Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Službeni glasnik BiH broj 32/10

 

PRECCENI TEKST

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu clana 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 102/09); te clana 41. stav 1) tacka (i) Poslovnika Predstavnickog doma ("Službeni glasnik BiH", brojevi: 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09) i clana 26. stav 1) tacka (i) Poslovnika Doma naroda ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 91/06 i 91/07), Ustavnopravna komisija Predstavnickog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 95. sjednici održanoj dana 19. marta 2010.

godine, i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 54. sjednici, održanoj dana 25. marta 2010. godine utvrdile su precišceni tekst Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, ("Službeni glasnik BiH" brojevi 16/03 i 102/09) u kojem su naznaceni dani stupanja na snagu navedenog zakona i njegove izmjene i dopune.

 

ZAKON

O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

DIO PRVI

OPCE ODREDBE

 

Clan 1.

Ovim Zakonom ureduje se, promovira i štiti ravnopravnost spolova, garantiraju jednake mogucnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te ureduje zaštita od diskriminacije na osnovu spola.

 

Clan 2.

(1) Osobe muškog i ženskog spola su ravnopravne.

(2) Puna ravnopravnost spolova garantira se u svim oblastima društva, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na oblasti obrazovanja, ekonomije, zapošljavanja i rada, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima, bez obzira na bracno i porodicno stanje.

(3) Diskriminacija na osnovu spola i spolne orijentacije zabranjena je.

(4) Diskriminacijom se ne smatra uvodenje, donošenje i provodenje privremenih posebnih mjera s ciljem otklanjanja postojece neravnopravnosti, promoviranja jednakosti i zaštite ravnopravnosti spolova.

(5) Diskriminacijom po osnovu spola ne smatra se norma, kriterij ili praksa koju je moguce objektivno opravdati postizanjem zakonitog cilja, proporcionalnog poduzetim nužnim i opravdanim mjerama.

 

DIO DRUGI

DISKRIMINACIJA

 

Clan 3.

(1) Diskriminacija po osnovu spola je svako stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe ili grupe osoba zasnovano na spolu zbog kojeg se osobama ili grupi osoba otežava ili negira priznavanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava ili sloboda.

(2) U svojim oblicima diskriminacija može biti direktna, indirektna, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, poticanje na diskriminaciju i nasilje po osnovu spola.

 

Clan 4.

(1) Direktna diskriminacija po osnovu spola postoji kada je osoba ili grupa osoba bila tretirana, tretira se ili može biti tretirana nepovoljnije u odnosu na drugu osobu ili grupu osoba u istoj ili slicnoj situaciji.

(2) Indirektna diskriminacija po osnovu spola postoji kada prividno neutralna pravna norma, kriterij ili praksa jednaka za sve je dovodila, dovede ili bi mogla dovesti u nepovoljniji položaj osobu ili grupu osoba jednog spola u poredenju sa osobom ili grupom osoba drugog spola.

 

Clan 5.

(1) Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje po osnovu spola kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba i stvoriti zastrašujuce, neprijateljsko, degradirajuce, ponižavajuce ili uvredljivo okruženje ili kojim se postiže takav ucinak.

(2) Seksualno uznemiravanje je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizickog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba, ili kojim se postiže takav ucinak, narocito kad to ponašanje stvara zastrašujuce, neprijateljsko, degradirajuce, ponižavajuce ili uvredljivo okruženje.

(3) Poticanje na diskriminaciju zasnovano na spolu, ako je pocinjeno sa namjerom, izjednacava se sa diskriminacijom u smislu clana 3. ovog Zakona.

 

Clan 6.

(1) Nasilje po osnovu spola je zabranjeno.

(2) Nasilje po osnovu spola je svako djelovanje kojim se nanosi ili može biti nanijeta fizicka, psihicka, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelovanjem koje sputavaju osobu ili grupu osoba da uživa u svojim ljudskim pravima i slobodama u javnoj i privatnoj sferi života.

(3) Nasilje po osnovu spola ukljucuje, ali se ne ogranicava, na:

a) nasilje koje se dešava u porodici ili domacinstvu;

b) nasilje koje se dešava u široj zajednici;

c) nasilje koje pocine ili toleriraju organi vlasti i drugi ovlašteni organi i pojedinci;

d) nasilje po osnovu spola u slucaju oružanih sukoba.

(4) Nadležne vlasti obavezne su poduzeti odgovarajuce mjere radi eliminacije i sprecavanja nasilja po osnovu spola u javnoj i privatnoj sferi života, te osigurati instrumente pružanja zaštite, pomoci i naknade žrtvama.

