Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

CARNIKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

(Nr. CND/SN/2011/8, Carnikavā 2011. gada 20. Aprīlī)

 

Apstiprināts ar Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 8, 63. §)

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. punkta "a" un "g" apakšpunktu un 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 6. un 9. punktu un trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Carnikavas kapsētas iekšējās kārtības noteikumus, kapsētas apsaimniekotāja un kapavietas turētāja tiesības un pienākumus, kapavietas ierīkošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus, apbedīšanas kārtību un administratīvā soda piemērošanu un iekasētās soda naudas izlietošanu, kā arī kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidus un maksu par tiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – Carnikavas novada administratīvā teritorija (turpmāk – novada teritorija), kas paredzēta mirušo apbedīšanai un urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai;

2.2. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas paredzēts mirušo apbedīšanai vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

2.3. kolumbārijs – apzaļumota teritorija kapsētā, kas paredzēta urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai;

2.4. virsapbedījums – mirušā apbedīšana vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana virs esošā apbedījuma noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.5. kapavietas turētājs – fiziska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa līgums par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;

2.6. kapliča – speciāla ēka kapsētā mirušo vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā;

2.7. kapsētas apsaimniekotājs – Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss";

2.8. kapsētas pārzinis – persona, kura nodrošina noteikumu ievērošanu kapsētā un veic tai noteiktās funkcijas un uzdevumus;

2.9. apbedīto personu reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites pamatdokumenti, kurus veido mirušo reģistrācijas grāmata, līgumi par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā un elektroniskā datu bāze;

2.10. aktēta kapavieta – par nekoptu atzīta kapavieta, kas piecus gadus nav kopta, un kapsētas apsaimniekotājs minētā fakta apliecināšanai noformējis atbilstošus aktus;

2.11. kapsētas (kapavietas) aprīkojums – soliņi, sūkņi, pieminekļi, piemiņas zīmes, stādījumi un tml. labiekārtojumi.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/9; 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

3. Kapsēta ir Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašums ar nosaukumu "Carnikavas kapi", kas atrodas Siguļos, Carnikavas novadā.
4. Kapsētas statusu maina Carnikavas novada dome (turpmāk – dome).
5. Kapsēta ir paredzēta mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai, neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta personas pēdējā dzīvesvieta.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

6. Tiesības uz apbedīšanu ģimenes kapavietā ir kapavietas turētājam, jau apbedītās personas laulātajam, lejupējam (bērnam) un augšupējam (vecākam) radiniekam, kā arī citam radiniekam un piederīgajam, neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta viņa pēdējā dzīvesvieta.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

7. Kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu uzrauga un kontrolē domes Būvvaldes vadītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām novada teritorijā.

9. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem noteikta saskaņā ar cenrādi (1. pielikums).

10. Par kapsētas apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem personas norēķinās cenrādī noteiktajā kārtībā.

 

II. KAPSĒTAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

11. Visām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro noteikumi, kā arī citi kapsētas apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa norādījumi.

12. Sludinājumus un paziņojumus izvietošanai uz informatīvajiem stendiem, kas atrodas kapsētas teritorijā, jāiesniedz kapsētas pārzinim.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

13. Kapsētā aizliegts:
13.1. ievest dzīvniekus;
13.2. slēpot vai kā citādi izmantot kapsētu sporta nodarbībām;
13.3. iebraukt ar jebkādiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, izņemot:
13.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa atļauja;
13.3.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;
13.3.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;
13.4. piesārņot vidi (dedzināt atkritumus, izmest atkritumus tam neparedzētās vietās u. tml.);
13.5. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;
13.6. ņemt smiltis un zemi šādiem mērķiem neparedzētās vietās;
13.7. postīt kapsētas aprīkojumu;
13.8. veikt apbedīšanu bez kapsētas apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa saskaņojuma.

