Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege   nr. 113 din  2 martie 1944, pentru completarea si modificarea Legii nr. 851 din 1942, pentru modificarea legilor relative la inzestrarea cu paduri a mitropoliilor, episcopiilor si manastirilor ortodoxe din Romania

(Legii nr. 851 din 1942, Monitorul Oficial  nr. 51 din  1 martie 1944)

 

Art. 1

Articolele: 2, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23 si 28 din Legea nr. 851 din 23 noiembrie 1942, pentru modificarea legilor relative la inzestrarea cu paduri a mitropoliilor, episcopiilor, precum si manastirilor ortodoxe din Romania, se modifica precum urmeaza:

Art. 2

Suprafata de paduri atribuite manastirilor ortodoxe inzestrate este de cel mult 21.500 ha. Ele sunt trecute in tabloul anexa, care face parte integranta din legea de fata.

Suprafetele celorlalte terenuri (agricole, fanete, balti etc.), sunt in total pana la 500 ha, iar repartizarea lor catre manastiri se va face de catre Ministerul Agriculturii si Domeniilor, in limita disponibilitatii Statului, potrivit avizului Eforiei manastirilor inzestrate.

Art. 11

Destinatia veniturilor, indrumarea si intregul plan de activitate al manastirilor, potrivit art. 3, supravegherea si controlul asupra administrarii si folosirii acestor venituri de catre manastirile inzestrate, vor fi facute de Eforia manastirilor inzestrate, care se compune din: Patriarhul Romaniei, ministrul culturii nationale si al cultelor si ministrul agriculturii si domeniilor, sau delegatii lor.

Presedintele Eforiei manastirilor inzestrate este Patriarhul.

In caz de lipsa, Patriarhul va putea fi reprezentat in Eforie printr-un delegat al sau, care trebuie sa fie cel putin arhiereu.

In caz de lipsa, cei 2 ministri vor putea fi reprezentati prin subsecretarii de Stat sau secretarii generali ai ministerelor respective, delegati in acest scop de ministri.

Eforia poate lucra valabil cu majoritatea membrilor, iar hotaririle pot fi luate cu cel putin doua glasuri.
In lipsa Patriarhului, presedintia o va avea ministrul culturii nationale si al cultelor.

In lipsa Patriarhului sau a delegatului sau, Eforia manastirilor va putea lucra prin cei doi ministri sau delegatii lor, si lua hotarari valabile.

Sediul Eforiei manastirilor inzestrate va fi la Ministerul Culturii Nationale si al Cultelor.

Cancelaria Eforiei va fi incadrata cu functionari din Ministerul Culturii Nationale si al Cultelor, detasati in acest scop de ministru.

Eforia va avea un referent care va fi delegat de Ministerul Culturii Nationale si al Cultelor, cu avizul Patriarhului, dintre directorii sau inspectorii generali pentru Culte.

Eforia va putea acorda referentului o indemnizatie de munca si merite exceptionale, potrivit normelor dupa care se acorda functionarilor publici din situatiuni asemanatoare si se va plati din sumele provenite prin incasarea cotei de 1,5 la suta, prevazuta la art. 23.

Pentru executarea delegatiunilor date, referentul va mai primi plata cheltuielilor de transport si diurna legala, tot din cota de 1,5 la suta, mentionata mai sus.

Seful cancelariei Eforiei este referentul.

Art. 12

Atributiunile Eforiei manastirilor inzestrate, in ce priveste administrarea veniturilor provenite din bunurile atribuite manastirilor, se exercita prin organele Ministerului Culturii Nationale si al Cultelor, iar cele referitoare la administrarea padurilor si altor terenuri, prin organele Ministerului Agriculturii si Domeniilor.

Lucrarile de natura juridica, in legatura cu administrarea si exploatarea bunurilor cu care sunt inzestrate manastirile, se vor supune spre avizare Contenciosului Ministerului Agriculturii si Domeniilor, iar cele referitoare la administrarea veniturilor din aceste bunuri, Contenciosului Ministerului Culturii Nationale si al Cultelor.

