Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege ocrotirii sănătăţii

(Nr. 411 din  28.03.1995 Publicat : 22.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 34  art Nr : 373)

 

MODIFICAT

LP259 din 07.12.17, MO464-470/29.12.17 art.798; în vigoare 01.01.18

LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17

LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535

LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485

LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459

LP103 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.368

LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284

LP32 din 17.03.17, MO119-126/14.04.17 art.189

LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16

LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291

LP88 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.355

LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13

LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d

LP107 din 11.05.12, MO120-125/15.06.12 art.396

LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498

LP114 din 08.07.11, MO122-127/29.07.11 art.342

LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11

LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408

LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862

LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

LP197-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.566

LP192-XVI din 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 art.542

LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08

LP386-XVI din 08.12.06, MO199-202/29.12.06 art.956

LP249-XVI din 21.07.06, MO170-173/03.11.06 art.779

LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702

LP307-XVI din 01.12.05, MO172-175/23.12.05 art.843

LP159-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.529

LP577-XV din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86; în vigoare 01.01.04

LP333 -XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773

LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598

LP173-XV din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404

LP1001-XV din 19.04.2002, MO71/06.06.02 art.571

LP552-XIV din 28.07.99, MO116/21.10.99 art.551

LP1009-XIII din 22.10.96, MO80/12.12.96

 

NOTĂ:

În textul Legii cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.48

În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP192-XVI din 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 art.542

În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"prin LP159-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.529

În tot cuprinsul legii, sintagma "unitate medico-sanitară" se substituie prin sintagma "instituţie medico-sanitară" prin LP173-XV din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

[Clauza modificată prin LP577 din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86]

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 Articolul 1. Legislaţia privind ocrotirea sănătăţii

(1) Legislaţia privind ocrotirea sănătăţii se bazează pe Constituţie şi constă din prezenta lege şi din alte acte normative.

(2) Încălcarea legislaţiei privind ocrotirea sănătăţii, a normelor şi regulilor de sănătate publică se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

[Art.1 al.(2) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]

 

Articolul 2. Structura şi principiile fundamentale ale sistemului de ocrotire a sănătăţii

Sistemul de ocrotire a sănătăţii este constituit din unităţi curativ-profilactice, sanitaro-profilactice, sanitaro-antiepidemice, farmaceutice şi de altă natură, avînd la bază următoarele principii:

a) conducerea descentralizată;

b) responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, unităţilor economice şi a factorilor de decizie pentru promovarea politicii statului în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei;

c) responsabilitatea organelor şi unităţilor medico-sanitare pentru accesibilitatea, oportunitatea, calitatea şi volumul prestaţiilor medico-sanitare, pentru calitatea pregătirii profesionale şi perfecţionarea calificării personalului medico-sanitar şi farmaceutic;

d) utilizarea realizărilor ştiinţei, tehnicii şi practicii medicale moderne în activitatea unităţilor medico-sanitare;

e) apărarea drepturilor personalului medico-sanitar şi controlul asupra exercitării obligaţiunilor lui profesionale;

f) orientarea profilactică a asigurării sănătăţii populaţiei în toate sferele de activitate vitală;

g) diversitatea formelor de asistenţă medicală (de stat, prin asigurare, privată);

h) garantarea de stat în apărarea intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, acordarea de asistenţă medicală primară de către medicii de familie, de asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească, de asistenţă medicală spitalicească, în limitele şi în volumul stabilit, respectînd necesităţile copiilor, femeilor şi bărbaţilor, persoanelor cu dizabilităţi şi ale persoanelor în etate;

[Art.2 lit.h) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291][Art.2 lit.h) modificată prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

i) libertatea pacientului de a alege medicul de familie şi instituţia medicală primară;

[Art.2 lit.i) modificată prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

j) responsabilitatea fiecărei persoane pentru sănătatea sa.

 

Articolul 3. Orientarea profilactică a asigurării sănătăţii  populaţiei

(1) Profilaxia este principiul fundamental în asigurarea sănătăţii populaţiei.

(2) Autorităţile administraţiei publice, unităţile economice sînt obligate să ia măsuri sociale şi medicale orientate spre profilaxia primară a maladiilor, în special spre salubritatea mediului înconjurător spre crearea şi menţinerea unor condiţii igienice favorabile de viaţă şi de muncă, spre menţinerea şi ocrotirea sănătăţii populaţiei, a unor categorii ale ei (femei, copii, bătrîni), spre propagarea odihnei active şi a culturii fizice de masă, spre alimentarea raţională şi educaţia sanitară a populaţiei.

 

Articolul 4. Instituţiile medico-sanitare

(1) Instituţiile medico-sanitare pot fi publice sau private, cu excepţia celor care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu pot fi decît publice.

(2) Instituţia medico-sanitară publică se instituie prin decizie a Ministerului Sănătăţii sau a autorităţii administraţiei publice locale.Instituţia medico-sanitară publică departamentală se instituie prin decizie a autorităţii centrale de specialitate.

(21) Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale sînt selectaţi prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii şi sînt numiţi în funcţie de către fondator. Eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale, raionale se efectuează de către fondator. Regulamentul privind numirea în funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice în bază de concurs se aprobă de Guvern.

[Art.4 al.(21) în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408][Art.4 al.(21) introdus prin LP192-XVI din 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 art.542]

(22) Conducătorul instituţiei medico-sanitare publice gestionează instituţia în baza unui contract încheiat cu fondatorul pe un termen de 5 ani. Funcţia de conducător al instituţiei medico-sanitare publice nu poate fi ocupată de către persoana care activează concomitent într-o instituţie medico-sanitară privată.

[Art.4 al.(22) introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul să fondeze instituţii medico-sanitare (curative, profilactice, farmaceutice şi de altă natură) şi poartă răspundere pentru asigurarea lor financiară şi tehnico-materială, pentru organizarea de asistenţă medicală şi pentru calitatea ei, conform legislaţiei în vigoare.

[Art.4 al.(3) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]

(4) Instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice private îşi desfăşoară activitatea în spaţiile ce le aparţin cu drept de proprietate privată sau în alte spaţii luate în locaţiune, inclusiv ale instituţiilor medico-sanitare publice, cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, care corespund cerinţelor actelor legislative şi normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.

[Art.4 al.(4) în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

(5) Regulamentele şi nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi lista serviciilor prestate de acestea, sînt aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia celor ale organelor de drept şi ale organelor militare.

[Art.4 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(6) Parlamentul reorganizează, prin acte legislative, sistemul naţional de sănătate, domeniul medicamentului şi al activităţii farmaceutice.

[Art.4 al.(6) introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

(7) Fondatorul aprobă organigrama şi statele de personal ale instituţiei medico-sanitare.

[Art.4 al.(7) introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408][Art.4 modificat prin LP249-XVI din 21.07.06, MO170-173/03.11.06 art.779][Art.4 modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

 

Articolul 5. Subordonarea unităţilor din sistemul  de ocrotire a sănătăţii

(1) Instituţiile de învăţămînt de stat, instituţiile de cercetări ştiinţifice din sistemul de ocrotire a sănătăţii, precum şi spitalele, dispensarele republicane şi alte instituţii republicane de asigurare a sănătăţii se află în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. Celelalte unităţi medico-sanitare se subordonează Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Instituțiile departamentale curativ-profilactice și de altă natură se subordonează departamentelor respective. În plan metodic, de control al calităţii asistenţei medicale şi de atestare a cadrelor instituţiile respective sînt subordonate Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. În circumstanţe extraordinare de izbucnire a unor maladii de masă, unităţile medico-sanitare nominalizate vor acorda, conform deciziei Guvernului, asistenţă medicală sinistraţilor. În perioada de răspîndire a maladiilor transmisibile toate centrele de sănătate publică sînt obligate să-şi coordoneze activitatea cu Ministerul Sănătăţii.

[Art.5 al.(2) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]

(3) Unităţile medico-sanitare private şi persoanele care exercită independent profesiune medico-sanitară se supun autorităţilor administaţiei publice locale, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, altor organe şi organizaţii, în condiţia legii.

 

Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei publice  locale în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei

Autorităţile administraţiei publice locale, pe teritoriul din subordine:

a) îndrumă, în limitele competenţei, subdiviziunile de sănătate de interes local, numesc şi eliberează din funcţie conducătorii acestora în condiţiile art.4;

[Art.6 lit.a) în redacţia LP192-XVI din 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 art.542]

b) acţionează în vederea organizării educaţiei sanitare a populaţiei, dezvoltării reţelei de unităţi medico-sanitare şi întăririi bazei lor tehnico-materiale;

[Art.6 lit.b) modificată prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

c) organizează controlul asupra salubrităţii şi radiaţiei mediului înconjurător, asupra respectării regulilor sanitare, iau măsuri preventive împotriva maladiilor sociale şi transmisibile, epidemiilor, epizootiilor, întreprind acţiuni pentru lichidarea lor;

d) organizează acordarea de asistenţă medicală populaţiei, stabilesc, în limitele competenţei, înlesniri şi ajutoare pentru ocrotirea mamei şi a copilului, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale familiilor cu mulţi copii;

e) aprobă şi asigură implementarea planurilor strategice locale de dezvoltare a serviciilor de sănătate, a programelor locale de sănătate şi, în limitele posibilităţilor, participă la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare, fondate în condiţiile legii;

e1) pot asigura, cu titlu gratuit, instituțiile medico-sanitare publice și instituțiile publice de expertiză medico-legală cu încăperi necesare pentru prestarea serviciilor medicale populației, cu obligația de a utiliza spațiul atribuit gratuit conform destinației prevăzute în contract;

[Art.6 lit.e1) introdusă prin LP32 din 17.03.17, MO119-126/14.04.17 art.189]

f) informează populaţia despre pericolul ce o ameninţă în cazul avariilor ecologice şi despre măsurile ce se iau pentru lichidarea urmărilor acestora;

g) înaintează cereri privind suspendarea sau sistarea activităţii unităţilor economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, care încalcă regulile sanitare şi alte prevederi ale legislaţiei;

h) asigură controlul asupra respectării în unităţi economice a regulilor de protecţie a muncii, securităţii tehnice, normelor sanitare de producţie;

i) iau măsuri excepţionale, în condiţiile legii, pentru asigurarea sănătăţii şi salvarea vieţii oamenilor în situaţii extremale, în perioada de lichidare a urmărilor cataclismelor naturale şi antropogene, precum şi în procesul de combatere a epidemiilor şi epizootiilor;

j) stabilesc reguli de exploatare a instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă şi menajeră;

k) stabilesc zonele de protecţie sanitară a apelor, îngrădesc sau interzic unităţilor economice utilizarea tehnică a apei potabile din apeducte;

l) participă la aprecierea calităţii de staţiune balneară a localităţii;

m) exercită controlul asupra tutelei şi curatelei persoanelor majore recunoscute, în condiţiile legii, încapabile sau cu capacitate restrînsă;

n) stabilesc timpul de păstrare a liniştei în locurile publice;

o) exercită alte funcţii pentru asigurarea sănătăţii populaţiei.

[Art.6 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

 

Articolul 7. Finanţarea ocrotirii sănătăţii

(1) Mijloacele financiare ale instituţiei medico-sanitare publice provin din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în bază de contract de asistenţă medicală încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau cu agenţiile ei teritoriale), din sursele bugetare, din serviciile prestate contra plată, din donaţii, granturi şi sponsorizări, din alte surse financiare permise de legislaţie.

(2) Activitatea instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se desfăşoară pe principiul de autofinanţare, de non-profit.

(3) Mijloacele financiare ale instituţiei medico-sanitare private provin din prestarea serviciilor contra plată şi din alte surse financiare permise de legislaţie.

[Art.7 al.(3) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349][Art.7 al.(3) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702][Art.7 al.(3) modificat prin LP159-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.529]

(4) Autorităţile publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii se abilitează cu dreptul de a centraliza mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin delegare instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor cu destinaţie specială din domeniu.

[Art.7 al.(4) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]

(41) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este autorizată să realizeze programe cu destinaţie specială în domeniul ocrotirii sănătăţii din contul transferurilor de la bugetul de stat prevăzute pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii, pentru necesităţile care nu sînt prevăzute a fi finanţate la alin. (4).

[Art.41 introdus prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]

(5) Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare în instituţiile publice şi cele private, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi de cele private, se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă de Guvern.

[Art.7 al.(5) introdus prin LP114 din 08.07.11, MO122-127/29.07.11 art.342][Art.7 modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

 

Capitolul II

EXERCIŢIUL PROFESIUNILOR MEDICO-SANITARE ŞI FARMECEUTICE

 

Articolul 8. Autorizarea exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice

(1) Exerciţiul profesiunilor medico-sanitare şi farmeceutice este autorizat titularilor unei diplome, unui atestat sau certificat eliberat de o instituţie de învăţămînt superior sau mediu de specialitate respectivă din republică ori din străinătate.

(2) Exerciţiul profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice poate fi independent (libera practică) sau dependent.

(3) Exerciţiul profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice este supravegheat de Ministerul Sănătăţii.

(4) Exerciţiul ilegal al  profesiunilor  medico-sanitare şi farmaceutice este pedepsit conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 9. Modul de autorizare a execiţiului profesiunilor  medico-sanitare şi farmaceutice

(1) Modul de autorizare a exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(2) Persoanele fizice şi juridice pot exercita independent sau dependent profesiuni medico-sanitare şi farmaceutice numai în bază de licenţă, eliberată de organul de licențiere. Profesiunile şi genurile de asistenţă medico-sanitară şi farmaceutică al căror exerciţiu este interzis lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu liberă practică sînt stabilite de Ministerul Sănătăţii.

[Art.9 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284][Art.9 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]

(3) Persoanele care nu au exercitat profesiuni medico-sanitare şi farmaceutice mai mult de 3 ani şi care doresc să le exercite îşi  vor actualiza cunoştinţele în instituţii de perfecţionare sau în alte instituţii, urmînd să li se autorizeze ulterior exerciţiul profesiunilor medico-sanitare sau farmaceutice, în modul stabilit.

(4) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi în autorizarea exerciţiului profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice ca şi cetăţenii Republicii Moldova.

(5) Diplomele, atestatele sau certificatele obţinute în străinătate pot fi echivalate, de către Ministerul Sănătăţii, celor din republică pentru exerciţiul unei profesiuni medico-sanitare şi farmaceutice, dacă tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

 

Articolul 91. Condițiile de activitate a instituţiilor medico-sanitare private

Pentru acordarea asistenței medicale, instituţiile medico-sanitare private trebuie să respecte următoarele condiții de activitate:

a) instituţia medico-sanitară privată trebuie să fie inclusă în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;

b) prestarea serviciilor medicale pentru genul de activitate solicitat trebuie să corespundă Nomenclatorului specializărilor profesionale, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;

c) instituţia medico-sanitară privată trebuie să deţină autorizaţie sanitară pentru genul de activitate practicat;

d) instituţia medico-sanitară privată trebuie să dețină certificat de acreditare.

[Art.91 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17][Art.91 introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408][Art.92 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17][Art.92 introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 10. Perfecţionarea cunoştinţelor profesionale

(1) Lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici au dreptul şi sînt obligaţi să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele profesionale.

(2) După absolvirea  instituţiilor de învăţămînt superior medicii  şi farmaciştii fac o pregătire postdiplomă, de regulă gratuit.

(3) De competenţa organelor de ocrotire a sănătăţii ţine organizarea reciclării, o dată la 5 ani, a lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în instituţii sau facultăţi de perfecţionare, în alte instituţii din republică şi străinătate.

(4) Şefii de organe în instituţii de ocrotire a sănătăţii sînt obligaţi să creeze lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici condiţii pentru perfecţionarea cunoştinţelor profesionale.

