Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

(Nr. 263 din  27.10.2005 . Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181)

 

art Nr : 867    

Data intrarii in vigoare : 30.06.2006

 

MODIFICAT

LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17

LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535

LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508

LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417

LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161

 

NOTĂ:

În textul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417

În textul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul  1

DISPOZIŢII  GENERALE

 

Articolul 1. Scopul prezentei legi şi noţiunile de bază

(1) Prezenta lege are drept scop consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate.

(2) În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

pacient (consumator al serviciilor de sănătate) - persoana care necesită, utilizează sau solicită servicii de sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, sau care participă benevol, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale;

drepturi ale pacientului - drepturi derivate din drepturile fundamentale ale omului la viaţă şi sănătate, care includ drepturi sociale ce ţin de accesibilitate, echitate şi calitate în obţinerea asistenţei medicale, precum şi drepturi individuale ce ţin de respectarea pacientului ca fiinţă umană, a demnităţii şi integrităţii lui, realizate în cadrul utilizării serviciilor de sănătate sau în legătură cu participarea lui benevolă, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale;

reprezentant legal al pacientului - persoana care poate reprezenta, în condiţiile legii, fără procură, interesele unui pacient fără capacitate deplină de exerciţiu sau care a fost declarat incapabil ori cu capacitate de exerciţiu limitată;

rudă apropiată - persoana care se află în relaţii de rudenie cu pacientul (părinţi, copii, fraţi drepţi şi surori drepte, bunici), inclusiv soţul (soţia), şi care în ultimii cîţiva ani s-a aflat cel mai mult în contact cu acesta sau a fost desemnată de pacient, cînd acesta avea capacitatea de exerciţiu, pentru a-i reprezenta interesele în relaţiile stabilite de prezenta lege;

garantare a drepturilor pacientului - sistem de obligaţii, stabilite prin acte juridice, ce asigură realizarea drepturilor şi responsabilităţilor pacientului;

servicii de sănătate - complex de măsuri orientate spre satisfacerea necesităţilor populaţiei în ocrotirea şi recuperarea sănătăţii, realizate cu folosirea cunoştinţelor profesionale medicale şi farmaceutice;

prestatori de servicii de sănătate - instituţii medico-sanitare şi farmaceutice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, medici şi alţi specialişti în domeniu, alte persoane fizice şi juridice abilitate cu dreptul de a practica anumite genuri de activitate medicală şi farmaceutică;

     [Art.1 al.(2), noţiunef modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

intervenţie medicală (act medical) - orice examinare, tratament, cercetare clinică şi asistenţă sau altă acţiune aplicată pacientului cu scop profilactic, diagnostic, curativ (de tratament), de reabilitare sau de cercetare biomedicală şi executată de un medic sau alt lucrător medical;

cercetare biomedicală (studiu clinic) - cercetare ştiinţifică care are drept scop studierea parametrilor fiziologici, psihologici şi a altor stări ale organismului uman sub influenţa diferiţilor factori, precum şi testarea clinică a noilor metode de diagnostic, curativ-profilactice, de reabilitare, a medicamentelor sau a altor remedii, realizată pe un subiect uman;

consimţămînt - consimţămîntul conştientizat al pacientului sau al reprezentantului său legal (în lipsa acestuia, al rudei apropiate) pentru efectuarea unei intervenţii medicale, exprimat benevol, în baza informaţiei multilaterale şi exhaustive primite de la medicul curant sau de la medicul care efectuează cercetarea biomedicală (studiul clinic), autentificat prin semnăturile pacientului sau a reprezentantului său legal (a rudei apropiate) şi a medicului în documentaţia medicală respectivă;

secret medical - informaţii confidenţiale despre diagnosticul, starea sănătăţii, viaţa privată a pacientului, obţinute în urma examinării, tratamentului, profilaxiei, reabilitării sau cercetării biomedicale (studiului clinic), care nu pot fi divulgate persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege;

informaţii medicale - informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice a pacientului, precum şi datele obţinute pe parcursul examinării şi tratamentului, activităţilor de profilaxie şi reabilitare a pacientului;

eroare medicală - activitatea sau inactivitatea conştientă a prestatorului de servicii de sănătate, soldată cu moartea sau dauna cauzată sănătăţii pacientului din imprudenţă, neglijenţă sau lipsă de profesionalism;

îngrijire terminală - îngrijirea acordată unui pacient în cazul în care, prin metode de tratament disponibile, nu mai este posibilă o îmbunătăţire a prognozei fatale, precum şi îngrijirea acordată pacientului nemijlocit înainte de deces.

 

Articolul 2. Principiile de bază ale realizării drepturilor pacientului

Principiile de bază ale realizării drepturilor pacientului constau în:

a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a demnităţii fiinţei umane în domeniul ocrotirii sănătăţii;

b) recunoaşterea vieţii umane, a sănătăţii omului ca valoare supremă;

c) orientarea spre menţinerea vieţii, a sănătăţii fizice şi psihice a pacientului în procesul prestării serviciilor de sănătate;

d) respectarea valorilor morale şi culturale ale pacientului, a convingerilor lui religioase şi filozofice;

e) recunoaşterea pacientului, iar în cazurile prevăzute de legislaţie, a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în calitate de participant principal la luarea deciziei privind intervenţia medicală;

f) reglementarea drepturilor, responsabilităţilor şi a condiţiilor de limitare a drepturilor pacientului în scopul protecţiei sănătăţii acestuia şi respectării drepturilor altor persoane;

g) încrederea reciprocă dintre pacient şi lucrătorul medical.

 

Articolul 3. Legislaţia privind drepturile pacientului

(1) Legislaţia cu privire la drepturile pacientului are la bază Constituţia Republicii Moldova, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, prezenta lege şi alte acte normative ce reglementează relaţiile sociale în domeniul drepturilor pacientului, al garantării şi protecţiei lor.

(2) Legile şi alte acte normative nu pot limita drepturile pacientului stabilite de Constituţia Republicii Moldova.

(3) Dacă un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.

 

Articolul 4. Extinderea efectului legii

Efectul prezentei legi se extinde asupra autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice, a organizaţiilor de asigurări de sănătate, a instituţiilor de cercetări ştiinţifice, a instituţiilor de învăţămînt medical, a clinicilor universitare, a persoanelor care practică în mod individual activităţi medico-sanitare şi farmaceutice, precum şi asupra cetăţenilor Republicii Moldova, a apatrizilor şi cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul ţării, dacă acordurile internaţionale nu prevăd altfel.

 

Capitolul  2

DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PACIENTULUI

 

Articolul 5. Drepturile pacientului

Pacientul are dreptul la:

a) asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;

b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi religioase;

c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;

d) reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;

e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;

f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;

g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;

h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;

i) informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;

j) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;

k) exprimare benevolă a consimţămîntului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;

l) acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;

m) asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;

n) informaţie privind rezultatele examinării plîngerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;

o) atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislaţie;

p) îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană;

q) despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.

 

Articolul 6. Limitarea drepturilor pacientului

(1) Pacienţii pot fi supuşi numai acelor limitări care sînt compatibile cu instrumentele privind drepturile omului.