(5) Nadležne vlasti obavezne su poduzeti odgovarajuce mjere, ukljucujuci a ne ogranicavajuci se, na oblast obrazovanja radi eliminacije predrasuda, obicaja i svih drugih praksi baziranih na ideji inferiornosti ili superiornosti bilo kojeg spola, kao i na stereotipnim ulogama osoba muškog i ženskog spola. Ovo ukljucuje, ali nije ograniceno na edukaciju i podizanje svijesti medu državnim službenicima, u javnosti i na druge nacine.

 

Clan 7.

Viktimizacija je oblik diskriminacije koji postoji kada se osoba ili grupa osoba dovede u nepovoljniji položaj zbog odbijanja naloga za diskriminatornim postupanjem, prijave diskriminacije, svjedocenja u postupku zaštite od diskriminacije na osnovu spola ili ako je na bilo koji drugi nacin sudjelovao u postupku vodenom povodom diskriminacije na osnovu spola.

 

Clan 8.

(1) Posebne mjere se uvode privremeno radi ostvarivanja stvarne ravnopravnosti spolova i ne smatraju se diskriminacijom, ukljucujuci norme, kriterije ili prakse koje je moguce objektivno opravdati legitimnim ciljem, a moraju biti proporcionalne, primjerene i nužne.

(2) Nadležni državni, entitetski, kantonalni organi i organi jedinica lokalne samouprave propisuju posebne mjere zakonima i drugim propisima, drugim aktima, politikama, strategijama i planovima kojima se ureduju pojedina podrucja društvenog života.

 

DIO TRECI

DEFINICIJE

 

Clan 9.

U smislu ovog Zakona smatra se:

a) spol predstavlja biološke i psihološke karakteristike po kojima se razlikuju osobe muškog i ženskog spola, a oznacava i gender/rod kao sociološki i kulturološki uvjetovanu razliku izmedu osoba muškog i ženskog spola i odnosi se na sve uloge i osobine koje nisu uvjetovane ili odredene iskljucivo prirodnim ili biološkim faktorima, nego su prije proizvod normi, prakse, obicaja i tradicije i kroz vrijeme su promjenljivi;

b) ravnopravnost spolova znaci da su osoba muškog i ženskog spola jednako prisutne u svim podrucjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogucnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata;

c) ravnopravan tretman svih osoba muškog i ženskog spola podrazumijeva osiguranje odsustva diskriminacije po osnovu spola;

d) jednake mogucnosti svih osoba bez obzira na spol podrazumijeva odsustvo prepreka za ekonomsko, politicko i društveno ucešce po osnovu spola;

e) Diskriminacija u jeziku postoji kada se koristi iskljucivo jedan gramaticki rod kao genericki pojam;

f) Institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova predstavljaju tijela i osobe koja uspostavljaju nadležni zakonodavni, izvršni i organi uprave svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini radi provodenja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, koordiniranja i realizacije programskih ciljeva iz Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i osiguranja provodenje medunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova;

g) Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine je strategija kojom se definiraju programski ciljevi za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi.

 

DIO CETVRTI

OBRAZOVANJE

 

Clan 10.

(1) Svi imaju jednaka prava na obrazovanje, bez obzira na spol.

(2) Obrazovna institucija ne smije vršiti diskriminaciju zasnovanu na spolu u vezi sa:

a) uslovima prijema;

b) odbijanjem prijema;

c) nacinom pružanja usluga i benificija;

d) iskljucenjem iz procesa obrazovanja;

e) vrednovanjem dostignutih rezultata u toku obrazovanja;

f) jednakim uslovima u stvaranju karijere i profesionalnom usmjeravanju, strucnom usavršavanju i sticanju diploma;

g) u drugim mogucim slucajevima.

 

Clan 11.

(1) Nadležne vlasti, obrazovne institucije i druge pravne osobe obezbijedit ce da planovi i programi i metodologije osiguraju uspostavu obrazovnog sistema, koji ce garantirati eliminaciju nastavnih programa koji sadrže stereotipnu društvenu ulogu muškarca i žene, a koji za posljedicu imaju diskriminaciju i nejednakost spolova.

(2) Sadržaji, koji promoviraju jednakost spolova, sastavni su dio nastavnog programa za sve nivoe obrazovanja.