14. Vecāki, aizbildņi, kā arī personas, kas aizstāj vecākus, ir atbildīgi par bērnu rīcību kapsētā, ja tiek pārkāpti noteikumi un/vai radīti materiālie zaudējumi pašvaldībai, kapavietas turētājam vai trešajām personām.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

 

III. KAPSETAS APSAIMNIEKOTAJA PIENAKUMI UN TIESIBAS

 

15. Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt:
15.1. kapličas, kapsētas iekšējo ceļu, laukumu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, kolumbārija kopšanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanas organizēšanu;
15.2. kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un normatīvajiem aktiem;
15.3. kapavietu nospraušanu dabā;
15.4. kapavietu vēsturisko inventarizāciju un apbedījumu uzskaiti;
15.5. vides veselības normu ievērošanu;
15.6. kapsētā esošo kultūrvēsturisko pieminekļu, vērtību un īpašuma saglabāšanu;
15.7. informācijas izvietošanu uz kapsētas teritorijā esošajiem stendiem;
15.8. pēc pašvaldības Sociālā dienesta motivēta iesnieguma kapavietas piešķiršanu un mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir/nav bijusi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kurai nav piederīgo, apbedīšanu. Šāda kapavieta tiek uzmērīta, reģistrēta, kartēta un tiek uzturēta par pašvaldības līdzekļiem līdz brīdim, kad iestājas noteikumu 20.2 vai 36. punkta nosacījumi.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/9)

16. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības izbeigt noslēgto kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā, ja netiek pildīti noslēgtā līguma par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā noteikumi, spēkā esošie normatīvie akti un noteikumi.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

17. Ja kapavietas līgums par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā tiek izbeigts, kapsētas apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas turēšanas tiesību piešķiršanu citai personai noteikumos paredzētā kārtībā.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

 

IV. KAPAVIETAS TURETAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI

 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

18. Turēšanas tiesības uz kapavietu (ģimenes kapavietu) persona iegūst bēru gadījumā, noslēdzot kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā ar kapsētas apsaimniekotāju samaksājot nomas maksu.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)
18.1 Kapavietas turētājam ir tiesības veikt kapavietas rezervāciju (ne vairāk kā 3 vietas) ģimenes kapavietā bēru gadījumā, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu un samaksājot maksu par rezervāciju.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

19. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

20. Kapavietas turētāja tiesības un saistības pāriet citai personai, atbilstoši ar kapavietas turētāju noslēgtajam līgumam par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā:
20.1. uzrādot vienošanos par līguma par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā saistību pārņemšanu;
20.2. konstatējot faktu par laulātā, radinieka vai citas pilnvarotas personas iestāšanos iepriekšējā kapavietas turētāja vietā pēc kapavietas turētāja nāves.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
20.1 Bezpiederīgo personas kapavietai pieteikušies mirušā piederīgie, kas vēlas mirušo pārapbedīt vai labiekārtot un kopt kapavietu, kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā var noslēgt, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu un:
20.11. atlīdzinot pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot bezpiederīgo personas apbedīšanu un veicot kapavietas uzturēšanu attiecīgajā laika periodā;
20.12. samaksājot noteikumos noteikto vienreizējo nomas maksu par bezpiederīgo personas kapavietu.
(Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. SN/2013/9 redakcijā, kas grozīta ar 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)
20.2 Turēšanas tiesības uz aktētu kapavietu ar tik vietām, ar cik tā ir reģistrēta apbedīto reģistrā, persona iegūst bēru gadījumā, pamatojoties uz personas rakstisko iesniegumu un noslēdzot kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā ar kapsētas apsaimniekotāju un:
20.21. ja ir iestājušies noteikumu 36. punkta nosacījumi;
20.22. uzrādot dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību;
20.23. bet kremācijas gadījumā, uzrādot arī pelnu urnas pavadvēstuli;
20.24. samaksājot nomas maksu par kapavietu.
(Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr. SN/2013/9 redakcijā, kas grozīta ar 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

21. Kapavietas turētāja pienākums ir 1 (viena) kalendārā gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu (izņemot kapavietu kolumbārijā), novietot apbedītās personas atpazīstamības zīmi, un uzturēt to saskaņā ar šiem noteikumiem un līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā visā līguma darbības laikā.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

22. Kapavietas turētājam kolumbārijā ir pienākums 1 (viena) kalendārā gada pēc pelnu urnas apglabāšanas novietot piemiņas plāksni. Piemiņas plāksni par saviem līdzekļiem izgatavo mirušās personas piederīgie pēc vienota parauga (2. pielikums).
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

23. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

24. Kapavietas līgums par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā tiek izbeigts, ja:
24.1. kapavieta atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu;
24.2. aktētai kapavietai, izņemot kapavietu kolumbārijā, piecu gadu laikā nepiesakās neviens kapavietas turētāja saistību pārņēmējs;
24.3. par kapavietu kolumbārijā piecus gadus nav maksāta apsaimniekošanas maksa, par ko katru gadu kapsētas pārzinis sastāda aktu;
24.4. kapavietas turētājs uz iesnieguma pamata atsakās no kapavietas kopšanas un uzturēšanas un 60 dienu laikā pie kapsētas apsaimniekotāja nepiesakās neviens kapavietas turētāja saistību pārņēmējs.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/9; 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

 

V. KAPAVIETAS UZTURESANA

 

25. Kapavietu (izņemot kapavietu kolumbārijā) labiekārto, izveidojot kapa kopiņu, apzaļumojot un izvieto kapavietas aprīkojumu.

26. Kapavietās aizliegts stādīt krūmus, kas varētu traucēt blakus esošo kapavietu kopšanai. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 60 cm.
27. Kapavietā kolumbārijā aizliegts veikt jebkādus stādījumus un novietot jebkādu kapavietas aprīkojumu.

28. Bez kapsētas apsaimniekotāja atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs ir lielāks par 8 cm.

29. Kapavietas norobežošanai drīkst izmantot videi draudzīgus materiālus.

30. Kapavietas apmales, kas norobežo kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.

31. Stiprinot kapavietas terases malu, stiprinājuma augstums nedrīkst pārsniegt nākamā terases pakāpiena līmeni.

32. Atkritumi pēc kapavietas kopšanas jānogādā kapsētas apsaimniekotāja norādītajās atkritumu savākšanas vietās.

33. Ja kapsētas apsaimniekotājs konstatē, ka kapavietas aprīkojums neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām, kapavietas turētājs par to rakstiski tiek brīdināts, nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

34. Kapsētas apsaimniekotājs, konstatējot nekoptu kapavietu, izvieto atbilstošu informāciju uz kapsētas teritorijā esošā informatīvā stenda, Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un kapsētas apsaimniekotāja mājaslapā internetā ar aicinājumu pietiekties tuviniekiem kapavietas turētāja saistību pārņemšanai.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

35. Katru gadu kapsētas apsaimniekotājs sastāda aktu par neapkoptu kapavietu un rakstiski brīdina kapavietas turētāju par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu un līguma par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā izbeigšanu. Kapsētas apsaimniekotājs pēc pieciem gadiem aktētas kapavietas kapa kopiņu nolīdzina, 60 (sešdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski informējot kapavietas turētāju.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/9; 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)
35.1 Kapsētas apsaimniekotājs sastāda aktu par kapavietu, kuras kapavietas turētājs uz iesnieguma pamata ir atteicies no kapavietas kopšanas un uzturēšanas, un ir tiesīgs lemt par līguma par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā slēgšanas tiesību piešķiršanu citai personai un virsapbedījuma veikšanu, 60 dienas iepriekš ievietojot informāciju Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā un kapsētas apsaimniekotāja mājaslapā internetā.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

36. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 (divdesmit) gadus pēc pēdējā apbedījuma.

 

VI. APBEDISANAS KARTIBA

 

37. Apbedīšana un urnu ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana kapsētā notiek katru dienu no plkst. 11.00 līdz 16.00, izņemot svētdienas, pirmdienas un valsts svētku dienas.

38. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar kapsētas pārzini, apbedīšanai var noteikt citu laiku.

39. Apbedīšanas pieteikumu noformēšana notiek pie kapsētas apsaimniekotāja tā darba laikā, uzrādot:
39.1. miršanas apliecību un
39.2. spēkā esošu kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā (vai noslēdzot kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā noteikumu 19. un 20. punktā noteiktā kārtībā).
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

40. Par apbedīšanu kapsētas pārzinis jāinformē ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms apbedīšanas.

41. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un nosaka apbedīšanas laiku, to saskaņojot ar mirušā piederīgiem.

