Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Sõjahaudade kaitse seadus

Vastu võetud 10. jaanuaril 2007. a (RT I 2007, 4, 21), jõustunud 20. jaanuaril 2007. a.

Järgides ja tunnistades Eesti Vabariigi kohustust tagada Eesti territooriumil peetud sõjategevuses hukkunud isikute säilmete kaitse, austamine ja väärikas kohtlemine;

leides, et sõjategevuses hukkunud isikute matmine ebasobivatesse kohtadesse ei vasta euroopalikule kultuurile ning surnute mälestuse ja säilmete austamise traditsioonile;

võttes aluseks 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 34, mille kohaselt on Eesti riik kohustatud tagama Eesti territooriumil sõjategevuse tõttu surnud isikute säilmete ja matmispaikade austamise ning viimaste tähistamise ning mille järgi on Eesti riik õigustatud säilmeid ümber matma avalikest huvidest lähtudes, võtab Riigikogu vastu käesoleva seaduse.

[...]

3. peatükk

Ümbermatmisele kuuluvad säilmed, ümbermatmise otsustamine ja korraldamine

[...]

§ 10. Ümbermatmise korraldamine

(1)       Käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud säilmete ümbermatmise korraldab Kaitseministeerium või tema volitatud isik. Ümbermatmise nõuded kehtestab kaitseminister määrusega.

(2)       Käesoleva seaduse alusel ümbermatmisele kuuluvad säilmed maetakse sobivale kalmistule.

(3)       Ümbermaetavate säilmete senisest asupaigast teisaldatakse hauamonument või muu hauatähis, nagu hauaplaat ja rist, säilmete uude matmispaika. Kui monument on oma suuruse tõttu säilmete uude matmispaika teisaldamiseks sobimatu, samuti monumendi puhul, mille teisaldamine uude matmispaika pole muul põhjusel võimalik, otsustab kaitseminister sõjahaudade komisjoni ettepanekul hauamonumendi kohandamise või hauamonumendi põhiliste elementide paigaldamise uude matmispaika või uue hauamonumendi rajamise uude matmispaika ja senises asupaigas oleva hauamonumendi demonteerimise.

(4)       Ümbermatmisel järgitakse võimaluse korral ümbermaetava religioonile või kultuurile vastavaid matusetavasid. Ümbermatmise ajal tagatakse säilmete väärikas kohtlemine. Sõjahaudade komisjon teeb kaitseministrile ettepaneku haua tähistamiseks, sealhulgas vajaduse korral hauamonumendi või mälestustahvli paigaldamiseks.

(5)       Hauamonumendi ja muu hauatähise endisest asukohast eemaldamiseks ning selle paigaldamiseks säilmete uude matmispaika ei ole vaja ehitusluba ega kohaliku omavalitsuse nõusolekut. Käesolevas lõikes nimetatud luba või nõusolek on vajalik seaduses sätestatud juhtudel, kui hauamonument, -tähis või muu hauarajatis soovitakse paigaldada mujale kui säilmete uude matmispaika.

(6)       Ümbermatmiseks vajalikest töödest teavitatakse selle kinnistu omanikku, millel säilmed asuvad, vähemalt seitse päeva ette. Seda ei ole vaja teha nende säilmete ümbermatmisel, mis asuvad riigimaal.

(7)       Ümbermatmiseks ei ole vaja kohaliku tervisekaitsetalituse luba, kui lähtuvalt säilmete vanusest ei kujuta nende ümbermatmine rahvatervise seisukohast ohtu. Esimese ja Teise maailmasõja ning Eesti Vabadussõja ajal surnud isikute säilmete ümbermatmiseks ei ole säilmete vanuse tõttu kohaliku tervisekaitsetalituse luba vaja.

(8)       Ümbermatmistöid teinud isik koostab tehtud tööde aruande.

[...]

5. peatükk

Seaduse rakendamine

[...]

§ 18. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

©FB

Trascina file per caricare

Protection of War Graves Act

Passed 10 January 2007(RT1 I 2007, 4, 21), entered into force 20 January 2007.

In observance and acknowledgement of the obligation of the Republic of Estonia to guarantee the protection, respect and dignified treatment of the remains of persons who have died in acts of war conducted on the territory of Estonia;

finding that the burying of persons who have died in acts of war to unsuitable places is in discord with European culture and the tradition of honouring the memory and remains of the deceased;

on the basis of Article 34 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) adopted on 8 June 1977, according to which the Estonian state is obliged to guarantee the respect of the remains and gravesites of persons who died due to acts of war in the territory of Estonia, and the marking thereof, and in pursuance of which the Estonian state is entitled to rebury the remains on the basis of the public interest, the Riigikogu2 passes this Act.

[...]

Chapter 3

Remains subject to Reburial, Deciding and Organisation of Reburial

§ 10. Organisation of reburial

(1)       The reburial of the remains specified in § 8 of this Act shall be organised by the Ministry of Defence or a person authorised by the Ministry. The requirements for reburial shall be established by a regulation of the Minister of Defence.

(2)       The remains subject to reburial on the basis of this Act are reburied to a suitable cemetery.

(3)       The grave monument or another grave mark, such as grave plate and cross, shall be relocated to the new burial site of the remains from the current location of the remains which are to be reburied. If the size of a monument renders it unsuitable for relocation to the new burial site of the remains, and if relocation of a monument to the new burial site is impossible for another reason, the Minister of Defence shall decide, on the proposal of the war graves committee, the adjustment of the grave monument or placing of the essential elements of the grave monument to the new burial site or the establishment of a new grave monument to the new burial site and the dismantling of the grave monument in the current location.

(4)       The burial customs of the religion or culture of the person who is reburied are observed upon reburial where possible. Dignified treatment of the remains is ensured during reburial. The war graves committee shall make a proposal to the Minister of Defence for marking the grave, including for installation of a grave monument or a memorial plaque as necessary.

(5)       A building permit or the consent of the local government is not required for removal of a grave monument or another grave mark from the previous location and for installation thereof to the new burial site of remains. The permit or consent specified in this section is required in the cases provided by law if a grave monument, mark or other grave construction is to be installed elsewhere than to the new burial site of remains.

(6)       The owner of the immovable on which the remains are located shall be notified of the works necessary for reburial at least seven days in advance. This is not necessary in the case of reburial of the remains which are located on state land.

(7)       The permission of the local health protection office is not required for reburial if the reburial does not pose a danger in terms of public health due to the age of the remains. The permission of the local health protection office is not required, due to age of the remains, for reburial of the remains of the persons who died during the First and the Second World War and the Estonian War of Independence.

(8)       The person who performed the reburial works shall prepare a report on the works performed.

[...]

Chapter 5

Implementation of Act

[...]

§ 18. Entry into force of Act

This Act enters into force on the date following the date of publication in the Riigi Teataja.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

2 Riigikogu = the parliament of Estonia

 

©FB

Trascina file per caricare