(3) Nadležne vlasti, obrazovne institucije i druge pravne osobe obezbijedit ce efikasne mehanizme zaštite protiv diskriminacije i seksualnog uznemiravanja i nece preduzimati nikakve disciplinske ili druge kaznene mjere prema osobi, zbog cinjenice da se on/ona žalio/la na diskriminaciju, uznemiravanje, ili seksualno uznemiravanje, ili je svjedocio/la o diskriminaciji, uznemiravanju, ili seksualnom uznemiravanju.

 

DIO PETI

ZAPOŠLJAVANJE, RAD I PRISTUP SVIM OBLICIMA RESURSA

 

Clan 12.

(1) Svi su ravnopravni u procesu zapošljavanja po osnovu spola.

(2) U suprotnosti je s ovim Zakonom svaka diskriminacija zasnovana na spolu u procesu ponude zapošljavanja, otvorenog oglasa, postupku popune slobodnih radnih mjesta, radnog odnosa i otkaza radnog odnosa, osim u slucajevima predvidenim clanom 8. ovog Zakona.

 

Clan 13.

(1) Zabranjena diskriminacija po osnovu spola u radu i radnim odnosima je:

a) neprimjenjivanje jednake place i drugih beneficija za isti rad, odnosno za rad jednake vrijednosti;

b) onemogucavanje napredovanja u poslu pod jednakim uslovima;

c) onemogucavanje jednakih uslova za obrazovanje, osposobljavanje i strucno usavršavanje;

d) neravnomjerna prilagodenost radnih i pomocnih prostorija i opreme poslodavca biološkofiziološkim potrebama zaposlenika oba spola;

e) razlicit tretman zbog trudnoce, porodaja ili korištenja prava na porodiljsko odsustvo, što ukljucuje i onemogucavanje povratka na isti, ili jednako placen posao u istom nivou, nakon isteka porodiljskog odsustva, kao i razlicit tretman muškaraca i žena u vezi s donošenjem odluke o korištenju odsustva nakon rodenja djeteta;

f) bilo koji nepovoljni tretman roditelja ili staratelja u uskladivanju obaveza iz porodicnog i profesionalnog života;

g) organiziranje posla, podjele zadataka ili na drugi nacin odredivanja uslova rada, otkazivanje radnog odnosa, tako da se na osnovu spola ili bracnog statusa zaposleniku dodjeljuje nepovoljniji status u odnosu na druge zaposlenike;

h) svaka druga radnja ili djelo koje predstavlja neki od oblika direktne ili indirektne diskriminacije utvrdene clanom 4. ovog Zakona.

(2) Poslodavac je dužan preduzeti efikasne mjere u cilju sprecavanja uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije po osnovu spola u radu i radnim odnosima utvrdenim stavom (1) ovog clana, te ne smije preduzimati nikakve mjere prema zaposleniku/ci zbog cinjenice da se on/ona žalio/la na uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i diskriminaciju po osnovu spola.

 

Clan 14.

(1) Opci i posebni kolektivni ugovori treba da budu uskladeni s odredbama ovog Zakona i osiguraju jednake mogucnosti bez obzira na spol.

(2) Sindikati i udruženja poslodavaca imat ce posebnu ulogu u osiguranju jednake zaštite prava na rad i uslova pri zapošljavanju i osigurati a da ne postoji diskriminacija na osnovu spola medu clanovima, bilo da je direktna ili indirektna.

 

Clan 15.

(1) Svi imaju jednaka prava pristupa ekonomskom poslovanju, bez obzira na spol, što podrazumijeva jednak tretman u pristupu svim ekonomskim resursima, privatizaciji, pristupu i korištenju kredita i drugih oblika finansijske pomoci, dozvola i registracija za poslovanje, kao i uslova za njihovo dobijanje.

(2) Jednak tretman i jednake mogucnosti, te eliminacija diskriminacije obezbijedit ce se i za žene na selu, kako bi se omogucio njihov ekonomski opstanak i opstanak njihove porodice.

 

DIO ŠESTI

SOCIJALNA ZAŠTITA

 

Clan 16.

(1) Svi imaju jednaka prava na socijalnu zaštitu bez obzira na spol.

(2) Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u uživanju svih oblika socijalnih prava utvrdenih važecim zakonima, a posebno u slucajevima:

a) podnošenja zahtjeva za ostvarivanje bilo kojeg prava iz oblasti socijalne zaštite;

b) postupka utvrdivanja i nacina korištenja socijalnih prava i utvrdenih beneficija;

c) prestanka uživanja utvrdenih prava.

 

Clan 17.

