Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Soolise võrdõiguslikkuse seadus1

Vastu võetud 7. aprillil 2004. a(RT I 2004, 27, 181),

jõustunud 1. mail 2004. a.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Seaduse eesmärk

(1)        Seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

(2)        Eesmärgi saavutamiseks sätestab seadus:

1)         soolise kuuluvuse alusel diskrimineerimise keelu era- ja avalikus sektoris;

2)         riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutuste, haridus- ja teadusinstitutsioonide ning tööandjate kohustuse edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust;

3)         kahju hüvitamise nõudeõiguse tekkimise.

§ 2. Seaduse reguleerimisala

(1)        Seadust kohaldatakse kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

(2)        Seaduse nõudeid ei kohaldata:

1)         registrisse kantud usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele või vaimulikuna töötamisele;

2)         perekonna- või eraelu suhetes.

(3)        Seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117, 78, 527), arvestades käesoleva seaduse erisusi.

[...]

8. peatükk

Rakendussätted

§ 25. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

1 EÜ Nõukogu direktiiv 75/117/EMÜ meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamisega seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides (EÜT L 45, 19.02.1975, lk 19–20); EÜ Nõukogu direktiiv 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (EÜT L 39, 14.02.1976, lk 40–42); EÜ Nõukogu direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas (EÜT L 6, 10.01.1979, lk 24–25); EÜ Nõukogu direktiiv 86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides (EÜT L 225, 12.08.1986, lk 40–42); EÜ Nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjatena, kaasa arvatud põllumajanduses füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate naiste kaitse kohta seoses rasedusega ning sünnitusega (EÜT L 359, 19.12.1986, lk 56–58); EÜ Nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ raseduse, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1–8); EL Nõukogu direktiiv 96/97/EÜ, mis muudab direktiivi 86/378/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides (EÜT L 46, 17.02.1997, lk 20–24); EL Nõukogu direktiiv 97/80/EÜ tõendamiskoormuse kohta diskrimineerimisasjades (EÜT L 14, 20.01.1998, lk 6–8); EL Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/73/EÜ, millega muudetakse EÜ Nõukogu direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (EÜT L 269, 5.10.2002 lk 15–20).

 

©FB

Trascina file per caricare

Gender Equality Act1

Passed 7 April 2004 (RT2 I 2004, 27, 181), entered into force 1 May 2004.

Chapter 1

General Provisions

§ 1. Purpose of Act

(1)        The purpose of this Act is to ensure equal treatment arising from the Constitution of the Republic of Estonia and to promote gender equality of men and women as a fundamental human right and for the public good in all areas of social life.

(2)        For the given purpose, this Act provides for:

1)         the prohibition on discrimination based on sex in the private and public sectors;

2)         the obligation of state and local government agencies, educational and research institutions and employers to promote gender equality of men and women;

3)         the right to claim compensation for damage.

§ 2. Scope of application of Act

(1)        This Act applies to all areas of social life.

(2)        The requirements of this Act do not apply to:

1)         professing and practising faith or working as a minister of a religion in a registered religious association;

2)         relations in family or private life.

(3)        The Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117, 78, 527) applies to administrative proceedings prescribed by this Act, taking into account the specifications provided for in this Act.

[...]

Chapter 8

Implementing Provisions

§ 25. Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 May 2004.

1 Council Directive 75/117/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women (OJ L 45, 19.02.1975, p. 19–20); Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (OJ L 39, 14.02.1976, p. 40–42); Council Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security (OJ L 6, 10.01.1979, p. 24–25); Council Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes (OJ L 225, 12.08.1986, p. 40–42); Council Directive 86/613/EEC on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood (OJ L 359, 19.12.1986, p. 56–58); Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC (OJ L 348, 28.11.1992, p. 1–8); Council Directive 96/97/EC amending Directive 86/378/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes (OJ L 46, 17.02.1997, p. 20–24); Council Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex (OJ L 14, 20.01.1998, p. 6–8); Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (OJ L 269, 5.10.2002 p. 15–20). 2 RT = Riigi Teataja = State Gazette

©FB

Trascina file per caricare