(5) Modul de atestare a lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Articolul 11. Înlesnirile pentru lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici

(1) Lucrătorilor medico-sanitari  şi farmaceutici  li se stabilesc înlesniri, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţămîntului mediu medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează, conform repartizării, în oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu excepţia celorlalte teritorii ale acestor municipi, în primii 3 ani de activitate beneficiază din contul bugetului de stat, prin intermediul instituţiei medico-sanitare publice respective, de dreptul la:

[Art.11 al.(2) modificat prin LP197-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.566]

a) compensaţie a cheltuielilor pentru închirierea locuinţei sau la locuinţă gratuită acordată de autoritatea administraţiei publice locale;

b) o indemnizaţie unică în mărime de 45 de mii de lei pentru medici şi farmacişti şi 36 de mii de lei pentru personalul medical şi farmaceutic mediu, care se achită în trei rate egale, a cîte 15 mii de lei și, respectiv, a cîte 12 mii de lei, după expirarea primei luni de activitate şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate;

[Art.11 al.(2), lit.b) în redacția LP103 din 09.06.17, MO229-243/07.07.17 art.368]

c) compensare lunară a costului a 30 kW/oră de energie electrică şi compensare anuală a costului unui metru cub de lemne şi al unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirii cu gaze.

[Art.11 modificat prin LP386-XVI din 08.12.06, MO199-202/29.12.06 art.956]

 

Articolul 12. Recompensele pentru lucrătorii din domeniul ocrotirii sănătăţii

Pentru distincţie  în exerciţiul profesiunii lucrătorii din domeniul ocrotirii sănătăţii primesc recompense, conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 13. Obligaţiunile şi drepturile profesionale ale  lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici apărarea drepturilor, onoarei şi demnităţii lor

(1) Obligaţiunile şi drepturile profesionale fundamentale ale lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

(2) Drepturile profesionale, onoarea şi demnitatea medicilor, farmaciştilor şi altor lucrători medicali sînt ocrotite de lege.

(3) Modul de apărare a drepturilor din exerciţiul profesiunii, de reparare a prejudiciului adus lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici este stabilit de lege.

 

Articolul 14. Obligaţiunile profesionale generale şi răspunderea pentru încălcarea lor

(1) Medicii, alţi lucrători medico-sanitari, farmaciştii sînt obligaţi să păstreze secretul informaţiilor referitoare la boală, la viaţa intimă şi familială a pacientului de care au luat cunoştinţa în exerciţiul profesiunii, cu excepţia cazurilor de pericol al răspîndirii maladiilor transmisibile, la cererea motivată a organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti.

[Art.14 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598][Art.14 al.(1) în redacţia LP1009-XIII din 22.10.96]

(2) Şefii de unităţi medico-sanitare sînt obligaţi să comunice organelor de ocrotire a sănătăţii informaţii privind morbiditatea populaţiei, în interesul ocrotirii sănătăţii ei, precum şi informaţii organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti, la cererea  lor motivată.

[Art.14 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598][Art.14 al.(2) în redacţia LP1009-XIII din 22.10.96]

(3) Lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici poartă răspundere pentru incompetenţa profesională şi  încălcare a obligaţiunilor profesionale, conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 15. Dreptul la apărare contra intervenţiei în  exerciţiul profesiunii

Lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici au dreptul la apărare contra intervenţiei unor persoane şi autorităţi ale administraţiei publice, în exerciţiul profesiunii, excepţie făcînd cazurile de culpă profesională.

Articolul 16. Dreptul la asociere

(1) Lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici se pot asocia în organzaţii, ligi, uniuni, societăţi profesionale şi în alte asociaţii pentru a-şi apăra drepturile profesionale şi sociale.

(2) Modul de asociere a lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în organizaţii profesionale şi sociale este stabilit de legislaţia  în vigoare.

 

Capitolul III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE POPULAŢIEI ÎN ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII

 

Articolul 17. Dreptul la asigurarea sănătăţii

 (1) Locuitorii republicii au dreptul la asigurarea sănătăţii, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, apartenenţă socială şi religie.

(2) Acest drept este asigurat prin păstrarea fondului genetic al ţării, prin crearea de condiţii de viaţă şi muncă, prin garantarea unei asistenţe medicale calificate, acordate în conformitate cu exigenţele medicinei moderne, precum şi prin apărarea juridică a dreptului  la ocrotirea sănătăţii şi la repararea prejudiciului cauzat sănătăţii.

(3) Păstrarea fondului genetic al ţării este garantată printr-un complex de măsuri de asigurare a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea îmbolnăvirilor, dezvoltarea potenţialului economic, social şi cultural al republicii, prin salubritatea mediului înconjurător. În acest scop se efectuează, la nivel interdepartamental, investigaţii fundamentale şi aplicate privitoare la starea fondului genetic în dependenţă de situaţia ecologică, se iau măsuri de profilaxie şi de tratament pentru persoanele cu anomalii congenitale de dezvoltare şi patologii,se prognozează tendinţele de schimbare a tipului genetic al omului.

 

Articolul 18. Educaţia sanitară a populaţiei

(1) Pentru a-şi asigura sănătatea, locuitorii republicii trebuie să posede cunoştinţe despre modul de viaţă sănătos, igiena individuală, alimentaţia raţională, prevenirea naşterii de copii cu dizabilităţi, a maladiilor, despre inadmisibilitatea abuzului de medicamente, despre simptomele bolilor şi acordarea de prim ajutor medical, despre daunele alcoolului, stupefiantelor şi substanţelor psihotrope.

[Art.18 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

(2) Unităţile Ministerului Sănătăţii, alte ministere şi departamente, autorităţile administraţiei  publice locale, unităţile economice sînt obligate să contribuie la educaţia sanitară a populaţiei.

 

Articolul 19. Dreptul la repararea prejudiciului adus sănătăţii

(1) Orice persoană are dreptul la repararea prejudiciului adus sănătăţii de factori nocivi generaţi prin încălcarea regimului autiepidemic, regulilor şi normelor sanitar-igienice, de protecţie a muncii, de circulaţie rutieră, precum şi de acţiunile, rău intenţionate ale unor alte persoane.

(2) Persoana poate ataca acţiunile şi hotărîrile nelegitime ale organelor de stat şi ale factorilor de decizie care i-au  prejudiciat sănătatea.

(3) Pacienţii, organele de asigurare medicală au dreptul la repararea prejudiciilor aduse pacienţilor de unităţile medico-sanitare prin necesitatea normelor de tratament medical, prin prescrierea de medicamente contraindicate sau prin aplicarea de tratamente necorespunzătoare care agravează starea de sănătate, provoacă dizabilitate permanentă, periclitează viaţa pacientului sau se  soldează cu moartea lui.

[Art.19 al.(3) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

(4) Dacă îmbolnăvirile şi traumele sînt generate de încălcarea regulilor de protecţie a muncii, regulilor de circulaţie rutieră, a ordinii de drept, de abuzul de băuturi alcoolice, de folosirea substanțelor stupefiante şi toxice, precum şi de încălcarea flagrantă a regimului de tratament, organele de asigurare medicală  pot  percepe, conform legii, persoanelor vinovate costul asistenţei medicale.

 

Capitolul IV

ASISTENŢA MEDICALĂ

 

Articolul 20. Dreptul la asistenţă medicală

(1) Cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de veniturile proprii, li se oferă posibilităţi egale în obţinerea de asistenţă medicală oportună şi calitativă în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem, garantat de stat, de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune).

[Art.20 al.(1) modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

(2) Statul, în conformitate cu prevederile Constituţiei, garantează minimul asigurării medicale gratuite cetăţenilor Republicii Moldova, care  cuprinde:

a) măsurile profilactice antiepidemice şi serviciile medicale în limita programelor naţionale prevăzute în bugetul de stat;

b) asistenţa medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale cu pericol vital, cînd sînt necesare una sau mai multe intervenţii realizate atît prin intermediul serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, de asistenţă medicală primară acordată de medicul de familie, cît şi prin structurile instituţiilor medico-sanitare de tip ambulator sau staţionar, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi mijloacelor bugetului de stat pe anul respectiv;

[Art.20 al.(2), lit.b) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

c) asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, conform unei liste stabilite de Ministerul Sănătăţii;

[Art.20 al.(2), lit.c) în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

d) asistenţa medicală, prevăzută în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, persoanelor asigurate, inclusiv celor neangajate în cîmpul muncii, pentru care plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este statul.

e) asistenţa medicală stomatologică în volum deplin, cu excepţia protezării şi restaurării dentare, acordată copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani;

[Art.20 al.(2), lit.e) introdusă prin LP88 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.355]

f) acoperirea cheltuielilor pentru exoprotezele şi implanturile mamare necesare pentru reabilitarea pacientelor cu tumori maligne;

[Art.20 al.(2), lit.f) introdusă prin LP88 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.355]

g) acoperirea cheltuielilor pentru protezele individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului, gîtului şi ale aparatului locomotor din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

[Art.20 al.(2), lit.g) introdusă prin LP88 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.355][Art.20 al.(2) modificat prin LP577 din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86]

(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin.(2) lit. b)–g) se realizează în limita mijloacelor financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, constituite în modul stabilit de legislaţie.

[Art.20 al.(3) modificat prin LP88 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.355][Art.20 al.(3) introdus prin LP577 din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86]

 

Articolul 21. Tipurile de asistenţă medicală, modul lor de acordare

(1) Tipurile de asistenţă medicală sînt: asistenţa medicală urgentă prespitalicească; asistenţa medicală primară; asistenţa medicală specializată de ambulator, inclusiv stomatologică; asistenţa medicală spitalicească; servicii medicale de înaltă performanţă; îngrijiri medicale la domiciliu.

(2) Asistenţa medicală primară este asigurată prin serviciile de medicină de familie. În caz de necesitate, asistenţa medicală se acordă etapizat în instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de către Serviciul republican AVIASAN, în instituţiile spitaliceşti şi specializate de ambulator, inclusiv stomatologice.

[Art.21 în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

 Articolul 22. Acordarea de concedii medicale

(1) Persoanelor încadrate  în unităţi economice cu orice tip de prorpietate şi formă de organizare juridică li se acordă concedii medicale în caz de boală, traume şi în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Certificatele de concediu medical sînt eliberate de către instituţiile medico-sanitare publice şi private în modul stabilit de Guvern.

[Art.22 al.(2) în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 23. Consimţămîntul pentru prestaţii medicale

(1) Consimţămîntul pacientului este necesar pentru orice prestaţie medicală propusă (profilactică, diagnostică, terapeutică, recuperatorie).

(2) În lipsa  unei opoziţii manifeste, consimţămîntul se presupune pentru orice prestaţie care nu prezintă riscuri importante pentru pacient sau care nu este susceptibilă să-i prejudicieze intimitatea.

(3) Consimţămîntul pacientului incapabil de discernămînt este dat de reprezentantul său legal; în lipsa acestuia de ruda cea mai apropiată.

(4) Consimţămîntul pacientului  incapabil de discernămăînt, fie temporar, fie permanent, este presupus în caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare gravă a sănătăţii sale.

 (5) Dispoziţiile alin. (1), (2), (3), (4) se aplică pacienţilor care au împlinit vîrsta de 16 ani.

(6) Dacă pacientul are mai puţin de 16 ani, consimţămîntul este dat de reprezentantul său legal. În caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare gravă a sănătăţii, prestaţia medicală se poate desfăşura şi fără consimţămîntul reprezentantului legal.

(7) Consimţămîntul sau refuzul pacientului ori al reprezentantului său legal se atestă în scris prin semnătura medicului curant sau a completului în componenţa echipei de gardă, în cazuri excepţionale prin semnătura conducerii unităţii medico-sanitare.

 

Articolul 24. Asistenţa medicală în cazuri de urgenţă şi în cazuri extremale

(1) Peroanele sînt asigurate cu asistenţă medicală urgentă în caz de pericol pentru viaţă (accidente, îmbolnăviri acute grave etc.).

(2) Se acordă  asistenţă  medicală  urgentă  prin servicii  speciale (staţii şi secţii de salvare, aviaţia sanitară, spitale de urgentă, alte unităţii de salvare) în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) Asistenţa medicală urgentă se acordă şi de unităţile medico-sanitare proxime, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.

(4) Lucrătorii medico-sanitari şi farmaceutici sînt obligaţi să acorde primul ajutor medical de urgenţă în drum, pe stradă, în alte locuri publice şi la domiciliu, în orice oră de zi sau noapte. În caz de accidente, primul ajutor medical trebuie să fie acordat şi de lucrătorii poliţiei, ai serviciului de pompieri, de conducătorii auto.

(5) Neacordarea de asistenţă medicală urgentă fără motive întemeiate, la fel şi chemarea ei falsă, sînt pedepsite conform legii.

(6) Orice persoană care este de faţă la producerea unei accidentări sau îmbolnăviri grave este obligată să acorde primul ajutor în limita posibilităţilor sale, să anunţe instituţia medico-sanitară proximă, să ajute personalului medico-santar la acordarea de prim ajutor, să dea vehiculele de care dispune pentru transportarea gratuită a acidentaţilor sau bolnavilor la instituţia medico-sanitară proximă. Identic se procedează şi în cazul femeilor gravide care necesită asistenţă medicală urgentă.

(7) Transportarea la instituţia medico-sanitară a persoanei care s-a îmbolnăvit la locul de muncă se efectuează cu vehicul din contul unităţii economice respective.

(8) Dacă viaţa pacientului este în pericol, medicul  sau un alt lucrător medical poate folosi gratuit, în modul stabilit, orice tip vehicul pentru a se deplasa la bolnav sau pentru a-l transporta la instituţia medico-sanitară proximă.

(9) Persoanelor le este garantată asistenţa medicală în situaţii extremale (calamităţi, catastrofe, avarii, îmbolnăviri şi intoxicaţii de masă, iradiere cu raze ionizante şi neionizante, poluare abundentă a mediului etc.). Acordarea de asistenţă medicală în astfel de cazuri este efectuată de unităţi medico-sanitare teritoriale şi de brigăzi speciale de mobilizare permanentă, formate de Ministerul Sănătăţii.

 

Articolul 25. Dreptul la libera alegere a medicului,a instituţiei medicale şi a formei de asistenţă medicală

[Art.25 titlul modificat prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la libera alegere  a medicului şi a formei de asistenţă medicală.

(2) Alegerea medicului în unităţile medico-sanitare publice se efectuează în modul stabilit.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să solicite asistenţă medicală unităţilor medico-sanitare cu orice tip de proprietate şi formă de organizare juridică, atît din ţară, cît şi din străinătate, în conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 26. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a străinilor

(1) Străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

(2) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

(3) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu anularea/revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova, încetarea/anularea statutului de apatrid sau a formei de protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.26 în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13][Art.26 în redacţia LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862][Art.26 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349][Art.26 modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

 

Articolul 27. Dreptul la informaţii despre starea sănătăţii

(1) Pacientul şi rudele sale au dreptul să  fie informaţi despre starea sănătăţii acestuia.

(2) În timpul examenului medical şi al tratamentului pacientul are dreptul la informaţii despre procedurile medicale ce i se aplică, despre riscul lor potenţial şi eficacitatea terapeutică, despre metodele de alternaivă, precum şi despre diagnosticul, prognosticul şi  mersul tratamentului, despre recomandările profilactice. Pacientul are dreptul să consulte datele obiective, înscrise în fişa de observaţie medicală sau  în alte documente, care îl privesc. În cazul în care s-ar putea produce deteriorarea gravă a stării fizice sau psihice a pacientului sau compromiterea rezultatelor tratamentului, informaţiile de mai sus vor fi date unei persoane apropiate bolnavului.

(3) Pacientul are dreptul să primească aceste informaţii în scris. Modul lor de furnizare este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Articolul 28. Aplicarea metodelor de profilaxie, diagnostic şi tratament, precum şi a medicamentelor

(1) În practica medicală sînt aplicate  metodele de profilaxie, diagnostic şi tratament, precum şi medicamente, permise de Ministerul Sănătăţii.