(2) Drepturile pacientului pot fi limitate în caz de:

a) spitalizare şi examinare a bolnavilor ce suferă de boli psihice, în conformitate cu Legea nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenţa psihiatrică, ţinînd cont de solicitările pacientului, în măsură adecvată capacităţii lui de exerciţiu;

b) examinare medicală obligatorie a persoanelor care donează benevol sînge, substanţe lichide biologice, organe şi ţesuturi;

c) efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, în scopul depistării bolilor ce prezintă pericol social, în timpul angajării la serviciu şi în cadrul examinărilor medicale periodice obligatorii ale lucrătorilor de anumite profesii, imigranţilor şi emigranţilor, a căror listă se aprobă de Ministerul Sănătăţii;

d) efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA, a sifilisului şi a tuberculozei la persoanele aflate în penitenciare;

e) spitalizare şi izolare obligatorie (carantină) a persoanelor afectate de infecţii contagioase şi a celor suspectate de vreo boală infecţioasă ce prezintă pericol social.

 

Articolul 7. Responsabilităţile pacientului

(1) Pacientul are următoarele responsabilităţi:

a) să aibă grijă de propria sănătate şi să ducă un mod de viaţă sănătos, excluzînd acţiunile premeditate ce dăunează sănătăţii lui şi a altor persoane;

b) să respecte măsurile de precauţie în contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrătorii medicali, în cazul în care ştie că el suferă de o boală ce prezintă pericol social;

c) să întreprindă, în lipsa contraindicaţiilor medicale, măsuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imunizări, a căror neîndeplinire ameninţă propria sănătate şi creează pericol social;

d) să comunice lucrătorului medical informaţii complete despre bolile suportate şi cele curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv în caz de donare benevolă a sîngelui, a substanţelor lichide biologice, a organelor şi ţesuturilor;

e) să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienţi în instituţia medico-sanitară, precum şi recomandările medicului în perioada tratamentului ambulator şi staţionar;

f) să excludă utilizarea produselor farmaceutice şi a substanţelor medicamentoase fără prescrierea şi acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substanţe psihotrope şi a alcoolului în perioada tratamentului în instituţia medico-sanitară;

g) să respecte drepturile şi demnitatea altor pacienţi, precum şi ale personalului medico-sanitar.

(2) În cazul încălcării de către pacient a regulilor de tratament şi de comportament în instituţia medico-sanitară, încălcare ce are drept consecinţă daune materiale şi morale, acesta poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

 

Capitolul  3

GARANTAREA  DREPTURILOR  FUNDAMENTALE ALE  PACIENTULUI

 

Articolul 8. Garantarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţă medicală

(1) Realizarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţă medicală este determinată de asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de cea mai înaltă calitate, pe care societatea o poate garanta cu resursele umane, financiare şi materiale disponibile, conform legislaţiei.

(2) Fiecărui pacient i se asigură accesul nelimitat şi înscrierea la un medic de familie, iar dacă este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a acestuia. În acest sens, în cadrul fiecărei unităţi medico-sanitare sau al organului de conducere a asistenţei medicale primare, vor fi afişate listele cu medicii de familie şi modul de alegere a acestora în localitatea respectivă.

(3) Fiecărui pacient i se garantează accesul gratuit la serviciile de sănătate de urgenţă, realizate atît prin intermediul medicului de familie, cît şi prin structurile instituţiilor medico-sanitare de tip ambulator sau staţionar din raza aflării pacientului.

(4) Intervenţiile chirurgicale se pot efectua numai dacă există condiţii de dotare necesare şi personal calificat, excepţie făcînd cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

(5) Pacientul are dreptul la îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană.

(6) În cazul în care prestatorii de servicii de sănătate sînt obligaţi să recurgă la selectarea de pacienţi pentru anumite tipuri de tratament disponibile în număr limitat, selectarea se va face numai pe bază de criterii medicale aprobate de Ministerul Sănătăţii.

(7) Personalul medical nu este în drept să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decît prevăd reglementările legale.

(8) Realizarea drepturilor sociale ale pacientului se asigură prin:

a) promovarea şi susţinerea financiară de către stat a unor programe naţionale şi a unor servicii de sănătate acordate cu titlu gratuit, în modul prevăzut de legislaţie;

b) crearea unor condiţii de activitate pentru lucrătorii medicali adecvate necesităţilor de exercitare a obligaţiilor lor profesionale, în conformitate cu normele stabilite şi exigenţele ştiinţei medicale moderne;

c) acreditarea instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în conformitate cu legislaţia;

d) aplicarea sistemului de standarde medicale în acordarea serviciilor de sănătate;

e) exercitarea controlului asupra calităţii serviciilor de sănătate acordate şi acreditate în modul stabilit de legislaţie;

f) reglementarea de către stat a medicinei private;

g) menţinerea sistemului de instruire şi perfecţionare a lucrătorilor medicali conform standardelor internaţionale.

 

Articolul 9. Asigurarea dreptului pacientului în domeniul reproducerii

(1) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind asigurarea sănătăţii reproducerii.

(2) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

(3) Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

(4) Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina prezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

 

Articolul 10. Asigurarea dreptului pacientului de participare la luarea deciziilor de sănătate

(1) Toate deciziile cu caracter economic, administrativ sau social care au o influenţă sau un impact potenţial asupra stării de sănătate a populaţiei, la nivel naţional sau local, vor fi luate ţinîndu-se cont de opinia publică.

(2) Pacienţii au dreptul colectiv la o formă de reprezentare, la fiecare nivel al sistemului de servicii de sănătate, în luarea deciziilor privind planificarea şi reevaluarea serviciilor, inclusiv gama, calitatea şi prestarea serviciilor acordate.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova, organizaţiile de pacienţi şi asociaţiile neguvernamentale participă la elaborarea politicii şi programelor de sănătate, la aprecierea priorităţilor şi criteriilor de alocare a resurselor. Forma şi modul de participare se reglementează printr-un regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat de Guvern.

(4) Pacientul este implicat în procesul de luare a deciziilor cu privire la starea sănătăţii personale în toate cazurile, inclusiv în cazul în care se cere consimţămîntul doar al reprezentantului său legal (al rudei apropiate), în măsura permisă de capacitatea lui de exerciţiu.

(5) Participarea la luarea deciziilor de sănătate ale asociaţiilor obşteşti pentru protecţia consumatorilor de servicii de sănătate poate fi încurajată prin suport financiar (în formă de granturi etc.)

 

Articolul 11. Asigurarea dreptului pacientului la informare

(1) Dreptul pacientului la informare se asigură:

a) de către autorităţile sistemului de sănătate de toate nivelurile;

b) de către organizaţiile medico-sanitare şi farmaceutice;

c) de către medicul curant şi alţi specialişti în domeniu sau de către alte persoane ce participă la tratamentul pacientului sau care l-au antrenat în cercetarea biomedicală (studiul clinic), în măsura competenţei funcţiei deţinute;

d) de către organizaţiile de asigurări în sănătate.

(2) Informaţiile cu privire la volumul, tipurile şi condiţiile acordării serviciilor de sănătate, nivelul de acreditare a instituţiei medico-sanitare, licenţa şi calificarea personalului angajat în prestarea serviciilor de sănătate se prezintă pacientului în modul stabilit de legislaţie.

