Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decretele pentru aprobarea statutului (nepublicat) 1945 – 1989

 

- Biserica evanghelică luterană presbiteriană: decretul nr. 588/1949 care aprobă Statutul Bisericii evanghelice luterane, prezidat de Sinod (nepublicat);

- cultul mozaic: decretul n. 589/1949 pentru aprobarea statutului de organizare și funcționare a cultului mozaic (nepublicat);

- Cultul musulman: Decretul nr. 590/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Musulman (nepublicat);
- Biserica reformată: Decretul nr. 591/1949 pentru aprobarea Statutului Bisericii Reformate (nepublicat);
- Biserica Unitariană: Decretul nr. 592/1949 pentru aprobarea Statutului de organizare a bisericii unitare (nepublicat) modificat prin Decretul nr. 127/1953 (nepublicată);

- Chiesa Armeano-Gregoriana: Decretul nr. 593/1949 pentru aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Bisericii armeano-gregoriene (nepublicat), modificat prin Decretul nr. 299/1980 (nepublicat);
- Cultul Evanghelic Lutherian, CA, decretul nr. 627/1949 pentru aprobarea Statutului pentru organizarea și funcționarea cultului evanghelic luteran (nepublicat), modificat prin Decretul nr. 15/1982 (nepublicat);

- Cultul creștin antic (Lipovan): decretul n. 637/1949 pentru aprobarea statutului de cult creștin antic creștin (Lipovan) (nepublicat), modificat prin Decretul nr. 979/1968;

- Cultul creștin baptist: Decretul nr. 1203/1950 pentru aprobarea statutului de organizare și funcționare a cultului creștin baptist, Adventiștii de Ziua a Șaptea, creștinul adventistă, cultul creștin după Evanghelie, cultul penticostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolica și al Federației reprezentanți ai cultelor evanghelice recunoscuți prin decretul nr. 216/1954 (ambele nepublicate);

- Cultul creștin adventist de ziua a șaptea, al cărui statut este aprobat prin decret n. 1203/1950, modificată prin Decretul nr. 216/1954;

- închinarea creștină după Evanghelie, al cărei statut este aprobat prin decret n. 1203/1950, modificată prin Decretul nr. 216/1954;

- Cultul creștin penticostal sau Biserica Apostolică a lui Dumnezeu, al cărui statut este aprobat prin decret n. 1203/1950, modificată prin Decretul nr. 216/1954;

- Federația reprezentanților sectelor evanghelice recunoscute (o federație a celor patru denominațiuni creștine necreștine creștine), al cărei statut este aprobat prin decret n. 1203/1950, modificată prin Decretul nr. 216/1954.

Decreti di approvazione di Statuti (non pubblicati) 1945 - 1989

 

- Chiesa evangelica luterana sinodale presbiteriana: decreto n. 588/1949 che approva lo Statuto della Chiesa evangelica luterana, presieduta dal Sinodo (non pubblicato);

- Culto mosaico: decreto n. 589/1949 per l'approvazione dello statuto di organizzazione e funzionamento del culto del mosaico (non pubblicato);

- Culto musulmano: decreto n. 590/1949 per l'approvazione dello Statuto del Culto musulmano (non pubblicato);

- Chiesa riformata:  decreto n. 591/1949 per l'approvazione dello Statuto della Chiesa Riformata (non pubblicato);

- Chiesa Unitaria:  Decreto n. 592/1949 per l'approvazione dello Statuto di organizzazione della chiesa unitaria (non pubblicato) modificato dal Decreto n. 127/1953 (non pubblicato);

- Chiesa Armeano-Gregoriana: Decreto n. 593/1949 per l'approvazione dello Statuto di organizzazione e funzionamento della Chiesa armeno-gregoriana (non pubblicata), modificata dal Decreto n. 299/1980 (non pubblicato);

