Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ringhäälinguseadus

Vastu võetud 19. mail 1994.

a.(RT I 1994, 42, 680), jõustunud 15. juunil 1994. a., muudetud järgmiste seadustega: 21.12.2006 jõust.17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12 07.12.2006 jõust.01.01.2007 - RT I 2006, 58, 439<}100{>07.12.06 entered into force 01.01.07 - RT I 2006, 58, 439;<0} 08.12.2004 jõust.01.01.2005 - RT I 2004, 87, 593 17.12.2003 jõust.08.01.2004 - RT I 2003, 88, 594; 17.12.2003 jõust.02.01.2004 - RT I 2003, 83, 560; 18.12.2002 jõust.23.01.2003 - RT I 2003, 4, 22; 19.06.2002 jõust.01.09.2002 - RT I 2002, 63, 387; 19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375; 12.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 57, 357; 05.06.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336; 29.01.2002 jõust.04.03.2002 - RT I 2002, 21, 117; 19.12.2001 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 3, 5; 31.05.2001 jõust.20.07.2001 - RT I 2001, 53, 310; 05.12.2000 jõust.29.12.2000 - RT I 2000, 102, 666; 19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220; 08.03.2000 jõust.29.03.2000 - RT I 2000, 25, 143; 16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613; 10.02.99 jõust.01.06.99 - RT I 1999, 25, 364;

25.01.99 jõust.28.02.99 - RT I 1999, 16, 268; 16.12.97 jõust.01.05.98 - RT I 1998, 2, 42; 16.12.97 jõust.18.01.98 - RT I 1998, 2, 44; 08.12.97 jõust.01.01.98 - RT I 1997, 93, 1564; 11.06.97 jõust. 01.11.97 - RT I 1997, 52, 834; 25.03.97 jõust.25.04.97 - RT I 1997, 29, 448; 26.06.96 jõust.26.07.96 - RT I 1996, 49, 953; 25.01.95 jõust.01.01.96 - RT I 1995, 16, 228; 16.10.95 jõust.20.11.95 - RT I 1995, 83, 1437; 14.09.94 jõust.17.10.94.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Seaduse ülesanne

(1)       Ringhäälinguseadus sätestab:

1)         ringhäälingus informatsiooni edastamise korra ja ringhäälingu tegevuspõhimõtted;

2)         ringhäälingus informatsiooni edastamiseks mõeldud tehniliste vahendite (saatjad, saatjate võrgud) valdamise ja omamise tingimused;

3)         ringhäälingus osalevate avalik-õiguslike juriidiliste isikute asutamise ja tegutsemise alused ning tegevuse lõpetamise korra;

(05.06.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336)

4)         ringhäälingu eraõiguslike isikute tegevuse korra ringhäälingulubade alusel.

(2)       Käesoleva seadusega luuakse õiguslikud alused Eestis tegutsevate ringhäälinguorganisatsioonide poolt edastatavate televisioonisaadete ja -programmide vastavuse tagamiseks Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute nõuetele.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 11. Seaduse kohaldamine

(1)       Käesolevat seadust kohaldatakse kõigile Eestis asuvatele ringhäälinguorganisatsioonidele.

(2)       Käesoleva seaduse tähenduses loetakse ringhäälinguorganisatsioon Eestis asuvaks, kui:

1)         tema juhatus asub Eestis ja toimetuse otsused teleprogrammide saatekava kohta tehakse Eestis;

2)         tema juhatus asub Eestis ja Eestis töötab oluline osa teleprogrammide edastamisega tegelevatest töötajatest, kuid otsused programmide saatekava kohta tehakse mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigis;

3)         tema juhatus asub Eestis, kuid oluline osa teleprogrammide edastamisega tegelevatest töötajatest asub nii Eestis kui ka mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigis;

4)         oluline osa teleprogrammide edastamisega tegelevatest töötajatest ei tööta Eestis ega mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigis, kuid ringhäälinguorganisatsioon alustas Eestis esimesena teleprogrammi edastamist vastavalt Eesti seadustele ja oluline osa tema majandustegevusest toimub Eestis;

5)         tema juhatus asub Eestis või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigis, aga otsused teleprogrammide saatekava kohta tehakse kolmandas riigis või, vastupidi, tema juhatus asub kolmandas riigis, aga otsused teleprogrammide saatekava kohta tehakse Eestis või mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigis, kuid oluline osa tema teleprogrammide edastamisega tegelevatest töötajatest asub Eestis.

(3)       Ringhäälinguorganisatsioonile, kelle suhtes ei saa kohaldada käesoleva paragrahvi 2. lõike sätteid ja kes ei kuulu Euroopa Liidu mõne liikmesriigi või mõne piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigi jurisdiktsiooni alla, kohaldatakse käesolevat seadust juhul, kui:

1)         ta kasutab Eestis antud sagedust (kanalit);

2)         ta ei kasuta Eestis antud sagedust (kanalit), kuid kasutab Eestile kuuluvat satelliidivõimsust;

3)         ta ei kasuta Eestis antud sagedust ega Eestile kuuluvat satelliidivõimsust, kuid kasutab Eestis asuvat satelliitsidet saatvat maajaama.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

§ 12. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(19.06.2002 jõust.01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Ringhääling

Ringhääling käesoleva seaduse tähenduses on raadio- või televisiooniprogrammide edastamine eetri, sealhulgas satelliidi kaudu või kaabellevivõrgu kaudu analoog- või digitaalkujul, vaba juurdepääsuga või kasutades tingimusjuurdepääsu süsteeme, eesmärgiga teha need üldkasutatavate vastuvõtuvahenditega üldsusele kättesaadavaks.