(3) Pe toată perioada aflării în instituţia medico-sanitară, pacientul este informat despre identitatea, statutul şi experienţa profesională a specialiştilor medicali care nemijlocit se ocupă de el şi îl îngrijesc, aceştia fiind obligaţi să poarte un ecuson cu specificarea numelui, specialităţii şi funcţiei deţinute.

(4) Prestatorii de servicii de sănătate asigură accesul nelimitat al pacientului, al reprezentatului său legal (al rudei apropiate) la informaţia privind propriile date medicale, la rezultatele şi la dosarele cu investigaţii, la tratamentele şi îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat în scris la externare. Pacientul poate obţine copia oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(5) Informaţiile medicale cu privire la starea sănătăţii pacientului şi la intervenţia medicală propusă, inclusiv la riscurile şi beneficiile potenţiale ale fiecărei proceduri, efectele posibile ale refuzului tratamentului, alternativele existente, pronosticul şi alte informaţii cu caracter medical, se prezintă de către prestatorul de servicii de sănătate într-un limbaj clar, respectuos şi accesibil pacientului, cu minimalizarea terminologiei profesionale. În cazul cînd pacientul nu cunoaşte limba de stat, se va căuta o altă formă de comunicare.

(6) Informaţiile medicale se prezintă pacientului personal, iar pentru persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani şi cele declarate incapabile sau cu capacitate de exerciţiu limitată - reprezentanţilor lor legali (rudelor apropiate), informînd concomitent pacientul în măsură adecvată capacităţii lui de exerciţiu.

(7) Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

(8) Informaţiile despre drepturile şi responsabilităţile pacientului în cadrul programelor de asigurări de sănătate se prezintă acestuia de către organizaţiile de asigurări de sănătate în modul stabilit de legislaţie.

 

Articolul 12. Asigurarea dreptului pacientului la confidenţialitatea informaţiilor ce ţin de secretul medical

(1) Toate datele privind identitatea şi starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal sînt confidenţiale şi urmează a fi protejate şi după moartea acestuia.

(2) Confidenţialitatea informaţiilor cu privire la solicitarea de asistenţă medicală, examinare şi tratament, inclusiv a altor informaţii ce constituie secret medical, este asigurată de medicul curant şi specialiştii implicaţi în acordarea serviciilor de sănătate sau în cercetarea biomedicală (studiul clinic), precum şi de alte persoane cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute datorită exercitării obligaţiilor profesionale şi de serviciu.

(3) Informaţiile ce se consideră confidenţiale pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul consimte acest lucru în mod explicit sau la solicitarea reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în condiţiile consimţite de pacient, în măsură adecvată capacităţii lui de înţelegere, în situaţii cînd capacitatea de exerciţiu a pacientului nu este deplină sau lipseşte ori dacă legea o  cere în mod expres.

(4) Prezentarea informaţiei confidenţiale fără consimţămîntul pacientului sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate) se admite:

a) pentru a implica în procesul curativ alţi specialişti în domeniu, inclusiv în caz de examinare şi tratament urgent al persoanei incapabile de a-şi exprima voinţa din cauza stării sale, dar numai în volumul necesar pentru luarea unei decizii adecvate;

b) pentru a informa organul de stat de supraveghere a sănătății publice în cazul unui pericol real de extindere a bolilor infecţioase, otrăvirilor şi contaminărilor în masă;

[Art.12 al. (4), lit.b) modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]

c) la solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, în conformitate cu legislaţia;

c1) la solicitarea Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, în scopul asigurării protecției persoanelor împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

[Art.12 al. (4), lit.c1) în redacția LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508][Art.12 al. (4), lit.c1) introdusă prin LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161]

c2) la solicitarea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii, în cadrul vizitelor efectuate de ei și în limitele necesare desfășurării vizitelor;

[Art.12 al. (4), lit.c2) introdusă prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]

c3) la solicitarea motivată a organului de probaţiune în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu în conformitate cu legislația;

[Art.12 al. (4), lit.c3) introdusă prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]

d) pentru informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani în caz de acordare acestora a asistenţei medicale;

e) la existenţa temeiului de a crede că prejudiciul adus sănătăţii persoanei este rezultatul unor acţiuni ilegale sau criminale, informaţia urmînd a fi prezentată, în acest caz, organelor de drept competente.

(5) Este interzis orice amestec în viaţa privată şi familială a pacientului fără consimţămîntul acestuia.

(6) Persoanele care, în exerciţiul funcţiunii, au primit informaţii confidenţiale, de rînd cu personalul medico-sanitar şi farmaceutic, poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru divulgarea secretului medical, luîndu-se în considerare prejudiciul adus prin aceasta pacientului.

(7) Produsele biologice, inclusiv organele şi ţesuturile, din care pot fi derivate date identificabile sînt protejate ca atare.

 

Articolul 13. Consimţămîntul şi modul de perfectare a acordului informat sau a refuzului benevol la intervenţia medicală

(1) O condiţie obligatorie premergătoare intervenţiei medicale este consimţămîntul pacientului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Consimţămîntul pacientului la intervenţia medicală poate fi oral sau scris şi se perfectează prin înscrierea în documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) şi medicul curant. Pentru intervenţiile medicale cu risc sporit (caracter invaziv sau chirurgical), consimţămîntul se perfectează obligatoriu, în formă scrisă, prin completarea unui formular special din documentaţia medicală, denumit acord informat. Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat în formă scrisă şi modelul formularului respectiv se elaborează de către Ministerul Sănătăţii.

(3) Acordul informat trebuie să conţină în mod obligatoriu informaţia, expusă într-o formă accesibilă pentru pacient, cu privire la scopul, efectul scontat, metodele intervenţiei medicale, riscul potenţial legat de ea, posibilele consecinţe medico-sociale, psihologice, economice etc., precum şi privind variantele alternative de tratament şi îngrijire medicală.

(4) Pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) are dreptul de a renunţa la intervenţia medicală sau de a cere încetarea ei la orice etapă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.6, cu asumarea responsabilităţii pentru o atare decizie.

(5) În caz de refuz la intervenţia medicală, exprimat de pacient sau de reprezentantul său legal (de ruda apropiată), acestuia i se explică, într-o formă accesibilă, consecinţele posibile. Refuzul categoric al pacientului se perfectează prin înscrierea respectivă în documentaţia medicală, cu indicarea consecinţelor posibile, şi se semnează în mod obligatoriu de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată), precum şi de către medicul curant.

(6) În caz de eschivare intenţionată a pacientului de a-şi pune semnătura care certifică faptul că el a fost informat despre riscurile şi consecinţele posibile ale refuzului la intervenţia medicală propusă, documentul se semnează în mod obligatoriu de către director, şeful de secţie şi medicul curant.

(7) În caz de refuz la asistenţă medicală, exprimat de reprezentantul legal al pacientului (ruda apropiată), cînd o atare asistenţă este necesară pentru salvarea vieţii pacientului, organele de tutelă şi curatelă au dreptul, la solicitarea organizaţiilor medicale, de a se adresa în instanţa judecătorească pentru protecţia intereselor persoanei bolnave.

