Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON O UMELOM PRERUŠENÍ TEHOTNOSTI

 

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné:
Časové verzie:
2018
Najbližšia zmena:
68/1957 Zb.

Zákon
z 19. decembra 1957
o umelom prerušení tehotnosti

 

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

 

§ 1 Úvodné ustanovenie
V záujme ďalšieho rozšírenia starostlivosti o zdravý vývoj rodiny, ohrozovanej škodami spôsobovanými pri umelom prerušení tehotnosti na zdraví a životoch žien zákrokmi nesvedomitých osôb a mimo zdravotníckych zariadení, upravuje tento zákon umelé prerušenie tehotnosti.

 

Podmienky umelého prerušenia tehotnosti
§ 2
(1) Tehotnosť možno umele prerušiť len so súhlasom tehotnej ženy a po predchádzajúcom povolení; ak je tehotná žena celkom pozbavená svojprávnosti alebo pre duševnú poruchu vôbec neschopná obstarávať svoje veci sama, možno jej súhlas nahradiť súhlasom jej zákonného zástupcu.
(2) Tehotnosť možno umele prerušiť len v lôžkovom zdravotníckom zariadení.

 

§ 3
(1) O povolení umelého prerušenia tehotnosti rozhoduje na žiadosť tehotnej ženy (jej zákonného zástupcu) komisia na to zriadená.
(2) Povolenie na umelé prerušenie tehotnosti možno udeliť len zo zdravotných dôvodov alebo z iných dôvodov osobitného zreteľa hodných.

Protiprávne prerušenie tehotnosti

§ 4
(1) Kto tehotnej žene pomáha alebo ju zvedie na to, aby
a) svoju tehotnosť si sama umele prerušila,
b) niekoho požiadala alebo niekomu dovolila, aby jej tehotnosť bola umele prerušená inak než spôsobom prípustným podľa tohto zákona,
potresce sa pre trestný čin odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potresce, ak má čin uvedený v odseku 1 za následok ťažkú ujmu na zdraví tehotnej ženy alebo jej smrť.

 

§ 5
(1) Kto so súhlasom tehotnej ženy umele preruší jej tehotnosť inak než spôsobom prípustným podľa tohto zákona, potresce sa pre trestný čin odňatím slobody na jeden až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri až desať rokov sa páchateľ potresce,
a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 pre zárobok, alebo
b) ak má taký čin za následok ťažkú ujmu na zdraví tehotnej ženy alebo jej smrť.

 

§ 6 Beztrestnosť tehotnej ženy
Tehotná žena, ktorá si svoju tehotnosť sama umele preruší alebo niekoho o to požiada alebo mu to dovolí, nie je trestná.
Záverečné ustanovenia

 

§ 7
Ministerstvo zdravotníctva vydá po dohode s Ministerstvom spravodlivosti predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona, najmä o zdravotných a iných dôvodoch osobitného zreteľa hodných (§ 3 ods. 2), o organizácii komisií a konaní vykonávanom týmito komisiami (§ 3 ods. 1).

 

§ 8
(1) Zrušuje sa ustanovenie § 218 trestného zákona č. 86/1950 Zb.
(2) Trest právoplatne uložený pred účinnosťou tohto zákona za trestný čin usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák. sa nevykoná. Ak bol takýto trest uložený ako trest úhrnný alebo dodatkový, použije sa primerane ustanovenie § 392 trestného poriadku.
(3) Na páchateľku odsúdenú pred účinnosťou tohto zákona pre trestný čin usmrtenia ľudského plodu podľa § 218 ods. 1 tr. zák. sa dňom účinnosti tohto zákona hľadí, ako by nebola odsúdená.

 

§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zdravotníctva a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

 

Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Škoda v. r.

Trascina file per caricare