(2) Cu consimţămîntul scris al pacientului capabil de raţionament lucid şi cu discernămîntul păstrat ori cu consimţămîntul scris al părinţilor, tutorelui sau curatorului pacientului care nu a atins vîrsta de 16 ani sau ai bolnavului psihic, medicul poate aplica noi metode de profilaxie, diagnostic şi tratament, precum şi noi medicamente, fundamentate ştiinţific, dar încă neadmise pentru aplicare în masă.

(3) Modul de aplicare a  noi metode de profilaxie, diagnostic şi tratament, precum şi de noi medicamente, fundamentate ştiinţific, dar încă  neadmise pentru aplicare în masă, este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Articolul 29. Donarea de sînge

(1) Donarea de sînge înseamnă oferirea unei cantităţi din sîngele propriu pentru asigurarea sănătăţii unei alte persoane.

(2) Modul donării de sînge, statutul juridic al donatorilor de sînge, garanţiile de muncă şi garanţiile sociale, drepturile şi înlesnirile lor responsabilitatea organelor de stat, a unităţilor medico-sanitare pentru  prejudiciul cauzat sănătăţii donatorilor, a unităţilor economice şi a organizaţiilor obşteşti pentru dezvoltarea mişcării donării de sînge sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 30. Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane

Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane se efectuează, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii primitorului, în cazul în care nu pot fi aplicate metode terapeutice cu eficienţă comparabilă, în instituţii medico-sanitare autorizate conform prevederilor Legii nr. 42/2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane.

[Art.30 în redacția LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459]

 

 Articolul 31. Sterilizarea chirurgicală voluntară

(1) Sterilizarea chirurgicală voluntară la femei şi la bărbaţi poate fi efectuată la dorinţa lor sau la indicaţia medicului cu consimţămîntul scris al persoanei în instituţii medico-sanitare publice şi private  în cazurile şi în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.

[Art.31 al.(1) modificat prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

(2) Efectuarea sterilizării chirurgicale de către persoane fără studii medicale corespunzătoare, precum şi în unităţi medico-sanitare nespecializate, se pedepseşte conform legii.

 

Articolul 32. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii

(1) Femeilor  li se acordă dreptul să-şi hotărască personal problema maternităţii.

(2) Operaţia de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată pînă la sfîrşitul primelor 12 săptămîni de sarcină în instituţii medico-sanitare publice şi private.

[Art.32 al.(2) modificat prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

(3) Modul de efectuare a acestei operaţii după primele 12 săptămîni de sarcină este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Articolul 33. Dreptul la reproducere umană asistată medical

(1) Femeile şi bărbaţii au dreptul să beneficieze de serviciile de sănătate a reproducerii asistate medical în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Serviciile medicale de reproducere umană asistată pot fi acordate de instituţiile medico-sanitare publice acreditate şi de instituţiile medico-sanitare private acreditate care activează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.

[Art.33 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17][Art.33 în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 331. Asistenţa medicală la naştere şi după  naştere

(1) Asistenţa obstetricală şi ginecologică se acordă în instituţiile medico-sanitare publice acreditate şi în instituţiile medico-sanitare private acreditate.

[Art.331 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

(2) Femeile gravide au dreptul la libera alegere a medicului şi a instituţiei medico-sanitare care acordă asistenţă medicală la naştere şi după naştere, cu excepţia cazurilor în care, conform indicaţiilor medicale, este necesară respectarea principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale.

[Art.331 introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 34. Încetarea acordării asistenţei medicale

(1) Rugămintea pacientului de a i se scurta viaţa prin mijloace medicale (eutanasie) nu poate fi satisfăcută.

(2) Aparatura medicală care menţine viaţa pacientului în caz extremal poate fi deconectată numai după constatarea morţii creierului.

(3) Modul de constatare a morţii şi de luare a deciziei de deconectare a aparaturii medicale este stabilit de legislaţia în  vigoare.

(4) Pacientul are dreptul de a primi sau de a refuza ajutor spiritual şi moral, inclusiv din partea unui slujitor al religiei sale. Pacientul are dreptul să moară în demnitate.

 

Articolul 35. Asistenţa medicală de recuperare şi asistenţa medicală balneară

(1) Asistenţa medicală de recuperare se acordă în  unităţi medico-sanitare specializate publice, cooperatiste şi particulare.

(2) Unităţile medico-sanitare de recuperare, serviciile medicale din staţiunile balneare, sanatoriile şi preventoriile cu rol recuperator, alte unităţi şi servicii medicale de recuperare se organizează în zone cu factorii naturali de cură în scopul  recuperării integrale a bolnavilor, fortificării sănătăţii şi restabilirii capacităţii lor  de muncă.

(3) Indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului ambulator şi în staţionar la toate staţiunile balneare sînt stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(4) Sistemul triajului medical şi modul de trimitere a bolnavilor la tratament balneo-sanatorial sînt stabilite de Ministerul Sănătăţii, de comun acord cu Consiliul Federaţiei Sindicatelor Independente din Moldova.

(5) Considerarea unei localităţi ca staţiune balneară, stabilirea hotarelor zonelor ei de protecţie sanitară şi determinarea regimului acesteia sînt efectuate de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi a Consiliului Federaţiei Sindicatelor Independente din Moldova, coordonată cu autoritatea administraţiei publice locale pe al cărui teriroriu se află staţiunea.

(6) Profilul medical al instituţiilor balneo-sanitoriale este stabilit de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul Federaţiei Sindicatelor Independente din Moldova.

[Art.35 al.(6) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]

(7)Ministerul Sănătăţii exercită controlul asupra activităţii instituţiilor balneo-sanatoriale şi le acordă ajutor ştiinţific, metodic şi consultativ.

 

Articolul 36. Dreptul pacientului de a ataca acţiunile personalului medico-sanitar pentru prejudicierea sănătăţii

În cazul stării nesatisfăcătoare a sănătăţii în urma unei asistenţe medicale necorespunzătoare, pacientul are dreptul de a cere efectuarea, în modul stabilit, a unei expertize profesionale, precum şi repararea prejudiciului moral şi material ce i s-a adus.

 

Capitolul V

ASIGURAREA MEDICO-SOCIALĂ A UNOR CATEGORII ALE POPULAŢIEI

 

Articolul 37. Asistenţa medicală pentru persoanele care  şi-au pierdut locul de muncă şi cîştigul

(1) Persoanele care şi-au pierdut locul de muncă şi cîştigul  au dreptul garantat de stat la minimul asigurării medicale gratuite pentru susţinerea sănătăţii lor şi a sănătăţii celor întreţinuţi de ele.

[Art.37 al.(1) modificat prin LP577 din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86]

(2) Acordarea minimului asigurării medicale gratuite persoanelor sus-numite se efectuează din fondurile respective de organizare a asistenţei medicale.

[Art.37 al.(2) modificat prin LP577 din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86]

 

Articolul 38. Asistenţa medico-sanitară acordată persoanelor în vîrstă înaintată

(1) Statul asigură persoanele de vîrstă înaintată cu asistenţă medico-socială, conform unor programe complexe.

(2) Programele de recuperare medico-socială a persoanelor de vîrstă înaintată trebuie să fie orientate spre asigurarea necesităţilor fizice şi psihice, spre prelungirea perioadei de viaţă activă, inclusiv în condiţii casnice, spre asigurarea capacităţii de adaptare socio-psihologică la bătrîneţe, preîntîmpinării afecţiunilor cronice şi dizabilității.

[Art.38 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]

(3) Realizarea acestor programe revine autorităţilor administraţiei publice locale, organelor şi unităţilor de ocrotire a sănătăţii şi de protecţie socială, care pot antrena asociaţii, organizaţii religioase şi obşteşti, cu consimţămîntul acestora, la deservirea medico-socială.

(4) Asistenţa medicală persoanelor de vîrstă înaintată se acordă, conform legislaţiei în vigoare, de către instituţiile medico-sanitare şi instituţiile specializate de asistenţă socială.

[Art.38 modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

 

Articolul 39. Asistenţa medicală pentru persoanele aflate  în stare de arest sau detenţiune

(1) Dreptul la sănătate al persoanelor aflate în stare de arest sau detenţiune este asigurat prin interzicerea aplicării metodelor de urmărire penală, creării unor condiţii de viaţă care înjosesc demnitatea, pun în pericol viaţa şi sănătatea lor.

[Art.39 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

(2) Persoanelor aflate în stare de arest sau detenţiune li se garantează asistenţă medico-sanitară conform prezentei legi, Codului de executare a sancţiunilor de drept penal şi altor acte legislative.

 

Articolul 40. Asistenţa medicală pentru persoanele aflate în greva foamei

(1) Cînd un deţinut refuză hrana şi este considerat de către medic ca fiind capabil de raţionament lucid şi cu discernămîntul păstrat  în legătură cu consecinţele refuzului voluntar de hrană, el nu va fi hrănit artificial. Decizia privind capacitatea de discernămînt a deţinutului va fi consemnată de cel puţin un medic.

(2) Atitudinea din alin. (1) se va adopta şi faţă  de orice altă persoană aflată în greva foamei.

(3) Greva foamei, fiind o potenţială urgenţă  medicală, statuează obligativitatea asistenţei medicale pe toată durata ei.

(4) În momentul în care starea de sănătate şi viaţa celui aflat  în greva foamei sînt grav ameninţate, medicul este obligat, în conformitate cu codul eticii medicale, să facă toate eforturile pentru susţinerea sănătăţii şi salvarea vieţii celui în cauză.

 

Articolul 41. Asistenţa medicală şi socială pentru persoanele contaminate de virusul imunodeficitar uman (HIV)  şi bolnave de SIDA

Persoanelor contraminate de virusul imunodeficitar uman (HIV) şi bolnave de SIDA li se asigură asistenţă medicală şi socială, conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 411. Asistența medicală pentru persoanele cu maladii oncologice

(1) Serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament și supraveghere în domeniul oncologic sînt acordate de către specialiști cu instruire în oncologie și hematologie, în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.

(2) Registrul național de cancer reprezintă un sistem complex de colectare, înregistrare și prelucrare a datelor legate de incidența, prevalența și mortalitatea prin cancer la nivel național, care cuprinde inclusiv date raportate de către instituțiile medico-sanitare publice și private. Registrul național de cancer este ținut de către instituția medico-sanitară publică Institutul Oncologic în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern.

[Art.411 în redacție LP259 din 07.12.17, MO464-470/29.12.17 art.798; în vigoare 01.01.18][Art.411 modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17][Art.411 introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 42. Asistenţa medicală pentru bolnavii psihici

(1) Acordarea de asistenţă medicală specializată persoanelor care suferă de tulburări psihice se face în baza principiilor legalităţii, umanismului şi carităţii, pornindu-se de la prezumţia capacităţii de exerciţiu care prevede dreptul fiecărui om de a dispune de propria sănătate, precum  şi de la îndatorirea de bază a medicului de a acorda asistenţă medicală pacientului, conform codului eticii medicale.

(2) Prestarea de asistenţă psihiatrică ţine exclusiv de competenţa medicului psihiatru.

(3) Bolnavii psihici lipsiţi de discernămînt care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane sînt supuşi unui tratament medical coerecitiv într-o instituţie medico-sanitară, în condiţiile legii. Spitalizarea unor astfel de bolnavi se face în regim de urgenţă, cu sprijinul organelor de poliţie, la solicitarea medicului psihiatru. Examinarea psihiatrică în aceste cazuri va fi efectuată în decursul a maximum 48 de ore dela internare şi în zilele de odihnă şi de sărbători, de către o comisie de specialişti, constituită în acest scop, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.

(4) Cheltuielile de tratament psihiatric se fac din fondurile respective de organizare a asistenţei medicale.

(5) Temeiul şi modul de acordare a asistenţei psihiatrice, inclusiv spitalizarea coercitivă a bolnavilor psihici, drepturile şi obligaţiunile personalului medical care acordă acest ajutor, drepturile bolnavilor psihici, obligaţiunile organelor de stat şi ale unităţilor economice privind apărarea drepturilor şi intereselor legitime, acordarea de asistenţă juridico-socială acestei categorii de bolnavi, precum şi apărarea populaţiei de acţiunile lor periculoase, se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

(6) Tratamentul psihiatric nu va fi aplicat în lipsa bolii psihice. Personalul medico-sanitar poartă răspunderea, în condiţiile legii, pentru aplicarea tratamentului psihiatric în lipsa bolii psihice.

 

Articolul 43. Asistenţa narcologică pentru persoanele care  suferă de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie

(1) Tratamentul persoanelor care suferă de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie se efectuează, de regulă, pe principii benevole, ambulatoriu sau în staţionar, în instituţii curativ-profilactice (la dorinţă anonim).

(2) Bolnavii  care se eschivează de la tratament benevol vor fi trataţi conform legii.

 

Articolul 44. Asistenţa medicală pentru bolnavii de tuberculoză

(1) Bolnavii de tuberculoză sînt supravegheaţi prin dispensarizare şi tratament, asiguraţi cu preparate antituberculoase şi trataţi  în staţionare, sanatorii şi preventorii în mod gratuit.

(2) Bolnavii de tuberculoză în formă activă care se sustrag de la tratament benevol, încalcă regimul prescris ori abuzează de băuturi alcoolice sau folosesc substanțe stupefiante sînt trimişi la tratament coercitiv, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

(3) Măsurile de  protecţie socială a bolnavilor de tuberculoză sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 45. Asistenţa medicală pentru persoanele care suferă de boli venerice

(1) Persoanele care suferă de boli venerice sînt supuse unui examen medical şi tratament obligatoriu în instituţiile curativ-profilactice respective, precum şi supravegherii prin despensarizare pînă la vindecare.

(2) Persoanele în a căror privinţă există date suficiente de a presupune că suferă de boli venerice vor fi supuse unui examen  medical obligatoriu.

(3) Persoanele care au contactat cu bolnavii de boli venerice sînt supuse unui examen medical şi tratament profilactic obligatoriu.

(4) În caz de sustragere de la examenul medical şi tratamentul benevol, persoanele vor fi supuse unui examen şi unui  tratament coercitiv în staţionarul de boli venerice.

(5) Persoanele care se sustrag de la examenul şi tratamentul coercitiv după avertizarea făcută de unităţile nedico-sanitare poartă răspundere, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(6) La solicitarea unităţilor medico-sanitare, organele de poliţie sînt obligate să aducă în unităţile curativ-profilactice respective persoanele care suferă de boli venerice, persoanele referitor la care există date suficiente de a presupune că sînt infectate sau că suferă de boli venerice, precum şi persoanele care au venit în contact cu  astfel de bolnavi, şi să acorde acestor unităţi ajutor la identificarea sursei de infecţie.

 

Capitolul VI

OCROTIREA FAMILIEI, MAMEI ŞI A COPILULUI

 

Articolul 46. Dreptul familiei la ocrotire a sănătăţii şi la protecţie socială

(1) Familia are dreptul  la ocrotirea sănătăţii membrilor ei  şi  la protecţie socială.

(2) Persoanele care se căsătoresc urmează să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor la oficiul stării civile. Pentru ocrotirea sănătăţii persoanelor care se căsătoresc şi a urmaşilor lor, unităţile medico-sanitare acordă consultaţii prenupţiale referitoare la căsătorie şi la planning familial, efectuează examenul medical gratuit cu acordul informat al persoanei. Modul, termenul şi volumul examenului medical al persoanelor care se căsătoresc sînt stabilite de Ministerul Sănătăţii.

[Art.46 al.(2) modificat prin LP107 din 11.05.12, MO120-125/15.06.12 art.396][Art.46 al.(2) în redacţia LP1001 din 19.04.02, MO71/06.06.02 art. 571]

(3) Persoanele care se căsătoresc, precum şi soţii, pot trece examene medicale şi primi consultaţii medico-genetice în unităţile medico-sanitare respective pentru depistarea alterărilor genetice din cariotipul lor, care duc la malformarea viitorului copil.

 

Articolul 47. Obligaţia părinţilor faţă de copil

(1) Părinţii sînt obligaţi să aibă grijă de sănătatea copilului, de dezvoltarea lui  prenatală şi posibilitatea, de educaţia lui fizică, spirituală şi morală, să-i cultive un mod sănătos de viaţă. Părinţii, alţi reprezentanţi legali, la solicitarea unităţilor medico-sanitare, trebuie să prezinte copilul pentru examinare  medicală şi aplicare a măsurilor de profilaxie.