(8) În cazul unei intervenţii medicale de urgenţă, necesare pentru a salva viaţa pacientului, cînd acesta nu-şi poate exprima voinţa, iar consimţămîntul reprezentantului său legal (al rudei apropiate) nu poate fi obţinut la timp, personalul medical, abilitat în modul stabilit de legislaţie, are dreptul de a lua decizia respectivă în interesele pacientului.

(9) Este obligatoriu consimţămîntul scris al pacientului pentru recoltarea, păstrarea şi folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, inclusiv a organelor şi ţesuturilor, ca obiect de transplant. Consimţămîntul pacientului este necesar în cazul în care aceste produse biologice se folosesc în scopul stabilirii diagnosticului ori a tratamentului cu care bolnavul este de acord. Instituţia medicală, la rîndul său, îşi asumă în scris responsabilitatea de a păstra, utiliza şi anihila produsele biologice prelevate din corpul pacientului, în conformitate cu modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(10) Pacientul nu poate fi fotografiat, filmat sau expus, în orice altă formă, demonstrării ca obiect de studiu într-o instituţie medico-sanitară fără consimţămîntul scris al acestuia sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate). Consimţămîntul pacientului este necesar şi în cazul participării lui la învăţămîntul medical clinic.

 

Articolul 14. Asigurarea drepturilor pacientului în procesul cercetării biomedicale studiului clinic ce ţine de aplicarea noilor metode de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare, a medicamentelor şi altor mijloace similare

(1) Fiecare cercetare biomedicală (studiu clinic) poate fi realizată doar după obţinerea consimţămîntului scris al pacientului sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate), în conformitate cu prezenta lege.

(2) Nu poate fi antrenată într-o cercetare biomedicală (studiu clinic) persoana care nu este capabilă de a-şi exprima voinţa, cu excepţia cazurilor în care cercetarea este efectuată în interesul pacientului şi există consimţămîntul reprezentantului său legal (al rudei apropiate), perfectat în modul stabilit de prezenta lege.

(3) La obţinerea consimţămîntului pacientului de a participa la cercetarea biomedicală (studiul clinic), acestuia trebuie să-i fie prezentate informaţii exhaustive despre scopurile, metodele, efectele secundare, riscul posibil, durata şi rezultatele preconizate ale cercetării. Pacientul poate renunţa la participare la cercetarea biomedicală în orice etapă de desfăşurare a acesteia.

(4) Pe toată perioada cercetării biomedicale (a studiului clinic), viaţa şi sănătatea persoanei supuse experimentului urmează a fi asigurate din contul instituţiei care efectuează cercetarea la una din organizaţiile de asigurări ce activează pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia.

(5) Pentru efectuarea cercetării biomedicale (a studiului clinic), este obligatoriu acordul unei autorităţi de etică pentru cercetări biomedicale, care se instituie ca organizaţie autonomă nonprofit şi activează în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(6) Efectuarea cercetării biomedicale (a studiului clinic) se admite în orice instituţie medico-sanitară, indiferent de tipul de proprietate se bazează pe cercetări prealabile de laborator. Realizarea cercetării urmează a fi reflectată într-un act perfectat în conformitate cu modelul elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii.

[Art.14 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(7) Modul de efectuare a cercetării biomedicale (a studiului clinic) cu aplicarea noilor metode de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare, a medicamentelor şi altor remedii se stabileşte prin lege.

[Art.14 al.(7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(8) Noile metode de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare pot fi aplicate pacientului doar după obţinerea consimţămîntului scris al acestuia, iar pentru tratamentul persoanei fără capacitate de exerciţiu deplină, în caz de pericol real pentru viaţa acesteia, şi cu consimţămîntul scris al reprezentantului ei legal (al rudei apropiate).

(9) Propagarea şi publicitatea, inclusiv în mijloacele de informare în masă, a metodelor de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare, a medicamentelor şi altor remedii ce nu au trecut testările de verificare în conformitate cu legislaţia se interzic.

 

Capitolul  4

PROTECŢIA DREPTURILOR PACIENTULUI

 

Articolul 15. Asigurarea dreptului pacientului de a ataca acţiunile prestatorilor de servicii de sănătate

(1) Pacientul sau reprezentantul său poate ataca acţiunile prestatorilor de servicii de sănătate ce au condus la lezarea drepturilor individuale ale pacientului, precum şi acţiunile şi deciziile autorităţilor publice şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere ce au condus la lezarea drepturilor lui sociale stabilite de legislaţie.

(2) Pacientul are dreptul la o examinare şi rezolvare a cererilor (reclamaţiilor) într-o manieră promptă, justă şi eficientă.

(3) Realizarea protecţiei drepturilor pacientului se asigură pe cale extrajudiciară şi judiciară, în conformitate cu legislaţia.

 

Articolul 16. Protecţia extrajudiciară a drepturilor pacientului

(1) Protecţia extrajudiciară a drepturilor pacientului se realizează, după caz, de către:

a) Ministerul Sănătăţii;

b) direcţiile teritoriale de sănătate;

c) instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice;

d) organizaţiile de asigurări de sănătate;

e) organizaţiile profesionale ale medicilor, asociaţiile pacienţilor, asociaţiile obşteşti pentru protecţia consumatorilor de servicii de sănătate;

f) alte structuri, create şi acreditate în conformitate cu legislaţia.

(2) Fiecare instituţie medico-sanitară este obligată să afişeze într-un loc accesibil pentru public informaţia cu privire la drepturile pacienţilor, modul şi termenele de depunere a petiţiilor şi sugestiilor.

(3) Cererile sau reclamaţiile pacienţilor adresate organelor menţionate la alin.(1) se examinează în temeiul Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi al altor acte legislative. Despre rezultatele examinării şi decizia luată sînt informaţi pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) şi prestatorul de servicii de sănătate pe a cărui adresă a fost depusă reclamaţia.

(4) În caz de dezacord al pacientului sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate) cu rezultatele examinării şi decizia luată, aceştia pot apela la comisia independentă de expertiză profesională medicală, care se creează şi activează în conformitate cu un regulament aprobat de Ministerul Sănătăţii.

 

Articolul 17. Protecţia judiciară a drepturilor pacientului

(1) Orice persoană care consideră că i-au fost lezate drepturile şi interesele legitime prevăzute de prezenta lege este în drept, în vederea protejării lor, să se adreseze în instanţa judecătorească competentă.

(2) Adresarea în instanţele judecătoreşti se face conform prevederilor legislaţiei.

 

Articolul 18. Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor pacientului

(1) Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţă medicală o poartă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile sistemului de sănătate de toate nivelurile, iar pentru încălcarea drepturilor individuale, stipulate de prezenta lege - prestatorii de servicii de sănătate.

(2) Persoanele vinovate de încălcarea drepturilor pacientului stipulate de prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

 

Capitolul  5

DISPOZIŢII  FINALE

 

Articolul 19

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

(2) Guvernul:

va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE 

PARLAMENTULUI                                             

Marian LUPU

 

Chişinău, 27 octombrie 2005.

Nr.263-XVI.

