Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KALMISTUTE KASUTAMISE EESKIRI

(Vastu võetud 23.02.2012 nr. 5)

 

äljaandja:                                  Värska Vallavolikogu

Akti liik:                                    määrus

Teksti liik:                                 algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:  01.04.2012

Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Avaldamismärge:                     RT IV, 17.04.2013, 25

 

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel

 

§ 1. Üldsätted

(1) Eeskiri sätestab Värska valla omandis olevate Värska, Saatse ja Podmotsa kalmistute kasutamise korra.

(2) Kalmistute haldamisel, kasutamisel, rajamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusloovatest aktidest, käesolevast eeskirjast. Kalmistu hooldamise nõudmistes järgitakse eesti rahva kalmistu- ja matmistavasid.

(3) Eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Värska valla üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks.

(4) Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

 

§ 2. Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
4) hauaregister – haudade ja hauaplatsi kasutajate andmekogu;
5) matmise kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
6) matmistava – rahvuslikke traditsioone ja kombeid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;
7) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja nõusolek hauaplatsi kasutamiseks;
8) matmisluba - kalmistutöötaja poolt väljastatud dokument;
9) matmisregister – matmiste registreerimise register või raamat;
10) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis(piirdeaed, betoonrant, hauakamber vms);
11) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
12) matja - isik, kes korraldab surnu matmise;

 

§ 3. Kalmistu haldamine

(1) Kalmistute haldamist, kasutamist ja korrashoidu korraldab vallavalitsus või vallavalitsuse määratud haldaja.

(2) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab hauaplatsid, korraldab jäätmekäitlust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, võtab arvele kasutajata hauaplatsid ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Kalmistu kohta peab kalmistu haldaja hauaregistrit ja matmisregistrit.

(4) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Värska Vallavalitsuse arhiivis.

(5) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

 

§ 4. Nõuded kalmistule

(1) Kalmistu juurde kuuluvad: parklad, veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, tööriistade hoiupaik, tualetid, teadetetahvlid(edaspidi rajatised).

(2) Kalmistu peamise sissekäigu juurde pannakse välja kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned, rajatised, veevõtukohad, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, kalmistu kvartalid ja teed.

(3) Kalmistu peamise sissekäigu juurde teadetetahvlile pannakse välja kalmistu haldaja kontaktandmed(telefon ja aadress), teave osutatavate teenuste kohta, kalmistu kujunduspõhimõtted ja eeskiri.

 

§ 5. Hauaplatside kasutusse andmise tingimused ja kord

(1) Hauaplatside kasutusse andmist korraldab kalmistu haldaja.

(2) Hauaplats eraldatakse surmatõendi või arstliku surmateatise alusel isikule, kes jääb platsi kasutajaks ning kellega kalmistu haldaja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu. Kasutuslepingu vormi kehtestab vallavalitsus.

(3) Kasutaja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe-, kahe- või kuni neljakohaline hauaplats. Erandjuhtudel võidakse eraldada suurem hauaplats.

(4) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
1) ühe hauakohaga hauaplats 1,5 x 2,50 m;
2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

(5) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on vähemalt 1 x 1 m.

(6) Kalmistutöötaja peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi täpse asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi kasutajat või tema esindajat kehtivatest kalmistu eeskirjadest.

 

§ 6. Hauaplatsi kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord

(1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 20 aastat. Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

(2) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe aasta jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

(3) Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.

(4) Hauaplatsi kasutaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

 

§ 7. Hauaplatsi kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord

(1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplats uuteks matusteks välja anda.

(2) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

 

§ 8. Matmise kord

(1) Kirjaliku loa matmiseks annab kalmistu haldaja maetava isiku surmatõendi või arstliku surmateatise alusel.

(2) Matmisloa väljaandmisel kalmistu haldaja registreerib matmise matmisregistris(raamatus) kuhu märgitakse surnu nimi, isikukood, surma kuupäev, matuse kuupäev, hauaplatsi asukoht, surmatõendi väljaandja, tõendi number ja kuupäev. Matmisraamatut võib pidada digitaalselt. Digitaalselt peetavast matmisraamatust teha iga aasta jaanuarikuus eelmise aasta kannete väljatrükk.

