Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decret Nr. 150 din 19 iunie 1974 pentru modificarea unor legi si decrete

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania

Buletinul Oficial nr. 83 din 19 iunie 1974

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constitutiei Republicii Socialiste Romania s-a instituit functia de Presedinte al Republicii Socialiste Romania, ale carui principale atributii sint prevazute in art. 75 din Constitutie, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 8 aprilie 1974.

In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei a fost emis alaturatul decret.

In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

 

Art. 1
Articolul 9 litera e) si prima fraza din articolul 12 din Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea si functionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. "e) sa propuna organelor in drept revocarea persoanelor care detin o functie electiva, precum si a celor numite prin decret prezidential ori hotarire a Consiliului de Ministri;"
2. "Art. 12
Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale este format din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretar general si membri, numiti prin decret prezidential."

Art. 2
Articolul 21 alineatul 5 din Legea nr. 3/1973 privind Consiliul Organizarii Economico-Sociale se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintele si secretarul general sint numiti prin decret prezidential."

Art. 3
Articolul 31 alineatul 2 si articolul 35 din Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioara de Control Financiar se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. "Componenta consiliului curtii se aproba prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Curtii Superioare de Control Financiar."
2. "Art. 35
Presedintele Curtii Superioare de Control Financiar, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul general sint numiti prin decret prezidential. Atributiile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si secretarului general se stabilesc de Consiliul Curtii Superioare de Control Financiar."

Art. 4
Articolul 12 alineatul 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Presedintele si prim-vicepresedintele se numesc prin decret prezidential si sint membri ai Consiliului de Ministri."

Art. 5
Articolul 5 alineatul 3 si articolul 6 din Legea nr. 15/1971 pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. "Numirea in colegiu a consilierilor permanenti se face prin decizie prezidentiala, la propunerea presedintelui Consiliului Legislativ."
2. "Art. 6
Consiliul Legislativ are in conducerea sa un presedinte si un prim-vicepresedinte, numiti prin decret prezidential."

Art. 6
Articolul 4 alineatul 1 din Legea nr. 3/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Demografie, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Comisia Nationala de Demografie este alcatuita din presedinte, trei vicepresedinti si membri. Presedintele si vicepresedintii sint numiti prin decret prezidential, iar membrii prin decizie prezidentiala; prin aceeasi decizie unul dintre membri este desemnat secretar al comisiei."

Art. 7
Articolul 3 litera i) din Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"

Art. 8
Articolul 8 litera i) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"

Art. 9
Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr. 1016/1966 privind reglementarea acordarii drapelului de lupta al unitatilor si marilor unitati de toate armele, modificarea infatisarii pavilioanelor si flamurilor navelor marinei militare si navelor graniceresti, infiintarea marcii distinctive si marcilor de comandament la navele marinei militare si navele graniceresti, a geacului pentru navele marinei militare si a pavilionului distinctiv pentru navele graniceresti, devenit Legea nr. 44/1966, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Drapelul se acorda prin decret prezidential atit unitatilor si marilor unitati de toate armele din Ministerul Apararii Nationale, cit si unitatilor din Ministerul de Interne, la infiintarea acestora."

Art. 10
Articolul 51 alineatul 1 din Legea nr. 23/1971 privind apararea secretului de stat in Republica Socialista Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
Unitatile si locurile de munca de importanta deosebita pentru apararea secretului de stat, in care accesul strainilor este admis in mod exceptional, se stabilesc prin decizie prezidentiala, la propunerea ministrului de interne."

Art. 11
Articolul 14 alineatul 2 din Legea nr. 24/1971, Legea cetateniei romane, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Solemnitatea depunerii juramintului are loc in fata presedintelui si secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv."

Art. 12
Articolul 5 din Decretul nr. 724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continind metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Trimiterea peste granita a obiectelor prevazute in acest decret, in vederea organizarii unor expozitii, se poate face numai pe baza unei decizii prezidentiale."

Art. 13
Decretul nr. 859/1966 privind reglementarea modului de atribuire sau schimbare de denumiri, devenit Legea nr. 40/1966, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania - pentru judete, municipii, orase, comune si sate;"
2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
Atribuirea unor nume de persoane ca denumiri pentru unitatile socialiste, institutii de invatamint, social-culturale, strazi etc. se face prin decizie prezidentiala."