Закон о правах и ответственности пациента

(Nr. 263 от  27.10.2005 ,Опубликован : 30.12.2005 в Monitorul Oficial Nr. 176-181     статья № : 867     Дата вступления в силу : 30.06.2006)

 

ИЗМЕНЕН

ЗП166 от 31.07.15, MO267-273/02.10.15 ст.508

ЗП107-XVI от 16.05.08, MO107-109/20.06.08 ст.417

ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08

ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161

 

 

Примечание:

По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” заменить словами “Министерство здравоохранения” в соот¬ветствующем падеже согласно ЗП107-XVI от 16.05.08, MO107-109/20.06.08 ст.417

По всему тексту закона слова “Министерство здравоохранения и социальной защиты” заменить словами “Министерство здравоохранения” в соот¬ветствующем падеже согласно ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08

 

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Глава 1

Общие положения

Статья 1. Цель настоящего закона и используемые понятия

(1) Целью настоящего закона является укрепление основных прав человека в области здравоохранения, обеспечение уважения достоинства и целостности организма пациента, а также повышение степени участия лиц в принятии решений по вопросам здравоохранения.

(2) В целях настоящего закона используются следующие понятия:

пациент (потребитель медицинских услуг) - лицо, нуждающееся в медицинских услугах, использующее их или обратившееся за ними, независимо от состояния здоровья, либо добровольно участвующее в качестве субъекта в биомедицинских исследованиях;

права пациента - права, производные от основных прав человека на жизнь и здоровье, которые включают в себя социальные права, связанные с доступностью, справедливостью и качеством получения медицинской помощи, а также индивидуальные права, касающиеся обеспечения уважения личности, достоинства и целостности организма пациента, реализуемые при пользовании медицинскими услугами либо в связи с его добровольным участием в качестве субъекта в биомедицинских исследованиях;

законный представитель пациента - лицо, которое согласно закону может без доверенности представлять интересы пациента, если дееспособность последнего ограничена либо если пациент признан полностью или частично недееспособным;

близкий родственник - лицо, находящееся в родственных отношениях с пациентом (родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка), в том числе муж (жена), которое в течение последних лет более всех контактировало с ним либо было назначено пациентом, когда он был дееспособным, представлять его интересы в отношениях, установленных настоящим законом;

гарантия прав пациента - система обязательств, установленных правовыми актами, обеспечивающими реализацию прав и ответственности пациента;

медицинские услуги - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в охране и восстановлении здоровья, осуществляемых с использованием профессиональных медицинских и фармацевтических знаний;

поставщики медицинских услуг - медико-санитарные и фармацевтические учреждения независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, врачи, другие специалисты в области медицины, иные физические и юридические лица, имеющие право заниматься определенными видами медицинской и фармацевтической деятельности;

[Ст.1 понятие изменено ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

медицинское вмешательство (медицинский акт) - любое обследование, лечение, клиническое исследование, помощь или иное действие, применяемое к пациенту с профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной целью либо с целью проведения биомедицинского исследования, осуществляемого врачом или другим медицинским работником;

биомедицинское исследование (клиническое изучение) - научное исследование, имеющее целью изучение физиологических, психологических и других состояний человеческого организма, находящегося под воздействием различных факторов, а также клиническое испытание новых диагностических, лечебно-профилактических, реабилитационных методов, лекарств или иных лечебных средств, проводимое на человеческом субъекте;

согласие - осознанное согласие пациента или его законного представителя (при отсутствии такового - близкого родственника) на осуществление медицинского вмешательства, данное им добровольно на основе всесторонней и исчерпывающей информации, полученной от лечащего врача или врача, проводящего биомедицинское исследование (клиническое изучение), удостоверенное подписью пациента или его законного представителя (близкого родственника) и врача в соответствующей медицинской документации;

медицинскаятайна - конфиденциальная информация о диагнозе, состоянии здоровья и частной жизни пациента, полученная в результате обследования, лечения, профилактики, реабилитации или проведения биомедицинского исследования (клинического изучения), которая не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом;

медицинская информация - информация о физическом и психическом состоянии здоровья пациента, а также данные, полученные при обследовании и лечении, осуществлении деятельности по проведению профилактических и реабилитационных мер в отношении пациента;

медицинская ошибка - деятельность или сознательное бездействие поставщика медицинских услуг, приведшее к смерти или причинению ущерба здоровью пациента по неосторожности, халатности или в связи с отсутствием профессионализма;

терминальная помощь (уход за умирающим больным) - помощь, оказываемая пациенту в тех случаях, когда доступными методами лечения невозможно улучшить фатальный прогноз, а также уход, оказываемый непосредственно перед смертью пациента.

 

Статья 2. Основные принципы реализации прав  пациента

Основными принципами реализации прав пациента являются:

а) соблюдение основных прав человека и уважение человеческого достоинства в сфере охраны здоровья;

b) признание жизни и здоровья человека наивысшей ценностью;

с) ориентация на сохранение жизни, физического и психического здоровья пациента в процессе оказания медицинских услуг;

d) уважение моральных и культурных ценностей, религиозных и философских убеждений пациента;

е) признание пациента, а в случаях, предусмотренных законодательством, - его законного представителя (близкого родственника) главным участником принятия решения о медицинском вмешательстве;

f) регулирование прав, ответственности пациента, а также условий ограничения его прав в целях защиты здоровья самого пациента и соблюдения прав других лиц;

g) взаимное доверие между пациентом и медицинским работником.

 

Статья 3. Законодательство о правах пациента

(1) Законодательство о правах пациента основывается на Конституции Республики Молдова, Законе об охране здоровья № 411-XIII от 28 марта 1995 года, настоящем законе и других нормативных актах, регулирующих социальные отношения в области прав пациента, их гарантии и защиты.

(2) Законы и другие нормативные акты не могут ограничить права пациента, установленные Конституцией Республики Молдова.

(3) Если международным договором, одной из сторон которого является Республика Молдова, устанавливаются иные нормы, чем предусмотренные настоящим законом, применяются нормы международного договора.

 

Статья 4. Распространение действия закона

Действие настоящего закона распространяется на центральные и местные органы публичного управления, медико-санитарные и фармацевтические учреждения, организации страхования здоровья, научно-исследовательские учреждения, медицинские образовательные учреждения, университетские клиники, лиц, занимающихся индивидуальной медико-санитарной и фармацевтической деятельностью, а также на граждан Республики Молдова, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на территории страны, если международными соглашениями не предусмотрено иное.

 

Глава 2

Права и ответственность пациента

 

Статья 5. Права пациента

Пациент имеет право на:

а) бесплатную медицинскую помощь в объеме, предусмотренном законодательством;

b) уважительное и гуманное отношение со стороны поставщика медицинских услуг независимо от возраста, пола, этнической принадлежности, социально-экономического положения, политических и религиозных убеждений;

с) безопасность собственной жизни, физическую, психическую и моральную целостность с обеспечением конфиденциальности при оказании медицинских услуг;

d) уменьшение страдания и облегчение боли, вызванных заболеванием и (или) медицинским вмешательством, всеми доступными законными методами и средствами, определенными существующим уровнем медицинских знаний и реальными возможностями поставщика медицинских услуг;

е) альтернативное медицинское мнение и получение рекомендаций других специалистов по собственному желанию или по просьбе его законного представителя (близкого родственника) в установленном законодательством порядке;

f) медицинское страхование (обязательное и добровольное) в соответствии с законодательством;

g) информацию о поставщике медицинских услуг, о профиле, объеме, качестве, стоимости и способах предоставления соответствующих услуг;

h) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам;

i) исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, о методах диагностики, лечения, восстановления и профилактики, а также о возможном риске и лечебной эффективности их использования;

j) полную информацию о вредных факторах окружающей среды;

k) добровольно выраженное согласие на медицинское вмешательство и участие в биомедицинском исследовании (клиническом изучении) или отказ от них в порядке, установленном настоящим законом и другими нормативными актами;

l) согласие или отказ от проведения религиозных обрядов в период госпитализации, если это не нарушает деятельность медико-санитарного учреждения и не наносит моральный ущерб другим пациентам;

m) помощь адвоката или иного представителя для защиты его интересов в порядке, установленном законодательством;

n) информацию о результатах рассмотрения жалоб и заявлений в порядке, установленном законодательством;

о) обжалование во внесудебном и судебном порядке действий медицинских работников и других поставщиков медицинских услуг, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение медицинской помощи и связанных с нею услуг в объеме, предусмотренном законодательством;

p) на достойный человека терминальный уход;

q) на возмещение причиненного здоровью ущерба в соответствии с законодательством.

