общественные, организации, учреждения, предприятия, осуществляющие культурную деятельность;

творческий работник - лицо, создающее культурные ценности, исполняющее произведения искусства;

работник культуры  -  лицо, находящееся  в трудовых  отношениях с организацией культуры;

культурная самобытность - система культурных ценностей, определяющая своеобразие этносоциальной общности.

 

Статья 3. Область применения настоящего закона

Настоящий закон регламентирует культурную деятельность в  следующих областях:

а) литература, театр, музыка, изобразительное искусство, архитектура,  кинематография, радио, телевидение, искусство  фотографии, дизайн, цирковое искусство и другие области творческой деятельности;

b) народное творчество,   художественные  промыслы,   художественная самодеятельность;

с) охрана и использование культурного достояния;

d) музейное, архивное, библиотечное дело;

е) книгоиздание,  другие области деятельности, связанные с изданием, распространением и использованием книги;

f) эстетическое и художественное воспитание;

g) научные исследования,  менеджмент в области культуры, организация творческого процесса;

h) подготовка кадров в области культуры;

i) международный культурный обмен;

j) культурный туризм;

k) другие области культурной деятельности.

 

ГЛАВА II

ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

 

Статья 4. Государственная политика в области культуры

Государство устанавливает приоритеты культурной деятельности и обеспечивает ее правовую основу.

 

Статья 5. Центральный орган публичного управления в области культуры

(1) Центральным органом публичного управления, координирующим культурную деятельность в стране, является профильное министерство.

(2) Структура, штаты и  положение о профильном министерстве утверждаются Правительством.

 

Статья 6. Государственные программы по сохранению и развитию культуры

Правительство разрабатывает и финансирует в установленном порядке государственные программы по сохранению и развитию культуры в соответствии с культурной политикой государства, определяет направления, формы и способы их осуществления.

 

Статья 7. Обязанности государства по защите интеллектуальной собственности

Государство обязано защищать права творческих работников, касающиеся интеллектуальной собственности, имущественных и неимущественных интересов, связанных с творческой деятельностью.

 

Статья 8. Обеспечение свободного доступа к культурной деятельности и культурным ценностям

(1) Государство обеспечивает свободный доступ к культурной деятельности и культурным ценностям.

(2) В этих целях государство:

а) обеспечивает бюджетное финансирование и развитие материально-технической базы учреждений культуры национального значения;

b) стимулирует создание и деятельность государственных и негосударственных организаций культуры, в том числе частных;

с) создает надлежащие  условия для общего эстетического воспитания и художественного образования.

 

Статья 9. Демонополизация в области культуры

(1) Запрещаются любые действия по монополизации культурной деятельности.

(2) Государство поддерживает и стимулирует альтернативные организации культуры.

 

Статья 10. Обязанности государства по отношению к творческой молодежи

Государство поддерживает юные таланты, творческую молодежь.

 

ГЛАВА III

ПРАВА И СВОБОДЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

 

Статья 11. Право на культурную деятельность

(1) Культурная деятельность является неотъемлемым правом каждого человека независимо от национальной принадлежности, социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и других убеждений, местожительства, имущественного  положения, образования, профессии и других обстоятельств.

(2) Права человека  в области культурной деятельности приоритетны  и не могут ограничиваться государством или негосударственными организациями.

 

Статья 12. Право на творческую деятельность

(1) Любое частное лицо имеет  право на творческую  деятельность  в соответствии со своими интересами и способностями.

(2) Право на творческую деятельность может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе.

(3) Профессиональные и непрофессиональные творческие работники равны в области, права на интеллектуальную собственность, права свободно распоряжаться результатами своего труда, права на помощь со стороны государства.

[Ст.12 ч.(3) изменена ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

 

Статья 13. Право на культурную самобытность

Любое лицо имеет право на защиту государством своей культурной самобытности.

 

Статья 14. Право на собственность

(1) Интеллектуальная  собственность  творческого работника  защищена законом.

(2) Любое юридическое или физическое лицо имеет право на собственность в области культуры. Это право распространяется на предметы и объекты культуры, коллекции, сооружения историко-культурного значения, организации культуры.

(3) Использование  и распоряжение собственностью в области  культуры регламентируются законодательством.

 

Статья 15. Право на создание организаций культуры

Граждане Республики Молдова пользуются правом на создание организаций культуры в порядке, установленном законодательством.