(3) Neîndeplinirea obligaţiunilor sus-menţionate este pedepsită conform legii.

 

Articolul 48. Stimularea maternităţii. Garanţiile ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului

(1) Statul stimulează maternitatea, ocroteşte sănătatea mamei şi  a copilului.

(2) Femeilor li se creează condiţii de îmbinare a muncii cu maternitatea, li se garantează apărarea drepturilor, susţinere morală şi materială.

(3) Copilul se bucură de o atenţie deosebită din partea statului şi a societăţii şi beneficiază de ocrotirea socială. Statul apără interesele şi drepturile copilului, inclusiv la condiţii de viaţă propice dezvoltării lui fizice şi spirituale.

(4) Drepturile copilului sînt prevăzute şi consfinţite de legislaţia Republicii Moldova şi de Convenţia cu privire la drepturile copilului.

 

Articolul 49. Asistenţa medicală pentru femeia gravidă şi nou-născut

Unităţile medico-sanitare asigură asistenţă  medicală calificată femeii  în cursul sarcinii, la naştere, după naştere şi ajutor curativ-profilactic mamei şi nou-născutului.

 

Articolul 50. Asistenţa medicală pentru copii şi adolescenţi

(1) Instituţiile curativ-profilactice şi de asanare (policlinici, spitaluri, dispensare, sanatorii etc.) acordă asistenţă medicală copiilor şi adolescenţilor. Lor li se acordă periodic supraveghere medicală activă.

(2) Copiii de vîrstă fragedă sînt asiguraţi cu produse alimenare speciale, inclusiv gratuit, în modul stabilit. Copiilor li se acordă gratuit foi de tratament în sanatorii.

(3) Lucrătorii medicali sînt obligaţi să informeze părinţii, tutorele sau curatorul despre boala copilului şi despre tratament.

(4) Controlul asupra asigurării  sănătăţii  copiilor în creşe, grădiniţe, şcoli  şi în alte instituţii pentru copii este exercitat de unităţi medico-sanitare şi de învăţămînt.

 

Articolul 51. Ajutorul acordat de stat la îngrijirea copiilor

(1) Principalele cheltuieli de întreţinere a copiilor în creşe, grădiniţe, şcoli şi în alte instituţii pentru copii se fac de la bugetul de stat, precum şi din mijloacele unităţilor economice, sindicatelor, altor organizaţii obşteşti şi ale unor persoane particulare.

(2) Copiii şi adolescenţii  cu deficienţe în dezvoltarea fizică  sau psihică sînt  întreţinuţi de stat în case şi cămine de copii, în alte instituţii specializate pentru copii.

(3) Lista indicaţiilor medicale referitoare la aranjarea copiilor şi adolescenţilor în case şi cămine de copii  şi în instituţii instructiv-educative este aprobată de Ministerul Sănătăţii.

(4) În cazul imposibilității de spitalizare a copilului bolnav sau al lipsei de indicații pentru tratamentul acestuia în condiții de staționar, dreptul la îndemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă, după caz, unuia dintre părinți: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tatăl, din motive întemeiate, nu pot îngriji copilul bolnav, indemnizaţia se acordă altei persoane asigurate, după caz: tutorelui, unui alt membru de familie, bunicului sau bunicii. Persoanele care beneficiază de îndemnizația respectivă sînt scutite de la muncă în modul stabilit.

[Art.51 al.(4) în redacția LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

(5) În cazul tratării în staţionar a copilului în vîrsta de pînă la 3 ani sau a copilului grav bolnav de o vîrstă mai mare care are nevoie, confrom avizului medical, de îngrijire suplimentară, unul dintre părinți – mama sau tatăl ori, după caz, tutorele, un alt membru de familie, bunicul sau bunicaare dreptul să fie alături de copil în unitatea medicală şi să primească, în modul stabilit, indemnizaţie pe linia asigurărilor  sociale

[Art.51 al.(5) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

 

Capitolul VII

ASISTENŢA FARMACEUTICĂ, DE PROTEZARE ŞI DE ASIGURARE CU DISPOZITIVE MEDICALE

[Denumirea capitolului VI1 în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 511. Servicii de sănătate suplimentare acordate  copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt

(1) Copiilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt, pe lîngă asistenţa medicală acordată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, programelor naţionale de sănătate şi programelor de sănătate cu destinaţie specială, li se acordă servicii de sănătate suplimentare.

(2) Nomenclatorul serviciilor de sănătate suplimentare acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt se elaborează de Ministerul Sănătăţii, în comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, şi se aprobă de Guvern.

(3) Serviciile de sănătate suplimentare se acordă copiilor, elevilor şi studenţilor de către personalul medical al instituţiilor de învăţămînt, conform normelor aprobate de Guvern, cu suportarea cheltuielilor din bugetele instituţiilor de învăţămînt.

[Capitolul VI1 introdus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]

 

Capitolul VII

ASISTENŢA FARMACEUTICĂ ŞI DE PROTEZARE

 

Articolul 52. Asistenţa farmaceutică

Asistenţa faramceutică este acordată prin unităţi farmaceutice şi unităţi curativ-profilactice,conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 53. Controlul asupra producţiei şi utilizării substanțelor stupefiante, psihotrope şi toxice

(1) Controlul asupra producerii şi utilizării substanțelor stupefiante, psihotrope şi toxice este exercitat de stat.

(2) Se pot produce, prelucra, importa şi păstra substanțe stupefiante şi psihotrope numai în scopuri medicale umane, veterinare şi ştiinţifice.

(3) De dreptul de a produce, prelucra, importa şi comercializa substanțe stupefiante şi psihotrope beneficiază unităţile care au primit autorizaţia organelor de stat respective, acestea din urmă exercitînd controlul şi evidenţa asupra sus-numitei activităţi.

(4) Producerea şi utilizarea substanțelor stupefiante, psihotrope şi toxice se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

(5) Atribuţiile de autorizare, monitorizare şi control al circulaţiei legale a substanțelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor se efectuează de Comitetul permanent de control asupra drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii. Examinarea documentelor, a încăperilor şi a obiectivelor pentru determinarea respectării cerinţelor legale se efectuează contra plată conform tarifelor pentru serviciile medico-sanitare aprobate de Guvern.

[Art.53 al.(5) introdus prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 54. Asistenţa de protezare, de asigurare cu dispozitive medicale

(1) La necesitate, persoanele sînt asigurate cu proteze, obiecte ortopedice, de corecţie, cu aparate acustice, dispozitive de cultură fizică curativă şi cu mijloace speciale de locomoţie.

(2) Condiţiile şi modul de acordare a asistenţei de protezare, de asigurare cu dispozitive medicale sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) Activităţile ce ţin de domeniul dispozitivelor medicale sînt reglementate prin lege.

(4) Promovarea activităţilor ce ţin de domeniul dispozitivelor medicale este asigurată de structura de specialitate din subordinea Ministerului Sănătăţii.

[Art.54 în redacţia LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408][Art.54 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]

 

Capitolul VIII

REABILITAREA ŞI EXPERTIZA MEDICALĂ

 

Articolul 55. Reabilitarea

Reabilitarea bolnavilor se efectuează în direcţie medicală şi socială.

 

Articolul 56. Determinarea incapacităţii temporare de muncă, dizabilităţii şi capacităţii

de muncă

(1) Determinarea incapacităţii temporare de muncă se efectuează de către instituţiile medico-sanitare la solicitarea angajatorului, angajatului sau a unei persoane care acționează în interesul angajatului. Instituţia medico-sanitară, la solicitarea acestora, prezintă documentele medicale ce confirmă lipsa persoanei de la serviciu pe motiv de boală, asigurînd protecţia datelor cu caracter personal ale angajaţilor.

(2) Determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă la persoanele adulte şi la copiii de pînă la 18 ani se efectuează de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, cu structurile sale teritoriale, subordonat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

(3) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, inclusiv modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, se aprobă de Guvern.

(4) Criteriile de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă se aprobă prin ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, după caz.

[Art.56 în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16][Art.56 modificat prin LP307 din 01.12.05, MO172/23.12.05 art.843][Art.56 modificat prin LP552-XIV din 28.07.99]

 

Articolul 57. Expertiza medico-legală

(1) Expertiza medico-legală  înseamnă activitatea de rezolvare a problemelor cu caracter medical ce apar în timpul urmăririi penale sau examinării cauzei în instanţă judecătorească.

[Art.57 al.(1) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

(2) Expertiza medico-legală este efectuată în condiţiile legii, în untăţi medico-sanitare (biroul de expertiză medico-legală) în baza deciziei ofiţerului de urmărire penală, procurorului sau în baza deciziei instanţei judecătoreşti.

[Art.57 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

(3) Ministerul Sănătăţii exercită conducerea metodică a expertizei medico-legale.

(4) Persoana are dreptul la asistenţă medico-legală, prin care se subînţelege prestarea de servicii de către specialişti în domeniul medicinei legale în problemele de protejare a drepturilor şi intereselor sale legitime în legătură cu ocrotirea sănătăţii şi cu starea ei fiziologică.

(5) Modul de organizare şi de efectuare a expertizei medico-legale este stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 58. Expertiza psihiatrico-legală

(1) Expertiza psihiatrico-legală înseamnă activitatea de rezolvare a problemelor care ţin de stare psihică a persoanei şi care apar în timpul procedurii judiciare.

(2) Expertiza psihiatrico-legală este efectuată, în condiţiile legii, în unităţi medico-sanitare în baza deciziei ofiţerului de urmărire penală, procurorului, precum şi în baza deciziei instanţei judecătoreşti.

[Art.58 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]

(3) Ministerul Sănătăţii exercită conducerea metodică a expertizei psihiatrico-legale.

(4) Persoanele au dreptul la asistenţă psihiatrico-legală, prin care se subînţelege prestarea de servicii de către specialiştii psihiatri în problemele de protejare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei în legătură cu condamnarea sau cu pierderea capacităţii ei de exerciţiu.

(5) Modul de  organizare şi de efectuare a expertizei psihiatrico-legale este stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 59. Expertiza şi asistenţa morfopatologică

(1) Expertiza morfopatologică se efectuează în scopul stabilirii diagnosticului postmortal, cauzei şi mecanismului decesului. Pacientul decedat în instituţia medicală este supus, de regulă, unei expertize morfopatologice, dacă în timpul vieţii el sau rudele sale nu şi-au exprimat dezacordul.

(2) Examenului  morfopatologic se supun, în mod obligatoriu, toate organele şi testurile în timpul intervenţiilor chirurgicale sau de diagnostic. Asistenţa morfopatologică se acordă şi ca formă independentă de servicii, la dorinţa solicitantului, pe baze contractuale.

 (3) Cazurile în care anularea expertizei morfopatologice a decedatului este inadmisibilă se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.

(4) Expertiza morfopatologică a diagnosticului intravital, determinarea cauzei şi mecanismul decesului se efectuează de către medici experţi (morfopatologi) în instituţii medicale,  în secţii (birouri) special amenajate.

(5) Regulamentul efectuării expertizei morfopatologice se elaborează de Ministerul Sănătăţii, iar caracterul şi volumul investigaţiilor respective sînt stabilite de instituţiile medicale, în baza standardelor aprobate de Ministerul Sănătăţii.

(6) Rudele, precum şi organele asigurării medicale, au dreptul să recepţioneze concluziile expertizei morfopatologice a decedatului. Modul de remitere a concluziilor este stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Capitoul IX

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ, TRATATELE ŞI ACORDURILE INTERNAŢIONALE

 

 Articolul 60. Colaborarea internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii

(1) Republica Moldova  participă la activitatea organizaţiilor internaţionale de ocrotire a sănătăţii.

(2) Colaborarea internaţională a Republicii Moldova în domeniul ocrotirii sănătăţii are la bază interesele părţilor, respectarea cerinţelor şi normelor de drept internaţional, convenţiilor, tratatelor şi acordurilor internaţionale.

(3) Modul de  colaborare cu alte state este stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

 

Articolul 61. Tratatele şi acordurile internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii

(1) Modul de  încheiere a tratatelor şi acordurilor internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, de control asupra aplicării  lor este stabilit de legislaţia în vigoare.

(2) Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova privind ocrotirea sănătăţii, sînt aplicate normele tratatului sau ale acordului internaţional.

 

Capitolul X

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Articolul 62

Guvernul, în termen de 3 luni, prezintă Parlamentului propuneri vizînd aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege; pune hotărîrile sale în conformitate cu ea; adoptă, în temeiul ei, acte normative care reglementează problemele organizării ocrotirii sănătăţii, asigură revizuirea şi anularea de către ministere, departamente, inspectorate de stat, autorităţi ale administraţiei publice locale a actelor normative, inclusiv instrucţiunilor, ce contravin legii de faţă.

 

Articolul 63

Pînă la aducerea actelor normative în conformitate cu prezenta  lege se aplică numai prevederile care nu vin în contradicţie cu ea.

[Art.64 abrogat prin LP117 din 17.07.10, MO126-128/23.07.10 art.408]

 

Articolul 65

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

[Art.65 modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]

 

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI

Petru LUCINSCHI

 

Chişinău, 28 martie 1995.

Nr. 411-XIII

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

(Nr. 411 от  28.03.1995 Опубликован : 22.06.1995 в Monitorul Oficial Nr. 34  статья № : 373)

 

ИЗМЕНЕН
ЗП259 от 07.12.17, МО464-470/29.12.17 ст.798; в силу с 01.01.18

ЗП175 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.535

ЗП164 от 20.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.485

ЗП101 от 09.06.17, МО277-288/04.08.17 ст.459

ЗП103 от 09.06.17, МО229-243/07.07.17 ст.368

ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284

ЗП32 от 17.03.17, МО119-126/14.04.17 ст.189

ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16

ЗП71 от 14.04.16, МО140-149/27.05.16 ст.291

ЗП88 от 29.05.14, МО160-166/20.06.14 ст.355

ЗП77 от 12.04.13, МО125-129/14.06.13 ст.398; в силу с 01.07.13

ЗП80 от18.04.13, МО96а/01.05.13 ст.316d

ЗП107 от 11.05.12, МО120-125/15.06.12 ст.396

ЗП162 от 22.07.11, MO170-175/14.10.11 ст.498

ЗП114 от 08.07.11, МО122-127/29.07.11 ст.342

ЗП48 от 26.03.11, МО53/04.04.11 ст.114; в силу с 04.04.11

ЗП117 от 17.06.10, МО126-128/23.07.10 ст.408

ЗП259 от 05.12.08, МО237-240/31.12.06 ст.862

ЗП280 от 14.12.07, MO94-96/30.05.08 ст.349; в силу с 30.05.08

ЗП197 от 26.07.07, МО127-130/17.08.07 ст.566

ЗП192 от 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 ст.542

ЗП177 от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534; в силу с 01.01.08

ЗП386 от 08.12.06, МО199-202/29.12.06 ст.956

ЗП249 от 21.07.06, МО170-173/03.11.06 ст.779

ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702

ЗП307 от 01.12.05, MO172-175/23.12.05 ст.843

ЗП159 от 21.07.05, МО107-109/12.08.05 ст.529

ЗП577 от 26.12.03, MO6/01.01.04 ст.86; в силу с 01.01.04

ЗП333 от 24.07.03, MO200/19.09.03 ст.773

ЗП206 от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598

ЗП173 от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404

ЗП1001 от 19.04.02, MO71/06.06.02 ст.571

ЗП552 от 28.07.99, МО116/21.10.99 ст.551

ЗП1009 от 22.10.1996, МО80/12.12.1996

 

Примечание:
По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” заменить словами “Министерство здравоохранения” в соот­ветствующем падеже; согласно ЗП280-XVI от 14.12.07, MO94-96/30.05.08 ст.349; в силу с 30.05.08

По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” заменить словами “Министерство здравоохранения” в соот­ветствующем падеже; согласно ЗП192-XVI от 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 ст.542

По всему тексту закона слова "Министерство здравоохранения" заменить словами "Министерство здравоохранения и социальной защиты" в соответствующем падеже, согласно ЗП159-XVI от 21.07.05, МО107-109/12.08.05 ст.529


Парламент принимает настоящий органический закон.

