Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O POHREBNÍCTVE
(Zákon z 3. marca 2010, č.131/2010)

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SA UZNIESLA NA TOMTO ZÁKONE:

 

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

 

§ 2 Základné pojmy

Na účely tohto zákona

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,

c) počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava na prepravu,

d) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie,

e) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,
f) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,

g) balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

h) konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

i) transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
j) transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné,

k) konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva, v ktorej saľudské pozostatky pochovajú,
l) preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom, okrem spopolnených ľudských pozostatkov, ktorá potrebná medzi úmrtím a pochovaním,

m) miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas pohrebného sprievodu,
n) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,

o) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,

p) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,
q) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,
r) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,

s) krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení a priestorom na pohrebný obrad,
t) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,

u) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
v) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,

w) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,

x) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme,

y) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie
urny s popolom do zeme,

z) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
aa) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny,

ab) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,

ac) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,

ad) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
ae) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,
af) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,

ag) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje,

ah) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou hrobového miesta.

 

§ 3 Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

(1) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.

(2) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.

(3) Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

(4) Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h).

(5) Potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, časti tela alebo orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely,a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.

(6) Orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, darcom, ktoré sa použili na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, sa musia spopolniť podľa odseku 5.

(7) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“), musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké alebo výučbové účely.

(8) Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.

(9) Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami, antraxom (slezinovou sneťou), cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“), sa musia uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.

(10) Ak bola osoba v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva telefonicky, elektronickou poštou alebo kuriérom.

(11) Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pri úmrtí na námornej lodi upravuje osobitný predpis.

 

§ 4

(1) Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané

a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky osoby alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

b) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,

c) vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi látkami, v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu podľa osobitného predpisu,

e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,

f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľud. ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

(2) Zakázané je ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len„zdravotníckezariadenie“), v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom (ďalej len „zariadenie sociálnych služieb“), na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „pracovisko úradu pre dohľad“) a v ich areáloch.

 

§ 5

(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom (ďalej len „poskytovateľ sociálnych služieb“) je povinný

a) ponechať mŕtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia na lôžku,

b) oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho; ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,

c) viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa prílohy č. 1,

d) vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe,
e) viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa prílohy č. 2,

f) zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách.

(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný

a) uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať požiadavky
uvedené v prílohe č. 3,

b) vypracovať cenník za uloženie ľudských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,
c) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred odovzdaním obstarávateľovi pohrebu; toto označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí6) a musí byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov,

d) oznámiť úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť, bola predtým umiestnená v zariadení sociálnych služieb,

e) odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál,

f) vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie,

g) zakázať vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie.
(3) Pracovisko úradu pre dohľad je povinné po vykonaní pitvy zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pred odovzdaním pohrebnej službe boli

a) zašité, umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál,

b) označené podľa odseku 2 písm. c).

 

§ 6 Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

(1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento účel upravenom podľa odseku 2.

(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 oC. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor
určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

(3) Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „vozidlo“) musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

(4) Ložný priestor vozidla sa musí dezinfikovať po každej preprave mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.

(5) Vozidlo musí byť vybavené jednorazovými uterákmi a jednorazovými ochrannými rukavicami a dezinfekčným prípravkom.

(6) Účel využívania vozidla a jeho vybavenie chladiacim zariadením musí byť vyznačený v osvedčení o evidencii a v technickom osvedčení vozidla.

(7) Na vozidlo, ktoré je určené na miestnu prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.

 

§ 7

(1) Ľudské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia byť oblečené a uložené do rakvy; v odôvodnených prípadoch je možné ľudské pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy alebo do transportného vaku. Označenie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí obsahovať identifikačné údaje mŕtveho, ktoré zodpovedajú listu
o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musia byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2) Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „zmluva“), sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.

(3) Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý nie je viazaný zmluvou, je na prepravu na územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky potrebný pas pre mŕtvolu17) príslušnej diplomatickej
misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky; pas pre mŕtvolu sa môže vydať, ak sú splnené všetky požiadavky platné v štáte, z ktorého sa preprava uskutočňuje,
a ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú uložené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4) Pas pre mŕtvolu vydáva

a) samosprávny kraj,

b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol mŕtvy nakazený nebezpečnou chorobou, alebo

c) pracovisko úradu pre dohľad, ak sa vykonala pitva.

