Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

REGULAMENTUL FUNCŢIONĂRII CIMITIRELOR DIN ORAŞUL CHIŞINĂU

 

Atenţie! Aici este publicată copia actului legislativ la data de 01.06.2011. Pentru a obţine datele actuale, apelaţi-vă la sursa competentă sau la emitentul respectiv.

Anexă la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2011


REGULAMENTUL
FUNCŢIONĂRII CIMITIRELOR DIN ORAŞUL CHIŞINĂU

 

Cimitirele oraşului Chişinău reprezintă o zonă comunală cu spaţii verzi a oraşului, fac parte din complexul arhitectonic al Chişinăului şi sunt destinate pentru înhumarea răposaţilor.

Fiind monumente ale istoriei şi culturii, precum şi sanctuar confesional creştinesc, cimitirele oraşului se află în atenţia permanentă a Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău.

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea despre ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură şi alte legi ale Republicii Moldova.

Prezentul regulament este aprobat de Consiliul municipal Chişinău şi orice modificare se face numai prin decizia acestuia.

 

I.  DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1 Înmormântările şi lucrările aferente, construcţiile monumentelor, cavourilor etc. se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi prezentului regulament.

1.2 Cimitirele umane existente sunt supuse din punct de vedere urbanistic sanitar şi edilitar prevederilor legale.

1.3 Cimitirele existente în Chişinău se împart în patru categorii:

- Categoria I - cimitirul Central;

- Categoria II - cimitirele Doina, Sf. Treime, Catolic, Evreiesc;

- Categoria III - cimitirele Buiucanii Vechi, Ştefan Ciobanu, Băcioii Noi;

- Categoria IV - cimitirele Petricani, Sculeni, Ciocana.

1.4 Modificarea categoriei cimitirelor şi stabilirea categoriei celor noi înfiinţate se face de către Consiliul municipal Chişinău.

1.5 Înființarea unor noi cimitire se efectuează prin decizia Consiliului municipal Chişinău.

1.6 Loturile de pământ destinate înhumărilor la cimitirul Central se distribuie persoanelor decorate cu distincţii în muncă şi luptă (Ordinul Republicii, Ordinul "Ştefan cel Mare") sau cu distincţii de stat ale fostei URSS similare acestora.

1.7 În locurile speciale din cimitirul Central în limita disponibilităţii, la propunerea unor instituţii publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de loturi pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova.

1.8 Beneficiază de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central şi rudele de gradul I a persoanelor decedate şi înmormântate aici, în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. După caz se permite înhumarea rudelor în aceleaşi morminte.

 

II. ÎNMORMÎNTÂRILE

 

2.1. Înhumările pot fi provizorii sau pe termen nelimitat.

2.2. Înhumările provizorii se efectuează în parcele speciale, destinate înmormântărilor provizorii.

2.3. Înhumările provizorii pot fi efectuate în cazurile în care transportarea răposatului este interzisă de organele medico-sanitare sau în cazurile în care cei care înmormântează îşi asumă obligaţiunea de a transfera osemintele în alt cimitir sau în alt loc destinat înmormântării pe termen nelimitat.

2.4. La concesionarea locului pentru înhumare provizorie, în afară de costul arendei, solicitantul achită şi costul reînhumării osemintelor precedente.

2.5. Înmormântările se fac pe baza adeverinţelor de înhumare, eliberate de Oficiul Stării Civile.

2.6. Înhumarea celor decedaţi în alte localităţi se efectuează pe baza autorizaţiilor sanitare de transport.

2.7. Depunerea răposatului în biserică (criptă) se permite numai pe baza certificatului de îmbălsămare, dacă de la survenirea decesului au trecut nu mai mult de 72 ore. Nu pot fi aduşi în biserică (criptă) decedaţii în urma unor boli contagioase (holeră, pestă).

2.8. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie până la 31 martie şi nu mai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, în prezenţa rudelor sau a reprezentantului lor, care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Deschiderea mormântului şi exhumarea se consemnează într-un proces-verbal, cu anexarea acestuia în registrul cimitirului.

2.9. În cazurile prevăzute de lege, deschiderea mormântului sau exhumarea se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, în prezenţa reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Extrasul din procesul-verbal se anexează în registrul cimitirului.

2.10. Înmormântarea celor căzuţi pentru patrie se efectuează cu consimțământul rudelor, în locurile determinate de Primărie şi din mijloacele financiare ale bugetului municipal.

2.11. Cetăţenii altor ţări, căzuţi în lupte pe teritoriul Moldovei, se înmormântează pe contul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici ai acestor state sau conform unei decizii speciale a Primăriei, cu consimțământul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici, în locul special destinat şi din contul mijloacelor financiare ale bugetului municipal. In alte cazuri înhumarea se efectuează în mormântul comun, din bugetul municipal.