42. Kapavieta kolumbārijā tiek ierādīta saskaņā ar apbedījumu vietu plānu (3. pielikums) vietu numerācijas secīgā kārtībā.

43. Mirušo personu apbedī, pamatojoties uz noslēgto kapavietas līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā ar kapsētas apsaimniekotāju un veikto maksu par pieprasītajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/5)

44. Kapa rakšanas pakalpojumus kapsētas teritorijā nodrošina mirušā piederīgo izvēlēta fiziska vai juridiska persona kapsētas pārziņa uzraudzībā.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

45. Urnu ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanu kolumbārijā veic laikā, kad zemes virskārtas sasalums nepārsniedz 10 cm dziļumu.

46. Kapliču var iznomāt bēru ceremonijas rīkošanai saskaņā ar cenrādi.

47. Kapliču izmanto mirušo vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai līdz apbedīšanas vai apglabāšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas pārziņa atļauju noteikumu 37. punktā noteiktajā laikā. Pārējā laikā kapliča ir slēgta.

48. Bēru ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko, savstarpēji vienojoties ar mirušā piederīgiem, noteicis kapsētas pārzinis.

49. Mirušo, kuriem nav piederīgo, apbedīšanu organizē Sociālais dienests speciāli ierādītā vietā kapsētā.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

50. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā:
50.1. kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam – 1,5 m (līdz zārka vākam);
50.2. apbedot bērnus, kapa garuma izmēri var mainīties, izņemot kapa dziļumu;
50.3. veicot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam;
50.4. urna ar kremēta mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, vai jaunā kapavietā, vai kolumbārijā; tā jāierok 1 m dziļumā;
50.5. vienas kapavietas kolumbārijā izmēram jābūt 1 m x 1 m; urnas apglabāšanai bedres izmēram jābūt 20 cm x 20 cm;

51. Ierādāmo kapavietu izmēri:
51.1. kapavietas zārkiem:

Kapavieta platums (m) garums (m) laukums (m2)
vienvietīga 1,75 3,00 5,25
divvietīga 2,50 3,00 7,50
trīsvietīga 3,00 3,00 9,00
četrvietīga 4,00 3,00 12,00
51.2. kapavietas pelnu urnām:
Kapavieta platums (m) garums (m) laukums (m2)
viena kapavieta četru pelnu urnu apglabāšanai 1,0 1,0 1.0
vienas pelnu urnas apglabāšanas vieta 0,50 0,50 0,25

52. Kapsētā apbedītās mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas apsaimniekotāja saskaņojumu un ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

53. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot ar kapsētas apsaimniekotāju.

 

VI.1 KAPAVIETAS UN ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

 

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
53.1 Lai noslēgtu Līgumu par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā, personai jāiesniedz iesniegums Carnikavas novada pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" un:
53.1 1. jāuzrāda dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību;
53.1 2. bet kremācijas gadījumā, jāuzrāda arī pelnu urnas pavadvēstuli.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
53.2 Lēmumu par kapavietas piešķiršanu un līguma par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā noslēgšanu pieņem Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktors.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
53.3 Tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no šo noteikumu 1. pielikumā 1.1., 1.3., 2.1., 3.1., 3.3. un 6.1. punktos minētajiem izcenojumiem, ir maznodrošinātām, trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, politiski represētām personām un personām ar I un II invaliditātes grupu.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
53.4 Par kapavietas un lietošanas maksas atvieglojumu piešķiršanu lemj Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktors, izvērtējot personas iesniegumu.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
53.5 Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktora pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)
53.6 Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

 

VII. ADMINISTRATĪVĀ SODA PIEMĒROŠANA UN IEKASĒTĀS SODA NAUDAS IZLIETOŠANA

 

54. Personas par noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

55. Par noteikumu 13.1. – 13.3., 13.5. – 13.6., 26., 27., 30., 31. un 33. punktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu 30 (trīsdesmit) euro.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/25)

56. Par noteikumu 21. un 22. punktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu 70 (septiņdesmit) euro.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/25)

57. Par noteikumu 13.8. punktā noteikto prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

58. Par noteikumu neievērošanu administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgas sastādīt Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.
(Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

59. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata domes Administratīvā komisija.