Chiriarchii eparhiilor vor face propuneri Eforiei, prin Ministerul Culturii Nationale si al Cultelor, in ce priveste manastirile inzestrate din eparhiile respective, asupra planului de activitate pentru realizarea scopurilor prevazute de art. 3.

Toate lucrarile privitoare la constituirea*), repararea, restaurarea si conservarea bisericilor si imobilelor apartinand manastirilor inzestrate, care sunt monumente istorice, se vor executa sub conducerea si supravegherea Comisiunii Monumentelor Istorice, iar acelea apartinand manastirilor inzestrate, care nu sunt monumente istorice, se vor executa sub conducerea si supravegherea Serviciului tehnic al judetului respectiv in cazul cand Eparhia de care tine manastirea respectiva nu are un serviciu tehnic organizat condus de un inginer sau arhitect. Proiectele si devizele referitoare la executarea acestor lucrari se vor supune aprobarii Eforiei manastirilor inzestrate.
Licitatiile cu privire la executarea acestor lucrari, se vor tine la prefectura judetului de catre Comisiunea de licitatie, completata cu un delegat al Consiliului economic al manastirii.
Rezultatul licitatiei se aproba de Eforie.

------------
*) Rectificat in Monitorul Oficial nr. 69 din 23 martie 1944.

Art. 16

Repartizarea acestor venituri se va face de Eforie catre manastiri, pentru satisfacerea nevoilor fiecareia, conform art. 3, proportional cu suprafetele paduroase din care sunt constituite padurile comasate si in raport cu veniturile rezultate din exploatarea bunurilor necomasate ale fiecarei manastiri.
Eforia manastirilor inzestrate va putea destina din venitul net al bunurilor cu care au fost inzestrate manastirile ortodoxe din tara, o cota de cel mult 5 la suta pentru ajutorarea monahilor trimisi la studii in tara sau strainatate.

Propunerile referitoare la ajutorarea monahilor se vor face de catre chiriarhi si se vor aproba de Eforie.
Pentru ajutorarea manastirilor inzestrate se creeaza un fond denumit "Fondul de rezerva al manastirilor inzestrate", care va fi alimentat din:

  1. a) 10 la suta din venitul net al bunurilor cu care au fost inzestrate manastirile, socotit de la 1 aprilie 1943;
    b) Sumele realizate din venitul net al bunurilor cu care au fost inzestrate manastirile si neridicate de acestea timp de doi ani de la aprobarea bugetului de folosirea veniturilor, sau pentru manastirile care eventual n-au intocmit aceste bugete de la data realizarii veniturilor.
    Acest fond va fi atribuit manastirilor inzestrate de catre Eforie, in caz de nevoi urgente, fie sub forma de ajutor, fie sub forma de imprumut, pentru realizarea scopurilor prevazute la art. 3.

Art. 17

Administrarea bunurilor manastirilor inzestrate, din cuprinsul unei eparhii, se poate face si de catre Consiliul eparhial, la cererea manastirilor din cuprinsul eparhiei respective, conform normelor urmatoare si dispozitiunilor art. 18 - 22 inclusiv.

Cererea manastirilor pentru administrarea de catre Consiliul eparhial al bunurilor cu care au fost inzestrate, se va inainta pentru aprobare Eforiei manastirilor inzestrate.
In cazul cand, in cuprinsul unei eparhii sunt comasate padurile apartinand la doua sau mai multe manastiri, cererea de administrarea padurilor de catre Consiliul eparhial, va trebui facuta de toate manastirile cointeresate in comasare.

Exploatarea padurilor se va face pe baza de amenajamente, intocmite de catre Casa Padurilor Statului, care va delimita si preda manastirilor parchetele care reprezinta posibilitatea anuala stabilita prin amenajament.

Exploatarea parchetelor anuale se poate face, fie in regie, prin C.A.P.S., fie in antrepriza, dupa hotarirea Consiliului eparhial.

Art. 20

Paza si supravegherea padurilor, precum si controlul administratiei si exploatarilor, se va face prin personalul Casei Padurilor Statului.

Cheltuielile de administrare si paza, cele de exploatare, amenajare si regenerarea padurilor, precum si impozitele catre Stat, comuna si judet, privesc pe manastiri.