 

§ 8 Prevádzkovanie pohrebnej služby

(1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.

(2) Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a) počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,

b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,

c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

d) miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie.

(3) Prevádzkovanie pohrebnej služby môže ďalej zahŕňať činnosti, ktoré súvisia s pohrebom, a to

a) predaj rakiev a smútočných potrieb,

b) zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,

c) poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná

a) prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené

listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo

pasom pre mŕtvolu, ak ide omedzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo na výzvu Policajného zboru,

c) prevziať potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe požiadania obstarávateľa pohrebu,
d) viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktorá obsahuje
meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak
bolo pridelené,

dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko alebo do
krematória,
4. doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,

dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,

evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo,

e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,

f) postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

g) mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov,

h) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 oC do 5 oC; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako –10 oC,

i) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1,

j) zabezpečiť prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 6,

k) mať k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,

l) mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov zodpovedajúci požiadavkám na pracovné prostredie, ktorý nie je v rozpore s etickýmcítením pozostalých,
m) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu
a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností20) (ďalej len „cirkev“) a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

n) poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,

o) vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,

p) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb.

(5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie na prevádzkovanie tejto služby využívať chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, a to ani v tom prípade, ak je ich vlastníkom.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby nesmie mať v nájme alebo vo výpožičke chladiace zariadenia a iné hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve, správe alebo užívaní zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo pracoviska úradu pre dohľad, ak sa nachádzajú v ich areáloch.

(6) Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služby môže prevziať ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

 

§ 9 Prevádzkový poriadok pohrebnej služby

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby,

b) rozsah poskytovaných služieb,

c) postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

d) postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami vrátane prepravy,

e) spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami podľa § 8 ods. 4 písm. d),

f) spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

g) postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení

 

§ 10 Zriadenie krematória

(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v územnom konaní o zriadení krematória postavenie dotknutého orgánu, vydáva pre územné konanie o zriadení krematória a kolaudačné konanie o zriadení krematória záväzné stanovisko.

(2) Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
(3) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s úpravami v ochrannom pásme a náhradu za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ krematória. Ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ krematória o náhrade nedohodnú, rozhodne o nej súd.

 

§ 11 Prevádzkovanie krematória

(1) Prevádzkovanie krematória je živnosťou.

(2) Prevádzkovanie krematória zahŕňa

a) prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich dočasné uloženie do spopolnenia,

b) spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

c) úpravu popola, uloženie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje krematórium (ďalej len „prevádzkovateľ krematória“), je povinná

a) prevziať od pohrebnej služby ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide omedzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) viesť evidenciu o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené,

dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

doklady o mŕtvom, ktoré sa prevádzkovateľovi krematória odovzdali,

dátum a hodinu uloženia do chladiaceho zariadenia,

evidenčné číslo vozidla, ktorým boli ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravené,

dátum spopolnenia a číslo záznamu o spopolnení,

dátum výzvy obstarávateľovi pohrebu na prevzatie urny s popolom,

dátum vydania urny s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu,

dátum uloženia popola na pohrebisku,

dátum likvidácie obrazovej dokumentácie,

c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,

d) v krematóriu spopolňovať len ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,

e) ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až do spopolnenia do chladiaceho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v § 8 ods. 4 písm. h),

f) umožniť účasť obstarávateľa pohrebu alebo blízkych osôb v čase konečného uzavretia rakvy a pri jej vkladaní do žiaroviska kremačnej pece,

g) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

h) zabezpečiť, aby rakva s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bola pred vložením do žiaroviska kremačnej pece vybavená značkou nezničiteľnou ohňom; značka musí obsahovať číslo záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou vedenou podľa písmena b),

i) zabezpečiť monitorovanie procesu spopolňovania z dôvodu nezameniteľnosti ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov najneskôr od okamihu konečného uzavretia rakvy a jej vkladania do žiaroviska kremačnej pece a uchovávať obrazovú dokumentáciu najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia,

