Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Maksukorralduse seadus

(terviktekst nov 2001)

(Kehtetu - 20.02.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 26, 150)Vastu võetud 16. detsembril 1993. a.(RT I 1994, 1, 5; terviktekst RT I 2000, 45, 279),jõustunud 6. jaanuaril 1994. a.,muudetud järgmiste seadustega:17.10.2001 jõust.01.07.2002 - RT I 2001, 88, 531;14.06.2001 jõust.01.10.2001 - RT I 2001, 65, 378;13.06.2001 jõust.13.07.2001 - RT I 2001, 59, 360;06.06.2001 jõust.01.09.2001 - RT I 2001, 56, 335;02.05.2001 jõust.02.06.2001 - RT I 2001, 48, 266;18.04.2001 jõust.01.07.2001 - RT I 2001, 43, 242;24.01.2001 jõust.01.01.2003 - RT I 2001, 17, 76;19.10.2000 jõust.01.04.2000 - RT I 2000, 84, 534;18.10.2000 jõust.17.11.2000 - RT I 2000, 84, 533;20.06.2000 jõust.12.07.2000 - RT I 2000, 55, 365.

[...]

II peatükk

Maksumaksja ja maksu kinnipidaja põhiõigused ja -kohustused

[...]

§ 114. Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate register

(1) Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate register (edaspidi register) on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riiklik register andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 31 tähenduses, mis sisaldab andmeid maksumaksjate ja maksu kinnipidajate, samuti isikute kohta, kes on kindlustatavad sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876; 1999, 29, 397; 71, 685; 82, 749; 87, 789; 88, 806; 97, 857; 101, 903) § 5 alusel. Registri vastutav töötleja on Maksuamet.

(2) Andmete kandmine registrisse ja andmete saamine registrist toimub Vabariigi Valitsuse kinnitatud registri põhimääruses sätestatud korras vastavalt käesoleva paragrahvi 3.–7. lõikele, käesoleva seaduse §-le 11 ning sotsiaalmaksuseaduse §-le 12.

(3) Registrisse kandmiseks on end enne oma tegevuse alustamist kohustatud registreerima Maksuameti kohalikus asutuses:

1) juriidiline isik, keda ei kanta äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse;

2) riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, mida ei kanta riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse;

3) füüsilisest isikust ettevõtja, keda ei kanta äriregistrisse;

4) välismaa juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, välja arvatud filiaal.

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktis 1 nimetatud isik või punktis 2 nimetatud asutus esitab registreerimiseks Maksuameti kohalikule asutusele avalduse, milles märgitakse isiku või asutuse nimi ja aadress, pangakontode numbrid ning krediidiasutuste nimed, kus pangakontod on avatud. Avaldusele lisatakse juriidilise isiku põhikiri või asutuse põhimäärus.

(5) Füüsilisest isikust ettevõtja esitab registreerimiseks Maksuameti kohalikule asutusele avalduse, milles märgitakse ettevõtja ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta), elukoha aadress, ärinimi, tegevusala, tegevuskoht, pangakontode numbrid ning krediidiasutuste nimed, kus pangakontod on avatud.

(6) Püsiva tegevuskoha registreerimiseks esitab välismaa juriidiline isik püsiva tegevuskoha asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele avalduse, milles märgitakse:

1) välismaa juriidilise isiku nimi, aadress, registreerimise koht ja registreerimisnumber;

2) püsiva tegevuskoha tegevusala, tegevuskoht ning postiaadress Eestis;

3) püsiva tegevuskoha teenindamiseks avatud pangakontode numbrid ning krediidiasutuste nimed, kus pangakontod on avatud;

4) püsiva tegevuskoha vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, elukoht ja isikukood või isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta.

(7) Püsiva tegevuskoha registreerimise avaldusele lisatakse:

1) registreerimistunnistuse ärakiri, registri väljavõte või muu juriidilise isiku olemasolu tõendav dokument;

2) püsiva tegevuskoha vastutava isiku volitusi tõendav dokument;

3) juriidilise isiku põhikiri või ühingulepingu asukohamaa seaduste kohaselt tõestatud ärakiri, kui nende dokumentide esitamine on nõutav juriidilise isiku registreerimisel tema asukohamaal;

4) vastutava isiku notariaalselt tõestatud allkirjanäidis.

(8) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud isikud ja asutused on kohustatud teatama Maksuameti kohalikule asutusele viie tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamisest, püsiva tegevuskoha likvideerimisest või käesoleva paragrahvi 4., 5. või 6. lõikes loetletud andmete muutumisest, sealhulgas iga uue pangakonto avamisest.

(12.04.2000 jõust.01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

[...]

III peatükk

Maksuhalduri õigused ja kohustused

[...]

