Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DESPRE APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CIMITIRE

(Hotărîre Nr. 1072, din 22.10.1998 Publicat: 12.11.1998, Monitorul Oficial Nr. 100-102, art Nr : 1037)

 

HGM1072/1998
ID intern unic: 295654
MODIFICAT:  HG1412 din 26.11.03, MO239-242/05.12.03 art.1465
HG1110 din 11.09.03, MO204-207/26.09.03, art.1177
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cimitire (se anexează).
2. Ministerele, departamentele şi organele administraţiei publice locale, în termen de două luni, vor aduce actele lor normative în conformitate cu Regulamentul nominalizat.
3. Se abrogă hotărîrile Sovietului Miniştrilor alR.S.S. Moldoveneşti:
nr. 309 din 1 august 1958 "Cu privire la modul de întreţinere a cimitirelor pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti (C.L.H.), R.S.S.M., 1958, nr. 8, art. 186);
nr. 328 din 4 august 1969 "Cu privire la starea şi măsurile de îmbunătăţire a prestării serviciilor funebre către populaţia din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S.M., 1969, nr. 8, art. 164);
nr. 177 din 25 iunie 1976 "Cu privire la starea şi măsurile de îmbunătăţire a deservirii civile a populaţieior. Chişinău";
Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 293 din 4 octombrie 1976.


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Ion CIUBUC

Chişinău, 22 octombrie 1998.
Nr. 1072.

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1072 din 22 octombrie 1998

 

REGULAMENTUL
cu privire la cimitire

Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării, extinderii, închiderii, lichidării şi administrării cimitirelor, precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormîntarea şi reînmormîntarea decedaţilor, executării lucrărilor în cimitire.
Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean al Republicii Moldova la înmormîntare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormîntului.

 

I. Dispoziţii generale

 

1. În Republica Moldova cimitirele se află în subordinea administraţiei publice locale. Înmormîntările şi reînmormîntările se efectuează numai în baza prezentului Regulament.

2. Înfiinţarea, extinderea şi administrarea cimitirelor se realziează prin deciziile primăriilor municipale şi comitetelor executive raionale, conform actelor legislative şi normative în vigoare şi prezentului Regulament.
Lotul de pămînt pentru cimitire de înmormîntare tradiţională se repartizează în conformitate cu planurile urbanistice generale, aprobate conform Normelor şi regulamentelor de construcţie, reieşind din calculul 0,24 ha pentru 1000 locuitori.
Pentru cîteva localităţi apropiate, din componenţa unei primării şi cu numărul de locuitori mai puţin de 1000 poate fi repartizat un lot de pămînt comun.

3. Fiecare cimitir permanent trebuie să dispună de un teren liber destinat înmormîntărilor, reieşind din calculul 0,06 ha pentru 1000 locuitori.

4. Zona de protecţie sanitară de la cimitir pînă la marginea zonei populate trebuie să fie determinată conform normativelor tehnice de planificare urbanistică.
După închiderea cimitirului, la expirarea a 15 ani de la ultima înmormîntare, lăţimea zonei de protecţie sanitară poate fi redusă pînă la 100 m.
În cazul în care cimitirul este situat mai sus de cursul apelor subterane, de unde îşi au izvorul fîntînile, rezervoarele şi alte instalaţii de alimentare descentralizată cu apă a localităţilor rurale, şi în caz de argumentare sanitaro-igienică, zona de protecţie sanitară poate fi majorată pînă la 500 m, iar în cazul în care cimitirul este situat mai jos de cursul apelor subterane - redusă pînă la 100 m.
Pe terenul zonei de protecţie sanitară se interzice construcţia a orice obiecte.

5. Pe terenul cimitirului nu se permite construcţia apeductului pentru apă potabilă. Cimitirul trebuie să dispună de apeduct numai pentru scopurile de stropire.

6. Nu se permite consturcţia cimitirelor pe terenurile:
zonei de protecţie sanitară a izvoarelor de aprovizionare cu apă, izvoarelor minerale şi zonei de protecţie sanitară a staţiunii climaterice:
cu roci, la suprafaţa cărora există multe crăpături mari şi pe locuri unde există roci acvifere;
pe malurile rîurilor, care sînt utilizate de către populaţie pentru diferite scopuri.