- Culto evangelico luterano, CA,: decreto n. 627/1949 per l'approvazione dello Statuto per l'organizzazione e il funzionamento del culto evangelico luterano (non pubblicato), modificato dal Decreto n. 15/1982 (non pubblicato);

- Culto cristiano antico (Lipovan): decreto n. 637/1949 per l'approvazione dello Statuto di culto cristiano antico cristiano (Lipovan) (non pubblicato), modificato dal Decreto n. 979/1968;

- Culto cristiano battista:  decreto n. 1203/1950 per l'approvazione degli Statuti dell'organizzazione e del funzionamento del Culto cristiano battista, degli Avventisti del settimo giorno, del Cristiano avventista, del Culto cristiano dopo il Vangelo, del Culto pentecostale,  della Chiesa di Dio apostolico e della Federazione dei rappresentanti dei culti evangelici riconosciuti dal decreto n. 216/1954 (entrambi non pubblicati);

- culto cristiano avventista del settimo giorno, il cui statuto è approvato con il decreto n. 1203/1950, come modificato dal Decreto n. 216/1954;

- Il culto cristiano dopo il Vangelo, il cui statuto è approvato con il decreto n. 1203/1950, come modificato dal Decreto n. 216/1954;

- Il culto cristiano pentecostale o la Chiesa di Dio apostolico, il cui statuto è approvato con il decreto n. 1203/1950, come modificato dal Decreto n. 216/1954;

- La Federazione dei rappresentanti delle sette evangeliche riconosciute (una federazione delle quattro denominazioni religiose cristiane neo-cristiane), il cui statuto è approvato con il decreto n. 1203/1950, come modificato dal Decreto n. 216/1954.

Decrees to approve Statutes (unpublished)  1945 - 1989


- Presbyterian Synodal Lutheran Evangelical Church: Decree n. 588/1949 which approves the Statute of the Lutheran Evangelical Church, presided by the Synod (unpublished);

- Mosaic worship: decree n. 589/1949 for the approval of the statute of organization and functioning of the mosaic cult (not published);

- Muslim Cult: Decree n. 590/1949 for the approval of the Statute of Muslim Cult (not published);
- Reformed Church: Decree n. 591/1949 for the approval of the Statute of the Reformed Church (not published);

- Unitarian Church: Decree n. 592/1949 for the approval of the Statute of organization of the unitary church (unpublished) amended by Decree n. 127/1953 (not published);

- Chiesa Armeano-Gregoriana: Decree n. 593/1949 for the approval of the Statute of organization and functioning of the Armenian-Gregorian Church (not published), amended by Decree n. 299/1980 (not published);

- Lutheran Evangelical Cult, CA ,: Decree n. 627/1949 for the approval of the Statute for the organization and functioning of the Lutheran Evangelical cult (not published), modified by Decree n. 15/1982 (not published);

- Ancient Christian worship (Lipovan): decree n. 637/1949 for the approval of the Statute of Christian ancient Christian worship (Lipovan) (not published), modified by Decree n. 979/1968;

- Baptist Christian Cult: Decree n. 1203/1950 for the approval of the Statutes of the organization and functioning of the Baptist Christian Cult, Seventh-day Adventists, of the Adventist Christian, of the Christian Cult after the Gospel, of the Pentecostal Cult, of the Apostolic Church of God and of the Federation of representatives of evangelical cults recognized by decree n. 216/1954 (both not published);
- Seventh-day Adventist Christian cult, whose statute is approved by decree n. 1203/1950, as amended by Decree n. 216/1954;

- Christian worship after the Gospel, whose statute is approved by decree n. 1203/1950, as amended by Decree n. 216/1954;

- The Pentecostal Christian cult or the Apostolic Church of God, whose statute is approved by decree n. 1203/1950, as amended by Decree n. 216/1954;

- The Federation of representatives of the recognized evangelical sects (a federation of the four Christian Christian neo-Christian denominations), whose statute is approved by decree n. 1203/1950, as amended by Decree n. 216/1954.