[Формула принятия изменена ЗП577-XV от 26.12.03, MO6/01.01.04 ст.86; в силу с 01.01.04]

 

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Законодательство об охране здоровья

(1) Законодательство об охране здоровья базируется на Конституции  и состоит из настоящего закона и других нормативных актов.

(2) Нарушение законодательства об охране здоровья, норм и правил общественного здоровья наказывается  в соответствии с действующим законодательством.

[Cт.1 ч.(2) изменена ЗП175 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.535]

 

Статья 2. Структура и основные принципы организации системы здравоохранения

Система здравоохранения состоит из лечебно-профилактических, санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических, фармацевтических и других учреждений. Она основана на следующих принципах:

а) децентрализованного руководства;

b) ответственности центральных и местных органов публичного управления, предприятий, учреждений, организаций (далее - предприятий) и должностных лиц за проведение государственной политики в области  здравоохранения;

с) ответственности органов и учреждений здравоохранения за доступность, своевременность, качество и объем медицинской помощи, за  качество профессиональной подготовки и повышение квалификации медицинского и фармацевтического персонала;

d) использования достижений современной медицинской науки, техники и практики в деятельности учреждений здравоохранения;

е) защиты прав работников здравоохранения и контроля за  выполнением ими профессиональных обязанностей;

f) профилактического подхода к обеспечению охраны здоровья населения во всех сферах жизнедеятельности;

g) многообразия форм медицинской помощи (государственная, страховая, частная);

h) гарантирования государством защиты интересов населения в области охраны здоровья через систему обязательного медицинского страхования, оказания первичной медицинской помощи семейными врачами, оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе, оказания стационарной медицинской помощи в установленных пределах и объеме с учетом нужд детей, женщин и мужчин, лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста;

[Ст.2 пкт.h) изменен ЗП71 от 14.04.16, МО140-149/27.05.16 ст.291]

[Ст.2 пкт.h) в редакции ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]

i) свободного выбора пациентом семейного врача и учреждения первичной медицинской помощи;
[Ст.2 пкт.i) в редакции ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]

j) ответственности каждого лица за свое здоровье.

 

Статья 3. Профилактическая направленность  обеспечения охраны здоровья населения

(1) Профилактика является основным принципом обеспечения охраны здоровья населения.

(2) Органы  публичного  управления, предприятия  обязаны  принимать необходимые социальные и медицинские  меры, направленные на первичную профилактику заболеваний, в частности на оздоровление окружающей среды, создание и сохранение благоприятных гигиенических условий жизни и труда, сохранение и охрану здоровья населения и его отдельных категорий (женщин, детей, пожилых людей), пропаганду активного отдыха и массовой физической культуры, организацию рационального питания, санитарного воспитания населения.

   

Статья 4. Учреждения здравоохранения

(1) Учреждения здравоохранения могут быть государственными или частными (за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть только государственными).

(2) Государственные учреждения здравоохранения создаются решением Министерства здравоохранения или органов местного публичного управления. Ведомственные государственные учреждения здравоохранения создаются решением органов центрального отраслевого публичного управления.

(21) Руководители государственных республиканских, муниципальных, районных учреждений здравоохранения выбираются на основе организуемого Министерством здравоохранения конкурса и назначаются на должность учредителями. Освобождение от должности руководителей государственных республиканских, муниципальных и районных учреждений здравоохранения осуществляется учредителем. Положение о назначении руководителей государственных учреждений здравоохранения на конкурсной основе утверждается Правительством.

[Ст.4 ч.(21) в редакции ЗП117 от 17.06.10, МО126-128/23.07.10 ст.408]
[Ст.4 ч.(2
1) введена ЗП192-XVI от 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 ст.542]

(22) Руководитель государственного учреждения здравоохранения управляет учреждением на основе договора, заключенного с учредителем на пятилетний срок. Должность руководителя государственного учреждения здравоохранения не может занимать лицо, одновременно осуществляющее деятельность в частном учреждении здравоохранения.
[Ст.4 ч.(22) введена ЗП117 от 17.06.10, МО126-128/23.07.10 ст.408]

(3) Физические и юридические лица имеют право создавать учреждения здравоохранения (лечебные, профилактические, фармацевтические и др.) и несут ответственность согласно действующему законодательству за их финансовое и материально-техническое обеспечение, за организацию и качество оказываемой медицинской помощи.

[Cт.4 ч.(3) изменена ЗП175 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.535]

(4) Частные учреждения здравоохранения и фармацевтические учреждения осуществляют свою деятельность в помещениях, принадлежащих им на праве частной собственности, или в других взятых в имущественный наем помещениях, в том числе государственных учреждений здравоохранения, с видом деятельности в области здравоохранения, которые отвечают требованиям действующих законодательных и нормативных актов о частно-государственном партнерстве.

[Ст.4 ч.(4) в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

(5) Перечень учреждений здравоохранения, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы,а также перечень предоставляемых ими услуг, и положения о них, за исключением учреждений, принадлежащих правоохранительным и военным органам, утверждаются Министерством здравоохранения.

[Ст.4 ч.(5) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, MO94-96/30.05.08 ст.349; в силу с 30.05.08]

[Ст.4 изменена ЗП249-XVI от 21.07.06, МО170-173/03.11.06 ст.779]
[Cт.4 в редакции ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]

(6) Парламент путем принятия законодательных актов реорганизует национальную систему здравоохранения, область лекарственных средств и фармацевтической деятельности.
(7) Учредитель утверждает организационную структуру и штатное расписание учреждения здравоохранения.
[Ст.4 ч.(6)-(7) введены ЗП117 от 17.06.10, МО126-128/23.07.10 ст.408]

 

Статья 5. Подведомственность учреждений системы здравоохранения

(1) Государственные медицинские учебные заведения, научно-исследовательские учреждения системы здравоохранения, республиканские больницы  и диспансеры, другие республиканские учреждения здравоохранения находятся в ведении Министерства здравоохранения. Остальные учреждения здравоохранения подчиняются Министерству здравоохранения и органам  местного  публичного управления.

(2) Ведомственные лечебно-профилактические и иные медицинские учреждения подчиняются соответствующим ведомствам. Методическое руководство ими, контроль за качеством оказываемой медицинской помощи и аттестацию их кадров осуществляет Министерство здравоохранения. При чрезвычайных обстоятельствах, в результате которых возникают массовые заболевания, по решению Правительства указанные учреждения оказывают медицинскую помощь пострадавшим. В период распространения инфекционных заболеваний все центры общественного здоровья обязаны координировать свои действия с Министерством здравоохранения.

[Cт.5 ч.(2) изменена ЗП175 от 21.07.17, МО301-315/18.08.17 ст.535]

(3) Частные медицинские учреждения и лица, которые занимаются в установленном законом порядке индивидуальной медицинской деятельностью, подчиняются органам местного публичного управления, Министерству  здравоохранения, другим органам и организациям в соответствии с законом.

 

Статья 6. Компетенция органов местного публичного управления в области обеспечения охраны  здоровья населения

Органы местного публичного управления на подведомственной территории:

a) направляют в пределах своей компетенции деятельность учреждений здравоохранения местного значения, назначают и освобождают от должности их руководителей в соответствии со статьей 4;

[Ст.6 пкт.a) в редакции ЗП192-XVI от 26.07.07, MO117-126bis/14.08.07 ст.542] 

b) принимают меры по организации санитарного воспитания населения, по развитию  сети государственных учреждений  здравоохранения и укреплению их материально - технической базы;

[Ст.6 пкт.b) изменён ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]

c) организуют контроль за санитарным и радиационным состоянием окружающей среды, за соблюдением санитарных правил, осуществляют меры по предупреждению и ликвидации социальных и инфекционных заболеваний, эпидемий, эпизоотий;

d) организуют оказание медицинской помощи населению, устанавливают в пределах своей компетенции льготы и пособия, связанные с охраной материнства и детства, направленные на улучшение условий жизни многодетных семей;

e) утверждают и обеспечивают внедрение местных стратегических планов развития медицинских услуг и местных программ охраны здоровья и в пределах имеющихся возможностей участвуют в укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, созданных в соответствии с законом;

е1) могут бесплатно обеспечивать государственные учрежде­ния здравоохранения и государственные учреждения судебно-медицинской экспертизы помещениями, необходимыми для предоставления медицинских услуг населению, с установлением обязанности использования предоставляемых бесплатно помещений по предусмотренному в договоре назначению;

[Ст.6 пкт.e1) введен ЗП32 от 17.03.17, МО119-126/14.04.17 ст.189]

f) информируют население об угрожающей ему опасности в случаях  экологических аварий и о мерах, принятых по ликвидации их последствий;

g) ходатайствуют о прекращении или приостановлении деятельности предприятий независимо от их вида собственности и организационно-правовой формы, которые допускают нарушения санитарных правил и других требований законодательства;

h) обеспечивают контроль за соблюдением на предприятиях правил охраны труда, техники безопасности, норм производственной санитарии;

i) принимают чрезвычайные меры, предусмотренные законом, для обеспечения охраны здоровья и спасения жизни людей в экстремальных  ситуациях, при ликвидации последствий катаклизмов природного и  антропогенного  характера, а также при борьбе с эпидемиями и эпизоотиями;

j) устанавливают правила эксплуатации водозаборных сооружений, предназначенных для обеспечения населения питьевой и технической водой;

k) устанавливают зоны санитарной охраны вод, ограничивают или запрещают использование предприятиями питьевой воды из водопроводов;

l) участвуют в решении вопросов определения курортных местностей;

m) осуществляют контроль за опекой и попечительством над совершеннолетними лицами, объявленными в установленном законом  порядке  недееспособными или ограниченно дееспособными;

n) устанавливают время, в течение которого запрещается нарушать  тишину в общественных местах;

o) осуществляют другие функции по обеспечению охраны здоровья  населения.

[Ст.6 изменена ЗП268-XVI от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]

 

Статья 7. Финансирование охраны здоровья

(1) Финансовые средства государственных учреждений здравоохранения формируются: из средств фондов обязательного медицинского страхования (на основе контрактов о медицинской помощи, заключаемых с Национальной компанией медицинского страхования или ее территориальными агентствами), из бюджетных средств, средств, получаемых в качестве платы за оказание медицинских услуг, из пожертвований, грантов, средств спонсоров, а также средств, поступающих из других источников, не запрещенных действующим законодательством.

(2) Деятельность государственных учреждений здравоохранения, включенных в систему обязательного медицинского страхования, осуществляется на принципах самофинансирования (без получения прибыли).

[Ст.7 в редакции ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]
(3) Финансовые средства частных медико-санитарных учреждений формируются из средств, полученных от предоставления платных услуг, а также из других финансовых источников, не запрещенных законодательством.

[Ст.7 ч.(3) введена ЗП280-XVI от 14.12.07, MO94-96/30.05.08 ст.349; в силу с 30.05.08]
[Ст.7 ч.(3) исключена ЗП268-XVI от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]

[Ст.7 изменена ЗП159-XVI от 21.07.05, МО107-109/12.08.05 ст.529]

(4) Центральные органы публичного управления в области здравоохранения наделяются правом централизовать денежные средства из общего объема предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год ассигнований на здравоохранение, в том числе путем их направления подведомственным учреждениям, для реализации целевых отраслевых программ.

[Ст.7 ч.(4) введена ЗП48 от 26.03.2011, МО53/04.04.11 ст.114; в силу с 04.04.11]
(41) Национальная медицинская страховая компания уполномочена реализовывать программы специального назначения в области здравоохранения за счет трансфертов из государственного бюджета, предусмотренных для реализации национальных программ по здравоохранению, в части потребностей, финансирование которых не предусмотрено частью (4).

[Ст.7 ч.(41) введена ЗП80 от18.04.13, МО96а/01.05.13 ст.316d]

(5) Методика установления тарифов на оказание медико-санитарных услуг публичными и частными учреждениями, заключившими договор о предоставлении услуг с Национальной медицинской страховой компанией, Каталог единых тарифов на платные медико-санитарные услуги, предоставляемые публичными медико-санитарными учреждениями, а также на услуги, которые покрываются из фондов обязательного медицинского страхования, предоставляемые публичными и частными медико-санитарными учреждениями, разрабатываются Министерством здравоохранения и утверждаются Правительством.
[Ст.7 ч.(5) введена ЗП114 от 08.07.11, МО122-127/29.07.11 ст.342]

 

Глава II

МЕДИЦИНСКАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Статья 8. Допуск к медицинской и фармацевтической деятельности

(1) К медицинской и фармацевтической деятельности допускаются  лица, получившие диплом, аттестат или  свидетельство  соответствующих  отечественных или зарубежных высших и средних специальных учебных заведений.

(2) Медицинская и фармацевтическая деятельность может  быть  индивидуальной (частная практика) или коллективной.

(3) Медицинская и фармацевтическая деятельность находится под надзором Министерства здравоохранения.

(4) Незаконная медицинская и фармацевтическая  деятельность  наказывается в соответствии с действующим законодательством.

 

Статья 9. Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности

(1) Порядок допуска к медицинской  и  фармацевтической  деятельности устанавливается Министерством здравоохранения.

(2) Физические и юридические лица могут заниматься индивидуальной или коллективной медицинской и фармацевтической деятельностью только на основании лицензии, выданной лицензирующим органом. Перечень медицинских и фармацевтических специальностей и услуг, на которые налагается запрет для частной практики, устанавливается Министерством здравоохранения.

[Ст.9 ч.(2) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284]
[Ст.9 ч.(2) изменена ЗП333-XV от 24.07.03, MO200/19.09.03 ст.773]
(3) Медицинские и фармацевтические работники, которые не работали более трех лет и хотят вернуться к работе по специальности, проходят переподготовку в институтах повышения квалификации или других подобных учреждениях с последующим допуском к медицинской или фармацевтической деятельности в установленном порядке.

(4) Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами Республики Молдова права на допуск к медицинской и фармацевтической деятельности.

(5) Дипломы, аттестаты или свидетельства, полученные за рубежом, могут быть приравнены Министерством здравоохранения к таким же документам, полученным в республике, подтверждающим право на медицинскую или фармацевтическую деятельность, если международными договорами и соглашениями, одной из сторон которых является Республика Молдова, не предусматривается иное.

 

Статья 91. Дополнительные условия и документы для лицензирования частных учреждений здравоохранения

(1) Для оказания медицинской помощи частными учреждениями здравоохранения устанавливаются следующие условия лицензирования:

a) частное учреждение здравоохранения должно быть включено в Перечень учреждений здравоохранения, утвержденный Министерством здравоохранения;

b) оказание медицинских услуг по испрашиваемому виду деятельности должно соответствовать Перечню профессиональных специализаций, утвержденному Министерством здравоохранения;

c) частное учреждение здравоохранения должно иметь санитарное разрешение на испрашиваемый вид деятельности.

(2) К декларации для получения лицензии на оказание медицинской помощи частными учреждениями здравоохранения прилагаются следующие дополнительные документы:

a) положение/устав об организации и функционировании частного учреждения здравоохранения;

b) копия документа на право собственности или договора имущественного найма объекта недвижимости, в котором будет осуществляться лицензируемая деятельность;

c) копии документов об образовании, подтверждающих право врачебной деятельности на территории Республики Молдова, в том числе в испрашиваемых областях;

d) копии документов, подтверждающих усовершенствование и аттестацию в испрашиваемых областях;

e) свидетельство о приравнивании полученного за рубежом диплома, выданное в установленном порядке, по необходимости.