Art. 21

Din sumele rezultate prin valorificarea produselor bunurilor apartinand fiecarei manastiri inzestrate, Consiliul eparhial va achita impozitele, cheltuielile facute de Casa Padurilor cu administrarea, paza, exploatarea, amenajarea si regenerarea padurilor, iar Eforiei manastirilor inzestrare cota de maximum 1,5 la suta, prevazuta de art. 23.

Restul sumelor constituie venitul net al bunurilor, si se va elibera manastirilor respective, dupa aprobarea bugetelor conform art. 23, si se va intrebuinta de catre manastiri, potrivit dispozitiunilor de la art. 3 si 11, pe masura nevoilor, dupa scaderea cotei de 10 la suta pentru fondul de rezerva, conform art. 16.

Art. 23

Veniturile padurilor si altor terenuri, cu care s-au inzestrat manastirile, repartizate, conform art. 15, 16 si 21, precum si cheltuielile referitoare la folosirea acestor venituri, conform art. 3, se vor trece sub capitol special, in bugetul general al manastirii respective.

Acest buget se intocmeste de catre Consiliul economic al fiecarei manastiri, in limita sumelor disponibile, comunicate dupa caz, de catre Eforia manastirilor, sau de catre Consiliul eparhial, dupa cum se administreaza bunurile, conform art. 13 sau 17.

Cel mai tarziu pana la 1 martie al fiecarui an financiar, bugetul general al fiecarei manastiri inzestrate cu paduri sau alte terenuri, va fi supus avizarii Consiliului eparhial de care apartine manastirea respectiva, iar acesta*), il va inainta Ministerului Culturii Nationale si al Cultelor, care impreuna cu avizul sau il va supune aprobarii Eforiei manastirilor inzestrate.

Eforia va putea introduce orice modificari in bugetele manastirilor inzestrate, care vor fi obligatorii pentru acestea.

Din venitul brut provenit prin valorificarea bunurilor atribuite manastirilor, se va percepe de catre Eforia manastirilor inzestrate o cota de maximum 1,5 la suta pentru acoperirea cheltuielilor de administratie, ce se va fixa anual de Eforie.

Eforia dispune cu titlu definitiv asupra intrebuintarii acestei cote.

------------
*) Rectificat in Monitorul Oficial nr. 69 din 22 martie 1944.

Art. 28

Manastirea Neamtu-Secu nu intra in categoria manastirilor inzestrate. Bunurile acesteia se vor administra conform prevederilor legii sale speciale, publicata in Monitorul Oficial nr. 80 din 4 aprilie 1935, si a regulamentului ei de aplicare, publicat in Monitorul Oficial nr. 175 din 2 august 1935.
Personalul tehnic silvic superior, mediu si inferior, cum si cel agronomic permanent, necesar administrarii, exploatarii si pazei padurilor si celorlalte terenuri ale acestei manastiri, prevazut in bugetul ei, cum si cele necesare exploatarii fabricii de cherestea, proprietatea manastirii, va indeplini aceleasi conditiuni de admitere ca si personalul din serviciul Statului, aplicandu-li-se dispozitiunile din Codul functionarilor publici si din legile speciale in vigoare.
Angajarea se va face de catre Comitetul de administrare al manastirii, cu aprobarea Eforiei.
Personalul silvic inferior, mediu si superior, se va angaja numai dupa prealabila recunoastere a Ministerului Agriculturii si Domeniilor, prevazuta de art. 55 din codul silvic.
Abaterile disciplinare ale functionarilor se vor sanctiona de Eforia manastirii Neamtu-Secu, astfel: personalul silvic si agronomic, in baza avizului Directiei silvice sau Directiei personalului din Ministerul Agriculturii si Domeniilor, dupa caz, iar personalul administrativ permanent, prevazut in bugetul manastirii, in baza avizului Directiei personalului din Ministerul Culturii Nationale si al Cultelor, la sesizarea Comitetului de administrarea averii manastiresti.

Monahii pot fi numiti in functiunile administrative al manastirii, prin derogare de la prevederile Codului functionarilor publici, in privinta conditiunilor de studii, a stabilitatii, avansarii si sanctiunilor disciplinare.