 

Статья 16. Право на культурную деятельность за рубежом и на экспорт культурных ценностей

Граждане Республики Молдова вправе заниматься культурной деятельностью за рубежом, создавать там организации культуры, экспортировать культурные ценности в целях показа или продажи в порядке, установленном законодательством Республики Молдова и законодательством соответствующего государства.

 

ГЛАВА IV

НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

Статья 17. Национальное культурное достояние

(1) Национальное культурное достояние определяется Правительством по согласованию с Парламентом и имеет особый режим хранения, сохранения и использования в соответствии с законодательством.

(2) Полномочия по содержанию, использованию и размещению особо ценных предметов и объектов национального культурного достояния устанавливаются Парламентом по предложению Правительства на основе заключений комиссий независимых экспертов, учитывающих исторически сложившуюся целостность собраний, условия их хранения, возможность максимального доступа к ним.

(3) Целостность музейных, архивных и библиотечных фондов, кинотек, фотоколлекций и других подобных собраний, их хранение, функционирование и развитие обеспечиваются государством.

(4) Приватизация предметов и объектов,  являющихся национальным культурным достоянием, запрещается.

 

ГЛАВА V

ГОСУДАРСТВО И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

 

Статья 18. Отношения между государством и творческими работниками Государство:

а) признает особую роль творческих работников в культурной деятельности, гарантирует их экономические и социальные права;

b) гарантирует  творческим работникам свободу выражения, всемерно стимулирует их деятельность;

с) защищает имущественные и неимущественные  интересы творческих работников в стране и за ее пределами;

d) обеспечивает творческим работникам необходимые условия для работы, содействует созданию для них рабочих мест;

е) поддерживает создание и деятельность организаций творческих работников, а также федераций этих организаций, филиалов и секций международных объединений творческих работников;

f) предоставляет организациям творческих работников возможность участвовать в выработке культурной политики, обеспечивает профессиональную подготовку и усовершенствование творческих работников;

g) обеспечивает социальную защиту творческих работников, совершенствует систему их социальной защиты;

h) поддерживает творческих работников независимо от того, являются они или не являются членами творческой организации.

 

ГЛАВА VI

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

 

Статья 19. Порядок создания, реорганизации и ликвидации организаций культуры

(1) В Республике Молдова могут создаваться и функционировать организации культуры на основе государственной и муниципальной собственности, собственности объединений, в том числе общественных, и творческих союзов, религиозных организаций, международных организаций, других государств, юридических и физических лиц, в том числе иностранных граждан, а также на основе смешанных форм собственности.

(2) Организации культуры могут создаваться:

а) органами центрального отраслевого публичного управления;

b) органами местного публичного управления;

с) другими юридическими лицами;

d) физическими лицами независимо от гражданства.

(3) Организации культуры, созданные в соответствии с настоящим законом, обязаны зарегистрироваться в порядке, установленном законодательством.

(4) Порядок реорганизации и ликвидации организаций культуры устанавливается их уставами и законодательством.

(5) Имущество реорганизованной или ликвидированной  государственной или муниципальной организации культуры передается ее правопреемнику.

(6) Государство пользуется преимущественным правом на имущество ликвидированной организации культуры.

 

Статья 20. Права и обязанности учредителя (учредителей) организации культуры

(1) Отношения между учредителем (учредителями) и организацией культуры регламентируются законодательством, а также заключенным между ними договором, в котором устанавливаются обязанности сторон, порядок пользования имуществом и финансирования организации культуры учредителем (учредителями).

(2) Учредитель (учредители) некоммерческой организации культуры принимает на себя обязательства по ее финансовому обеспечению.

 

Статья 21. Финансирование культуры

(1) Государственное  финансирование  культуры является гарантией  ее сохранения и развития.

(2) Бюджетные ассигнования, предназначенные для финансирования культуры, могут быть дополнены специальными средствами, полученными в соответствии с законодательством. Данныесредства формируются из установленных законом отчислений юридических и физических лиц, независимо от гражданства, из пожертвований, а также из доходов, полученных от лотерей, аукционов, выставок и других подобных мероприятий.

(3) Получение специальных средств не влечет сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие культуры.

(4) Юридические и физические лица, независимо от гражданства, вправе создавать в соответствии с законодательством фонды для финансирования культуры.