7. Lotul de pămînt pentru cimitire trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
să aibă înclinare în partea opusă localităţii, bazinelor deschise de apă, utilizate în scopuri de gospodărire;
să nu fie supusă alunecărilor şi prăbuşirii;
să nu fie inundate în caz de revărsări;
nivelul maxim al apelor subterane trebuie să fie la o adîncime nu mai puţin de 2 m de la suprafaţă;
să dispună de sol uscat poros, care asigură pătrunderea suficientă a aerului şi uscare rapidă;
să dispună de accese cuvenite amenajate şi înverzite.
Notă. În cazul lipsei lotului de pămînt ce corespunde acestor cerinţe, terenul repartizat pentru cimitir trebuie să fie asigurat cu drenaj.

8. Fiecare parte componentă a cultului (comunităţile religioase, mănăstirile) recunoscut de stat în modul stabilit are dreptul de a avea la cimitir un sector separat pentru înmormîntarea credincioşilor săi, care este întreţinut de sine stătător sau în comun cu alte comunităţi. Regulile de funcţionare a acestora se stabilesc de către organul central al cultului respectiv, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.
Transmiterea sectorului separat se efectuează conform actului de inventariere întocmit de către comisia instituită din reprezentanţii administraţiei cimitirului şi comunităţii religioase, coordonat cu organul central al cultului respectiv şi aprobat de către organul administraţiei publice locale. La act se anexează registrul inmormîntărilor şi al instalaţiilor la morminte.
La propunerile comunităţilor religioase înregistrate pe teritoriul localităţii, pe terenul cimitirelor se admite construcţia unor obiecte de cult din contul acestora şi altor sponsori, cu acordul organelor administraţiei publice locale.

9. Administraţia cimitirului întocmeşte evidenţa analitică şi grafică a mormintelor decedaţilor.
Terenul fiecărui cimitir nou şi al celui ce se reconstruieşte se sistematizează şi se împarte în cartiere şi rînduri cu alei de acces în baza documentaţiei de proiect, elaborate şi aprobate în modul stabilit.
Rîndurile şi locurile de înmormîntare se numerotează pentru uşurarea identificării.
Locurile în interiorul cartierelor pot fi revăzute.

10. În cimitire se creează zone amenajate de protecţie sanitară în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare.
Controlul asupra stării sanitare a cimitirelor se înfăptuieşte de către Centrul igienă şi epidemiologie.

11. Exploatarea şi întreţinerea cimitirelor, inclusiv celor memoriale militare se finanţează din contul bugetelor locale (comunităţilor religioase) şi veniturilor de la prestarea serviciilor funerare.

12. Cheltuielile necesare pentru înmormîntarea şi întreţinerea mormintelor ostaşilor - cetăţeni ai altor ţări, căzuţi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a persoanelor străine fără loc de trai, decedate, însă identificate sînt suportate de statele respective, prin intermediul reprezentanţilor diplomatici, în cazul în care între aceste state există acordul respectiv.
În alte cazuri, cheltuielile necesare pentru înmormîntarea şi întreţinerea mormintelor persoanelor decedate fără loc de trai (ori neidentificate) sînt suportate de autorităţile administraţiei publice locale. [Pct.12 modificat prin HG1412 din 26.11.03, MO239/05.12.03 art.1465]

 

II. Rezervarea locurilor pentru înmormîntare

 

13. Locurile de înmormîntare din cimitire pot fi rezervate pe termen nelimitat.

14. Tarifele pentru rezervare, precum şi pentru alte servicii funerare se aprobă de către organele administraţiei publice locale.

15. Contractul privind rezervarea se încheie de către administraţia cimitirelor la cererea personală a cetăţenilor ce doresc să rezerveze locuri.

16. Unei familii i se poate rezerva nu mai mult de trei locuri de înmormîntare, cu recomandarea de a construi un cavou. În aceste locuri (cavou) pot fi înmormîntaţi titularul rezervării, soţul (soţia), precum şi rudele apropiate. Ele pot fi transmise numai prin moştenire sau donaţie.