 

Статья 6. Ограничение прав пациента

(1) Пациенты могут быть подвергнуты только тем ограничениям, которые совместимы с актами о правах человека.

(2) Права пациента могут быть ограничены в случае:

а) госпитализации и обследования больных, страдающих психическими расстройствами, в соответствии с Законом о психиатрической помощи № 1402-XIII от 16 декабря 1997 года, с учетом пожеланий пациента в мере, адекватной его дееспособности;

b) проведения обязательного медицинского осмотра лиц, которые являются добровольными донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей;

с) проведения обязательных предварительных медицинских обследований с целью выявления социально опасных болезней при поступлении на работу и обязательных периодических медицинских осмотров работников отдельных профессий, иммигрантов и эмигрантов, список которых утверждается Министерством здравоохранения;

d) проведения обязательного медицинского осмотра, в том числе для обнаружения инфекции ВИЧ/СПИДа, сифилиса и туберкулеза у лиц, находящихся в местах лишения свободы;

е) обязательной госпитализации и изоляции (карантине) лиц, больных заразными инфекционными заболеваниями, и лиц, подозреваемых в инфекционном заболевании, представляющем социальную опасность.

 

Статья 7. Ответственность пациента

(1) В сферу ответственности пациента входит:

а) забота о своем здоровье и ведение здорового образа жизни, исключая преднамеренные действия, наносящие ущерб здоровью пациента и здоровью других лиц;

b) соблюдение мер предосторожности при контактах с другими лицами, включая медицинских работников, в случае, когда пациенту известно, что он страдает заболеванием, представляющим социальную опасность;

с) осуществление в отсутствие медицинских противопоказаний обязательных профилактических мероприятий, в том числе путем иммунизации, невыполнение которых создает угрозу его собственному здоровью и представляет социальную опасность;

d) полное информирование медицинского работника обо всех перенесенных и имеющихся у него заболеваниях, о наличии у него болезней, представляющих социальную опасность, в том числе в случаях добровольного донорства крови, биологических жидкостей, органов и тканей;

е) соблюдение правил поведения, установленных для пациентов в медико-санитарном учреждении, а также выполнение предписаний врача в период амбулаторного и стационарного лечения;

f) исключение употребления фармацевтических препаратов и лекарственных веществ без назначения и согласия лечащего врача, в том числе наркотиков, других психотропных веществ и алкоголя в период лечения в медико-санитарном учреждении;

g) уважение прав и достоинства других пациентов и медико-санитарного персонала.

(2) В случае грубого нарушения пациентом правил лечения и поведения в медико-санитарном учреждении, повлекшего за собой материальный и моральный ущерб, он несет ответственность согласно законодательству.

 

Глава 3

Гарантирование основных прав пациента

 

Статья 8. Гарантирование социальных прав пациента на медицинскую помощь

(1) Реализация социальных прав пациента на медицинскую помощь обусловливается обеспечением справедливого доступа к медицинским услугам наивысшего качества, которые общество может гарантировать на основе имеющихся людских, финансовых и материальных ресурсов в соответствии с законодательством.

(2) Каждому пациенту обеспечиваются неограниченный доступ и запись к семейному врачу, а при возможности - право выбора или замены врача. Для этого в каждом медико-санитарном учреждении или органе управления первичной медицинской помощи будут вывешиваться списки семейных врачей и порядок выбора врача по желанию в данной местности.

(3) Каждому пациенту гарантируется бесплатный доступ к медицинским услугам в виде неотложной помощи, реализуемым как посредством семейного врача, так и через структуры медико-санитарных учреждений амбулаторного или стационарного типа, расположенных в зоне нахождения пациента.

(4) Хирургические вмешательства могут осуществляться только при наличии необходимого оснащения и квалифицированного персонала, за исключением случаев неотложной медицинской помощи в экстремальных ситуациях.

(5) Пациент имеет право на достойный человека терминальный уход.

(6) В случае, если поставщики медицинских услуг вынуждены производить отбор пациентов для имеющихся в ограниченном количестве определенных видов лечения, отбор производится только на основе медицинских критериев, утвержденных Министерством здравоохранения.

(7) Медицинский персонал не вправе оказывать ни в какой форме давление на пациента для получения от него вознаграждения в ином, нежели предусмотренном законом виде.

(8) Реализация социальных прав пациента обеспечивается путем:

а) осуществления и финансовой поддержки государством национальных программ и медицинских услуг, оказываемых бесплатно, в предусмотренном законодательством порядке;

b) создания адекватных условий для выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей в соответствии с установленными нормами и требованиями современной медицинской науки;

с) аккредитации медико-санитарных учреждений независимо от вида собственности и организационно-правовой формы в соответствии с законодательством;

d) применения системы медицинских стандартов при оказании медицинских услуг;

е) осуществления контроля за качеством медицинских услуг, оказываемых и аккредитованных в порядке, установленном законодательством;

f) государственного регулирования частной медицины;

g) поддержки системы подготовки и повышения квалификации медицинских работников согласно международным стандартам.

 

Статья 9. Обеспечение права пациента в области  репродукции

(1) При получении медицинских услуг пациент вправе выбирать самые надежные методы обеспечения здоровья в области репродукции.

(2) Любой пациент имеет право на эффективные и лишенные риска методы планирования семьи.

(3) Пациент обладает правом на информацию, воспитание и услуги, необходимые для развития нормальной половой жизни и репродуктивного здоровья без какой бы то ни было дискриминации.

(4) В случае, когда беременность представляет повышенный и непосредственный фактор риска для жизни матери, право женщины на жизнь является преобладающим.

 

Статья 10. Обеспечение права пациента на участие в принятии решений по вопросам здравоохранения

(1) Все решения экономического, административного или социального характера, влияющие или способные оказать влияние на состояние здоровья населения, принимаемые на национальном либо на местном уровне, должны учитывать общественное мнение.

(2) Пациенты обладают коллективным правом на определенную форму представительства на каждом уровне системы здравоохранения при принятии решений по вопросам планирования и переоценки услуг, включая их перечень, качество и услуги по уходу.

(3) Граждане Республики Молдова, организации пациентов и неправительственные ассоциации участвуют в разработке политики и программ в области здравоохранения, определении приоритетов и критериев выделения средств. Форма и способ участия регулируются положением, разрабатываемым Министерством здравоохранения и утверждаемым Правительством.

