Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR.590

Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība
Izdoti saskaņā ar Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 5.panta otro daļu

(Rīgā 2003.gada 28.oktobrī (prot. Nr.56 9.§)

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sievietei tiek nodrošinātas izvēles iespējas labprātīgai grūtniecības pārtraukšanai ārstniecības iestādē, kā arī grūtniecības pārtraukšanai izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju un atsāpināšanas veida izvēles iespējas.

 

2. Grūtniecības pārtraukšanas medicīniskie un juridiskie nosacījumi attiecināmi uz šādu grūtniecības pārtraukšanu:

2.1. legāls aborts — grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās līdz grūtniecības 12.nedēļai (11 nedēļām 7 dienām) ārstniecības iestādē, kas izvērtēta ārstniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un atbilst obligātajām prasībām;

2.2. medicīnisks aborts — grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ līdz grūtniecības 24.nedēļai (23 nedēļām 7 dienām) vai, ja grūtniecība ir izvarošanas sekas, līdz grūtniecības 12.nedēļai (11 nedēļām 7 dienām) ārstniecības iestādē, kas izvērtēta ārstniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un atbilst obligātajām prasībām.
(Grozīts ar MK 23.10.2007. noteikumiem Nr.715)

 

II. Legāls aborts

 

3. Ja sieviete ambulatorā apmeklējuma laikā izteikusi vēlēšanos pārtraukt grūtniecību, ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts rīkojas šādi:

3.1. apstiprina progresējošu grūtniecību;

3.2. informē sievieti par grūtniecības pārtraukšanas būtību un ietekmi uz veselību;

3.3. aizpilda un izsniedz sievietei nosūtījumu uz laboratorisko izmeklēša­nu. Nosūtījumā norāda šādus izmeklējumus:

3.3.1. maksts mikrofloras iztriepe;

3.3.2. mikroprecipitācijas reakcija ar inaktivētu serumu (SED);

3.3.3. asins grupas un rēzus (Rh) faktora noteikšana;

3.3.4. citus izmeklējumus (ja nepieciešams).
(MK 10.01.2006. noteikumu Nr.29 redakcijā)

 

4. Pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu izvērtēšanas un medicīnisko kontrindikāciju izslēgšanas ārsts aizpilda un izsniedz sievietei nosūtījumu grūtniecības pārtraukšanai (turpmāk — nosūtījums).
(Grozīts ar MK 23.10.2007. noteikumiem Nr.715)

 

5. Ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts nosūtījumā un ambulatorā pacienta medicīniskajā kartē atzīmē nosūtījuma izsniegšanas gadu, mēnesi, datumu un stundu.
(Grozīts ar MK 23.10.2007. noteikumiem Nr.715)

 

6. Ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts grūtniecības pārtraukšanai nosūta sievieti uz:

6.1. stacionāru ārstniecības iestādi;

6.2. ambulatorās ārstniecības iestādes dienas stacionāru, izņemot šādus gadījumus:

6.2.1. ja tā ir pirmā grūtniecība;

6.2.2. ja sievietei ir 16 gadu vai mazāk;

6.2.3. ja sievietei ir ģenitālas vai ekstraģenitālas saslimšanas, kuras, pārtraucot grūtniecību, var radīt draudus sievietes dzīvībai;

6.2.4. ja grūtniecība ilgst vairāk par 8 nedēļām.

 

7. Ārstniecības iestādē grūtniecību pārtrauc, ja sieviete ir:

7.1. saņēmusi informāciju no ginekologa (dzemdību speciālista) par grūtniecības pārtraukšanas gaitu un iespējamiem sarežģījumiem;

7.2. izvēlējusies atsāpināšanas veidu un ir saņēmusi informāciju no ārsta anesteziologa par iespējamiem atsāpināšanas procedūras sarežģījumiem.

 

8. Līdz izrakstīšanai no ārstniecības iestādes pēc grūtniecības pārtraukšanas ginekologs (dzemdību speciālists) konsultē sievieti par ģimenes plānošanas jautājumiem un iesaka piemērotus kontracepcijas līdzekļus.