§ 20. Õigus saada teavet kolmandatelt isikutelt

(1) Maksude tasumise, kinnipidamise ja ülekandmise õigsuse kontrollimiseks ja maksumaksja poolt tasumisele ning maksu kinnipidaja poolt kinnipidamisele kuuluva maksusumma määramiseks ja maksuvõla sissenõudmiseks on maksuhalduril ettekirjutuse alusel õigus saada ettekirjutuses näidatud tähtpäevaks teavet kolmandatelt isikutelt, sealhulgas krediidiasutustelt, samuti nõuda nende isikute käsutuses olevate maksumaksja ja maksu kinnipidaja kohta käivate dokumentide esitamist.

(10.04.96 jõust.12.05.96 - RT I 1996, 29, 577; 12.04.2000 jõust.01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel teabe andmisest on õigus keelduda:

1) advokaadil ja advokatuuri töötajal asjaolude kohta, mis said temale teatavaks seoses õigusabi andmise või muude tööülesannete täitmisega;

2) notaril, vaimulikul ja arstil temale seoses kutse- või ametitegevusega teatavaks saanud andmete kohta;

3) riikliku statistilise vaatluse korraldajal temale seoses vaatlusega teatavaks saanud andmete kohta;

4) audiitoril ja audiitori kutsetegevusega seotud isikul vastavalt audiitortegevuse seaduse (RT I 1999, 24, 360) § 38 lõikele 1;

5) maksumaksja või maksu kinnipidaja abikaasal, otsejoones sugulasel, õel või vennal, õe või venna alanejal sugulasel, abikaasa otsejoones sugulasel, abikaasa õel või vennal, välja arvatud juhul, kui ta vastavalt käesoleva seaduse §-s 19 sätestatule peab antud asjas informatsiooni andma ja dokumente esitama seoses enda maksukohustusega;

6) esindajal seoses talle esindusega teatavaks saanud asjaolude kohta, välja arvatud esindaja poolt esindatava nimel käesoleva seaduse §-s 19 nimetatud kohustuste täitmise korral.

(12.04.2000 jõust.01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(3) Riiklike maksude maksuhalduril on õigus ettekirjutuse alusel saada tasuta selles ettenähtud tähtpäevaks riikliku registri vastutavalt või volitatud töötlejalt ettekirjutuses näidatud perioodil maksustamise seisukohast tähendust omavaid tehinguid sooritanud isikuid identifitseerivaid andmeid (ees- ja perekonnanimi või ärinimi; isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta).

(12.04.2000 jõust.01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(4) Kui käesoleva paragrahvi 1. või 3. lõikes nimetatud ettekirjutusega antud tähtaeg ei ole ettekirjutuse adressaadi arvates temale pandud kohustuse täitmiseks piisav, võib ta taotleda maksuhaldurilt tähtaja pikendamist.

(12.04.2000 jõust.01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(5) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 5 nimetatud isikutelt teabe nõudmise korral tuleb neid kirjalikult või allkirja vastu suuliselt teavitada õigusest dokumentide esitamisest või teabe andmisest keelduda.

(12.04.2000 jõust.01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

[...]

IX peatükk

Lõppsätted

[...]

§ 46. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest, kuid mitte varem kui 1994. aasta 1. jaanuaril.

 

©FB

Trascina file per caricare

Taxation Act

(consolidated text nov 2001)

(Repealed - 20.02.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 26, 150)Passed 16 December 1993(RT1 I 1994, 1, 5; consolidated text RT I 2000, 45, 279),entered into force 6 January 1996,amended by the following Acts:17.10.2001 entered into force 01.07.2002 - RT I 2001, 88, 531;14.06.2001 entered into force 01.10.2001 - RT I 2001, 65, 378;13.06.2001 entered into force 13.07.2001 - RT I 2001, 59, 360;06.06.2001 entered into force 01.09.2001 - RT I 2001, 56, 335;02.05.2001 entered into force 02.06.2001 - RT I 2001, 48, 266;18.04.2001 entered into force 01.07.2001 - RT I 2001, 43, 242;24.01.2001 entered into force 01.01.2003 - RT I 2001, 17, 76;19.10.2000 entered into force 01.04.2000 - RT I 2000, 84, 534;18.10.2000 entered into force 17.11.2000 - RT I 2000, 84, 533;20.06.2000 entered into force 12.07.2000 - RT I 2000, 55, 365.

[...]

Chapter II

Fundamental Rights and Duties of Taxpayers and Withholding Agents

[...]

§ 114. Register of taxpayers and withholding agents

(1) A register of taxpayers and withholding agents (hereinafter register) is a state register as defined in § 31 of the Databases Act (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) which is established by the Government of the Republic and contains data on taxpayers and withholding agents, and on persons who are insurable persons on the basis of § 5 of the Social Tax Act (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 and 1876; 1999, 29, 397; 71, 685; 82, 749; 87, 789; 88, 806; 97, 857; 101, 903). The chief processor of the register is the Tax Board.

(2) Data shall be entered in and received from the register pursuant to subsections (3)-(7) of this section, § 11 of this Act and § 12 of the Social Tax Act pursuant to the procedure provided for in the statutes of the register which are approved by the Government of the Republic.