Numirea si sanctionarea acestora se va face potrivit regulilor lor manastiresti (canoane).
Comitetul de administratie a averii manastirii Neamtu-Secu, este obligat a varsa lunar Casei generale de pensiuni, retinerile legale pentru pensia functionarilor sai.

 

Art. 2

Aprobarile date pana la promulgarea prezentei legi pentru administrarea de catre Consiliul eparhial a padurilor cu care au fost inzestrate manastirile din cuprinsul Eparhiei respective, se ratifica.

Tablou de manastirile inzestrate si suprafata de padure atribuita fiecaruia:

 

I. Eparhia Arhiepiscopiei Bucurestilor
1. Manastirea Antim Ivireanul, Bucuresti ....................... 600.00 ha
2. Manastirea Surorile de Caritate, Bucuresti .................. 600.00 ha
3. Manastirea Caldarusani, jud. Ilfov .......................... 600.00 ha
4. Manastirea Cernica, jud. Ilfov .............................. 600.00 ha
5. Manastirea Tiganesti, jud. Ilfov ............................ 378.00 ha
6. Manastirea Pasarea, jud. Ilfov .............................. 348.00 ha
7. Manastirea Snagov, jud. Ilfov ............................... 300.00 ha
8. Manastirea Sinaia, jud. Prahova ............................. 300.00 ha
9. Manastirea Negru Voda, Campulung-Muscel ..................... 250.00 ha
10. Manastirea Cheia, jud. Prahova ............................. 220.00 ha
11. Manastirea Zamfira, jud. Prahova ........................... 215.00 ha
12. Manastirea Viforata, jud. Dambovita ........................ 200.00 ha
13. Manastirea Ghighiu, jud. Prahova ........................... 150.00 ha
14. Manastirea Suzana, jud. Prahova ............................ 100.00 ha
15. Schitul Techirghiol al Patriarhiei, jud. Constanta ......... 100.00 ha
16. Manastirea Namaesti, jud. Muscel ........................... 100.00 ha
17. Manastirea Predeal, jud. Prahova ........................... 100.00 ha
18. Manastirea Samurcasesti (Ciorogarla), judetul Ilfov ........ 100.00 ha
19. Schitul Pestera Ialomicioarei, jud. Dambovita ..............  30.00 ha
Total ................................................... 5.291.000 ha

 

II. Eparhia Episcopiei Buzaului
20. Manastirea Ciolanul, jud. Buzau ............................ 201.36 ha
21. Manastirea Ratesti, jud. Buzau ............................. 100.00 ha
22. Manastirea Barbu, jud. Buzau ............................... 100.00 ha
23. Manastirea Varzaresti, jud. R.-Sarat .......................  66.46 ha
24. Manastirea Cotesti, jud. R.-Sarat ..........................  66.54 ha
25. Manastirea Dalhauti, jud. R.-Sarat .........................  50.00 ha
26. Manastirea Rogozi, jud. R.-Sarat ...........................  40.00 ha
Total ...................................................... 626.36 ha

 

III. Eparhia Episcopiei Constanta
27. Manastirea Gherontie Episcopul, judetul Ialomita ........... 100.00 ha
28. Manastirea Sf. Elena de la Mare, jud. Constanta ............  50.00 ha
29. Manastirea Sf. Cruce de Leac, jud. Constanta ...............  50.00 ha
Total ...................................................... 200.00 ha

 

IV. Eparhia Arhiepiscopiei Iasilor
30. Manastirea Agapia, jud. Neamt .............................. 600.00 ha
31. Manastirea Varatec, jud. Neamt ............................. 600.00 ha
32. Manastirea Pangarati, jud. Neamt ........................... 500.00 ha
33. Manastirea Bistrita, jud. Neamt ............................ 400.00 ha
34. Manastirea Cetatuia, jud. Iasi ............................. 300.00 ha
35. Manastirea Frumoasa, jud. Neamt ............................ 300.00 ha
36. Manastirea Agafton, jud. Botosani .......................... 267.00 ha
37. Manastirea Horaita, jud. Neamt ............................. 200.00 ha
38. Manastirea Slatina, jud. Baia .............................. 200.00 ha
39. Manastirea Rasca, jud. Baia ................................ 158.00 ha
40. Manastirea Verona, jud. Botosani ........................... 150.00 ha
41. Manastirea Durau, jud. Neamt ............................... 100.00 ha
42. Manastirea Gorovei, jud. Dorohoi ........................... 100.00 ha
43. Schitul Hadambu, jud. Iasi ................................. 100.00 ha
44. Manastirea Boureni, jud. Baia ..............................  50.00 ha
Total .................................................... 4.025.00 ha