 

III. LOTURILE PENTRU MORMINTE

 

3.1. Loturile pentru înhumare sunt repartizate în parcele şi sectoare numerotate, la fel ca şi mormintele, sunt descrise grafic şi analitic.

3.2. Parcelele, sectoarele şi mormintele sunt schiţate şi trecute în registru, cu înscrierea numelor arendaşilor şi datei înmormântării răposaţilor.

3.3. Conform datelor din registru se eliberează, contra taxei stabilite,certificate a arendă.

3.4. Din lipsă de spaţiu disponibil este stopată arendarea locurilor la cimitirul Central.

3.5. Posesorul certificatului de arendă dispune de lotul arendat numai în scop de înhumare. Lotul arendat poate trece în posesia unei alte persoane, dacă acesta este membru al familiei arendaşului la decizia lui sau ca moştenire. Arendaşul îşi asumă responsabilitatea pentru întreţinerea mormântului şi a lotului.

3.6. Arendaşul are dreptul să renunţe la concesiune. In acest caz, el îşi asumă obligaţiunea de a exhuma şi transfera osemintele în alt loc sau achită costul reînhumării osemintelor în mormântul comun.

3.7. Pentru arendarea loturilor pe termen nelimitat, se depune cererea respectivă către organele corespunzătoare cu achitarea taxei respective. Concesiunea se înscrie în registru, în baza căruia se eliberează, contra taxei stabilite, autorizaţia corespunzătoare. Fiecare beneficiar poate arenda cel mult 3 loturi destinate înhumării pe un termen nelimitat.

3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare.

3.9. Mormintele comune sunt destinate înhumării defuncţilor neidentificaţi, decedaţilor fără rude sau decedaţilor a căror înhumare a fost refuzată de rude sau alte persoane. Dimensiunile mormintelor comune sunt limitate numai de cerinţele organelor medico-sanitare. Pe locul înhumării se instalează doar un pilon cu numărul respectiv. Numele înhumaţilor se scrie pe crucea comună.

3.10. Acoperirea cheltuielilor pentru înhumarea persoanelor necunoscute şi cele refuzate de rude se efectuează din contul surselor ÎM "Combinatul Servicii Funerare" cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune.

3.11. înhumările se efectuează doar pe loturile arendate, în locurile libere de înhumări ale cimitirului. In cazul în care mormintele vechi nu sunt înscrise în registrul cimitirului, sunt în stare deplorabilă şi nu pot fi identificate, se permite rearendarea acestor loturi. în acest caz osemintele descoperite la săpatul gropii pentru mormânt sau cavou se reînhumează în mormântul comun pe contul noului concesionar. Reînhumarea se trece în registrul cimitirului. Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare.

3.12. In cazul în care la săpatul gropii se descoperă oseminte neidentificate, săpatul se suspendează. Exhumarea se efectuează în prezenţa reprezentantului organelor de drept şi a reprezentantului instituţiei istorico-ştiinţifice (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Republican, Asociaţia ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură). Dacă osemintele pot fi identificate sau se constată că ele prezintă interes istorico-ştiinţific, deschiderea mormântului se suspendează definitiv sau până la decizia specială a Consiliului municipal Chişinău, la cererea instituţiei istorico-ştiinţifice. In aceste cazuri mormântul se trece în registrul cimitirului.

3.13. Dacă în cazul menţionat în art.3.11 se descoperă obiecte de preţ sau de istorie şi cultură, ele se reînhumează împreună cu osemintele în noul mormânt. Fac excepţie cazurile când, la decizia organelor de specialitate şi a organelor administraţiei publice locale, obiectele pot fi extrase în patrimoniul ţării sau expuse în muzee. In acest caz faptul se documentează printr-un proces-verbal, în care se conţine descrierea obiectelor. Se anexează bonul de predare a obiectelor către instituţiile respective.

3.14. Nerespectarea cerinţelor articolelor 3.11 şi 3.12 ale prezentului regulament atrage responsabilitatea penală sau administrativă conform legislaţiei în vigoare.

3.15. Preţul arendei pentru înmormântare pe un termen nelimitat este stabilit de Consiliul municipal Chişinău în funcţie de categoria cimitirului, parcela şi sectorul respectiv. Schema cimitirului, preţurile pentru locurile respective se expun pe panoul informativ al administraţiei cimitirului.

3.16. Guvernul Republicii Moldova, Primăria sau oricare persoană juridică sau fizică are dreptul să achite total sau parţial taxa pentru lot.

3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:

- la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;

- neachitarea plăţii pentru rezervare;

- neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate.

 

IV. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

 

4.1 Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat pot executa în limitele suprafeţelor deţinute următoarele construcţii în condiţiile legii:

1. la suprafaţă: capele, mausolee, monumente, construcţii şi amenajări funerare.

