Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY, KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ PREDPISY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA

(Čiastka 80/1991, z 24. septembra 1991, Zákon č. 419/1991 Zb.)

(v znení č. 272/1994 Z. z.(nepriamo), 277/1994 Z. z.(nepriamo))

 

Platnosť od01.11.1991

Účinnosť od01.01.1995

Zaradené v právnych oblastiach

 

Aktuálne znenie 01.01.1995

Časové verzie

Súvislosti

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva sa mení takto:

§ 8 znie:

㤠8

(1) Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva (§ 4 a 5), môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.

(2) Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.“.

 

Čl. IV

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 19/1975 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.

 

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Čl. VI

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku úplné znenie zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ako vyplýva z neskorších zákonov.

 

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.