 

V. Eparhia Episcopiei Romanului
45. Manastirea Bogdana, jud. Bacau ............................. 150.00 ha
46. Manastirea Giurgeni, jud. Roman ............................  50.00 ha
47. Manastirea Buciumeni, jud. Tecuci ..........................  50.00 ha
48. Manastirea Sihastru, jud. Tecuci ...........................  50.00 ha
49. Manastirea Trotuanu, jud. Putna ............................  50.00 ha
50. Manastirea Sf. Ioan Panciu, jud. Putna .....................  50.00 ha
Total ...................................................... 400.00 ha

 

VI. Eparhia Episcopiei Husilor
51. Manastirea Adam, jud. Tutova ............................... 350.00 ha
52. Manastirea Dobrovat, jud. Vaslui ........................... 150.00 ha
53. Manastirea Malinesti, jud. Vaslui ..........................  50.00 ha
54. Manastirea Bujorani, jud. Tutova ...........................  43.25 ha
55. Manastirea Rafaila, jud. Vaslui ............................  40.00 ha
Total ...................................................... 533.25 ha

 

VII. Eparhia Episcopiei Dunarii de Jos
56. Manastirea Celic-Dere, jud. Tulcea ......................... 600.00 ha
57. Manastirea Cocos, jud. Tulcea .............................. 400.00 ha
58. Manastirea Saon, jud. Tulcea ............................... 400.00 ha
Total ...................................................  1.400.00 ha

 

VIII. Eparhia Episcopiei de Alba-Iulia si Sibiu
59. Manastirea Brancoveanu, Sambata de Sus, judetul Fagaras .. 1.000 00 ha
60. Schitul Paltinis, jud. Sibiu .............................   100.00 ha
Total .................................................... 1.100.00 ha

 

IX. Eparhia Episcopiei Aradului, Ienopolei si Halmagiului
61. Manastirea Hodos-Bodrog, jud. Arad ......................... 300.00 ha
Total ...................................................... 300.00 ha

 

X. Eparhia Episcopiei Caransebesului
62. Manastirea Sf. Ilie, de la Izvor-Vasiova, jud. Caras ....... 300.00 ha
63. Manastirea Izvorul Miron, jud. Severin ..................... 250.00 ha
Total ...................................................... 550.00 ha

 

XI. Eparhia Episcopiei Oradiei-Bihor
64. Manastirea Isbuc, judetul Arad (fost judetul Bihor) ........ 300.00 ha
Total ...................................................... 300.00 ha

 

XII. Eparhia Episcopiei Vadului, Feleacului si Clujului
65. Manastirea Sf. Elisabeta - Cluj ............................ 300.00 ha
66. Manastirea Martirii Neamului, Turda - Cluj ................. 100.00 ha
Total ...................................................... 400.00 ha

 

XIII. Eparhia Episcopiei Maramuresului
67. Manastirea Dragomiresti, jud. Maramures .................... 200.00 ha
68. Schitul Fagas, judetul Satu Mare ...........................  87.68 ha
Total ...................................................... 287.68 ha

 

XIV. Eparhia Episcopiei Timisoarei
69. Manastirea Lipova, jud. Timis-Torontal ..................... 100.00 ha
69. Manastirea Saraca, jud. Timis-Torontal ..................... 100.00 ha
Total ...................................................... 200.00 ha

 

XV. Eparhia Episcopiei Hotinului
71. Manastirea Japca, jud. Soroca .............................. 300.00 ha
72. Manastirea Rughi, jud. Soroca .............................. 100.00 ha
73. Schitul Bocancea, jud. Balti ...............................  36.00 ha
Total ...................................................... 436.00 ha