 

III. Medicīnisks aborts

 

9. Ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts, izvērtējot sievietes veselības stāvokli, grūtniecības norisi un augļa attīstību vai pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestādes izsniegtu izziņu par izvarošanu, rīkojas šādi:

9.1. organizē konsiliju:

9.1.1. ja sievietes saslimšanas dēļ iespējami vai radušies sarežģījumi grūtniecības gaitā;

9.1.2. ja grūtniecība ir izvarošanas sekas;

9.2. izsniedz nosūtījumu papildu izmeklēšanai pie ārsta (ģenētiķa), ja iespējami vai radušies augļa attīstības traucējumi.
(Grozīts ar MK 23.10.2007. noteikumiem Nr.715)

 

10. Ja sievietes saslimšanas dēļ iespējami vai radušies sarežģījumi grūtniecības gaitā, konsilijā piedalās:

10.1. ginekologs (dzemdību speciālists), ģimenes ārsts un attiecīgais speciālists — ambulatorā ārstniecības iestādē;

10.2. ginekologs (dzemdību speciālists), ginekoloģiskās nodaļas vadītājs un attiecīgais speciālists — stacionārā ārstniecības iestādē.

 

11. Ja grūtniecība ir izvarošanas sekas, konsilijā piedalās ginekologi (dzemdību speciālisti).

 

12. Ja sievietei iespējami vai radušies augļa attīstības traucējumi, konsiliju organizē ārsts (ģenētiķis). Šajā gadījumā konsilijā piedalās ārsts (ģenētiķis), ginekologs (dzemdību speciālists), kā arī ginekologs (dzemdību speciālists), kuram ir sertifikāts ultraskaņas izmeklēšanā dzemdniecībā un ginekoloģijā.
(MK 23.10.2007. noteikumu Nr.715 redakcijā)

 

13. Pamatojoties uz konsilija atzinumu, ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts informē sievieti par iespējamiem sarežģījumiem, ja grūtniecība tiks saglabāta, un izsniedz nosūtījumu uz grūtniecības pārtraukšanu stacionārā ārstniecības iestādē. Konsilija atzinumu pievieno medicīniskajai dokumentācijai.
(Grozīts ar MK 23.10.2007. noteikumiem Nr.715)

 

IV. Rakstiska apliecinājuma noformēšanas kārtība

 

14. Visos gadījumos, kad sieviete tiek informēta un/vai pieņem lēmumu par šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā un 13.punktā minētajiem jautājumiem, viņa aizpilda rakstisku apliecinājumu. Apliecinājumu pievieno medicīniskajai dokumentācijai. Ja persona ir jaunāka par 16 gadiem, minēto apliecinājumu aizpilda tās likumiskais pārstāvis.

 

15. Rakstiskajā apliecinājumā ir šāda informācija:

15.1. apliecinātāja personas dati;

15.2. apliecinājums, ka saņemta saprotama, pilnīga informācija un izdarīta izvēle par šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā un 13.punktā minētajiem jautājumiem;

15.3. rakstiskā apliecinājuma aizpildīšanas gads, mēnesis un datums.

 

Ministru prezidents E.Repše
Veselības ministre I.Circene

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 72

Par grūtniecības mākslīgās pārtraukšanas operācijas (aborta) izdarīšanu par maksu
Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Uzdot Veselības aizsardzības ministrijai izstrādāt un līdz 1991. gada 15. martam apstiprināt noteikumus legāla aborta izdarīšanai republikas veselības aizsardzības iestādēs un noteikt maksu par legāla aborta izdarīšanu, lietojot sāpju noņemšanas līdzekļus, kā arī noteikt medicīniskās indikācijas legāla aborta izdarīšanai bez maksas.

2. Noteikt, ka iemaksas par legāla aborta izdarīšanu veicamas tajā medicīnas iestādē, kurā paredzēts izdarīt legālo abortu, un iemaksātās summas izlietojamas kā speciālo līdzekļu ieņēmumi.

3. Maksa par legāla aborta izdarīšanu netiek ņemta, ja ir medicīniskās indikācijas šai operācijai vai notiek spontāns aborts.

4. Neizmaksāt pārejošas darbnespējas pabalstu sakarā ar legāla aborta izdarīšanu, izņemot šī lēmuma 3. punktā minētos gadījumus un gadījumus, kad darbnespēja sakarā ar šīs operācijas izdarīšanu ir ilgāka par trim dienām.

5. Atzīt par spēku zaudējušu:
5.1. Latvijas PSR Ministru Padomes 1961. gada 12. decembra lēmuma Nr. 791 «Par pabalstu izmaksas nokārtošanu pārejošas darbnespējas gadījumos un par slimības lapu izsniegšanu» 2. punktu;
5.2. ar Latvijas PSR Ministru Padomos un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1984. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 218 «Par valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem» apstiprināto Pamatnoteikumu nodrošināšanai ar valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem 16. punktu.

6. Šis lēmums stājas spēkā ar 1991. gada 20. martu.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs
I. GODMANIS

 

Latvijas Republikas valdības lietu ministra vietnieks
V. ZEIKATS

 

Rīgā 1991. gada 7. martā