2. în subteran: cripte, bolţi, cavouri, gropi zidite cu câte unul, două sau trei locuri suprapuse.

4.2 Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate se face de către IM Combinatul Servicii Funerare - pentru cripte, bolţi, cavouri subterane, gropi zidite cu unul, două sau trei locuri suprapuse, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, lucrări de artă, construcţii şi amenajări funerare prin eliberarea autorizaţiei de executare a lucrărilor contra taxei stabilite de întreprindere.

4.3 Lucrările se execută numai pe porţiunea lotului arendat şi se limitează la cele strict necesare, care nu pot fi efectuate în afara cimitirului.

4.4 Lucrările pot fi executate de atelierele direcţiei cimitirului, alte ateliere autorizate sau de înşişi arendaşi.

4.5 Depozitarea pe lot a materialelor necesare este interzisă şi se permite numai contra taxei respective în locurile special destinate de pe teritoriul cimitirului.

4.6 Termenul de construcţie se limitează la strictul necesar şi numai în limita orarului zilelor de lucru. Se interzice efectuarea lucrărilor în zilele de sâmbătă şi duminică pentru motivul fluxului sporit de vizitatori. Pentru depăşirea termenelor stabilite de administraţia cimitirului se aplică amenzile respective.

4.7 Finisarea lucrărilor se consemnează prin act în prezenţa reprezentantului oficial al administraţiei cimitirului, după curăţarea definitivă a lotului de deşeurile de pe urma lucrărilor.

4.8 Orice acces al mijloacelor de transport sau uneltelor motrice se permite numai în limitele strict necesare, determinate de administraţia cimitirelor contra taxei fixate.

4.9 Mormintele şi monumentele declarate patrimoniu naţional, obiecte de artă sau de istorie şi cultură pot fi demolate, transferate, modificate sau renovate numai cu autorizaţia în scris a Primăriei. 

 

V. ACCESUL ÎN CIMITIR SI ÎNGRIJIREA MORMINTELOR

 

5.1 Accesul în cimitir se permite numai în vestimentaţie decentă, comportarea fiind corespunzătoare unui loc sacru.

5.2 Accesul este permis:

- de la 01.10-până la 31.03, între orele 8.00-17.00;

- de la 01.04 - până la 30.09, între orele 7.00-20.00.

5.3 În cimitir se interzice:

- circulaţia în afara aleilor sau cărărilor;

- orice acţiune asupra florei, faunei sau mormintelor şi monumentelor străine;

- plantarea oricăror arbori Iară permisiunea direcţiei cimitirului;

- afişarea reclamelor sau materialelor informative în afara locurilor special destinate.

5.4 Cazurile nedefinitivate se rezolvă de administraţia cimitirului în baza prezentului regulament, în alte cazuri contradictorii - de Primărie sau organele de drept.

5.5 îngrijirea mormintelor se efectuează de către arendaş sau altă persoană fizică sau juridică cu autorizaţia arendaşului. îngrijirea mormintelor poate fi efectuată de către serviciile respective ale administraţiei cimitirului, conform contractului corespunzător, contra taxei stabilite.

5.6 Îngrijirea mormintelor incluse într-un memoriu ce prezintă interes istorico-cultural se efectuează din contul bugetului municipal, în conformitate cu decizia Consiliului municipal, Primăriei sau Guvernului Republicii Moldova.

5.7 Îngrijirea mormintelor cetăţenilor altor ţări, căzuţi pe teritoriul Moldovei, în cazul în care nu şi-o asumă rudele decedatului sau reprezentanţa diplomatică, se efectuează de către serviciile din subordinea administraţiei cimitirului, din contul bugetului municipal, în limitele stabilite de către Consiliul municipal Chişinău.

 

VI. OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI CIMITIRELOR

 

6.1 Administraţia cimitirului este obligată:

- - să întreţină cimitirul conform regulilor de întreţinere a scuarurilor din oraş;

- să menţină ordinea publică în mod corespunzător locului sacru;

- să asigure paza cimitirului şi a obiectivelor din cimitir;

- să asigure, contra plată, punerea la dispoziţia solicitanţilor a obiectelor de ritual religios;

- să pună la dispoziţia solicitanţilor, conform taxei stabilite, unelte de lucru pentru îngrijirea mormintelor şi executarea lucrărilor necesare.

6.2 Comportarea indecentă în cimitir din partea lucrătorilor cimitirelor, mai ales în decursul funeraliilor, se consideră drept încălcare gravă a regulamentului şi atrage după sine concedierea imediată a vinovatului, cu compensarea în modul stabilit de legislaţie a prejudiciilor morale.

6.3 Nerespectarea regulamentului atrage după sine răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

SECRETAR AL CONSILIULUI                                                                           

VALERIU DIDENCU