17. Dobîndirea locurilor de înmormîntare prin succesiune sînt scutite de plata tarifelor pentru rezervare.

18. Rezervarea încetează:
la expirarea termenului contractului;
în cazul în care locul rezervat e lăsat în părăsire (se consideră părăsite locurile rezervate unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard, candelă, plantaţii, alte instalaţii) şi dacă timp de 3 ani de la preavizul în scris, cu confirmare de primire, titularul rezervării nu se prezintă la administraţia cimitirului;
la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
în caz de neachitare a plăţii pentru rezevare;
în cazul în care rezervantul locului a decedat şi a fost înmormîntat la alt cimitir (la prezentarea documentelor respective de confirmare a decesului şi înmormîntării acestuia).

 

III. Înmormîntările şi reînmormîntările

 

19. Pentru fiecare înmormîntare se repartizează un lot de pămînt cu suprafaţa de 3,8 m2. Intervalele între părţile lungi şi scurte ale mormintelor constituie nu mai puţin de0,5 şi 0,5 m respectiv.
Lungimea mormîntului nu poate fi mai mică de 2 m, lăţimea - 1 m, adîncimea - 1,5, ţinînd cont de condiţiile climaterice ale solului.
Pentru înmormîntarea copiilor decedaţi dimensiunile mormîntului pot fi respectiv micşorate.
Locurile pentru reînmormîntarea osemintelor vor avea dimensiuni de 1x1 m.
De la fundul gropii de înmormîntare pînă la nivelul apelor subterane e necesar să fie nu mai puţin de 0,5 m.
Asupra fiecărei gropi trebuie să fie un mormînt cu înălţimea de 0,5 m de la suprafaţa pămîntului sau o placă de mormînt. Mormîntul trebuie să acopere marginile gropii pentru a exclude pătrunderea apelor superficiale.

20. Înmormîntările se efectuează numai pe baza adeverinţei de deces eliberată de secţia actelor stării civile, care a înregistrat decesul în localităţile urbane şi de către primării - în localităţile rurale.

21. În cazul în care se dispun cercetări, de către organele împuternicite, cu privire la cazurile decesului, înmormîntarea se efectuează numai pe baza dispoziţiilor date de organele respective.

22. Înmormîntarea decedaţilor aduşi din alte localităţi se efectuează pe baza certificatului de la centrul de medicină preventivă teritorial (la locul decesului) şi adeverinţei de deces.

23. Pentru transportarea decedatului de la locul decedării la locul înmormîntării în altă localitate e necesar de a obţine un certificat-permis de transportare de la centrul de medicină preventivă teritorial (de la locul decesului) şi prezentarea concluziei de la instituţia de tratare despre motivul decesului.

24. Înainte de transportare decedatul trebuie să fie înbălsămat pentru păstrare îndelungată. În acest caz din momentul decedării pînă la înmormîntare va trece nu mai mult de cinci zile.

25. În cazul transportării decedatului din motivul unor boli contagioase nu se permite deschiderea sicriului.

26. Înmormîntările se pot efectua direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la capelă.
Depunerea decedaţilor la capelă (biserică) se face pînă la 72 ore din momentul decesului, numai cu autorizaţia organului sanitar competent, eliberată pe baza certificatului de îmbălsămare şi cu plata tarifelor aprobate.
Nu pot fi depuşi în capelă (biserică) cei decedaţi din cauza unor boli contagioase şi a altor boli diagnosticate de medici patologi anatomişti.

27. Modul de înmormîntare a decedaţilor de boli contagioase convenţionale se determină de centrul de medicină preventivă teritorial.

28. Înmormîntările se efectuează în gropi simple, gropi zidite şi cavouri.

29. Înmormîntarea în locurile rezervate se efectuează în modul stabilit prin schema generală de sistematizare a fiecărui cimitir.

30. La dorinţa rudelor reînmormîntarea osemintelor se admite cu avizul centrului de medicină preventivă teritorial.

31. Se recomandă efectuarea exhumării osemintelor din mormînt, în perioada rece a anului, ziua, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrului de medicină preventivă teritorial.
Deschiderea mormintelor şi reînmormîntările se efectuează în mod obligatoriu în prezenţa rudelor de gradul întîi sau a unui împuternicit prin procură specială de către familia decedatului şi sub supravegherea lucrătorului responsabil al cimitirului, iar operaţiunile se consemnează în registrul de înmormîntări în care semnează ambele părţi.
Deschiderea mormintelor se permite, indiferent de data înmormîntării, în cazul unei urmăriri penale numai pe baza autorizaţiei eliberate de judecătorul de instrucţie şi cu înştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.