Nadležne vlasti osigurat ce da zakoni i drugi akti, te mehanizmi koji se odnose na pristup i korištenje socijalne zaštite nisu diskriminirajuci po osnovu spola, bilo direktno ili indirektno.

 

DIO SEDMI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Clan 18.

(1) Svi imaju jednako pravo na zdravstvenu zaštitu, dostupnost zdravstvenim uslugama, ukljucujuci i one koje se odnose na planiranje porodice, bez obzira na spol.

(2) Zdravstvene institucije preduzet ce sve mjere u cilju sprecavanja diskrimnacije po osnovu spola u uživanju svih oblika zdravstvene zaštite.

(3) Nadležni organi vlasti preduzet ce posebne mjere u cilju zaštite i unapredenja reproduktivnog zdravlja žena.

 

DIO OSMI

SPORT I KULTURA

 

Clan 19.

(1) Svi imaju jednaka prava i mogucnosti ucešca i pristupa sportskom i kulturnom životu bez obzira na spol.

(2) Nadležni organi vlasti, institucije i pravne osobe dužni su preduzeti sve mjere u cilju sprecavanja diskriminacije po osnovu spola, a radi obezbjedenja jednakih mogucnosti za:

a) pristup grani sporta ili kulturnom pravcu;

b) razvoj i pružanje potpore pojedinim granama sporta ili kulturnog pravca;

c) dodjeljivanje nagrada zajednice za izuzetna sportska i kulturna dostignuca unutar iste grane sporta ili kulturnog pravca.

 

DIO DEVETI

JAVNI ŽIVOT

 

Clan 20.

(1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, ukljucujuci zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, politicke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili opcine ili nad cijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat ce i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlucivanja i predstavljanju. Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagace prilikom izbora predstavnika i delegacija u medunarodnim organizacijama i tijelima.

(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slucaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog clana.

(3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog clana.

(4) Tijela iz stava (1) ovog clana u cilju ostvarivanja ravnopravne zastupljenosti spolova i otklanjanja diskriminacije dužna su donositi posebne mjere propisane clanom 8. Ovog Zakona.

 

DIO DESETI

MEDIJI

 

Clan 21.

(1) Svi imaju pravo pristupa medijima bez obzira na spol.

(2) Zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje bilo koje osobe na uvredljiv, omalovažavajuci ili ponižavajuci nacin, s obzirom na spol.

(3) Mediji su dužni kroz programske koncepte razvijati svijest o ravnopravnosti spolova.

 

DIO JEDANAESTI

STATISTICKE EVIDENCIJE

 

Clan 22.

(1) Svi statisticki podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obraduju u državnim organima na svim nivoima, javnim službama i ustanovama, državnim i privatnim preduzecima i ostalim subjektima moraju biti prikazani po spolu.

(2) Statisticki podaci i informacije, koji se prikupljaju, evidentiraju i obraduju, u skladu sa stavom (1) ovog clana, moraju biti sastavni dio statisticke evidencije i dostupni javnosti.

 

DIO DVANAESTI

SUDSKA ZAŠTITA

 

Clan 23.

(1) Svako ko smatra da je žrtva diskriminacije ili da mu je diskriminacijom povrijedeno neko pravo može tražiti zaštitu tog prava u postupku u kojem se odlucuje o tom pravu kao glavnom pitanju, a može tražiti i zaštitu u posebnom postupku za zaštitu od diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 59/09).

(2) Žrtva diskriminacije prema odredbama ovog Zakona ima pravo na naknadu štete prema propisima koji ureduju obligacione odnose.

(3) Sve odluke nadležnih sudskih organa povodom povrede neke od odredbi ovog Zakona, bit ce dostavljene Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine od strane sudova na nivou Bosne i Hercegovine i Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centru Republike Srpske od strane sudova u entitetima Bosne i Hercegovine.

 

DIO TRINAESTI

OBAVEZE NADLEŽNIH ORGANA VLASTI

 

Clan 24.

