Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea nr. 261/2008 privind modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

(nr. 261/2008, M.Of. al României, În vigoare de la 13 noiembrie 2008)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. -

Articolul 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (31) și (32) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (31) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosință sau în înzestrare terenuri cu destinație forestieră, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din țară cu întinderi de păduri și alte terenuri, publicată în Monitorul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificată prin Decretul-Lege nr. 47/1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 30 martie 1938, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc în proprietate respectivele suprafețe.

(32) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (31), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiași cult în județul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparținut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foștilor proprietari, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, cu modificările și completările ulterioare."

2. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

" (33) În situația în care suprafețele avute în înzestrare sau în folosință au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (31) le vor fi oferite suprafețe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării, la cerere, a acestor suprafețe, după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat."

 

Art. II. -

(1) Unitățile de cult prevăzute la alin. (31) al art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor depune cereri de atribuire în proprietate, însoțite de actele doveditoare, comisiilor județene de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR    

BOGDAN OLTEANU         

 

PREȘEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

București, 4 noiembrie 2008.

Legge n. 261/2008 riguardante la modifica e il completamento dell'art. 29 della legge n. 1/2000 per il ristabilimento del diritto di proprietà sui terreni agricoli e forestali, richiesto secondo le disposizioni della legge sul fondo nazionale n. 18/1991 e legge n. 169/1997

(N. 261/2008, Gazzetta ufficiale di Romania, in vigore dal 13 novembre 2008)

 

Il parlamento rumeno adotta questa legge.

 

Articolo I -

Articolo 29 della legge n. 1/2000 per il ripristino del diritto di proprietà sulle terre agricole e forestali, richiesto secondo le disposizioni della legge n. 18/1991 e legge n. 169/1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 8 del 12 gennaio 2000, come modificato e integrato, è modificato e completato come segue:

1. I paragrafi (31 ) e (32 ) sono modificati e hanno il seguente contenuto:

" (31 ) Le strutture di culto fornite nel par. (2) che hanno utilizzato o fornito terreni a scopo forestale, secondo le disposizioni della legge n. 61/1937 per la dotazione di alcuni monasteri ortodossi del paese con foreste e altre terre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 66 del 20 marzo 1937, come modificato dal decreto-legge n. 47/1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1938, con successive modifiche e integrazioni, acquisiscono le rispettive superfici.

(32 ) Le terre forestali della categoria di cui al par. (3 1 ), che erano l'oggetto di stabilire o ristabilire il diritto di proprietà a favore della rispettiva struttura di culto o altre strutture dello stesso culto in quella contea. Il ripristino del diritto di proprietà sulle terre forestali appartenenti all'Accademia rumena avviene mediante la fusione di terreni da parte della Direzione nazionale forestale - Romsilva, su richiesta dell'Accademia rumena, se i vecchi siti dei precedenti proprietari non sono interessati e in conformità con le disposizioni della legge n. 752/2001 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia rumena, come modificato e integrato. "

2. Dopo il paragrafo (32 ), inserire un nuovo paragrafo, paragrafo (3 3 ), con la seguente dicitura:

" (33 ) Nel caso in cui le aree in possesso o in uso fossero legalmente assegnate alla proprietà ad altre persone fisiche o giuridiche, le strutture di culto previste al par. (3 1 ) saranno fornite aree forestali su altri siti, con la possibilità di combinare queste aree su richiesta dopo che il processo di ripristino della proprietà è stato completato. "

 

Art. II. -

(1) Le unità di culto fornite nel paragrafo (3 1 ) di art. 29 della legge n. 1/2000 , con le successive modifiche e integrazioni, presenterà le domande di proprietà, accompagnate dai documenti giustificativi, alle commissioni di contea per l'applicazione delle leggi del fondo fondiario, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Le disposizioni del regolamento sulla procedura di costituzione, i poteri e il funzionamento delle commissioni per stabilire il diritto di proprietà privata sulla terra, il modello e il modo di attribuire i titoli di proprietà, nonché il possesso dei proprietari, approvato dalla Decisione del Governo n. 890/2005 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 732 dell'11 agosto 2005, come successivamente modificato e integrato, deve essere modificato di conseguenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Questa legge è stata adottata dal Parlamento della Romania, in conformità con le disposizioni dell'art. 75 e art. 76 par. (1) della Costituzione rumena, ripubblicato.

                       

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI         

BOGDAN OLTEANU

 

PRESIDENTE DEL SENATO,

DORU IOAN TĂRCILA

 

Bucarest, 4 novembre 2008.