Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Riikliku pensionikindlustuse seadus

(terviktekst nov 2007)

Vastu võetud 5.12.2001. a seadusega (RT I 2001, 100, 648), jõustunud 1.01.2002.Muudetud järgmiste seadustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):5.06.2002 (RT I 2002, 53, 336) 1.07.20029.06.2002 (RT I 2002, 53, 338) 1.07.200219.06.2002 (RT I 2002, 61, 375) 1.08.200229.01.2003 (RT I 2003, 20, 116) 10.03.200312.06.2003 (RT I 2003, 48, 343) 1.07.200310.12.2003 (RT I 2003, 82, 549) 1.01.200417.12.2003 (RT I 2003. 88, 589) 1.01.200418.03.2004 (RT I 2004, 16, 120) 1.04.20048.12.2004 (RT I 2004, 89, 604) 1.04.200515.12.2004 (RT I 2004, 89, 608) 7.01.200515.06.2005 (RT I 2005, 37, 283) 1.07.200515.06.2005 (RT I 2005, 39, 308) 1.01.200617.05.2006 (RT I 2006, 26, 191) 1.08.200610.05.2006 (RT I 2006, 26, 193) 1.01.200718.10.2006 (RT I 2006, 49, 370) 20.11.2006, osaliselt 1.01.200715.02.2007 (RT I 2007, 24, 127) 1.01.200830.05.2007 (RT I 2007, 40, 286) 23.06.200724.10.2007 (RT I 2007, 59, 381) 26.11.200714.11.2007 (RT I 2007, 62, 395) 1.01.2008

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1)       Käesolev seadus sätestab riikliku pensioni mõiste, liigid, ulatuse, saamise tingimused ja korra, riikliku pensionikindlustuse korralduse, registri pidamise ning vahendite arvestamise alused.

(2)       Käesolevas seaduses reguleeritud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

[RT I 2002, 61, 375 – jõust. 1.08.2002]

§ 2. Riikliku pensioni mõiste

Käesoleva seaduse alusel makstav riiklik pension on solidaarsuspõhimõttele tuginev igakuine rahaline sotsiaalkindlustushüvitis vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral, mida makstakse riigieelarves riikliku pensionikindlustuse kuludeks määratud vahenditest.

§ 3. Pensionikindlustatu

Pensionikindlustatu on isik:

1)         kes vastavalt sotsiaalmaksuseadusele on maksnud või kelle eest on kohustus maksta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;

2)         kellel vastavalt käesolevale seadusele tekib muudel alustel õigus riiklikule pensionile.

§ 4. Õigus saada riiklikku pensioni

(1)       Käesolevas seaduses sätestatud tingimustel määratakse riiklik pension ja seda makstakse:

1)         Eesti alalisele elanikule;

2)         tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele.

(11)      Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul, kelle elukoht on mitmes riigis, on õigus riiklikule pensionile, kui ta on resident tulumaksuseaduse § 6 lõike 1 tähenduses või kui ta elab Eestis püsivalt välismaalaste seaduse § 42 tähenduses.

(2)       Käesoleva seaduse alusel määratakse riiklik pension juhul, kui isik ei saa riiklikku pensioni Eesti teiste seaduste alusel.

(3)       Kui Eesti Vabariigi poolt sõlmitud välisleping sisaldab pensioni määramiseks või maksmiseks teistsuguseid sätteid kui käesolev seadus, kohaldatakse välislepingut.

[RT I 2006, 49, 370 – jõust. 20.11.2006]

§ 5. Riikliku pensioni liigid

Käesolev seadus sätestab järgmised riikliku pensioni liigid:

1)         vanaduspension;

2)         töövõimetuspension;

3)         toitjakaotuspension;

4)         rahvapension.

§ 6. Õigus valida pensioniliik

Isikule, kellel on õigus mitmele riiklikule pensionile, määratakse üks riiklik pension tema valikul, välja arvatud käesoleva seaduse § 41 lõikes 4 sätestatud juhul.

[...]

8. peatükk

PENSIONISTAAZH

[...]

§ 28. Pensioniõigusliku staa�i hulka arvatava tegevuse aeg

(1)       Pensioniõigusliku staa�i hulka arvatakse tegevuse aeg, kui tööandja oli kohustatud maksma sotsiaalmaksu.