(3) In order to be entered in the register, the following are required to register with a local office of the Tax Board prior to the commencement of their activities:

1) legal persons who shall not be entered in the commercial register, non-profit associations and foundations register or the Estonian register of churches, congregations and associations of congregations;

2) state or local government agencies which shall not be entered in the state register of state and local government agencies;

3) sole proprietors who shall not be entered in the commercial register;

4) legal persons of foreign states with a permanent establishment in Estonia, with the exception of branches.

(4) In order to register with a local office of the Tax Board, a person specified in clause (3) 1) of this section or an agency specified in clause (3) 2) of this section shall submit an application containing the name and address of the person or agency, the numbers of the bank accounts of the person or agency and the names of the credit institutions in which the bank accounts are held. The articles of association or statutes of the legal person or agency shall be annexed to the application.

(5) In order to register with a local office of the Tax Board, a sole proprietor shall submit an application containing the given name and surname, personal identification code (in the absence of a personal identification code, the date of birth), residential address, business name, area of activity and place of business of the sole proprietor, the numbers of the bank accounts of the sole proprietor and the names of the credit institutions in which the bank accounts are held.

(6) In order to register a permanent establishment with a local office of the Tax Board, a legal person of a foreign state shall submit an application containing:

1) the name and address, place of registration and registration number of the legal person of a foreign state;

2) the area of activity, place of business and postal address in Estonia of the permanent establishment;

3) the numbers of the bank accounts opened in order to service the permanent establishment and the names of the credit institutions in which the bank accounts are held;

4) the given name and surname of the person responsible for the permanent establishment, and his or her residence and personal identification code or, in the absence of a personal identification code, date of birth.

(7) The following shall be annexed to an application to register a permanent establishment:

1) a copy of the certificate of registration, an extract from the register or other documents certifying the existence of the legal person;

2) a document certifying authorisation of the responsible person of the permanent establishment;

3) a copy of the articles of association, statutes or partnership agreement of the legal person, certified according to the laws of the home country, if submission of such documents upon registration of a legal person is required in the home country of the legal person;

4) a notarised specimen signature of the responsible person.

(8) The persons and agencies specified in subsection (3) of this section are required to inform the local office of the Tax Board of the termination of their activities, liquidation of the permanent establishment and changes in the information specified in subsections (4), (5) or (6) of this section, including the opening of every new bank account, within five working days.

(12.04.2000 entered into force 01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

[...]

Chapter III

Rights and Duties of Tax Authorities

[...]

§ 20. Right to obtain information from third persons

(1) In order to verify the correctness of the payment, withholding or transfer of taxes, to determine the amount of tax to be paid by a taxpayer or to be withheld by a withholding agent, or to collect tax arrears, tax authorities have the right, pursuant to a precept, to obtain information from third persons, including credit institutions, by the due date indicated in the precept and to require third persons to submit such documents as are at their disposal concerning the taxpayer or the withholding agent.

(10.04.96 entered into force 12.05.96 - RT I 1996, 29, 577; 12.04.2000 entered into force 01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(2) The following have the right to refuse to provide information under subsection (1) of this section:

1) advocates or employees of the Bar Association concerning circumstances which become known to them in connection with the provision of legal assistance or the performance of other duties of employment;

2) notaries, ministers of religion and doctors concerning information which becomes known to them in connection with their professional activities;

3) agencies conducting state statistical surveys concerning information which becomes known to them in connection with a survey;

4) auditors and persons involved in the professional activities of an auditor, pursuant to subsection 38 (1) of the Authorised Public Accountants Act (RT I 1999, 24, 360);

5) spouses, direct blood relatives, sisters or brothers of taxpayers or withholding agents, descendants of sisters or brothers of taxpayers or withholding agents, and direct blood relatives or sisters or brothers of spouses of taxpayers or withholding agents, unless such persons are required to provide information in the given matter and submit documents in connection with their own tax liability pursuant to provisions of § 19 of this Act;

6) representatives concerning circumstances which become known to them in connection with representation, except upon the performance of obligations specified in § 19 of this Act by the representative in the name of the person represented.

(12.04.2000 entered into force 01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(3) The tax authorities for state taxes have the right, pursuant to a precept, to obtain, without charge and by the due date indicated in the precept, information from the chief or authorised processor of a state register which identifies persons (given name and surname or business name, personal identification code or registry code or, in the absence of a personal identification code, date of birth) who concluded transactions relevant to taxation during the period indicated in the precept.

(12.04.2000 entered into force 01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(4) If the addressee of a precept specified in subsection (1) or (3) of this section does not consider the term prescribed by the precept sufficient for performance of the obligation imposed on the addressee, the addressee may apply to the tax authority for extension of the term.

(12.04.2000 entered into force 01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

(5) If information is requested from persons specified in clause (2) 5) of this section, such persons shall be informed in writing or orally against a signature of the right to refuse to submit documents or provide information.

(12.04.2000 entered into force 01.06.2000 - RT I 2000, 35, 216)

[...]

Chapter IX

Final Provisions

[...]

§ 46. Entry into force of Act

This Act enters into force following publication in the Riigi Teataja but not earlier than 1 January 1994.

 

©FB

Trascina file per caricare