(4) Пациент привлекается к процессу принятия решений по вопросам своего здоровья во всех случаях, в том числе и тогда, когда требуется согласие только его законного представителя (близкого родственника), в мере, адекватной его дееспособности.

(5) Участие в принятии решений по вопросам здравоохранения общественных объединений по защите прав потребителей медицинских услуг может стимулироваться путем оказания им финансовой поддержки (в форме грантов и др. ).

 

Статья 11. Обеспечение права пациента на информацию

(1) Право пациента на информацию обеспечивается:

а) органами системы здравоохранения всех уровней;

b) медико-санитарными и фармацевтическими учреждениями;

с) лечащим врачом и другими специалистами в области медицины либо иными лицами, участвующими в лечении пациента или вовлекшими его в биомедицинское исследование (клиническое изучение), в пределах полномочий, соответствующих занимаемой должности;

d) организациями страхования здоровья.

(2) Информация об объеме, видах и условиях оказания медицинских услуг, уровне аккредитации медико-санитарного учреждения, лицензии и квалификации персонала, привлеченного к оказанию медицинских услуг, предоставляется пациенту в порядке, установленном законодательством.

(3) На протяжении всего периода нахождения в медико-санитарном учреждении пациент получает сведения, идентифицирующие личность, а также сведения о статусе и профессиональном опыте медицинских специалистов, непосредственно занимающихся им и оказывающих ему услуги по уходу, которые обязаны носить представительскую карточку с указанием фамилии, специальности и занимаемой должности.

(4) Поставщики медицинских услуг обеспечивают неограниченный доступ пациенту, его законному представителю (близкому родственнику) к информации о собственных медицинских данных, результатам, записям обследований, лечения и полученных услуг по уходу с выдачей письменного заключения при выписке из лечебно-санитарного учреждения. Пациенту может быть предоставлена копия любой части его собственных данных и медицинских дел в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

(5) Медицинская информация о состоянии здоровья пациента, предложенном медицинском вмешательстве, включая возможные риск и пользу каждой процедуры, возможные последствия отказа от лечения, существующие альтернативы, прогноз, и другая информация медицинского характера, предоставляется поставщиком медицинских услуг в ясном, уважительном и доступном для понимания пациента изложении, с минимальным использованием профессиональной терминологии. Если пациент не владеет государственным языком, изыскивается возможность иного способа общения.

(6) Медицинская информация предоставляется пациенту лично, а лицу, не достигшему 18-летнего возраста, и лицу, признанному недееспособным или с ограниченной дееспособностью, - его законному представителю (близкому родственнику) с одновременным информированием пациента в мере, адекватной его дееспособности.

(7) Пациент вправе прямо отказаться от получения информации и выбрать иное лицо, которое будет информировано вместо него.

(8) Информация о правах и ответственности пациента в рамках программ медицинского страхования предоставляется пациенту организациями страхования здоровья в порядке, установленном законодательством.

 

Статья 12. Обеспечение права пациента на конфиденциальность информации, составляющей медицинскую тайну

(1) Все данные относительно личности пациента, о его состоянии, результатах обследования, диагнозе, прогнозе, лечении, а также сведения личного характера являются конфиденциальными и должны быть защищены и после смерти пациента.

(2) Конфиденциальность информации о факте запроса медицинской помощи, обследовании и лечении, в том числе иная информация, составляющая медицинскую тайну, обеспечивается лечащим врачом и специалистами, привлеченными к оказанию медицинских услуг либо к биомедицинскому исследованию (клиническому изучению), а также другими лицами, которым в силу выполнения профессиональных и служебных обязанностей данная информация стала известной.

(3) Информация, признанная конфиденциальной, может быть предоставлена только в случае, когда пациент дает на это согласие в ясной форме, либо по запросу его законного представителя (близкого родственника) на условиях, одобренных пациентом, в мере, адекватной его способности восприятия, в случае, если дееспособность пациента ограничена или он недееспособен либо если это прямо предусмотрено законом.

(4) Предоставление конфиденциальной информации без согласия пациента или его законного представителя (близкого родственника) допускается:

а) для привлечения к лечебному процессу других специалистов в данной области, в том числе в случае необходимости проведения срочного обследования и лечения лица, не способного по причине его состояния выразить свою волю, но только в объеме, необходимом для принятия адекватного решения;

b) для информирования органов и учреждений государственной санитарно-эпидемической службы в случае реальной угрозы распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и заражений;

с) по обоснованному запросу органа уголовного преследования, судебной инстанции в связи с осуществлением уголовного преследования или судебным разбирательством согласно законодательству;

c1) по запросу народного адвоката или, по обстоятельствам, народного адвоката по защите прав ребенка с целью обеспечения защиты лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

Cт.12 ч.(4) пкт.с1) изменен ЗП166 от 31.07.15, MO267-273/02.10.15 ст.508][Cт.12 ч.(4) пкт.с1) введен ЗП13-XVI от 14.02.08, МО51-54/14.03.08 ст.161]

c2) по запросу членов Совета по предупреждению пыток в ходе осуществления ими посещений и в необходимых для осуществления посещений пределах;

[Cт.12 ч.(4) пкт.с2) введен ЗП166 от 31.07.15, MO267-273/02.10.15 ст.508]

d) для информирования родителей или законных представителей лиц в возрасте до 18 лет в случае оказания им медицинской помощи;

е) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред причинен здоровью лица в результате противоправных или преступных деяний; в данном случае информация должна быть предоставлена компетентным правоохранительным органам.

(5) Любое вмешательство в частную и семейную жизнь пациента без его согласия запрещено.

(6) Лица, которые в силу исполнения своих служебных обязанностей получили конфиденциальную информацию, наряду с медико-санитарными и фармацевтическими работниками несут ответственность в соответствии с законодательством за разглашение медицинской тайны с учетом вреда, причиненного этим действием пациенту.

(7) Биологические материалы, в том числе органы и ткани, на основе которых можно получить идентифицируемые сведения, подлежат защите.

 

Статья 13. Согласие и порядок оформления информированного согласия или

добровольного отказа от медицинского вмешательства

(1) Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является согласие пациента, кроме случаев, предусмотренных настоящим законом.

(2) Согласие пациента на медицинское вмешательство может быть выражено в устной или письменной форме. Оно оформляется записью в его медицинской документации и подписывается в обязательном порядке пациентом либо его законным представителем (близким родственником) и лечащим врачом. В случае медицинского вмешательства с повышенным риском (эпидемического или хирургического характера) согласие в обязательном порядке оформляется в письменной форме путем заполнения специального формуляра из медицинской документации, так называемого информированного согласия. Перечень медицинских вмешательств, при которых необходимо оформить информированное согласие в письменной форме, и образец соответствующего формуляра разрабатываются Министерством здравоохранения.

(3) Информированное согласие должно содержать в обязательном порядке изложенную в доступной для пациента форме информацию о цели, ожидаемом эффекте, методах медицинского вмешательства, его потенциальном риске и возможных медико-социальных, психологических, экономических и других последствиях, а также об альтернативных методах лечения и лечебного обслуживания.

(4) Пациент или его законный представитель (близкий родственник) имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения на любом этапе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6, с принятием на себя ответственности за такое решение.