 

Статья 92. Приостановление действия и аннулирование лицензии частных учреждений здравоохранения

(1) Основанием для приостановления действия лицензии является:
a) нарушение одного из условий, предусмотренных частью (1) статьи 91;
b) отсутствие документа на право собственности или истечение срока договора имущественного найма объекта недвижимости, в котором осуществляется лицензируемая деятельность;
c) несоответствие документов об образовании наемного персонала осуществляемым видам деятельности;
d) отсутствие документов, подтверждающих усовершенствование и периодическую аттестацию медицинских работников согласно положениям действующих нормативных актов;
e) отсутствие/аннулирование свидетельства об аккредитации;

f) несоблюдение требований действующих нормативных актов в соответствующей области, в том числе положения/устава об организации и функционировании частного учреждения здравоохранения.
(2) Основанием для аннулирования лицензии является:

a) осуществление обладателем лицензии деятельности, отличной от указанной в лицензии;
b) осуществление деятельности по адресу, отличному от указанного в лицензии;
c) окончательное решение судебной инстанции.

[Ст.91-92 введены ЗП117 от 17.06.10, МО126-128/23.07.10 ст.408]

 

Статья 10. Совершенствование профессиональных знаний

(1) Медицинские и фармацевтические работники имеют право  и  обязаны постоянно совершенствовать свои профессиональные знания.

После окончания высших учебных заведений врачи и фармацевты проходят постдипломную подготовку, как правило, бесплатную.

(3) На органы здравоохранения возлагается организация повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников один раз в 5  лет  в институтах или на факультетах повышения квалификации и в других соответствующих учреждениях республики и за ее пределами.

(4) Руководители органов и учреждений здравоохранения обязаны создавать медицинским и фармацевтическим работникам необходимые условия для совершенствования профессиональных знаний.

(5) Порядок аттестации медицинских и фармацевтических работников устанавливается Министерством здравоохранения.

 

Статья 11. Льготы, предоставляемые медицинским и  фармацевтическим работникам

(1) Медицинским и фармацевтическим  работникам  предоставляются  льготы, предусмотренные действующим законодательством.

(2) Выпускники системы постуниверситетского образования через резидентуру и среднего медицинского и фармацевтического образования, прибывшие непосредственно после окончания по направлению на работу в города, села (коммуны), в том числе входящие в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць, за исключением остальной территории этих муниципиев, первые три года работы пользуются за счет государственного бюджета через соответствующее публичное медико-санитарное учреждение правом на:

а) возмещение затрат по найму жилья или предоставление органом местного публичного управления бесплатного жилья;

b) единовременное пособие в размере 45 тысяч леев для врачей и фармацевтов и 36 тысяч леев для среднего медицинского и фармацевтического персонала, выплачиваемое тремя равными частями соответственно по 15 тысяч и по 12 тысяч леев по истечении первого месяца работы и в последующем после каждого года работы;
[Ст.11 ч.(2), пкт.b) в редакции ЗП103 от 09.06.17, МО229-243/07.07.17 ст.368]

с) ежемесячную компенсацию стоимости 30 кВт-ч электрической энергии и ежегодную компенсацию стоимости одного кубического метра дров и одной тонны угля, в том числе в случае отопления газом.

[Ст.11 ч.(2) изменена ЗП197-XVI от 26.07.07,МО127-130/17.07.07 ст.566]
[Ст.11 изменена ЗП386-XVI от 08.12.06, МО199-202/29.12.06 ст.956]

 

Статья 12. Поощрение работников здравоохранения

Работники здравоохранения, отличившиеся при исполнении своих профессиональных обязанностей, поощряются в соответствии с действующим законодательством.

 

Статья 13. Профессиональные обязанности и права медицинских и фармацевтических работников,  защита их прав, чести и достоинства

(1) Основные профессиональные обязанности и права медицинских и фармацевтических работников устанавливаются действующим законодательством.

(2) Профессиональные права, честь и достоинство врачей,  фармацевтов и других медицинских работников защищаются законом.

(3) Порядок защиты профессиональных прав, возмещения ущерба,  причиненного медицинским и фармацевтическим работникам, устанавливается законом.

 

Статья 14. Общие профессиональные обязанности и  ответственность за их нарушение

(1) Врачи и другие медицинские и фармацевтические работники  обязаны сохранять в тайне ставшие им известными при исполнении  профессиональных обязанностей сведения о болезнях, интимной и семейной жизни пациентов, за исключением случаев, когда необходимо предотвратить распространение инфекционных заболеваний или когда выдачи этих сведений обоснованно требуют органы уголовного преследования или судебные инстанции.

[Ст.14 ч.(1) изменена ЗП206-XV от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598]
[Ст.14 ч.(1) изменена ЗП1009-XIII от 22.10.1996, МО80/12.12.1996]

(2) Руководители учреждений здравоохранения обязаны  сообщать  органам здравоохранения сведения о заболеваемости населения в целях  обеспечения охраны его здоровья, а органам уголовного преследования и судебным инстанциям - по их обоснованному требованию.

[Ст.14 ч.(2) изменена ЗП206-XV от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598]

[Ст.14 ч.(2) изменена ЗП1009-XIII от 22.10.1996, МО80/12.12.1996]

(3) Медицинские и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за проявленную профессиональную некомпетентность и ненадлежащее исполнение своих  профессиональных обязанностей.

 

Статья 15. Право на защиту от вмешательства  в профессиональную деятельность

Медицинские и фармацевтические работники имеют право на защиту от вмешательства отдельных лиц и органов публичного управления в их профессиональную деятельность, за исключением случаев  ненадлежащего  исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

   

 Статья 16. Право на объединение

(1) Медицинские и фармацевтические работники имеют право на объединение в профессиональные организации, лиги, союзы, общества и иные объединения для защиты своих профессиональных и социальных прав.

(2) Порядок объединения медицинских и фармацевтических работников  в профессиональные и общественные организации определяется действующим законодательством.

 

Глава III

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

 

Статья 17. Право на охрану здоровья

(1) Жители республики имеют право на охрану здоровья  независимо  от национальности, расы, пола, социального положения, вероисповедания.

(2) Это право обеспечивается сохранением генетического фонда страны, созданием условий для жизни и работы, гарантированной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой в соответствии с требованиями современной медицины, правовой защитой права на охрану здоровья и на  возмещение ущерба, причиненного здоровью.

(3) Сохранение генетического фонда страны обеспечивается  комплексом мер по охране здоровья населения, предупреждению заболеваний, развитием экономического, социального и культурного потенциала республики, экологическим благополучием окружающей среды. С этой целью на межведомственном уровне проводятся фундаментальные и прикладные исследования по вопросам состояния генетического фонда в зависимости от экологической ситуации, разрабатываются меры профилактики и лечения больных с врожденными аномалиями развития и патологиями, прогнозируются  тенденции  изменения генотипа человека.

   

 Статья 18. Санитарное просвещение населения

(1) В целях сохранения своего  здоровья  жители республики обязаны владеть знаниями о здоровом образе жизни, об индивидуальной гигиене, рациональном питании, предупреждении рождения детей с ограниченными  возможностями, предупреждении заболеваний, недопустимости  злоупотребления медикаментами, симптомах болезней и оказании первой медицинской помощи, вреде алкоголя, наркотических и психотропных веществ.
[Ст.18 ч.(1) изменена ЗП164 от 20.07.17, МО277-288/04.08.17 ст.485]
[Ст.18 ч.(1) изменена ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16]

(2) Санитарному просвещению населения обязаны содействовать учреждения Министерства здравоохранения, другие министерства и ведомства, органы местного публичного управления и предприятия.

 

Статья 19. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью

(1) Любой человек имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью вредными факторами, вызванными нарушением противоэпидемического режима, санитарно- гигиенических правил и норм, правил  охраны  труда, дорожного движения, а также злоумышленными действиями других лиц.

(2) Каждый человек вправе обжаловать незаконные действия  и  решения государственных органов и должностных лиц, которые привели  к  ухудшению его здоровья.

(3) Больные, а также органы медицинского страхования имеют право  на возмещение ущерба, причиненного больным вследствие несоблюдения учреждениями здравоохранения норм оказания медицинской помощи, назначения противопоказанных медикаментов или применения несоответствующего лечения, которые ухудшили состояние здоровья, повлекли ограничение возможностей, создали угрозу жизни больного или привели к смертельному исходу.
[Ст.19 ч.(3) изменена ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16]

(4) Если заболевания, травмы возникли вследствие нарушения правил охраны труда, дорожного движения, правопорядка, злоупотребления спиртными напитками, применения наркотических и токсических веществ, а также  в результате грубейшего нарушения режима  лечения, органы медицинского страхования могут в установленном законом порядке взыскивать стоимость лечения с виновных.

 

Глава IV

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

 

Статья 20. Право на медицинскую помощь

(1) Гражданам Республики Молдова, независимо от их доходов, предоставляются равные возможности в получении своевременной и качественной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование представляет собой гарантированную государством систему защиты интересов населения в области охраны здоровья путем создания за счет взносов на страхование денежных фондов, предназначенных для покрытия расходов на лечение состояний, обусловленных наступлением страховых событий (заболевания или болезни).

[Ст.20 ч.(1) в редакции ЗП173 от 10.04.03/MO87 23.05.03 ст.404]

(2) Государство в соответствии с положениями Конституции гарантирует гражданам Республики Молдова минимум бесплатного медицинского обеспечения, который включает:

а) профилактические противоэпидемические меры и медицинские услуги в пределах национальных программ, предусмотренных в государственном бюджете;

b) медицинскую помощь в неотложных случаях при медико-хирургических состояниях, угрожающих жизни человека, требующих одного или нескольких вмешательств, осуществляемых как на догоспитальном этапе скорой медицинской помощью, медицинской помощью на уровне первичного звена, оказываемой семейным врачом, так и медико-санитарными учреждениями амбулаторного или стационарного типа, в пределах средств фонда обязательного медицинского страхования и средств государственного бюджета на соответствующий год;

[Ст.20 ч.(2), пкт.b) в редакции ЗП268-XVI от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]

c) догоспитальную скорую медицинскую помощь, первичную медицинскую помощь, а также специализированную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь в случае социально-обусловленных заболеваний, существенно влияющих на общественное здоровье, согласно перечню, установленному Министерством здравоохранения;

[Ст.20 ч.(2), пкт.с) в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

d) медицинскую помощь, предусмотренную Единой программой обязательного медицинского страхования, застрахованным лицам, в том числе неработающим, для которых плательщиком взносов обязательного медицинского страхования является государство;
[Ст.20 ч.(2) в редакции ЗП577-XV от 26.12.03, MO6/01.01.04 ст.86; в силу с 01.01.04]
e) стоматологическую медицинскую помощь в полном объеме, за исключением протезирования и восстановления зубов, предоставляемую детям в возрасте до 12 лет;
[Ст.20 ч.(2), пкт.e) введен ЗП88 от 29.05.14, МО160-166/20.06.14 ст.355]
f) покрытие расходов на экзопротезы и импланты молочной железы, необходимые для реабилитации пациентов со злокачественными опухолями;

[Ст.20 ч.(2), пкт.f) введен ЗП88 от 29.05.14, МО160-166/20.06.14 ст.355]
g) покрытие расходов на индивидуальные протезы и расходные материалы, необходимые для послеоперационной и протезной реабилитации пациентов со злокачественными опухолями головы, шеи и опорно-двигательного аппарата, за счет средств фондов обязательного медицинского страхования, управляемых Национальной медицинской страховой компанией.

[Ст.20 ч.(2), пкт.g) введен ЗП88 от 29.05.14, МО160-166/20.06.14 ст.355]
(3) Медицинская помощь, предусмотренная пунктами b)–g) части (2), обеспечивается в пределах финансовых средств фондов обязательного меди-цинского страхования, образованных в установленном законодательством порядке.

[Ст.20 ч.(3) изменена ЗП88 от 29.05.14, МО160-166/20.06.14 ст.355]

[Ст.20 ч.(3) введена ЗП577-XV от 26.12.03, MO6/01.01.04 ст.86; в силу с 01.01.04]

 

Статья 21. Виды медицинской помощи и порядок их оказания

(1) Медицинская помощь подразделяется на следующие виды: скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе; первичная медицинская помощь; специализированная амбулаторная медицинская помощь, включая стоматологическую; стационарная медицинская помощь; высококвалифицированные медицинские услуги; медицинский уход на дому.

(2) Первичная медицинская помощь обеспечивается посредством услуг семейной медицины. В случае необходимости медицинская помощь предоставляется поэтапно в учреждениях догоспитальной скорой медицинской помощи, республиканской службой “AVIASAN”, в больницах, специализированных амбулаторных учреждениях, включая стоматологические.

[Ст.21 в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

   

 Статья 22. Предоставление медицинских отпусков

(1) Всем работникам предприятий независимо от их вида собственности и организационно-правовой формы предоставляются медицинские  отпуска в случае заболеваний, травм и в других предусмотренных законом случаях.

(2) Справки о медицинском отпуске выдаются государственными и частными учреждениями здравоохранения в порядке, установленном Правительством.
[Ст.22 ч.(2) в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

 

Статья 23. Согласие на оказание медицинской помощи

(1) На оказание больному любой предложенной  медицинской  помощи (профилактической, диагностической,  терапевтической,  реабилитационной) необходимо его согласие.

(2) При отсутствии явного отказа предполагается согласие  на  оказание любой помощи, которая не представляет особого риска для больного или которая не раскрывает его глубоко личной тайны.

(3) На оказание медицинской помощи  недееспособным  больным  следует получить согласие их законных представителей, а при отсутствии таковых - ближайших родственников.

(4) Согласие временно или постоянно недееспособных больных на оказание медицинской помощи предполагается в случае угрозы неминуемой смерти или серьезной угрозы их здоровью.

(5) Положения частей (1), (2), (3) и (4) применяются по отношению  к больным, которым исполнилось 16 лет.

(6) Если больному меньше 16 лет, согласие  на  оказание медицинской помощи дается его законным представителем. В случае угрозы неминуемой смерти или серьезной угрозы здоровью медицинская помощь такому  больному может быть оказана и без согласия законного представителя.

(7) Согласие больного или его законного представителя на оказание медицинской помощи или отказ от нее удостоверяются письменно лечащим врачом или составом дежурной бригады, а в исключительных  случаях  заверяются подписью руководителей учреждения здравоохранения.

   

 Статья 24. Оказание медицинской помощи в  неотложных и экстремальных ситуациях

(1) Всем людям обеспечивается срочная медицинская помощь в  угрожающих их жизни случаях (при несчастных случаях, острых  тяжелых  заболеваниях и др.).

(2) Срочная медицинская помощь оказывается специальными службами (станциями и отделениями скорой медицинской помощи, санитарной авиацией, больницами скорой помощи и другими учреждениями неотложной  медицинской помощи) в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

(3) Срочная медицинская помощь оказывается и ближайшими  учреждениями здравоохранения независимо от их вида собственности  и  организационно-правовой формы.

(4) Медицинские и фармацевтические работники обязаны оказывать первую неотложную медицинскую помощь в пути, на улице, в других  общественных местах и на дому в любое время суток. При несчастных случаях первую медицинскую помощь обязаны оказывать также работники полиции, пожарной аварийно-спасательной службы и водители автотранспортных средств.

(5) Неоказание  первой  неотложной  медицинской  помощи  без  уважительных причин, а также ложный вызов скорой медицинской  помощи  наказываются в соответствии с законом.

(6) Любой человек, который присутствует при  несчастном  случае  или возникновении тяжелого заболевания, обязан оказать первую помощь в пределах своих возможностей, сообщить о происшедшем в ближайшее учреждение здравоохранения, содействовать медицинскому персоналу в оказании первой помощи, предоставить транспортное средство, которым располагает, для бесплатной перевозки потерпевших или больных  до ближайшего  учреждения здравоохранения. Эти меры принимаются и в отношении  беременных  женщин, состояние которых требует срочной медицинской помощи.

(7) Доставка лиц, заболевших во время работы, в учреждения здравоохранения производится транспортными средствами за  счет  предприятий,  на которых они работают.

(8) Если жизнь больного находится в опасности, врач или другой медицинский работник может использовать бесплатно  в  установленном  порядке любой вид транспорта для проезда к больному или для его  транспортировки в ближайшее учреждение здравоохранения.