32. Înmormîntarea decedaţilor pentru Patrie se efectuează cu consimţămîntul rudelor în cimitirele comemorativ-militare, iar în lipsa acestora, în locurile, determinate de către organele administraţiei publice locale a cimitirelor existente din contul bugetelor locale.

 

IV. Efectuarea lucrărilor în cimitire

 

33. Construcţia cavourilor şi monumentelor cu înălţimea pînă la 1,75 m se permite de către administraţia cimitirelor sau altor organe care administrează cimitirele.
Construcţia monumentelor care depăşesc înălţimea de 1,75 m poate fi efectuată numai cu autorizaţia organelor de arhitectură ale organelor administraţiei publice locale.
Împrejmuirile cimitirelor se efectuează în baza proiectului aprobat.
Împrejmuirile mormintelor se efectuează conform prevederilor proiectului de construcţie şi cu acordul în scris al administraţiei cimitirului.

34. Pe locurile rezervate în cimitire se permite construcţia cavourilor cu 1-3 niveluri.

35. Lucrările se efectuează în limita lotului rezervat, de către atelierele autorizate, atelierele administraţiei cimitirelor sau cu forţele proprii ale rezervatorilor.
Finisarea lucrărilor se actează în prezenţa reprezentantului oficial al administraţiei cimitirului după curăţirea definitivă a lotului de deşeurile de construcţii.

 

V. Închiderea şi lichidarea cimitirelor

 

36. Cimitirele, care sînt inutilizabile pentru înmormîntare (nu corespund cerinţelor sanitare, în care nu sînt locuri pentru înmormîntări, înmormîntările se efectuează foarte rar şi alte cauze), se închid prin hotărîrea organului administraţiei publice locale cu acordul comunităţii religioase locale şi centrul de medicină preventivă teritorial. Despre închiderea cimitirului se publică în presa locală.

37. În cazul în care în cimitir nu sînt locuri pentru noi înmormîntări, dar sînt locuri în morminte familiale, se permite închiderea parţială a cimitirului.

38. Folosirea cimitirului închis sau a unui sector al cimitirului activ pentru înmormîntare repetată se permite numai peste 15 ani după ultima înmormîntare (perioada cimitirului) pe locurile neîngrijite, părăsite.
În unele cazuri, în care cimitirul este amplasat în condiţii de sol favorabil, acest termen poate fi redus pînă la 10 ani, cu acordul centrului de medicină preventivă teritorial.

39. Cimitirele şi locurile de înmormîntare ce nu funcţionează, precum şi locurile de înmormîntare a militarilor-participanţi la diverse acţiuni militare sînt monumente ale cultului şi istoriei.
Pe teritoriul acestor cimitire se interzice construcţia diverselor clădiri sau edificii ce nu ţin de funcţionarea lor.

40. Mormintele şi monumentele declarate Patrimoniu Naţional, obiectele de artă sau de istorie şi cultură pot fi demolate, transferate, modificate cu autorizaţia administraţiei publice locale.

41. Întreţinerea cimitirelor închise integral sau parţial se înfăptuieşte conform prezentului Regulament.

42. În cazurile excepţionale provocate de fenomene naturale (alunecări, inundări etc.) cimitirul care nu funcţionează poate fi lichidat sau transmutat în alt loc prin hotărîrea administraţiei publice locale.
Despre hotărîrea adoptată se publică în presa locală cu un an înainte.
În această perioadă persoanele interesate pot să mute osemintele şi instalaţiile funerare la alt cimitir din contul mijloacelor financiare prevăzute pentru construcţia cimitirului nou.

43. Strămutarea osemintelor se efectuează respectînd cerinţele compartimentului III al prezentului Regulament.

 

VI. Dispoziţii finale

 

44. Regimul de lucru al cimitirelor se aprobă de către organele administraţiei publice locale.

45. Organele ce se ocupă de exploatarea cimitirelor sînt obligate să întreţină cimitirele, precum şi clădirile, construcţiile funerare, monumentele aflate pe teritoriul lor, în stare tehnico-sanitară cuvenită şi paza acestora.
Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine responsabilitatea conform legislaţiei în vigoare.