Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON O UMELOM PRERUŠENÍ TEHOTNOSTI

(Čiastka 68 z 19. decembra 1957)

 

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

V záujme ďalšieho rozšírenia starostlivosti o zdravý vývoj rodiny, ohrozovanej škodami spôsobovanými pri umelom prerušení tehotnosti na zdraví a životoch žien zákrokmi nesvedomitých osôb a mimo zdravotníckych zariadení, upravuje tento zákon umelé prerušenie tehotnosti.

 

Podmienky umelého prerušenia tehotnosti

§ 2

(1) Tehotnosť možno umele prerušiť len so súhlasom tehotnej ženy a po predchádzajúcom povolení; ak je tehotná žena celkom pozbavená svojprávnosti alebo pre duševnú poruchu vôbec neschopná obstarávať svoje veci sama, možno jej súhlas nahradiť súhlasom jej zákonného zástupcu.

(2) Tehotnosť možno umele prerušiť len v lôžkovom zdravotníckom zariadení.

 

§ 3

(1) O povolení umelého prerušenia tehotnosti rozhoduje na žiadosť tehotnej ženy (jej zákonného zástupcu) komisia na to zriadená.

(2) Povolenie na umelé prerušenie tehotnosti možno udeliť len zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov osobitného zreteľa hodných.

 

 

Záverečné ustanovenia

§ 7

Ministerstvo zdravotníctva vydá po dohode s Ministerstvom spravodlivosti predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona, najmä o zdravotných a iných dôvodoch osobitného zreteľa hodných (§ 3 ods. 2), o organizácii komisií a konaní vykonávanom týmito komisiami (§ 3 ods. 1).

 

§ 8

(2) Trest právoplatne uložený pred účinnosťou tohto zákona za trestný čin usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák. sa nevykoná. Ak bol takýto trest uložený ako trest úhrnný alebo dodatkový, použije sa primerane ustanovenie § 392 trestného poriadku.

(3) Na páchateľku odsúdenú pred účinnosťou tohto zákona pre trestný čin usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák. sa dňom účinnosti tohto zákona hľadí, ako by nebola odsúdená.

 

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

 

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.