Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială

(Nr. 185, din  24.05.2001 Publicat : 02.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 90-91     art Nr : 697 )

 

MODIFICAT

LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284

LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443

LP333-XV din 24.07.03, MO200-203/19.09.03 art.773

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prin prezenta lege sînt recunoscute, reglementate şi garantate drepturile persoanelor la  reproducere, care sînt o parte integrantă a drepturilor omului. Prevederile prezentei legi decurg din dreptul constituţional la respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private şi asigură neamestecul statului în problemele planificării familiale.

Stabilind anumite garanţii din partea statului în domeniul ocrotirii sănătăţii reproductive a omului, prezenta lege constituie baza legislativă pentru realizarea liberă de către orice persoană a drepturilor sale la reproducere şi beneficierea de  servicii de planificare familială.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII  GENERALE

 

Articolul 1. Noţiuni principale

Noţiunile utilizate în prezenta lege au următorul înţeles:

drepturi la reproducere - drepturile persoanei la ocrotirea sănătăţii sale reproductive, luarea liberă a deciziilor referitoare la naşterea copiilor în căsătorie sau în afara căsătoriei, precum şi la asistenţa medico-socială, inclusiv la informare şi consultanţă în acest domeniu;

sănătate reproductivă - sănătatea fizică şi psihică, precum şi prosperitatea socială a  persoanei în toate aspectele referitoare la sistemul lui de reproducere, care îi determină capacitatea de procreare;

planificare familială - luarea şi realizarea de către un cuplu familial ori de către o persoană individual (femeie, bărbat) a deciziei referitoare la naşterea copiilor ori refuzul de a concepe copii, inclusiv la numărul lor şi spaţierea naşterilor;

tehnologii auxiliare de reproducere - complex de măsuri medicale orientate spre corecţia activităţii reproductive a omului;

acord benevol informat - consimţămîntul benevol al persoanei la aplicarea metodei chirurgicale de contracepţie sau la prelevarea glandelor sexuale, exprimat în formă scrisă în baza informaţiei multilaterale şi complete oferite de medicul curant sau de medicul care l-a examinat, şi semnat atît de pacient, cît şi de medic;

fecundare in vitro - metodă de tratament al sterilităţii cînd procrearea pe cale naturală e imposibilă, constînd în fecundarea gameţilor în condiţii de laborator, cu implantarea ulterioară a  produsului de concepţie în cavitatea uterină.

 

Articolul 2. Principiile de realizare a drepturilor la reproducere

(1) Principiile de bază ale realizării drepturilor la reproducere sînt:

a) realizarea acestor drepturi conform voinţei şi intereselor persoanei fără a leza drepturile, interesele şi libertăţile legitime ale altor persoane;

b) asigurarea volumului garantat de servicii privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială, precum şi a calităţii şi accesibilităţii acestor prestaţii.

(2) Prin asigurarea realizării de către orice persoană a drepturilor sale la reproducere, statul garantează respectarea drepturilor omului şi ale cetăţeanului, precum şi a legalităţii, umanităţii, confidenţialităţii şi atitudinii respectuoase faţă de persoană, care să excludă umilirea demnităţii umane.

 

Articolul 3. Legislaţia  cu privire la sănătatea reproductivă şi planificarea familială

Legislaţia cu privire la sănătatea reproductivă şi planificarea familială se întemeiază pe Constituţia Republicii Moldova, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului şi pe alte acte normative.

Articolul 4. Sfera de acţiune a prezentei legi

(1) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor şi persoanelor care au permis de şedere în Republica Moldova.

(2) Sub incidenţa prezentei legi se află toate persoanele juridice şi fizice a căror activitate este legată de asigurarea realizării drepturilor la reproducere pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Capitolul  II

DREPTURILE LA REPRODUCEREŞI GARANŢIA REALIZĂRII LOR

 

Articolul 5. Dreptul la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere

(1) Orice persoană are dreptul de a lua liber decizia referitoare la numărul copiilor şi la timpul naşterii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei.

(2) Statul garantează neamestecul său în realizarea de către cetăţeni a dreptului la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere.

 

Articolul 6. Dreptul la informaţie asupra sănătăţii sale reproductive şi planificării familiale

Orice persoană are dreptul la o informaţie completă şi veridică asupra stării sănătăţii sale reproductive şi planificării familiale, pe care o oferă  instituţiile medicale de stat şi nestatale, care dispun de licenţă pentru un astfel de gen de activitate, în limitele competenţelor lor.