(5) В случае отказа от медицинского вмешательства, выраженного пациентом или его законным представителем (близким родственником), ему разъясняются в доступной форме возможные последствия. Категорический отказ пациента оформляется соответствующей записью в медицинской документации с указанием возможных последствий и подписывается в обязательном порядке пациентом либо его законным представителем (близким родственником), а также лечащим врачом.

(6) При намеренном уклонении пациента поставить свою подпись, удостоверяющую его информированность о риске и возможных последствиях отказа от предложенного медицинского вмешательства, соответствующий документ подписывается в обязательном порядке директором, заведующим отделением и лечащим врачом.

(7) В случае отказа от медицинской помощи, выраженного законным представителем (близким родственником) пациента, когда такая медицинская помощь необходима для спасения жизни пациента, органы опеки и попечительства по запросу медицинской организации имеют право обратиться в суд для защиты интересов больного.

(8) В случае срочного медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни пациента, не способного выразить свою волю, и если согласие его законного представителя (близкого родственника) не может быть получено вовремя, медицинский персонал, уполномоченный в соответствии с законодательством, имеет право принять соответствующее решение в интересах пациента.

(9) Получение письменного согласия пациента в случае забора, хранения и использования всех биологических материалов, изъятых из его тела, включая ткани и органы в качестве объекта пересадки, является обязательным. Согласие пациента необходимо, когда эти биологические материалы используются для установления диагноза или в случае проведения лечения, на которое больной дал согласие. Медицинское учреждение, в свою очередь, в письменной форме обязуется хранить, использовать и уничтожать биологические материалы, изъятые из тела пациента, в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

(10) Пациента нельзя фотографировать, снимать на кинопленку или в любой иной форме демонстрировать в качестве объекта исследования в медико-санитарном учреждении без его письменного согласия или согласия его законного представителя (близкого родственника). Согласие пациента требуется и в случае его участия в медицинском клиническом обучении.

 

Статья 14. Обеспечение прав пациента в процессе проведения биомедицинского исследования (клинического изучения),  связанного с применением новых методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, лекарств и других аналогичных средств

(1) Любое биомедицинское исследование (клиническое изучение) может проводиться только после получения письменного согласия пациента или его законного представителя (близкого родственника) в соответствии с настоящим законом.

(2) Не может привлекаться к проведению биомедицинского исследования (клинического изучения) лицо, не способное выразить свою волю, за исключением случаев, когда исследование проводится в интересах пациента и имеется согласие его законного представителя (близкого родственника), оформленное в порядке, установленном настоящим законом.

(3) При получении согласия пациента на участие в биомедицинском исследовании (клиническом изучении) ему должна быть предоставлена исчерпывающая информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, продолжительности и ожидаемых результатах исследования. Пациент может отказаться от участия в биомедицинском исследовании на любой стадии его проведения.

(4) На всем протяжении биомедицинского исследования (клинического изучения) жизнь и здоровье лица, участвующего в эксперименте, страхуется за счет учреждения, проводящего исследование, в одной из страховых организаций, действующих на территории Республики Молдова, в соответствии с законодательством.

(5) Для проведения биомедицинского исследования (клинического изучения) обязательно получение согласия органа по этике в области биомедицинских исследований, создаваемого как автономная и неприбыльная организация и действующего на основе соответствующего положения, утвержденного Правительством.

(6) Проведение биомедицинского исследования (клинического изучения) допускается в любых медицинских учреждениях, независимо от вида собственности, и основывается на предварительно проведенном лабораторном исследовании. Проведение исследования должно быть отражено в протоколе исследования в соответствии с образцом, разработанным и утвержденным Министерством здравоохранения.

[Ст.14 ч.(6) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(7) Порядок проведения биомедицинского исследования (клинического изучения) с применением новых методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, лекарств или иных лечебных средств устанавливается законом.

[Ст.14 ч.(7) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

(8) Новые методы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации могут использоваться для лечения пациента только после получения его письменного согласия, а для лечения лица, обладающего ограниченной дееспособностью, - при непосредственной угрозе его жизни и с письменного согласия его законного представителя (близкого родственника).

(9) Пропаганда и реклама, в том числе в средствах массовой информации, методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, лекарств и иных лечебных средств, не прошедших проверочных испытаний в соответствии с законодательством, запрещается.

 

Глава 4

Защита прав пациента

 

Статья 15. Обеспечение прав пациента на обжалование действий поставщиков  медицинских услуг

(1) Пациент или его представитель может обжаловать действия поставщиков медицинских услуг, приведшие к ущемлению индивидуальных прав пациента, а также действия и решения органов публичной власти и должностных лиц, приведшие к ущемлению его социальных прав, установленных законодательством.

(2) Пациент имеет право на незамедлительное, справедливое и эффективное рассмотрение и разрешение его заявлений (жалоб).

(3) Реализация защиты прав пациента обеспечивается во внесудебном и судебном порядке согласно законодательству.

 

Статья 16. Защита прав пациента во внесудебном  порядке

(1) Защита прав пациента во внесудебном порядке осуществляется в зависимости от случая:

а) Министерством здравоохранения ;

b) территориальными управлениями здравоохранения;

c) медико-санитарными и фармацевтическими учреждениями;

d) организациями страхования здоровья;

e) профессиональными организациями врачей, ассоциациями пациентов, общественными объединениями по защите прав потребителей медицинских услуг;

f) другими структурами, созданными и аккредитованными в соответствии с законодательством.

(2) Каждое медико-санитарное учреждение обязано вывешивать в доступном для общественности месте информацию о правах пациента, порядке и сроках подачи петиций и предложений.

(3) Заявления или жалобы пациентов, адресованные органам, перечисленным в части (1), рассматриваются на основании Закона о подаче петиций №190-XIII от 19 июля 1994 года и других законодательных актов. О результатах рассмотрения и принятом решении информируются пациент или его законный представитель (близкий родственник) и поставщик медицинских услуг, в адрес которого поступила жалоба.

(4) В случае несогласия пациента или его законного представителя (близкого родственника) с результатом рассмотрения и принятым решением они могут обратиться в независимую комиссию по проведению профессиональной медицинской экспертизы, которая создается и действует в соответствии с положением, одобренным Министерством здравоохранения.

 

Статья 17. Защита прав пациента в судебном порядке

(1) Любое лицо, которое считает, что были нарушены его законные права и интересы, предусмотренные настоящим законом, вправе обратиться в компетентную судебную инстанцию для их защиты.

(2) Обращение в судебную инстанцию осуществляется в соответствии с законодательством.

 

Статья 18. Ответственность за нарушение прав пациента

(1) Ответственность за нарушение социальных прав пациента на получение медицинской помощи несут органы центрального и местного публичного управления и органы системы здравоохранения всех уровней, а за нарушение индивидуальных прав, предусмотренных настоящим законом, - поставщики медицинских услуг.

(2) Лица, виновные в нарушении прав пациента, указанных в настоящем законе, несут ответственность в соответствии с законодательством.

 

Глава 5

Заключительные положения

 

Статья 19

(1) Настоящий закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

(2) Правительству:

представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА                                       

Мариан ЛУПУ

 

Кишинэу, 27 октября 2005 г.

№ 263-XVI.