Art. 14
Articolul 31 alineatul 1, articolul 66 alineatul final si articolul 69 alineatul 2 din Legea nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. "Art. 31
Calitatea de "rezervatie" sau "monument al naturii" se atribuie sau se retrage prin decizie prezidentiala pentru obiectivele mentionate la art. 30 lit. a), b) si c) si prin hotarire a Consiliului de Ministri pentru obiectivele de la lit. d), e) si f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste Romania, facuta din initiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare, a organizatiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice."
2. "Componenta consiliului national se stabileste, la propunerea Consiliului de Ministri, prin decret prezidential."
3. "Presedintele, vicepresedintele, si secretarul Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator se numesc prin decret prezidential."

Art. 15
Articolul 61 alineatul 3 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In cazul abaterilor grave, savirsite de judecatorii de la judecatorii, tribunalele judetene, Tribunalul municipiului Bucuresti si tribunalele militare, ministrul justitiei poate dispune suspendarea acestora pana la solutionarea actiunii disciplinare. In ce priveste judecatorii Tribunalului Suprem care au savirsit abateri grave, suspendarea se poate dispune prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Tribunalului Suprem."

Art. 16
Articolul 36 alineatul 3 si articolul 44 alineatul 2 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
1. "Componenta colegiului se aproba prin decizie prezidentiala, la propunerea procurorului general."
2. "Adjunctii procurorului general se numesc prin decret prezidential, la propunerea procurorului general."

Art. 17
Articolul 19 din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret prezidential."

Art. 18
Articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apararea, conservarea si folosirea terenurilor agricole se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Ocuparea si folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate in afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraselor, in alte scopuri decit productia agricola vegetala, nu se pot face decit in mod exceptional si numai pe baza aprobarii prealabile, date prin:
- decret prezidential, pentru terenurile arabile, plantatiile de pomi si vita de vie, precum si pentru terenurile pe care s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare;
- hotarire a Consiliului de Ministri, pentru celelalte terenuri agricole."

Art. 19
Articolul 4 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei, devenit Legea nr. 140/1973, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
In situatii temeinic justificate in care procesele tehnologice nu permit inlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va aproba prin decizii prezidentiale, la propunerea Consiliului de Ministri."

Art. 20
Articolul 21 alineatul 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Sefii cultelor, precum si mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii, superintendentii, administratorii-apostolici, vicarii administrativi si altii, avind functii asemanatoare, alesi sau numiti in conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscuti in functie decit in baza aprobarii date prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Ministri, in urma recomandarii Departamentului Cultelor."

Art. 21
Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88
Consiliul de Stat:
a) hotaraste asupra nivelului general al preturilor si tarifelor;
b) aproba reglementari referitoare la regimul preturilor si tarifelor, precum si modificarile ce se aduc acestui regim."
2. Dupa articolul 88 se introduc litera A^1 si articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
"A^1. Presedintele Republicii Socialiste Romania:
Art. 88^1
Prin decret prezidential se aproba:
a) limitele maxime de preturi si tarife la principalele grupe si subgrupe de produse si servicii, precum si la obiectele de constructii;
b) preturi si tarife la produsele si serviciile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei; modificarea acestor preturi si tarife:
c) reasezarea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile precizate in nomenclatura prevazuta la alineatul ultim din prezentul articol;
d) majorarile de preturi si tarife care sint unice pe tara;
e) majorarile de preturi cu amanuntul - cu exceptia celor pentru legume si fructe - si de tarife pentru serviciile prestate populatiei, din competenta Consiliului de Ministri, ministerelor si celorlalte organe prevazute in art. 91, 96 si 106.
Prin decret prezidential se stabileste nomenclatura cuprinzind grupele, subgrupele, produsele, obiectele de constructii si serviciile pentru care preturile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) si c). In aceeasi nomenclatura se vor stabili grupele si subgrupele de produse si servicii pentru care Consiliul de Ministri si organele prevazute in art. 91, 96 si 106 vor stabili preturi si tarife pe sortimente si servicii in cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispozitiilor alin. 1 lit. a)."
3. Prevederile cuprinse in articolele 89 literele b), d) si g), 90 literele b) si c), 91, 95, 96 si 101 se modifica in mod corespunzator in conformitate cu modul in care au fost reglementate atributiile in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor prin articolul 88^1, introdus prin prezentul decret.
4. Atributiile prevazute in art. 20 alin. 2 si art. 54 se vor exercita prin decret prezidential.

Art. 22
Atributiile prevazute pentru Consiliul de Stat la articolele 1 - 4 si 6 din Decretul nr. 388/1972 vor fi exercitate prin decret prezidential, potrivit competentelor in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor, astfel cum au fost stabilite in art. 88^1 introdus, in Legea nr. 19/1971, prin prezentul decret.

  

NICOLAE CEAUSESCU
Presedintele
Republicii Socialiste Romania