(9) Всем лицам гарантируется медицинская помощь в экстремальных ситуациях (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, массовые заболевания  и отравления, ионизирующая и неионизирующая радиация, сильное загрязнение окружающей среды и др.). Оказание медицинской помощи в таких случаях осуществляется территориальными учреждениями здравоохранения и специализированными бригадами постоянной  готовности,  созданными Министерством здравоохранения.

 

Статья 25. Право на свободный выбор врача, учреждения здравоохранения и формы медицинской помощи

[Наименование ст.25 изменена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

(1) Граждане Республики Молдова имеют право на свободный выбор  врача, учреждения здравоохранения и формы медицинской помощи.

[Ст.25 ч.(1) изменена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

(2) Выбор врача в государственных учреждениях  здравоохранения  осуществляется в установленном порядке.

(3) Граждане Республики Молдова имеют право обращаться  за медицинской помощью в медицинские учреждения независимо от вида их собственности и организационно-правовой формы как в стране,  так  и  за  рубежом  в соответствии с международными договорами и соглашениями, одной  из  сторон которых является Республика Молдова.

 

Статья 26. Обязательное медицинское страхование иностранцев

(1) Иностранцы, указанные в пунктах a)–f) части (1) статьи 2 Закона об интеграции иностранцев в Республике Молдова № 274 от 27 декабря 2011 года, трудоустроенные в Республике Молдова на основе индивидуального трудового договора, иностранцы, имеющие право на постоянное пребывание в Республике Молдова, а также беженцы и лица, получившие гуманитарную защиту, пользуются теми же правами и обязанностями в области обязательного медицинского страхования, что и граждане Республики Молдова, в соответствии с действующим законодательством, если международными договорами не предусмотрено иное.

(2) Иностранцы, которым было предоставлено право на временное пребывание на территории Республики Молдова для воссоединения семьи, получения образования, осуществления гуманитарной или религиозной деятельности, обязаны застраховаться в индивидуальном порядке, уплатив взнос обязательного медицинского страхования аналогично гражданам Республики Молдова, которые уплачивают страховой взнос обязательного медицинского страхования, исчисленный в виде фиксированной суммы, если международными договорами не предусмотрено иное.

(3) Статус застрахованного лица и страховые права прекращаются при аннулировании/отмене права на пребывание в Республике Молдова, при прекращении/аннулировании статуса лица без гражданства или формы защиты в соответствии с действующим законодательством.

[Cт.26 в редакции ЗП77 от 12.04.13, МО125-129/14.06.13 ст.398 в силу с 01.07.13]
[Ст.26 в редакции ЗП259-XVI от 05.12.08, МО237-240/31.12.06 ст.862]

[Ст.26 в редакции ЗП280-XVI от 14.12.07, MO94-96/30.05.08 ст.349; в силу с 30.05.08]
[Ст.26 в редакции ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]

 

Статья 27. Право на получение информации о здоровье

(1) Больной и его родственники имеют право на получение информации о здоровье больного.

(2) При обследовании и лечении больной имеет право на получение  информации о применяемых методах лечения, их потенциальном риске  и  терапевтической эффективности, об альтернативных методах, а также о  диагнозе, прогнозе и ходе лечения, о профилактике заболеваний. Больной вправе ознакомиться с объективными сведениями, касающимися его здоровья, внесенными в медицинскую карточку и другие документы. В случаях  же,  когда возможно серьезное ухудшение  физического и психического состояния больного или обратный ожидаемому эффект  лечения, указанная  информация предоставляется близкому лицу больного.

(3) Больной имеет право на получение информации о  состоянии  своего здоровья в письменном виде. Порядок  ее  предоставления  устанавливается Министерством здравоохранения.

 

Статья 28. Применение методов профилактики, диагностики и лечения, а также лекарственных средств

(1) В медицинской практике используются методы профилактики, диагностики и лечения, а также лекарственные средства, допущенные к применению Министерством здравоохранения.

(2) С письменного согласия больного, находящегося в  здравом  уме  и твердой памяти, а также с письменного согласия родителей,  опекунов  или попечителей больных, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и психических больных врач может применять новые методы профилактики, диагностики и лечения, а также новые лекарственные средства, научно апробированные, но еще не допущенные к массовому применению.

(3) Порядок применения новых методов профилактики, диагностики и лечения, а также новых лекарственных средств, научно апробированных, но еще не допущенных к массовому применению, устанавливается  Министерством здравоохранения.

Статья 29. Донорство крови

(1) Донорство крови  - это добровольная сдача крови одними  в  целях обеспечения охраны здоровья других.

(2) Порядок сдачи донорской крови, юридический статус доноров крови, их трудовые и социальные гарантии, права и льготы, ответственность государственных органов и учреждений здравоохранения за вред, причиненный здоровью доноров, ответственность предприятий и общественных организаций за развитие донорского движения устанавливаются действующим законодательством.

 

Статья 30. Изъятие и трансплантация органов, тканей и клеток человека

Изъятие и трансплантация органов, тканей и органов человека осуществляются в целях улучшения качества жизни получателя, если применение лечебных методов с сопоставимой эффективностью невозможно, в авторизированных медико-санитарных учреждениях, в соответствии с положениями Закона о трансплантации органов, тканей и клеток человека № 42/2008.
 [Ст.30 в редакции ЗП101 от 09.06.17, МО277-288/04.08.17 ст.459]

   

 Статья 31. Добровольная хирургическая стерилизация

(1) Добровольная хирургическая стерилизация женщин и мужчин может быть проведена по их желанию или по медицинским показаниям с их письменного согласия в государственных и частных учреждениях здравоохранения в допускаемых законом случаях и установленном Министерством здравоохранения порядке.

[Ст.31 ч.(1) изменена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

(2) Проведение хирургической стерилизации лицами, не имеющими соответствующего медицинского образования, а также в неспециализированных медицинских учреждениях наказывается в соответствии с законом.

 

Статья 32. Искусственное прерывание беременности

(1) Женщине предоставляется право самой решать вопрос о материнстве.

(2) Операция по искусственному прерыванию беременности может быть проведена при сроке беременности не более 12 недель в государственных и частных учреждениях здравоохранения.
[Ст.32 ч.(2) изменена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

(3) Порядок проведения таких операций при сроке  беременности  свыше 12 недель устанавливается Министерством здравоохранения.

 

Статья 33. Право на медицинские услуги по репродуктивному здоровью человека

(1) Женщины и мужчины имеют право на получение медицинских услуг по репродуктивному здоровью в соответствии с действующим законодательством.
(2) Медицинские услуги по репродуктивному здоровью человека могут предоставляться аккредитованными государственными учреждениями здравоохранения и лицензированными и аккредитованными частными учреждениями здравоохранения, осуществляющими деятельность в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами о частно-государственном партнерстве.

[Ст.33 в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

 

Статья 331. Медицинская помощь при родах и после родов

(1) Акушерская и гинекологическая помощь оказывается в аккредитованных государственных учреждениях здравоохранения и лицензированных и аккредитованных частных учреждениях здравоохранения.

(2) Беременные женщины имеют право на свободный выбор врача и учреждения здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при родах и после родов, за исключением случаев, когда соблюдение принципов распределения беременных при оказании перинатальной медицинской помощи необходимо по медицинским показаниям.
[Ст.331 введена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

Статья 34. Прекращение оказания медицинской  помощи

(1) Просьба больного ускорить  его  смерть  медицинскими  средствами (эвтаназия) не может быть удовлетворена.

(2) Медицинская аппаратура, которая поддерживает  жизнь  больного  в экстремальных случаях, может быть отключена только при констатации смерти мозга.

(3) Порядок констатации смерти и принятия решения об отключении  медицинской аппаратуры устанавливается действующим законодательством.

(4) Больной вправе получить или отказаться от духовной  и  моральной поддержки, в том числе служителя соответствующего культа. Больной  имеет право умереть достойно.

 

Статья 35. Реабилитационная и санаторно-курортная  медицинская помощь

(1) Реабилитационная медицинская помощь оказывается  государственными, кооперативными и частными специализированными учреждениями здравоохранения.

(2) Реабилитационные медицинские учреждения, медицинские службы  курортов, санаториев и профилакториев  реабилитационного  профиля,  другие реабилитационные учреждения и службы организуются в  природных  лечебных зонах с целью полной реабилитации больных, укрепления их здоровья и восстановления трудоспособности.

(3) Показания и противопоказания для амбулаторного  и  стационарного лечения на всех курортах устанавливаются Министерством здравоохранения.

(4) Порядок отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение устанавливается Министерством здравоохранения совместно с Советом Федерации независимых профсоюзов Молдовы.

(5) Признание местности курортом, установление границ зоны санитарной охраны вокруг курорта и определение ее режима осуществляются Правительством по предложению Министерства здравоохранения и Совета Федерации независимых профсоюзов Молдовы, согласованному с органом местного публичного управления, на территории которого расположен курорт.

(6)  Медицинский профиль санаторно-курортных учреждений устанавливается Министерством здравоохранения и Советом Федерации независимых профсоюзов Молдовы.
[Cт.35 ч.(6) изменена ЗП162 от 22.07.11, MO170-175/14.10.11 ст.498]

(7) Министерство  здравоохранения осуществляет контроль за деятельностью санаторно-курортных учреждений и оказывает им научную,  методическую и консультационную помощь.

 

Статья 36. Право больного на обжалование действий медицинского персонала, причинившего   вред его здоровью

В случае неудовлетворительного состояния здоровья вследствие  оказания ненадлежащей медицинской помощи больной имеет право требовать проведения в установленном порядке профессиональной экспертизы, а также  возмещения причиненного ему морального и материального ущерба.

 

Глава V

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

 

Статья 37. Медицинское обслуживание лиц, утративших  работу и заработок

(1) Лица, утратившие работу и заработок, имеют гарантированное государством право на минимум бесплатного медицинского обеспечения  для  поддержания своего здоровья и здоровья лиц, находящихся на их иждивении.

(2) Минимум бесплатного медицинского обеспечения предоставляется указанным лицам за счет средств соответствующих фондов организации медицинской помощи.
[Ст.37 изменена ЗП577-XV от 26.12.03, MO6/01.01.04 ст.86; в силу с 01.01.04]

Статья  38. Медико-социальное обслуживание лиц  пожилого возраста

(1) Государство обеспечивает медико-социальное обслуживание лиц  пожилого возраста в соответствии с комплексными программами.

(2) Программы медико-социальной реабилитации лиц  пожилого  возраста должны быть направлены на обеспечение их физических и  психических  потребностей, продление активного образа жизни, в том числе в домашних  условиях, обеспечение способности  социально-психологической адаптации к старости, предупреждение хронических заболеваний и ограничения возможностей.

[Ст.38 ч.(2) изменена ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16]

(3) Реализация этих программ возлагается на органы местного публичного управления, органы и учреждения здравоохранения и социальной защиты, которые могут привлекать к медико-социальному обслуживанию религиозные и общественные объединения и организации с их согласия.

(4)Медицинская помощь престарелым оказывается медико-санитарными и специализированными учреждениями социальной помощи в соответствии с действующим законодательством.

[Ст.38 ч.(4) в редакции ЗП268-XVI от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702]

Статья 39. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся под арестом или в местах
 лишения свободы

(1) Право на охрану здоровья лиц, находящихся под арестом или в местах лишения свободы, обеспечивается путем запрещения применения  методов уголовного преследования, создания условий жизни, которые  унижают  их  достоинство, ставят под угрозу жизнь и здоровье.

[Ст.39 ч.(1) изменена ЗП206-XV от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598]
(2) Лицам, находящимся под арестом или в местах лишения свободы, гарантируется медицинская помощь в соответствии с настоящим законом, Уголовно-исполнительным кодексом и другими законодательными актами.

 

Статья 40. Оказание медицинской помощи лицам,  объявившим голодовку

(1) Если осужденный, объявивший голодовку, признан врачом находящимся в здравом уме и твердой памяти и осознает последствия добровольного отказа от пищи, он не подлежит искусственному кормлению. Здравомыслие осужденного подтверждается одним или несколькими врачами.

(2) Положения части (1) распространяются и  на  любое  другое  лицо, объявившее голодовку.

(3) Лица, объявившие голодовку, нуждаются в медицинской помощи, оказание которой гарантируется в течение всего периода голодовки.

(4) В момент, когда состояние здоровья или жизнь голодающего находится под серьезной угрозой, врач в соответствии с кодексом медицинской этики обязан принять все меры для поддержания его здоровья и спасения жизни.

 

Статья 41. Оказание медицинской и социальной помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека  (ВИЧ-инфекцией), и больным СПИДом

Лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), и больным СПИДом гарантируется медицинская и социальная помощь в  соответствии с действующим законодательством.

Статья 411. Оказание медицинской помощи лицам с онкологическими заболеваниями
(1) Медицинские услуги по профилактике, диагностике, лечению и надзору в области онкологии предоставляются специалистами, имеющими квалификацию в онкологии и гематологии, в государственных и частных учреждениях здравоохранения, в соответствии с нормативными актами, утвержденными Правительством.

(2) Национальный онкологический регистр представляет собой комплексную систему сбора, регистрации и обработки данных о заболеваемости, распространенности и смертности от онкологических заболеваний на национальном уровне, включающую в том числе данные, предоставляемые государственными и частными учреждениями здравоохранения. Национальный онкологический регистр ведется публичным медико-санитарным учреждением Институт онкологии в соответствии с утвержденным Правительством положением.
[Ст.411 в редакции ЗП259 от 07.12.17, МО464-470/29.12.17 ст.798; в силу с 01.01.18]

[Ст.411 введена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

 

Статья 42. Оказание медицинской помощи психическим  больным

(1) Оказание специализированной медицинской помощи лицам с психическими расстройствами осуществляется на основе принципов законности, гуманизма и милосердия, исходя из презумпции дееспособности, которая предусматривает право каждого человека распоряжаться своим здоровьем, а  также из основной обязанности врача оказывать медицинскую помощь больному в соответствии с кодексом медицинской этики.

(2) Оказание психиатрической помощи является  исключительной  компетенцией врача-психиатра.

(3) Недееспособные психические больные, которые могут подвергать угрозе как собственную жизнь или телесную целостность, так и жизнь или телесную целостность других лиц, подлежат принудительному медицинскому лечению в учреждениях здравоохранения в соответствии с законом. Госпитализация таких больных проводится в срочном порядке с помощью органов полиции при обращении к ним врача-психиатра. Психиатрическое обследование в указанных случаях проводится в течение 48  часов  после  госпитализации больных, в том числе в выходные и праздничные дни, комиссией, состоящей из специалистов, образованной в этих целях в соответствии с  инструкцией Министерства здравоохранения.

(4) Лечение психических больных осуществляется за счет средств соответствующих фондов организации медицинской помощи.

(5) Основание и порядок оказания психиатрической помощи, в том числе принудительной госпитализации больных с психическими расстройствами, права и обязанности медицинского персонала, оказывающего такую помощь, права психических больных, обязанности государственных органов и предприятий в области защиты прав и законных интересов этой категории больных и оказания им социально-правовой помощи, а также порядок защиты населения от опасных действий указанных больных устанавливаются в  соответствии с действующим законодательством.

(6) Психиатрическое лечение не проводится при отсутствии психического заболевания. Медицинский персонал несет предусмотренную законом ответственность за проведение психиатрического лечения при отсутствии психического заболевания.

 

Статья 43. Оказание наркологической помощи больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или  токсикоманией

(1) Лечение больных хроническим алкоголизмом, наркомание или токсикоманией проводится, как правило, на добровольных началах амбулаторно или стационарно в лечебно- профилактических учреждениях (по желанию  - анонимно).

(2) Больные, уклоняющиеся от добровольного лечения,  подлежат  лечению в соответствии с законом.

 

Статья 44. Оказание медицинской помощи больным туберкулезом

(1) Больные туберкулезом подлежат диспансерному наблюдению и лечению, бесплатно обеспечиваются противотуберкулезными препаратами и бесплатно лечатся в стационарах, санаториях и профилакториях.

