Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărâre privind unele măsuri legate de salarizarea clerului și a altor categorii de personal al cultelor

(Hotărâre a Guvernului, nr. 122 / 1992,  9 martie 1992, Monitorul Oficial 49 / 1992)

 

Secretar de stat, șeful Secretariatului de Stat pentru Culte, Gheorghe Vlăduțescu Prim-ministru, Theodor Stolojan, Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu, Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

 

Guvernul României hotărăște:

 

Art. 1. –

Sumele necesare pentru plata salariilor personalului clerical, cadrelor didactice din învățământul teologic, personalului din administrația unităților de cult și a unităților de învățământ teologic, precum și pentru acoperirea altor cheltuieli pentru drepturi salariale, potrivit legii, se asigură din fondurile proprii ale cultelor și dintr-o contribuție de la bugetul de stat, acordată prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limitele prevăzute în anexă și ale fondurilor aprobate cu această destinație.

Pentru salarizarea personalului încadrat în unități de cult cu posibilități materiale reduse sau fără nici un venit, contribuția de la bugetul de stat va putea fi majorată cu până la 100%.

Unitățile cu posibilități reduse sau fără nici un fel de venit se vor nominaliza de către conducerile cultelor, potrivit criteriilor stabilite de acestea, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, în limita a cel mult 50% din numărul unităților fiecărui cult.

 

Art. 2. –

Contribuția de la bugetul de stat acordată pentru personalul prevăzut la art. 1 se va indexa cu același indice de creștere a salariilor ce se va asigura personalului din unitățile bugetare.

 

Art. 3. –

Respectarea destinației fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte.

 

Art. 4. –

Ministerul Economiei și Finanțelor va face modificările corespunzătoare în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, prin suplimentarea contribuției cu 355 milioane lei pentru anul 1992, din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

 

Art. 5. –

Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 1 ianuarie 1992.

Hotărârea Guvernului nr. 512/1991 privind salarizarea personalului din unitățile de cult, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

 

Art. 6. –

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Anexă

 

Contribuții maxime de la bugetul de stat ce se pot acorda personalului încadrat în unitățile de cult și cele de învățământ teologic

Nr. crt.

Denumirea funcției

Contribuția maximă lunară
- lei -

1.

Patriarh

11.345

2.

Șef rabin, muftiu, președinte uniune, prim-delegat centru de cult, arhiepiscop, mitropolit

10.640

3.

Episcop, superintendent-șef de cult, episcop vicar patriarhal

9.645

4.

Episcop vicar, episcop auxiliar, arhiereu vicar

8.505

5.

Vicepreședinte uniune, delegat, vicar-vicariat independent

7.800

6.

Vicar administrativ, vicar general, secretar general

7.090

7.

Consilier, provicar general

6.240

8.

Inspector bisericesc, exarh, secretar centru eparhial și asimilate, consilier juridic, preot de slujire caritativă

3.500

9.

Protopop, decan, stareț, rabin și asimilații

2.840

10.

Preot, imam, haham, pastor, vestitor, diacon

2.550

11.

Cântăreț, cantor, dirijor, organist, harmonist, melamed, treiber, chevrasames, majghiah, instrumentist

1.700

12.

Conducător al compartimentului financiar-contabil din unitatea centrală de cult (contabil șef sau șef birou)

4.250

13.

Conducător al compartimentului financiar-contabil din protopopiate și asimilate, mănăstiri

2.840

14.

Muzeograf, arhivist, conservator, restaurator, gestionar custode sală, supraveghetor muzeu, bibliotecar

3.545

15.

Secretar (locțiitor al conducătorului de mănăstiri, protopopiate și asimilate)

2.550

16.

Paznic pentru obiectivele care fac parte din patrimoniul cultural-național, din administrația cultelor și lăcașuri de cult

1.700

17.

Profesor universitar, conferențiar universitar, profesor spiritual, conferențiar spiritual

7.090

18.

Șef de lucrări (lector universitar), asistent universitar, preparator, profesor seminar, liceu, școală profesională, lector spiritual, asistent spiritual, profesor spiritual seminar

5.680

19.

Șef compartiment financiar-contabil din unitățile de învățământ, bibliotecar, secretar-șef, director educativ cămine studențești

4.250

20.

Pedagog, administrator cămin, cantină

2.840

 

Notă:

Cuantumul contribuției acordat de la bugetul de stat este corectat cu indicele de creștere a prețurilor de consum conform Hotărârii Guvernului nr. 22/1992.