60. Iekasētās soda naudas ir pašvaldības budžeta ieņēmumi, kas izlietojami kapsētas uzturēšanai.

 

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

61. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

62. Kapsētas apsaimniekotājam trīs gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas jānodrošina kapavietas nomas un apsaimniekošanas (ja nepieciešams) līgumu noslēgšanu ar personām, kurām ir ierādītas kapavietas, bet nav noslēgts līgums.

63. Noteikumu 22. punkta prasības piemiņas plāksnes noformēšanai pēc vienota parauga neattiecas uz piemiņas plāksnēm, kuras kolumbārijā urnu ar kremētam mirušā pelniem apglabāšanas vietā ir novietotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

64. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar Carnikavas novada domes 20.06.2007. sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9. §) apstiprinātā Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumu saraksta 3. daļā noteiktās pakalpojumu maksas (izcenojumi).

65. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 17.05.2006. saistošie noteikumi Nr. 2006/18 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas noteikumi" (protokols Nr. 10, 15. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

1. pielikums
Carnikavas novada domes
2011. gada 20. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/8

Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādis

(Pielikums Carnikavas novada domes 22.03.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/5 redakcijā)

Nr. p. k

Pakalpojumu nosaukums

Izcenojums ieskaitot PVN, EUR

Norēķinu kārtība

1.

Maksa par kapavietu

1.1.

– Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušo mirušo personu apbedīšanai (personai jābūt deklarētai vismaz 6 mēnešus pirms apbedīšanas);

70,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

1.2.

– citur dzīvesvietu deklarējušo mirušo personu apbedīšanai;

700,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

1.3.

– Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušā kapavietas turētāja (personai jābūt deklarētai vismaz 6 mēnešus pirms apbedīšanas) laulātā, lejupejā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupejā (vecāka) un sānu (brāļa, māsas) radinieka apbedīšanai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi citur.

140,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

2.

Rezervācija ( līdz trīs vietām)

2.1.

Vienas kapavietas rezervācija ģimenes kapavietā

28,68

par vietu, neatkarīgi no deklarēšanās

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

3.

Kapavieta kolumbārijā (līdz četrām urnām)

3.1.

– Urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana, ja kremētās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta (vismaz 6 mēnešus pirms apglabāšanas) bijusi Carnikavas novadā;

70,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

3.2.

– citur dzīvesvietu deklarējušo kremēto mirušo pelnu apglabāšana;

700,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

3.3.

– Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušā kapavietas turētāja kolumbārijā (personai jābūt deklarētai vismaz 6 mēnešus pirms apglabāšanas) laulātā, lejupejā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupejā (vecāka) un sānu (brāļa, māsas) mirušā radinieka (urnas ar kremēta mirušā pelniem) apglabāšana, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi citur.

140,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

4.

Virsapbedījums

4.1.

Virsapbedījums kapavietā (ierādot konkrētu apbedīšanas vietu pēc kapu pārziņa norādījumiem).

5,00

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

5.

Ar apbedīšanu un apglabāšanu saistītie pakalpojumi

5.1.

Maksa par kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā, apbedījumu kartēšanu;

13,14

noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*

5.2.

Maksa par kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas;

10,95

saskaņā ar rēķinu *

5.3.

Maksa par kapličas nomu mirušā novietošanai un bēru ceremonijai (par diennakti);

14,72

saskaņā ar rēķinu *

5.4.

Maksa par inventāra (lāpstas, dēļi, dvieļi) izmantošanu.

7,74

saskaņā ar rēķinu *

6.

Pārējie pakalpojumi

6.1.

Ikgadējā maksa par kapavietas apkopšanu.

45,60

saskaņā ar rēķinu **

6.2.

Maksa par izziņu izsniegšanu

2,38

saskaņā ar rēķinu *

* bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu;

** paredzot iespēju samaksāt par vairākiem gadiem avansā.

  1. pielikums
    Carnikavas novada domes
    2011. gada 20. aprīļa
    saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/8