j) uložiť popol spolu so značkou podľa písmena h) do pevne uzatvárateľnej urny a označiť ju číslom záznamu o spopolnení v súlade s vedenou evidenciou, menom a priezviskom mŕtveho, miestom a dátumom narodenia, miestom a dátumom úmrtia a spopolnenia,

k) vyzvať obstarávateľa pohrebu na prevzatie urny a vydať urnu s popolom obstarávateľovi pohrebu alebo ním písomne splnomocnenej osobe; ak obstarávateľ pohrebu neprevzal urnu s popolom do 12 mesiacov odo dňa spopolnenia, prevádzkovateľ krematória je oprávnený urnu s popolom otvoriť a popol uložiť do spoločného hrobu na pohrebisku a o postupe je povinný spísať zápisnicu, ktorú musí uchovávať po celý čas prevádzkovania krematória,

l) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník služieb.

(4) Prevádzkovateľ krematória je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup do krematória na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom a plánom pohrebných obradov určených prevádzkovateľom krematória.

 

§ 12 Prevádzkový poriadok krematória

Prevádzkový poriadok krematória obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa krematória,

b) postup pri prijímaní ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkov na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať,

c) spôsob vedenia evidencie o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch podľa § 11 ods.písm. b),

d) spôsob vedenia evidencie o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 11ods. 3 písm. c),

e) spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do spopolnenia,

f) podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

g) postup pri uskladňovaní a vydávaní urien s popolom,

h) postup pri nakladaní urny s popolom, ak nebola prevzatá,

i) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby do krematória.

 

§ 13 Balzamovanie a konzervácia

(1) Balzamovanie a konzervácia je živnosťou.

(2) Prevádzkovanie balzamovania alebo konzervácie zahŕňa

a) prevzatie ľudských pozostatkov na balzamovanie alebo konzerváciu a ich dočasné uloženie,

b) balzamovanie,

c) konzerváciu,

d) odovzdanie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov s dokladom o vykonaní balzamovania alebo konzervácie.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu (ďalej len „prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie“), je povinná

a) prevziať ľudské pozostatky len vtedy, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) viesť evidenciu balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov, ktorá obsahuje 1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a dátum a miesto úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené, dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov, dátum vydania balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu,

c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania,

d) zabezpečiť dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia,

e) nakladať s odpadmi podľa osobitného predpisu.

 

§ 14 Prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie,

b) spôsob vedenia evidencie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov podľa § 13 ods. 3 písm. b),

c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,

d) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.


§ 15 Zriadenie pohrebiska

(1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

(2) Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť ďalšie pohrebiskoalebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

(3) Rozšírenie existujúcich pohrebísk alebo zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom území priľahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami.
(4) Ak má pohrebisko vybudovanú márnicu, musí byť vybavené chladiacim zariadením podľa § 8 ods. 4písm. h).

(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, vydáva pre územné konanie o zriadení pohrebiska a kolaudačné konanie o zriadení pohrebiska záväzné stanovisko.

(6) Ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov a hrobiek, žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávania. Orgán štátnej vodnej správy má
v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane vôd.

(7) Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
(8) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. pozemku. pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd.

 

§ 16 Neverejné pohrebisko

Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie príslušníkov cirkví, ktorým vnútorné predpisy neumožňujú pochovávanie ľudských pozostatkov na pohrebisku.

Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 19 ods. 1 písm. c).

 

§ 17 Prevádzkovanie pohrebiska

(1) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

(2) Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou.

(3) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b) vykonávanie exhumácie,

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska,

e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebisko (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), je povinná

a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať

1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,

1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,

1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o

2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

2b) zrušení pohrebiska,

b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19,

d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,

e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,

f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l,

g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22,

h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,

i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

j) umiestniť namieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.

(5) Ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností uvedených v odseku 3 povinný

a) predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny,

b) evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska príslušnej obci,
c) bezodkladne informovať obec o zákaze pochovávania,

d) po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci.

(6) Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

(7) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.

 

§ 18 Prevádzkový poriadok pohrebiska

(1) Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,

b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,

e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,

g) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,

h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),

i) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,

k) cenník služieb.

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.

 

§ 19 Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

(1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

(2) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).

(3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

(5) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

(6) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

(7) Ľudské ostatky je možné exhumovať na

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

(8) Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
(9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
(10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
(11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.