(2) Больные активной формой туберкулеза, которые уклоняются от добровольного лечения, нарушают режим лечения либо злоупотребляют алкогольными напитками или употребляют наркотические вещества, направляются на принудительное лечение в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

(3) Меры по социальной защите больных  туберкулезом  устанавливаются действующим законодательством.

 

Статья 45. Оказание медицинской помощи венерическим больным

(1) Венерические больные подлежат обязательному медицинскому обследованию и лечению в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях, а также диспансерному наблюдению до излечения.

(2) Лица, в отношении которых имеются достаточные основания считать, что они больны венерическими заболеваниями, подлежат обязательному медицинскому обследованию.

(3) Лица, находившиеся в контакте с венерическими  больными,  подлежат обязательному медицинскому обследованию и профилактическому лечению.

(4) В случае уклонения от добровольного медицинского обследования  и лечения указанные лица подлежат принудительному  обследованию и лечению в венерологическом стационаре.

(5) Лица, уклоняющиеся от принудительного обследования и лечения после предупреждения учреждений здравоохранения, несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

(6) Органы полиции по  просьбе учреждений здравоохранения обязаны доставлять венерических больных, лиц, в отношении которых имеются достаточные основания считать их зараженными или больными венерическими заболеваниями, а также лиц, находившихся в контакте с ними, в соответствующие лечебно-профилактические учреждения и оказывать помощь этим учреждениям в выявлении источников заражения.

 

Глава VI

ЗАЩИТА СЕМЬИ, МАТЕРИ И РЕБЕНКА

 

Статья 46. Право семьи на охрану здоровья и социальную защиту

(1) Все члены семьи имеют право на охрану их здоровья  и  социальную защиту.

(2) Лица, вступающие в брак, должны сообщить друг другу о состоянии своего здоровья в органе записи актов гражданского состояния. С целью охраны здоровья вступающих в брак лиц и их потомства учреждения здравоохранения дают добрачные консультации по вопросам брака и семейного планирования, осуществляют бесплатное медицинское обследование лиц, вступающих в брак, с их информированного согласия. Порядок, сроки и объем медицинского обследования лиц, вступающих в брак, устанавливаются Министерством здравоохранения.
[Ст.46 ч.(2) изменена ЗП107 от 11.05.12, МО120-125/15.06.12 ст.396]

(3) Лица, вступающие в брак, а также супруги имеют право на медицинское обследование и медико-генетические консультации в соответствующих учреждениях здравоохранения с целью выявления генетических отклонений  в их кариотипе, которые могут привести к мальформации будущего ребенка.

[Ст.46 изменена  ЗП1001-XV от 19.04.2002, MO71/06.06.2002 ст.571]

   

 Статья 47. Забота о детях - обязанность родителей

(1) Родители обязаны заботиться о здоровье детей, о их  дородовом  и послеродовом развитии, физическом, духовном  и  моральном  воспитании  и привитии здорового образа жизни.

(2) Родители, другие законные представители ребенка обязаны по требованию учреждения здравоохранения доставлять его на медицинский  осмотр и для проведения профилактических мероприятий.

(3) Неисполнение родителями указанных  обязанностей  наказывается  в соответствии с законом.

 

Статья 48. Поощрение материнства. Гарантии охраны здоровья матери и ребенка

(1) Государство поощряет материнство, охраняет здоровье матери и ребенка.

(2) Женщинам создаются условия, позволяющие сочетать труд с материнством, им гарантируются правовая защита, моральная и  материальная  поддержка.

(3) Государство и общество проявляют особое внимание к детям, обеспечивая их социальную защиту. Государство защищает права и интересы  ребенка, в том числе право на условия жизни, благоприятные для  физического и духовного развития.

(4) Права детей предусмотрены и закреплены в  законодательстве  Республики Молдова и в Конвенции о правах ребенка.

 

Статья 49. Оказание медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным

Учреждения здравоохранения оказывают женщине квалифицированную медицинскую помощь в течение беременности, при родах и после родов, а  также лечебно-профилактическую помощь матери и новорожденному.

 

Статья 50. Оказание медицинской помощи детям и  подросткам

(1) Медицинская помощь детям и подросткам оказывается лечебно-профилактическими и оздоровительными учреждениями (поликлиниками, больницами, диспансерами, санаториями и др.). Дети и подростки находятся под  активным периодическим медицинским наблюдением.

(2) Дети раннего возраста обеспечиваются  детским  питанием,  в  том числе бесплатно, в установленном порядке. Детям предоставляются бесплатные путевки в санатории.

(3) Медицинские работники обязаны информировать родителей, опекунов или попечителей о заболевании ребенка и его лечении.

(4) Контроль за обеспечением здоровья детей в яслях, детских  садах, школах и других детских учреждениях  осуществляется  учреждениями  здравоохранения и учебными заведениями.

 

Статья 51. Государственная помощь при уходе за детьми

(1) Основные средства на содержание детей в яслях, детских садах, школах и других детских учреждениях выделяются из государственного бюджета, а также предприятиями, профсоюзами, другими общественными  организациями и частными лицами.

(2) Дети и подростки, имеющие недостатки в физическом или  психическом развитии, содержатся за счет государства в  домах  ребенка,  детских домах и других специализированных детских учреждениях.

(3) Перечень медицинских показаний для направления детей и подростков в дома ребенка, детские дома и учебно-воспитательные учреждения утверждается Министерством здравоохранения.

(4) При невозможности госпитализации или отсутствии показаний к стационарному лечению больного ребенка право на выплату пособия по уходу за больным ребенком предоставляется по выбору одному из родителей: матери или отцу. В случае, если ни мать, ни отец по уважительным причинам не могут ухаживать за ребенком, пособие предоставляется по выбору иному застрахованному лицу: опекуну, другому члену семьи, деду, бабке. Лица, получающие такое пособие, освобождаются от работы в установленном порядке.
[Ст.51 ч.(4) в редакции ЗП71 от 14.04.16, МО140-149/27.05.16 ст.291]

(5) При стационарном лечении ребенка в возрасте до трех лет, а  также тяжело больного ребенка старше трех лет, нуждающегося  по  заключению врачей в дополнительном уходе, одному из родителей (матери или отцу) либо по выбору опекуну, другому члену семьи, деду, бабке предоставляется право находиться с ребенком в лечебном учреждении с вып- латой пособия по социальному страхованию в установленном порядке.

[Ст.51 ч.(5) изменена ЗП71 от 14.04.16, МО140-149/27.05.16 ст.291]

 

ГЛАВА VI1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

 

Статья 511. Дополнительные медицинские услуги, предоставляемые детям, учащимся  и студентам учебных заведений

(1) Детям, учащимся и студентам учебных заведений наряду с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, национальных программ охраны здоровья и специальных программ охраны здоровья, предоставляются дополнительные медицинские услуги.
(2) Перечень дополнительных медицинских услуг, предоставляемых детям, учащимся и студентам учебных заведений, разрабатывается Министерством здраво­охранения совместно с Министерством просвещения и молодежи и утверждается Правительством.
(3) Дополнительные медицинские услуги детям, учащимся и студентам предоставляются медицинским персоналом учебных заведений согласно нормам, утвержденным Правительством, с покрытием расходов за счет бюджетов учебных заведений.
[Глава VI1 введена ЗП177 от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534; в силу с 01.01.08]

 

ГЛАВА VII

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ, ПОМОЩЬ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ И В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

   

 [Наименование главы VII в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

Статья 52. Лекарственная помощь

Лекарственная помощь оказывается аптечными и  лечебно-профилактическими учреждениями в соответствии с действующим законодательством.

 

Статья 53. Контроль за производством и использованием наркотических, психотропных и токсических  средств

(1) Контроль за производством и использованием  наркотических,  психотропных и токсических средств осуществляется государством.

(2) Наркотические и психотропные средства могут производиться, перерабатываться, импортироваться и храниться только в медицинских, ветеринарных и научных целях.

(3) Правом на производство, переработку, ввоз и реализацию наркотических и психотропных средств обладают предприятия, получившие на это разрешение соответствующих государственных органов, осуществляющих  контроль и учет указанной деятельности.

(4) Производство и использование наркотических, психотропных и  токсических средств осуществляются в соответствии с действующим  законодательством.

(5) Функции по выдаче разрешений, мониторингу и контролю за легальным оборотом наркотических, психотропных веществ и прекурсоров осуществляет Постоянный комитет по контролю за наркотиками при Министерстве здравоохранения. Рассмотрение документов, помещений и объектов для определения соблюдения законных требований осуществляется за плату по утвержденным Правительством тарифам на медико-санитарные услуги.
[Ст.53 ч.(5) введена ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

 

Статья 54. Помощь в протезировании и в обеспечении  медицинскими устройствами

(1) При необходимости лица обеспечиваются протезами, ортопедическими и коррегирующими изделиями, слуховыми аппаратами, приспособлениями для лечебной физкультуры и специальными средствами передвижения.
(2) Условия и порядок оказания помощи в протезировании и в обеспечении медицинскими устройствами устанавливаются действующим законодательством.
(3) Деятельность, относящаяся к сфере медицинских устройств, регулируется законом.
(4) Реализация деятельности, относящейся к сфере медицинских устройств, обеспечивается специализированной структурой, подведомственной Министерству здравоохранения.

[Ст.54 в редакции ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]
[Ст.54 ч.(3) в редакции ЗП333-XV от 24.07.03, MO200/19.09.03 ст.773]

 

ГЛАВА VIII

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

 

Статья 55. Реабилитация больных

Реабилитация больных осуществляется по медицинской и социальной  линии.

 

Статья 56. Определение временной нетрудоспособности, ограничения возможностей
и трудоспособности 

(1) Определение временной нетрудоспособности осуществляется  медико-санитарными учреждениями по запросу работодателя, работника или доверенного лица работника. По запросу этих же лиц медико-санитарное учреждение  представляет медицинские документы, подтверждающие отсутствие лица на работе по причине болезни, при этом обеспечивая защиту персональных данных работников.  

(2) Определение ограничения возможностей и трудоспособности  взрослых и детей в возрасте до 18 лет осуществляется подведомственным Министерству труда, социальной защиты и семьи Национальным консилиумом установления ограничения возможностей и трудоспособности и его территориальными структурами.

(3) Порядок организации и функционирования Национального консилиума установления ограничения возможностей и трудоспособности, в том числе порядок определения ограничения возможностей и трудоспособности, утверждается Правительством. 
(4) Критерии определения ограничения возможностей и трудоспособности утверждаются, по обстоятельствам, совместным приказом Министерства  труда, социальной защиты и семьи, Министерства  здравоохранения и  Министерства просвещения.

[Ст.56 в редакции ЗП201 от 28.07.16, МО293-305/09.09.16 ст.630; в силу с 09.09.16]
[Ст.56 ч.(3) изменена ЗП307-XVI от 01.12.05, MO172-175/23.12.05 ст.843]
[Ст.56 ч.(3) изменена ЗП552-XIV от 28.07.99, МО116/21.10.1999 ст.551]

 

Статья 57. Судебно-медицинская экспертиза

(1) Судебно-медицинская экспертиза -  это  деятельность  по  решению вопросов медицинского характера, возникающих в период уголовного преследования или рассмотрения дела в суде.

[Ст.57 ч.(1) изменена ЗП206-XV от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598]

(2) Судебно-медицинская экспертиза проводится в учреждениях здравоохранения (бюро судебно-медицинской экспертизы) в соответствии с законом, по постановлению офицера по уголовному преследованию, прокурора или суда.

[Ст.57 ч.(2) изменена ЗП206-XV от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598]

(3) Методическое руководство судебно-медицинской экспертизой осуществляет Министерство здравоохранения.

(4) Каждый человек имеет право на получение судебно-медицинской помощи, под которой подразумевается оказание услуг специалистами судебной медицины по вопросам защиты прав и законных интересов человека,  связанным с охраной его здоровья и физиологическим состоянием.

(5) Порядок организации и проведения судебно-медицинской  экспертизы устанавливается действующим законодательством.

 

Статья 58. Судебно-психиатрическая экспертиза

(1) Судебно-психиатрическая экспертиза - это деятельность  по  решению вопросов психического состояния человека, возникающих в процессе судопроизводства.

(2) Судебно-психиатрическая экспертиза проводится в  соответствии  с законом в учреждениях здравоохранения по постановлению офицера по уголовному преследованию, прокурора или суда.

[Ст.58 ч.(2) изменена ЗП206-XV от 29.05.03,MO149/18.07.03 ст.598]

(3) Методическое  руководство судебно-психиатрической экспертизой осуществляет Министерство здравоохранения.

(4) Каждый человек имеет право на получение судебно-психиатрической помощи, под которой подразумевается оказание услуг специалистами-психиатрами по вопросам защиты прав и законных интересов человека в связи с его осуждением или утратой дееспособности.

(5) Порядок организации и проведения судебно-психиатрической экспертизы устанавливается действующим законодательством.

 

Статья 59. Морфопатологическая экспертиза   и морфопатологическое обследование

(1) Морфопатологическая экспертиза проводится в целях установления посмертного диагноза, причин и механизма смерти. Больной, умерший в медицинском учреждении, как правило, подвергается морфопатологическому обследованию, если он сам при жизни или его родственники не  выразили  несогласие с проведением такового.

(2) Морфопатологическому обследованию подвергаются в обязательном порядке все органы и ткани при хирургических или диагностических вмешательствах. Морфопатологическое обследование производится и как самостоятельный вид услуг по желанию человека на договорных началах.

(3) Перечень случаев, когда  отмена  морфопатологической  экспертизы умершего не допускается, устанавливается Министерством здравоохранения.

(4) Морфопатологическая экспертиза прижизненного диагноза болезни, определение причин и механизма смерти больного осуществляются в специально оборудованных отделениях (бюро) медицинских учреждений врачами-экспертами (морфопатологами).

(5) Правила проведения морфопатологической экспертизы разрабатываются Министерством здравоохранения, а характер и объем соответствующих исследований устанавливаются медицинскими учреждениями на основе стандартов, утвержденных Министерством здравоохранения.

(6) Родственники, а также органы медицинского страхования вправе получить заключение морфопатологической экспертизы умершего. Порядок выдачи таких заключений устанавливается Министерством здравоохранения.

 

ГЛАВА IX

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

 

Статья 60. Международное сотрудничество  в области охраны здоровья

(1) Республика Молдова принимает участие в работе международных  организаций здравоохранения.

(2) Сотрудничество Республики Молдова с другими государствами в области охраны здоровья строится на основе соблюдения интересов сторон, требований и норм международного права, международных конвенций, договоров и соглашений.

(3) Порядок сотрудничества с другими  государствами  устанавливается законодательством Республики Молдова.

 

Статья 61. Международные договоры и соглашения  в области охраны здоровья

(1) Порядок заключения международных договоров и соглашений в области охраны здоровья и контроля за их выполнением устанавливается  действующим законодательством.

(2) Если международным договором или соглашением, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Молдова об охране здоровья, применяются правила международного договора или соглашения.

 

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 62.

Правительство в трехмесячный срок представляет Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом; приводит свои нормативные акты в соответствие с ним; принимает на его основе нормативные акты, регулирующие вопросы организации охраны здоровья; обеспечивает пересмотр и отмену министерствами, ведомствами, государственными инспекциями, органами местного публичного управления своих нормативных актов, в том числе инструкций, противоречащих данному закону.

 

Статья 63.

Действующие нормативные акты до приведения их в соответствие с  настоящим законом применяются в части, не противоречащей ему.

[Ст.64 утратилa силу ЗП117 от 17.06.2010, МО126-128/23.07.2010 ст.408]

 

Статья 65.

Закон об охране здоровья вступает в силу со дня  опубликования.

[Ст.65  изменена ЗП173-XV от 10.04.03, MO87/23.05.03 ст.404]

   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА

Петру ЛУЧИНСКИ


г. Кишинэу, 28 марта 1995 г.

№ 411-XIII.