(2)       Pensioniõigusliku staa�i hulka arvatakse samuti:

1)         loomeliitude ja kutseühingute liikmete tegevuse aeg alates loometegevuse algusest. 1991. aasta 1. jaanuarist arvatakse nimetatud isikute loometegevuse aeg staa�i hulka juhul, kui maksti sotsiaalmaksu;

2)         teenistusaeg Eesti kaitseväes ning kooskõlas kaitseväeteenistuse seadusega selle teenistusega võrdsustatud teenistusaeg, samuti teenistusaeg Siseministeeriumi süsteemis;

3)         kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg, kui isik suunati teenistusse Eestist;

4)         õpiaeg kutseõppeasutuse päevases õppevormis või ülikooli või rakenduskõrgkooli statsionaarses õppevormis või nendega võrdsustatud õppevormides;

5)         Eesti Vabariigi diplomaadi abikaasal välisesinduses oleku aeg;

6)         Eesti Vabariigi presidendi mittetöötaval abikaasal presidendi ametivolituste aeg;

7)         I grupi invaliidi, lapsinvaliidi, alla 18-aastase lapseeast invaliidi eest hoolitsemise aeg ning emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või lapse tegelikul hooldajal väikelapse eest hoolitsemise aeg kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;

8)         riigi tööhõivetalituses töötu abiraha saamise või tööhõivetalituse vahendusel tööturukoolituses osalemise aeg;

9)         töötamise aeg kirikus (koguduses) või muus registreeritud usuorganisatsioonis. 1991. aasta 1. jaanuarist arvatakse nimetatud töötamise aeg staa�i hulka juhul, kui maksti sotsiaalmaksu;

10)       töötamise aeg talus enne talu likvideerimist, kolhoosi, sovhoosi või mujale tööle asumist, kui isik oli vähemalt 14 aastat vana;

11)       töötamise aeg talus, kui kooskõlas Eesti NSV taluseadusega oli talu maksude maksmisest vabastatud;

12)       ühel vanematest või võõrasvanemal või eestkostjal või peres hooldajal kaks aastat iga lapse kohta, keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat;

13)       [kehtetu – RT I 2003, 88, 589 – jõust. 1.01.2004]

14)       töötamise aeg füüsilisest isikust ettevõtjana, kui maksti sotsiaalmaksu;

15)       aeg, mil töötaja või käesoleva paragrahvi punktis 14 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja oli ajutiselt töövõimetu.

(3)       Sooduskorras arvatakse Eestis omandatud pensioniõigusliku staa�i hulka:

1)–3) [kehtetud – RT I 2003, 88, 589 – jõust. 1.01.2004]

4)         pidalitõbilas või katkutõrjeasutuses töötamise aeg kahekordselt;

5)         1944. aasta oktoobris või novembris Saaremaalt Sõrve poolsaarelt Saksamaale sunniviisiliselt ümberasustatud isiku puhul aeg alates ümberasustamisest kuni Eestisse elama asumiseni, kuid mitte kauem kui 1946. aasta 31. detsembrini, kolmekordselt.

(4)       Pensioniõigusliku staa�i hulka arvatakse käesolevas paragrahvis sätestatud tegevuse aeg endise NSV Liidu territooriumil kuni 1991. aasta 1. jaanuarini juhul, kui isikul on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaa�i.

[RT I 2006, 49, 370 – jõust. 1.01.2007]

[...]

14. peatükk

LÕPPSÄTTED

§-d 62–67 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

[...]

§ 68. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare

State Pension Insurance Act

(Consolidated Text Nov 2007)

Passed 5 December 2001 (RT1 I 2001, 100, 648),entered into force 1 January 2002,amended by the following Acts:28.11.07 entered into force 01.01.2008 - RT I 2007, 62, 39524.10.07 entered into force 26.11.07 - RT I 2007, 59, 38130.05.2007 entered into force 23.06.2007 - RT I 2007, 40, 286;18.10.2006 entered into force 20.11.2006, partially 01.01.2007 - RT I 2006, 49, 370;10.05.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 26, 193;17.05.2005 entered into force 01.08.2006 - RT I 2006, 26, 191;15.06.2005 entered into force 01.01.2006 - RT I 2005, 39, 308;15.06.2005 entered into force 01.07.2005 - RT I 2005, 37, 283;15.12.2004 entered into force 07.01.2005 - RT I 2004, 89, 608;08.12.2004 entered into force 01.04.2005 - RT I 2004, 89, 604;18.03.2004 entered into force 01.04.2004 - RT I 2004, 16, 120;17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 589;10.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 82, 549;12.06.2003 entered into force 01.07.2003 - RT I 2003, 48, 343;29.01.2003 entered into force 10.03.2003 - RT I 2003, 20, 116;19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375;19.06.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 53, 338;05.06.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336.

Chapter 1

General Provisions

§ 1. Scope of application of Act

(1)       This Act provides the definition, types and extent of state pensions, and the conditions and procedure for the grant of state pensions, the organisation of state pension insurance, the bases for maintenance of the state pension insurance register and calculation of funds for state pension insurance.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

(2)       The Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) applies to administrative proceedings regulated by this Act, unless otherwise provided for in this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Definition of state pension

A state pension payable on the basis of this Act is a monthly financial social insurance benefit in the case of old age, incapacity for work or loss of a provider which is based on the principle of solidarity and which is paid from the funds allocated for the expenditure of state pension insurance in the state budget.

§ 3. Insured persons

Insured persons are:

1)         persons who pursuant to the Social Tax Act (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587; 591) pay the pension insurance part of social tax or for whom the pension insurance part of social tax must be paid;

2)         persons for whom the right to receive a state pension arises on other bases pursuant to this Act.