[Ст.21 изменена ЗП154-XVI от 21.07.05,МО126-128/23.09.05 ст.611]

 

Статья 22. Финансовые ресурсы организации культуры

(1) Организация культуры покрывает расходы за счет средств учредителя (учредителей), доходов, полученных от своей деятельности, а также из других средств и поступлений, разрешенных законодательством.

(2) Деятельность государственных и муниципальных организаций культуры финансируется учредителями согласно учредительным документам в объеме, соответствующем каждому виду культурной деятельности.

(3) Право организации культуры получать помощь и пожертвования от отечественных и иностранных юридических и физических лиц, от международных фондов и организаций не может быть ограничено.

(4) Использование финансовых средств осуществляется в соответствии с уставом организации культуры и законодательством. Средства, не использованные в истекшем финансовом году, используются согласно законодательству в следующем году для завершения культурных проектов.

 

Статья 23. Политика инвестиций в области культуры

(1) Государство обеспечивает выделение капиталовложений для укрепления и развития материально-технической базы культуры.

(2) Привлечение и распределение капиталовложений по объектам культуры осуществляются в соответствии с законодательством.

 

Статья 24. Материально-техническое обеспечение культуры

(1) Государство обеспечивает материально-техническую базу, необходимую для выполнения программ развития культуры, строительства и реконструкции объектов культуры.

(2) Государство определяет и осуществляет научно-техническую политику, обеспечивающую внедрение новой техники и новых технологий в деятельность организаций культуры, стимулирует, при  помощи  налоговых льгот, кредитов и других средств, участие негосударственных организаций в создании новой техники и новых технологий для культуры.

(3) Органы центрального отраслевого и местного публичного управления оказывают подведомственным организациям культуры необходимую помощь в содержании и развитии их материально-технической базы.

(4) Органы местного публичного управления предоставляют в распоряжение творческих работников и коллективов помещения для студий, мастерских, а также другие места, необходимые для культурной деятельности, устанавливая льготы  по  оплате  и  другие  льготы в соответствии с нормативными актами.

 

Статья 25. Внешнеэкономическая деятельность организаций культуры

(1) Организации культуры осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в том числе организуют специализированную торговлю: устраивают  аукционы произведений искусства, изделий художественных промыслов, предметов антиквариата в порядке, установленном законодательством.

(2) Организации  культуры могут пользоваться кредитами отечественных и иностранных банков в порядке, установленном законодательством.

(3) Культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных  музеях, картинных галереях, библиотеках и архивах, других государственных учреждениях культуры, не могут использоваться в качестве гарантии или залога.

 

Статья 26. Политика цен в области культуры

(1) Цены (тарифы) на  оказываемые  услуги и продукцию организаций культуры, в том числе на билеты, устанавливаются  в соответствии с законодательством.

(2) При оказании платных услуг организации культуры могут предоставлять детям дошкольного возраста, учащимся, студентам, инвалидам, военнослужащим срочной службы, лицам других категорий льготы в соответствии с нормативными актами.

 

Статья 27. Отношения между организациями культуры и другими юридическими и физическими лицами

(1) Организации культуры обладают исключительным правом на использование собственных символов в рекламных целях, а также на дачу разрешения юридическим и физическим лицам использовать их на договорной основе.

(2) Юридические и физические  лица  осуществляют туристическую деятельность  и организуют экскурсии на объекты культуры, представляющие особую  ценность, только на основе договора с органами и  организациями культуры.

(3) Предприятия, учреждения, организации, расположенные на территориях, имеющих историческое значение, и в зонах охраняемых государством  памятников, производят отчисления, в соответствии с законодательством, на специальные государственные счета для ведения учета, содержания, использования, реставрации и охраны памятников. Размер отчислений устанавливается органами центрального  отраслевого публичного управления, в ведении которых находятся соответствующие памятники, территории, зоны.

(4) Передача зданий, в которых находятся организации культуры, другим предприятиям, учреждениям, организациям (в том числе религиозным), осуществляется согласно  законодательству,  при этом организации культуры обеспечиваются равноценными условиями для функционирования.

(5) Запрещается отчуждение и передача  принадлежащих организациям культуры зданий, сооружений и земельных участков, на  которых они расположены, для использования в иных, нежели культурная деятельность, целях.

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего закона

Ответственность  за  нарушение положений настоящего закона устанавливается административным, гражданским и уголовным законодательством.

 

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 29

Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА                                                                                                  

Думитру ДЬЯКОВ

 

Кишинэу, 27 мая 1999 г.

N 413-XIV.