(1) Organi vlasti na državnom i entitetskom nivou, kantonalni organi i organi jedinica lokalne samouprave, pravne osobe sa javnim ovlaštenjima. pravne osobe u vecinskom vlasništvu države, u okviru svojih nadležnosti, dužni su poduzeti sve odgovarajuce i potrebne mjere radi provodenja odredbi propisanih ovim Zakonom i Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na:

a) donošenje programa mjera radi postizanja ravnopravnosti spolova u svim oblastima i na svim nivoima vlasti;

b) donošenje novih ili izmjenu i dopunu postojecih zakona i drugih propisa radi uskladivanja sa odredbama ovog Zakona i medunarodnim standardima za ravnopravnost spolova;

c) provodenje aktivnosti i mjera Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine kroz redovne programe rada uz osiguranje budžetskih sredstava;

d) osiguranje prikupljanja, vodenja, analize i prikazivanja statistickih podataka razvrstanih po spolu;

e) Sastavni dio programa mjera radi postizanja ravnopravnosti spolova u svim oblastima ukljucuje, ali se ne ogranicava na:

f) analizu stanja spolova u odredenoj oblasti;

g) implementaciju donesenih državnih politika kroz akcione planove za ravnopravnost spolova;

h) mjere za otklanjanje uocene neravnopravnosti spolova u odredenoj oblasti.

(2) Nadležni zakonodavni, izvršni i organi uprave svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini obavezni su osnovati odgovarajuce institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova koji ce provoditi Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, koordinirati realizaciju programskih ciljeva iz Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i osigurati provodenje medunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova.

(3) Nadležni državni, entitetski i kantonalni organi vlasti, kao i organi jedinica lokalne samouprave dužni su sve propise i druge akte iz svoje nadležnosti prije upucivanja u zakonsku proceduru dostaviti na mišljenje institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova iz stava (2) ovog clana radi usaglašavanja sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

 

DIO CETRNAESTI

PRACENJE I NADZOR NAD PROVODENJEM OVOG ZAKONA

 

Clan 25.

(1) Nadzor nad provodenjem ovog Zakona obavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Radi pracenja primjene ovog Zakona, u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, formira se Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine organizira se i radi u skladu s posebnom odlukom koju, na prijedlog Ministarstva iz stava (1) ovog clana, donosi Vijece ministara Bosne i Hercegovine.

 

Clan 26.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti obavlja slijedece poslove:

a) prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja koje sacinjava Agencija i izvještaja entitetskih gender centara i o tome godišnje izvještava Vijece ministara Bosne i Hercegovine. Na osnovu rezultata analiza i pracenja sacinjava posebne izvještaje, mišljenja, sugestije i preporuke radi upucivanja nadležnim tijelima na državnom nivou;

b) utvrduje metodologiju izrade izvještaja o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini;

c) Inicira i koordinira izradu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim gender centrima, a koji usvaja Vijece ministara Bosne i Hercegovine;

d) prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa svim relevantnim subjektima u procesu implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine iz clana 24. stav (2) ovog Zakona;

e) saraduje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u institucijama na državnom nivou;

f) u postupku pripreme nacrta i prijedloga zakona, podzakonskih i drugih normativnih akata, strategija, planova i programa, a prije dostavljanja Vijecu ministara Bosne i Hercegovine, daje mišljenje o usaglašenosti navedenih akata sa ovim Zakonom i medunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova;

g) daje inicijativu i ucestvuje u pripremi zakona, podzakonskih i drugih akata, strategija, planova i programa, koji se donose na nivou Bosne i Hercegovine, u cilju utvrdivanja mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života;

h) daje inicijativu za pokretanje postupka za izmjene i dopune propisa u slucaju neusaglašenosti sa odredbama ovog Zakona, domacim i medunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova;

i) prima i obraduje molbe, žalbe i predstavke osoba i grupa osoba u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz ovog Zakona;

j) Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine donosi Jedinstvena pravila za primanje i obradivanje molbi, žalbi i predstavki osoba i grupa osoba i iz tacke i. ovog clana;

k) predstavlja i koordinira aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti, na medunarodnom i regionalnom nivou;

l) nadzire provodenje ovog Zakona i u saradnji sa Genderom Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske i priprema izvještaje o ispunjavanju medunarodnih obveza u oblasti ravnopravnosti spolova;

m) saraduje u okviru svoje nadležnosti sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda;

n) vrši aktivnosti na promociji ravnopravnosti spolova;

o) obavlja ostale poslove u cilju provodenja ovog Zakona.

 

Clan 27.