 

Articolul 7. Dreptul la beneficierea de servicii de ocrotire  a sănătăţii reproductive şi de planificare  familială

(1) Orice persoană este în drept să beneficieze de servicii de ocrotire a sănătăţii reproductive şi de planificare familială.

(2) Serviciile de ocrotire a sănătăţii reproductive şi de planificare familială se prestează de instituţiile de stat şi nestatale de ocrotire a sănătăţii, de învăţămînt şi de asistenţă socială în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 8. Dreptul minorilor la ocrotirea sănătăţii reproductive şi la educaţie sexuală

(1) Minorii au dreptul la ocrotirea sănătăţii lor reproductive şi la educaţie sexuală.

(2) Educaţia sexuală a minorilor şi pregătirea lor pentru viaţa de familie se efectuează de  către persoane cu studii speciale în comun cu familia şi instituţiile de învăţămînt, după programe special elaborate şi ţinîndu-se seama de vîrsta, sexul, particularităţile psihologice ale minorilor şi de doleanţele părinţilor.

(3) Elaborarea programelor de educaţie sexuală, ocrotire a sănătăţii reproductive şi de pregătire a minorilor pentru viaţa de familie este asigurată de către Ministerul Educaţiei în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.

[Art.8 al.(3) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile necesare pentru a oferi minorilor servicii de ocrotire a sănătăţii reproductive şi de educaţie sexuală.

 

Articolul 9.  Dreptul la donarea celulelor sexuale

(1) Bărbaţii şi femeile în vîrstă de pînă la 35 de ani, somatic şi psihic sănătoşi, au dreptul de a fi donatori de celule sexuale (spermatozoizi, ovule) după testările lor medico-genetice respective.

(2) Donatorilor de celule sexuale li se păstrează anonimatul.

(3) Responsabilitatea pentru păstrarea şi utilizarea celulelor sexuale îi revine statului.

(4) Păstrarea şi utilizarea celulelor sexuale nu pot fi sursă de profit.

(5) Glandele sexuale, sau o parte din ele, prelevate în cursul intervenţiei chirurgicale pot fi stocate şi utilizate numai dacă pacientul a fost informat despre aceasta şi şi-a dat acordul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(6) Se interzice folosirea celulelor sexuale şi a embrionilor în scopuri de clonare a fiinţei umane.

 

Articolul 10. Dreptul la însămînţare artificială şi fecundare in vitro

(1) Femeile au dreptul la însămînţare artificială şi fecundare in vitro.

(2) Modul şi condiţiile aplicării tehnologiilor auxiliare de reproducere (însămînţarea artificială, fecundarea in vitro) sînt stabilite printr-un regulament special aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

 

Articolul 11. Dreptul la utilizarea metodelor de contracepţie

(1) Orice persoană are dreptul să utilizeze metode de contracepţie şi să refuze de a le utiliza.

(2) Persoanei i se acordă asistenţă consultativă în alegerea metodei de contracepţie, luîndu-se în considerare starea sănătăţii, vîrsta şi particularităţile individuale.

(3) Metoda chirurgicală de contracepţie se aplică în baza acordului benevol informat.

(4) Modalitatea de aplicare a metodei chirurgicale de contracepţie este stabilită într-un regulament aprobat de Ministerul Sănătăţii.

(5) În funcţie de indicaţiile medicale şi sociale, persoana are dreptul să utilizeze gratuit mijloace contracepţionale. Prezenţa indicaţiilor medicale sau sociale este determinată de medicul specialist.

 

Articolul 12. Dreptul la confidenţialitate în realizarea drepturilor la reproducere

(1) Orice persoană are dreptul la recunoaşterea drept confidenţială a informaţiei despre adresarea sa în instituţiile respective în legătură cu realizarea drepturilor sale la reproducere şi la ocrotirea sănătăţii reproductive, precum şi despre măsurile luate şi starea sănătăţii sale reproductive.

(2) Persoanele juridice şi fizice sînt obligate să respecte confidenţialitatea adresării persoanei în legătură cu realizarea drepturilor ei la reproducere şi la ocrotirea sănătăţii reproductive.

(3) Omul are dreptul la alegerea persoanei căreia să îi încredinţeze informaţia despre starea sănătăţii sale reproductive.

 

Capitolul  III

ASIGURAREA DREPTURILOR LA REPRODUCERE

 

Articolul 13. Politica statului în domeniul ocrotirii sănătăţii reproductive

(1) Politica statului în domeniul ocrotirii sănătăţii reproductive este orientată spre:

a) formarea unei atitudini conştiente a persoanelor faţă de naşterea copiilor sănătoşi şi doriţi;

b) dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii reproductive;

c) propagarea cunoştinţelor în domeniul educaţiei sexuale a adolescenţilor;

d) profilaxia bolilor cu transmitere sexuală.