(3) Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Ümbermatmine võib toimuda vaid seaduses ettenähtud korras ja kokkuleppel kalmistu haldajaga.

(4) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistu haldajaga nii, et matmine toimuks mitte varem kui 36 tunni möödumisel maetava surmast. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistutöötajale teatama vähemalt üks ööpäev varem. Matmine toimub ainult valgel ajal. Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei toimu.

(5) Käesoleva paragrahvi lg 4 loetletud nõuetest võib kalmistu haldaja(kirjalikul) loal erandkorras kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

(6) Kalmistu haldajal on õigus keelduda käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud matmiskorralduseks loa andmisest, kui matmine on vastuolus keskkonna ja tervisekaitse nõuetega.

(7) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5-2,0 m maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 m maapinnast.

(8) Kirstuga maetava surnu pealematmine võib toimuda vähemalt 20 aasta möödumisel eelmisest matusest. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata. Kultuuri- ja ajalooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

(9) Matmist takistavate hauatähiste ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja või hauaplatsi kasutaja kulul ning tuleb kooskõlastada kalmistu haldajaga. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.

(10) Matja korrastab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused matusele järgneva seitsme päeva jooksul või hüvitab matmisjärgse korrastamise, kokkuleppel kalmistu haldajaga ja kahjukannatajaga.

 

§ 9. Kalmistu tööaeg

Kalmistu on avatud iga päev.

 

§ 10. Kalmistu heakorra nõuded

(1) Kalmistu külastajad on kohustatud kalmistul hoidma korda, puhtust ja rahu.

(2) Kalmistul on keelatud:
1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi;
2) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid;
3) sõita mistahes mootorsõidukiga ilma kalmistu haldaja loata;
4) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
5) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
 6) paigutada jäätmeid selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
 7) viibida loomaga;
 8) matta loomi;
 9) sõita jalgrattaga.

(3) Kalmistu jäätmekogumiskohtadesse on keelatud olmejäätmete toomine.

 

§ 11. Hauaplatside hooldamise nõuded ja kord ning kujundamine

(1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
5) hauaplatsilt ja sellega piirnevatelt teeosadelt on ära riisutud lehed ja muu praht;
 6) hauaplatsi katteplaadid on terved;
 7) hauatähised, rajatised ja haljastus peab olema platsi piires.

(2) Biolagunevad jäätmed(lehed, oksad ja taimne materjal) tuleb eraldi koguda ja paigutada selleks ettenähtud kohta. Muud kogutud jäätmed(kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

(3) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, puud ja põõsad.

(4) Omasteta surnute hauaplatside korrasoleku tagab kalmistu haldaja.

(5) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada:
1) madalhaljastust ja puude kääbusvorme(istutatavad puud, põõsad kõrgusega kuni 1,7 m) ja hekid(heki kõrgus kuni 0,7 m);
2) looduslikku materjali(liiv, muld), teisaldatavaid plaate, mis on ümbrusega ühel tasandil, äärekive;
3) piirdeaedu(kõrgusega kuni 0,5 m)

 

§ 12. Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

(1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

(3) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne, kui hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

(4) Hooldamata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud 20 aastat.

 

§ 13. Hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord

(1) Iga hauakoht peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -tahvli, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees- ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni- ja surmadaatumid. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

(2) Hauatähised, -rajatised ja haljastuse peab platsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

(3) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised on platsi kasutaja omand.

(4) Betoonääriste valamine, raskesti teisaldatavate konstruktsioonide paigaldamine, hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

 

§ 14. Muinsuskaitse nõuded

(1) Värska ja Podmotsa kalmistud on tunnistatud ajaloomälestiseks ning Värska ja Saatse kirikud on tunnistatud ehitismälestiseks, mis on Muinsuskaitseameti poolt registreeritud riigi kaitse all olevateks kinnismälestiseks.

(2) Muinsuskaitse nõuete täitmiseks järgida muinsuskaitseseadust.

 

§ 15. Vastutus ja järelevalve

Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. Kalmistu eeskirja täitmist kontrollib kalmistu haldaja.

 

§ 16. Rakendussätted

(1) Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kümne aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

(2) Määrus jõustub 01. aprillil 2012.

 

 

Vello Saar
Vallavolikogu esimees