(1) Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Republike Srpske prate primjenu Zakona na nivou entiteta i u tu svrhu narocito obavljaju sljedece poslove:

a) prate usaglašenost zakona i drugih akata, politika, strategija, planova i programa koji se donose na nivou entiteta, sa domacim i medunarodnim standardima za ravnopravnost spolova;

b) daju mišljenje o usaglašenosti zakona i drugih akata, politika, strategija, planova i programa koje se donose na nivou entiteta sa odredbama ovog zakona i drugim domacim i medunarodnim standardima za ravnopravnost spolova i pokrecu inicijative za usaglašavanje;

c) prate i analiziraju stanje ravnopravnosti spolova u entitetima;

d) pripremaju i sacinjavaju redovne i posebne izvještaje o stanju ravnopravnosti spolova u odredenim oblastima, pripremaju i sacinjavaju informacije, mišljenja i preporuke koje dostavljaju vladama entiteta i drugim nadležnim organima i tijelima;

e) primaju i obraduju molbe, žalbe i predstavke osoba i grupa osoba u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz ovog Zakona u skladu sa Jedinstvenim pravilima iz clana 26. stav (1) tacka i);

f) saraduju sa institucionalnim mehanizmima iz clana 24. stav (2) ovog Zakona;

g) predstavljaju i koordiniraju aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti, na regionalnom nivou;

h) saraduju sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda;

i) pružaju strucnu i savjetodavnu podršku i pomoc svim institucijama sistema i drugim partnerima.

(2) Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Republike Srpske obavljaju i druge poslove u vezi sa unaprjedenjem i promocijom ravnopravnosti spolova u entitetima.

 

Clan 28.

Nadležni organi vlasti i druge državne institucije, poslodavci, te druge pravne i fizicke osobe, dužni su pružiti sve potrebne informacije i omoguciti uvid u dokumentaciju na zahtjev Agencije, Gender centra FBiH i Gender centra RS odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

 

DIO PETNAESTI

KAZNENE ODREDBE

 

Clan 29.

Ko na osnovu spola vrši nasilje, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje kojim se ugrozi mir, duševno zdravlje i tjelesni integritet kaznit ce se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

 

Clan 30.

(1) Novcanom kaznom od 1.000 KM do 30.000 KM kaznit ce se za prekršaj pravna osoba ako:

a) ne preduzme odgovarajuce mjere i efikasne mehanizme zaštite protiv diskriminacije po osnovu spola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja;

b) ne preduzme odgovarajuce mjere radi eliminacije i sprecavanja zabranjene diskriminacije po osnovu spola u radu i radnim odnosima kako je definirano clanom 12. i 13. ovog Zakona;

c) ne obezbijedi planove, programe i metodologije u obrazovnim institucijama koje ce garantirati eliminaciju stereotipnih programa, koji za posljedicu imaju diskriminaciju i nejednakost medu spolovima;

d) ne razvrstava po spolu statisticke podatke i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obraduju;

e) ne omoguci javnosti uvid u statisticke podatke koji se vode shodno ovom Zakonu;

f) na uvredljiv, omalovažavajuci ili ponižavajuci nacin predstavlja bilo koju osobu javno, s obzirom na spol.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog clana kaznit ce se novcanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i pojedinci koji samostalno obavljaju djelatnost licnim radom sredstvima u svojini gradana.

(3) Nijedna odredba ovog clana ne može se tumaciti kao ogranicavanje ili umanjivanje prava na vodenje krivicnog ili gradanskog postupka, pod uslovima propisanim ovim Zakonom.

(4) Do donošenja odgovarajuceg zakona o prekršajima Bosne i Hercegovine, prekršajni postupak po odredbama ovog Zakona vodit ce organi nadležni za ovaj postupak u entitetima i Brcko Distriktu Bosne i Hercegovine.

(5) Novcana kazna naplacuje se u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine. (6) Rješenja o prekršajima izvršavaju se u skladu s važecim zakonom entiteta, odnosno Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Clan 31.

Procesuiranje i donošenje odluka zbog krivicnog djela i djela prekršaja utvrdenih ovim zakonom hitne je prirode i ima prioritet u radu nadležnih organa.

 

DIO ŠESTNAESTI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Clan 32.

(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice predložit ce formiranje Agencije za ravnopravnost spolova u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Svi državni i entitetski zakoni, kao i drugi odgovarajuci propisi uskladit ce se s odredbama ovog Zakona, najkasnije u roku od 6 mjeseci.

 

Clan 33.

Precišceni tekst Zakona bit ce objavljen u "Službenom glasniku BiH".

 

Broj 01/1,02/1-02-3-23/10

25. marta 2010. Godine

 

Predsjedavajuci

Ustavnopravne komisije

Predstavnickog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Šefik Džaferovic, s. r.

 

Predsjedavajuci

Ustavnopravne komisije

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Ivo Miro Jovic, s. r.