(2) Politica statului în domeniul ocrotirii sănătăţii reproductive se realizează prin:

a) elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii;

b) susţinerea familiilor care au copii;

c) asistenţă psihologică şi pedagogică persoanelor în realizarea drepturilor lor la reproducere;

d) susţinerea din partea statului a cercetărilor ştiinţifice în domeniul sănătăţii reproductive;

e) pregătirea în instituţiile de stat a specialiştilor în domeniul sănătăţii reproductive şi apărării drepturilor la reproducere ale persoanelor în conformitate cu standardele internaţionale;

f) antrenarea organizaţiilor obşteşti în activitatea de informare şi educare a populaţiei, orientată spre soluţionarea problemelor sănătăţii reproductive.

(3) Guvernul aprobă programe naţionale ce au ca obiect ocrotirea sănătăţii reproductive.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept să elaboreze şi să realizeze programe privind ocrotirea sănătăţii reproductive în teritoriu.

 

Articolul 14. Asigurarea realizării drepturilor la reproducere

(1) Statul asigură cadrul juridic necesar pentru a preveni şi suprima încălcarea drepturilor şi principiilor stabilite în Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, adoptată de Consiliul Europei.

(2) Acordarea serviciilor ce ţin de realizarea drepturilor la reproducere se asigură de către instituţiile de stat de ocrotire a sănătăţii şi de învăţămînt, precum şi de către organizaţiile şi instituţiile nestatale.

 

Articolul 15. Condiţiile de activitate ale persoanelor juridice şi fizice care asigură realizarea drepturilor la reproducere

(1) Persoanele juridice şi fizice care asigură realizarea drepturilor la reproducere îşi desfăşoară activitatea în baza licenţelor eliberate de către organul de licențiere.

[Art.15 al.(1) modificat prinLP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284][Art.15 al.(1) modificat prin LP333-XV din 24.07.03, MO200-203/19.09.03 art.773]

(2) Persoanele care acordă servicii ce ţin de realizarea drepturilor la reproducere trebuie să aibă pregătire specială în acest domeniu.

(3) Pregătirea specialiştilor în domeniul asigurării realizării drepturilor la reproducere se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, după programe de stat elaborate şi aprobate în modul stabilit.

 

Articolul 16. Finanţarea

Finanţarea activităţii instituţiilor de stat ce acordă servicii ce ţin de realizarea drepturilor la reproducere se efectuează în limitele mijloacelor bugetelor de toate nivelurile.

 

Articolul 17. Răspunderea

Persoanele juridice şi fizice care asigură realizarea drepturilor la reproducere poartă răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.

 

Capitolul  IV

DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 18

Guvernul, în termen de 3 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE 

PARLAMENTULUI                                 

Eugenia OSTAPCIUC

 

Chişinău, 24 mai 2001.

Nr. 185-XV.

           

Закон об охране репродуктивного здоровья и планировании семьи

(Nr. 185 от  24.05.2001 Опубликован : 02.08.2001 в Monitorul Oficial Nr. 90-91 . статья №: 697)

 

ИЗМЕНЕН

ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284

ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443

ЗП333 от 24.07.03, MO200-203/19.09.03 ст.773

 

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящим законом признаются, регламентируются и гарантируются права лиц на воспроизводство, являющиеся неотъемлемой частью прав человека. Положения настоящего закона вытекают из конституционного права на уважение и охрану интимной, семейной и частной жизни и обеспечивают невмешательство государства в вопросы планирования семьи.

Устанавливая определенные гарантии со стороны государства в области охраны репродуктивного здоровья человека, настоящий закон является законодательной базой для свободного осуществления лицом своих прав на воспроизводство и получение услуг по планированию семьи.

 

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

Используемые в настоящем законе понятия означают:

права на воспроизводство - права лица на охрану его репродуктивного здоровья, свободное принятие решения о рождении ребенка в браке или вне брака, а также на медико-социальную помощь, включая получение информации и консультаций в данной области;

репродуктивное здоровье - физическое и психическое здоровье, а также социальное благополучие лица по всем аспектам, касающимся его системы воспроизводства, определяющей способность лица к деторождению;

планирование семьи - принятие и реализация семейной парой или лицом индивидуально (женщиной, мужчиной) решения о рождении или отказе от рождения детей, в том числе о их количестве и промежутках между родами;

вспомогательные технологии для воспроизводства - комплекс медицинских мер, направленных на восстановление репродуктивной деятельности человека;

добровольное осознанное решение - добровольное согласие лица на применение хирургического метода контрацепции или на удаление половых желез, изложенное в письменной форме, данное на основании всесторонней и полной информации, полученной от лечащего врача или врача, проведшего медицинское обследование, подписанное как пациентом, так и врачом;

оплодотворение в пробирке - метод лечения бесплодия в случае, когда естественное зачатие невозможно, состоящий в слиянии гамет в лабораторных условиях с последующей имплантацией зародыша в матку.