§ 4. Right to receive state pension

(1)       Under the conditions provided for in this Act, state pensions shall be granted and paid to:

1)         permanent residents of Estonia;

2)         aliens residing in Estonia on the basis of temporary residence permits or temporary right of residence.

(17.05.2005 entered into force 01.08.2006 - RT I 2006, 26, 191)

(11)      A person specified in subsection (1) of this section whose residence is in several states has the right to receive state pension if he or she is a resident within the meaning of subsection 6 (1) of the Income Tax Act or if he or she resides permanently in Estonia within the meaning of § 42 of the Aliens Act.

(18.10.2006 entered into force 20.11.2006 - RT I 2006, 49, 370)

(2)       A state pension shall be granted pursuant to this Act unless a person receives a state pension pursuant to other Estonian Acts.

(3)       If an international agreement entered into by the Republic of Estonia contains provisions which differ from the provisions of this Act for the grant or payment of pensions, the international agreement applies.

§ 5. Types of state pension

This Act provides for the following state pensions:

1)         old-age pension;

2)         pension for incapacity for work;

3)         survivor’s pension;

4)         national pension.

§ 6. Right to choose type of pension

Persons who have the right to receive several state pensions shall be granted one state pension of their choice, except in the case provided for in subsection 41 (4) of this Act.

[...]

Chapter 8

Pension Qualifying Period

[...]

§ 28. Time included in years of pensionable service

(1)       Time during which the employer of a person is required to pay social tax for the person shall be included in the years of pensionable service of the person.

(2)       Years of pensionable service shall also include:

1)         time during which a person is a member of an artistic association or trade association as of the time the person begins engaging in creative activity. As of 1 January 1991, the time during which a person was or is engaged in creative activity shall be included in their length of service if social tax was or is paid;

2)         the period of service of a person in the Defence Forces of Estonia or any period of service deemed to be equal thereto in accordance with the Defence Forces Service Act (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195; 2004, 2, 7), and any period of service in the employment of the Ministry of Internal Affairs;

3)         time during which a person is in compulsory military service or compulsory alternative service if the person is referred to service from Estonia;

4)         time during which a person is enrolled in daytime study at a vocational educational institution, in full-time study at a university or institution of applied higher education, or in a form of study deemed to be equal thereto;

5)         the period of assignment abroad of a non-working accompanying spouse of an official employed in a foreign mission of the Republic of Estonia;

(10.05.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 26, 193)

6)         term of office of the President of the Republic of Estonia for the non-working spouse of the President;

7)         time during which a person cares for a Category I disabled person, for a disabled child or for a person under 18 years of age who is disabled since childhood, and the time during which a mother, father, step-parent, guardian or actual caregiver of the child cares for a child under 3 years of age until the child attains 3 years of age;

8)         time during which a person receives unemployment benefit from a state employment office or participates in employment training organised by an employment office;

9)         time during which a person works in a church (congregation) or other registered religious organisation. As of 1 January 1991, such time shall be included in the length of service if social tax was or is paid for the period;

10)       time during which a person worked on a farm before its liquidation or before commencing work on a collective farm, state farm or elsewhere, if the person at that time was at least 14 years of age;

11)       time during which a person worked on a farm, if the farm was exempt from taxes in accordance with the Estonian SSR Farm Act (ENSV Teataja2 1989, 39, 611; RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 30, 465; 66, 1159);

12)       two years for one parent or a step-parent or guardian or caregiver in a family per every child whom he or she has raised for at least eight years;

13)       (Repealed - 17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 589)

14)       time during which a person works as a sole proprietor if social tax was or is paid;

15)       time during which an employee or sole proprietor specified in clause 14) of this section is temporarily incapacitated for work.

(3)       The following shall be included in the years of pensionable service earned in Estonia under favourable conditions:

1)         (Repealed - 17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 589)

2)         (Repealed - 17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 589)

3)         (Repealed - 17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 589)

4)         the duration of employment in a leper house or institution for plague control, multiplied by two;

5)         in the case of a person who was subject to forced displacement from Sõrve peninsula in Saaremaa to Germany in October or November 1944, the time from displacement until settling in Estonia, but not longer than until 31 December 1946, multiplied by three.

(4)       The time of activities provided for in this section which took place in the territory of the former Union of Soviet Socialist Republics up to 1 January 1991 shall be included in the years of pensionable service if the pension qualifying period of the person earned in Estonia is at least fifteen years.

[...]

Chapter 14

Final Provisions

[...]

§ 67. Repeal of legislation

The State Pension Insurance Act (RT I 1998, 64/65, 1009; 2001, 9, 42) is repealed.

§ 68. Entry into force of Act

This Act enters into force on 1 January 2002.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

2 ENSV Teataja = ESSR Gazette

 

 

 

 

 

 

©FB

Trascina file per caricare