 

XVI. Eparhia Arhiepiscopiei Chisinaului
74. Manastirea Noul Neamt, jud. Tighina ........................ 299.03 ha
75. Manastirea Capriana, jud. Lapusna .......................... 200.00 ha
76. Manastirea Suruceni, jud. Lapusna .......................... 122.68 ha
77. Manastirea Curchi, jud. Orhei .............................. 100.00 ha
78. Manastirea Harbovat, jud. Orhei ............................ 100.00 ha
79. Manastirea Raciula, jud. Lapusna ...........................  79.00 ha
80. Manastirea Tipova, jud. Orhei ..............................  50.00 ha
81. Manastirea Samaru, jud. Orhei ..............................  50.00 ha
Total .................................................... 1.000.71 ha

 

XVII. Eparhia Arhiepiscopiei Craiovei
82. Manastirea Horez, jud. Valcea .............................. 600.00 ha
83. Manastirea Bistrita, jud. Valcea ........................... 500.00 ha
84. Manastirea Tismana, jud. Gorj .............................. 500.00 ha
85. Manastirea Arnota, jud. Valcea ............................. 400.00 ha
86. Manastirea Cozia, jud. Valcea .............................. 400.00 ha
87. Manastirea Polovraci, jud. Gorj ............................ 300.00 ha
88. Manastirea Dintr-un Lemn, jud. Valcea ...................... 200.00 ha
89. Schitul Crasna, jud. Gorj .................................. 123.00 ha
90. Manastirea Govora, jud. Valcea ............................. 100.00 ha
91. Manastirea Mamul jud. Valcea ............................... 100.00 ha
92. Manastirea Lainici, jud. Gorj .............................. 100.00 ha
93. Schitul Stramba, jud. Gorj .................................  77.00 ha
94. Manastirea Surpatele, jud. Valcea ..........................  50.00 ha
Total ..................................................... 3.450.00 ha

 

XVIII. Eparhia Episcopiei Argesului
95. Manastirea Turnu, jud. Arges ............................... 650.00 ha
96. Manastirea Valeni, jud. Arges .............................. 150.00 ha
97. Manastirea Bascov, jud. Arges .............................. 100.00 ha
98. Manastirea Robaia, jud. Arges ..............................  50.00 ha
99. Manastirea Stanisoara, jud. Arges ..........................  50.00 ha
Total .................................................... 1.000.00 ha

 

Recapitulatie
I. Eparhia Arhiepiscopiei Bucurestilor ....................... 5.291.00 ha
II. Eparhia Episcopiei Buzaului ..............................   626.36 ha
III. Eparhia Episcopiei Constantei ...........................   200.00 ha
IV. Eparhia Arhiepiscopiei Iasilor ........................... 4.025.00 ha
V. Eparhia Episcopiei Romanului ..............................   400.00 ha
VI. Eparhia Episcopiei Husilor ...............................   533.25 ha
VII. Eparhia Episcopiei Dunarii de Jos ....................... 1.400.00 ha
VIII. Eparhia Arhiepiscopiei de Alba-Iulia si Sibiu .......... 1.100.00 ha
IX. Eparhia Episcopiei Aradului, Ienopolei si Halmagiului ....   300.00 ha
X. Eparhia Episcopiei Caransebesului .........................   550.00 ha
XI. Eparhia Episcopiei Oradiei-Bihor .........................   300.00 ha
XII. Eparhia Episcopiei Vadului, Feleacului si Clujului ......   400.00 ha
XIII. Eparhia Episcopiei Maramuresului .......................   287.68 ha
XIV. Eparhia Episcopiei Timisoarei ...........................   200.00 ha
XV. Eparhia Episcopiei Hotinului .............................   436.00 ha
XVI. Eparhia Arhiepiscopiei Chisinaului ...................... 1.000.71 ha
XVII. Eparhia Arhiepiscopiei Craiovei ........................ 3.450.71 ha
XVIII. Eparhia Episcopiei Argesului .......................... 1.000.00 ha

Total general ........................................ 21.500.00 ha