 

Статья 2. Принципы осуществления прав на воспроизводство

(1) Основными принципами осуществления прав на воспроизводство являются:

а) осуществление этих прав согласно воле и интересам лица, без ущемления законных прав, интересов и свобод других лиц;

b) обеспечение гарантированного объема услуг по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи, а также качества и доступности этих услуг.

(2) Путем обеспечения осуществления лицами своих прав на воспроизводство государство гарантирует соблюдение прав человека и гражданина, а также законности, гуманности, конфиденциальности и уважительного отношения к лицу, исключающего унижение человеческого достоинства.

 

Статья 3. Законодательство об охране репродуктивного здоровья и планировании семьи

Законодательство об охране репродуктивного здоровья и планировании семьи основывается на Конституции Республики Молдова, Законе о здравоохранении № 411-XIII от 28 марта 1995 года, Законе о правах детей  № 338-XIII от 15 декабря 1994 года и других нормативных актах.

 

Статья 4. Сфера действия настоящего закона

(1) Действие настоящего закона распространяется на граждан Республики Молдова, лиц без гражданства и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Молдова.

(2) Под действие настоящего закона подпадают все юридические и физические лица, деятельность которых связана с обеспечением осуществления прав на воспроизводство на территории Республики Молдова.

 

Глава II

ПРАВА НА ВОСПРОИЗВОДСТВО И ГАРАНТИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

 

Статья 5. Право на свободное принятие решения  в отношении  воспроизводства

(1) Лицо имеет право на свободное принятие решения относительно количества детей и времени их рождения в браке или вне его.

(2) Государство гарантирует свое невмешательство в осуществление лицом права на свободное принятие решения в отношении воспроизводства.

 

Статья 6. Право на информацию о своем репродуктивном здоровье и планировании семьи

Лицо имеет право на получение полной и достоверной информации о своем репродуктивном здоровье и планировании семьи, которая предоставляется государственными и негосударственными медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на осуществление такого рода деятельности, в пределах их компетенции.

 

Статья 7. Право на получение услуг по охране  репродуктивного здоровья и планированию семьи

(1) Лицо имеет право на получение услуг по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи.

(2) Услуги по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи предоставляются государственными и негосударственными органами здравоохранения, образования и социального обеспечения в порядке, установленном действующим законодательством.

 

Статья 8.  Право несовершеннолетних лиц на охрану репродуктивного здоровья и половое воспитание

(1) Несовершеннолетние лица имеют право на охрану своего репродуктивного здоровья и половое воспитание.

(2) Половое воспитание несовершеннолетних лиц и подготовка их к семейной жизни осуществляются лицами со специальным образованием совместно с семьей и образовательными  учреждениями по специально разработанным программам с учетом возраста, пола, психологических особенностей несовершеннолетних лиц и пожеланий их родителей.

(3) Разработка программ полового воспитания, охраны репродуктивного здоровья и подготовки несовершеннолетних лиц к семейной жизни обеспечивается Министерством просвещения в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Ст.8 ч.(3) изменена ЗП109 от 04.06.2010, МО131-134/30.07.2010 ст.443]

(4) Органы местного публичного управления обеспечивают необходимые условия для предоставления несовершеннолетним лицам услуг по охране репродуктивного здоровья и половому воспитанию.

 

Статья 9. Право на донорство половых клеток

(1) Мужчины и женщины в возрасте до 35 лет, соматически и психически здоровые, имеют право быть донорами половых клеток (сперматозоидов и яйцеклеток) после соответствующих медико-генетических обследований.

(2) Лицам, являющимся донорами половых клеток, обеспечивается анонимность.

(3) Ответственность за сохранение и использование половых клеток возлагается на государство.

(4) Деятельность по сохранению и использованию половых клеток не может служить источником получения доходов.

(5) Удаленные в процессе оперативного вмешательства половые железы или их часть могут быть сохранены и использованы только в случае, если пациент был проинформирован об этом и дал согласие на сохранение и использование в порядке, установленном законом.

(6) Запрещается использовать половые клетки и зародыши в целях клонирования человека.

Статья 10. Право на искусственное осеменение и на оплодотворение в пробирке

(1) Женщины имеют право на искусственное осеменение и на оплодотворение в пробирке.

(2) Порядок применения вспомогательных технологий для воспроизводства (искусственное осеменение, оплодотворение в пробирке) установлен специальным положением, утвержденным Правительством по предложению Министерства здравоохранения.

Статья 11. Право на использование методов контрацепции

(1) Лицо имеет право использовать метод контрацепции и отказаться от него.

(2) Лицу предоставляется консультативная помощь в выборе метода контрацепции с учетом его состояния здоровья, возраста и индивидуальных особенностей.

(3) Хирургический метод контрацепции применяется на основании добровольного осознанного решения.

(4) Порядок применения хирургического метода контрацепции устанавливается положением, утвержденным Министерством здравоохранения.

(5) Исходя из наличия медицинских и социальных показаний лицо имеет право на бесплатное пользование контрацептивными средствами. Наличие медицинских или социальных показаний устанавливается врачом-специалистом.

 

Статья 12. Право на конфиденциальность при осуществлении прав на воспроизводство

(1) Лицо имеет право на признание конфиденциальной информации о его обращении в соответствующие учреждения в связи с осуществлением своих прав на воспроизводство и охрану репродуктивного здоровья, а также о принятых мерах и состоянии его репродуктивного здоровья.

(2) Юридические и физические лица обязаны соблюдать конфиденциальность в связи с обращением лица по поводу осуществления его прав на воспроизводство и охрану репродуктивного здоровья.

(3) Человек имеет право на выбор лица, которому он может доверить информацию о состоянии своего репродуктивного здоровья.

 

Глава III

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО

 

Статья 13. Политика государства в области охраны репродуктивного здоровья

(1) Политика государства в области охраны репродуктивного здоровья направлена на:

а) формирование у лиц сознательного отношения к рождению здоровых и желанных детей;

b) развитие системы охраны репродуктивного здоровья;

с) распространение знаний в области полового воспитания подростков;

d) профилактику заболеваний, передающихся половым путем.

(2) Политика государства в области охраны репродуктивного здоровья осуществляется путем:

а) разработки и совершенствования законодательства в области охраны здоровья;

b) поддержки семей, имеющих детей;

с) психолого-педагогической помощи лицам в осуществлении ими своих прав на воспроизводство;

d) поддержки государством научных исследований в области репродуктивного здоровья;

е) подготовки в государственных учреждениях кадров в области охраны репродуктивного здоровья и защиты прав лиц на воспроизводство в соответствии с международными стандартами;

f) привлечения общественных организаций к информационной и просветительской деятельности, направленной на решение проблем охраны репродуктивного здоровья.

(3) Правительство утверждает национальные программы, направленные на охрану репродуктивного здоровья.

(4) Органы местного публичного управления вправе разрабатывать и реализовывать программы, направленные на охрану репродуктивного здоровья на подведомственных им территориях.

 

Статья 14. Обеспечение осуществления прав на воспроизводство

(1) Государство обеспечивает необходимую правовую базу для предупреждения и устранения нарушений прав и принципов, установленных Конвенцией по правам человека и биомедицине, принятой Советом Европы.

(2) Предоставление услуг, связанных с осуществлением прав на воспроизводство, обеспечивается государственными учреждениями здравоохранения и образования, а также негосударственными организациями и учреждениями.

 

Статья 15. Условия деятельности юридических и физических лиц, обеспечивающих осуществление прав на воспроизводство

(1) Юридические и физические лица, обеспечивающие осуществление прав на воспроизводство, действуют на основании лицензий, выданных лицензирующим органом.

[Ст.15 ч.(1) изменена ЗП80 от 05.05.17, МО162-170/26.05.17 ст.284][Ст.15 ч.(1) изменена ЗП333 от 24.07.03, MO200-203/19.09.03 ст.773]

(2) Лица, предоставляющие услуги, связанные с осуществлением прав на воспроизводство, должны иметь специальную подготовку в данной области.

(3) Подготовка специалистов в области обеспечения реализации прав на воспроизводство осуществляется в соответствии с действующим законодательством по государственным программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

 

Статья 16. Финансирование

Финансирование деятельности государственных учреждений, предоставляющих услуги по обеспечению прав на воспроизводство, осуществляется в пределах средств бюджетов всех уровней.

 

Статья 17. Ответственность

Юридические и физические лица, обеспечивающие осуществление прав на воспроизводство, несут ответственность, установленную действующим законодательством.

 

Глава IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 18

Правительству в трехмесячный срок:

представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА

Еуджения ОСТАПЧУК

 

Кишинэу, 24 мая 2001 г.

№ 185-XV.