(21.12.2006 jõust.17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

§ 3. Ringhäälingusaatja, -saatjate võrk ja -sagedus

(1)       Ringhäälingusaatja on käesoleva seaduse tähenduses tehniliste vahendite kogum, mille abil väljastatakse avatud keskkonda televisiooni- või raadiosignaal või digitaalne andmevoog, mis on ringhäälingu informatsiooni kandja.

(21.12.2006 jõust.17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

(2)       Ringhäälingusaatjate võrk on sidekanalitega ühendatud saatjate kogum, mille abil edastatakse üheaegselt ringhäälingu ühe saatja tegevusulatusest suuremal territooriumil informatsiooni kandev signaal.

(3)       Ringhäälingusagedus on televisiooni- või raadiosignaali või digitaalse andmevoo edastamiseks ettenähtud korras eraldatud raadiosagedusspektri osa, mida võib tähistada kanalina.

(21.12.2006 jõust.17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

(4)       Ringhäälingukanalid ja -sagedused määrab Sideamet kooskõlas Eesti Vabariigi välislepingute ja rahvusvaheliste kokkulepetega.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 4. Saade ja programm

(1)       Saade on ajaliselt piiritletud, ringhäälingu kaudu signaalina edastatud ning heli, teksti, kujutise või nende kogumina üldkasutatavate vastuvõtuvahenditega vastuvõetav informatsioon.

(2)       Programm on teadlikult järjestatud saadete kogum, mida edastatakse kindlaksmääratud kanalitel ehk sagedustel. Programmil on oma nimi, mis avalikustatakse vähemalt kaks korda ööpäevas, sealhulgas saatepäeva alguses ja lõpus.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

(3)       (Kehtetu - 16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 41. Programmi struktuur ja maht

(1)       Ringhäälinguorganisatsioon tagab oma saadete või programmi päevamahust vähemalt 5 protsenti tema enda poolt toodetud uudistesaadete edastamiseks, välja arvatud pühapäevases ja riiklike pühade programmis. Ringhäälinguorganisatsiooni enda poolt toodetud uudistesaateks loetakse ka sellist uudistesaadet, mis sisaldab vähemalt kahe erineva uudistetootja poolt toodetud uudiseid.

(2)       Ringhäälinguorganisatsioon tagab teleprogrammi iga kalendrikuu mahust, millest on maha arvatud uudiste-, spordi- ja mänge sisaldavate saadete ning reklaami, otsepakkumise ja teleteksti maht, vähemalt 10 protsenti omatoodangu edastamiseks. Ringhäälinguorganisatsioon edastab käesolevas lõikes sätestatud omatoodangu miinimummahust vähemalt 50 protsenti parimal vaadatavuse ajal ajavahemikus kella 19-st kuni 23-ni.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(3)       Omatoodang käesoleva seaduse tähenduses on ringhäälinguorganisatsiooni enda või koostöös Euroopa Liidu mõne liikmesriigi tootjaga toodetud või ringhäälinguorganisatsiooni poolt mõnelt Euroopa sõltumatult tootjalt tellitud saated või programmid Eesti tänapäeva või eesti kultuuripärandi vallas.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(4)       Televisiooniorganisatsioon tagab oma programmi (programmide) kalendriaasta mahust, millest on maha arvatud uudiste-, spordi- ja mänge sisaldavate saadete ning reklaami, otsepakkumise ja teleteksti maht, vähemalt 51 protsenti Euroopa päritoluga teoste edastamiseks.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(5)       Televisiooniorganisatsioon tagab oma programmi (programmide) kalendriaasta mahust, millest on maha arvatud uudiste-, spordi- ja mänge sisaldavate saadete ning reklaami, otsepakkumise ja teleteksti maht, vähemalt 10 protsenti Euroopa päritolu teoste edastamiseks, mida on loonud sellest ringhäälinguorganisatsioonist sõltumatud tootjad. Nimetatud teoste hulgas peab olema teoseid, mille tootmisest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(6)       Käesoleva paragrahvi 4. ja 5. lõikes sätestatud nõudeid ei kohaldata nende televisiooniprogrammide suhtes, mis on mõeldud kohalikele vaatajatele ning mida edastatakse ühe ringhäälingusaatja kaudu, mis ei ole osa üleriigilisest saatjatevõrgust.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(7)       (Kehtetu - 19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(8)       Ringhäälinguorganisatsiooni programmi nädalamaht peab olema vähemalt:

1)         84 tundi raadiosaadete ja -programmide edastamisel;

2)         56 tundi televisioonisaadete ja -programmide edastamisel;

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

3)         21 tundi televisioonisaadete ja -programmide edastamisel kohaliku ringhäälinguloa või ringhäälinguloa kaabellevivõrgus alusel.

(19.12.2001 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 3, 5)

§ 42. Euroopa päritolu teosed

(1)       Euroopa päritolu teosed käesoleva seaduse tähenduses on:

1)         Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriikides toodetud teosed;

2)         piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud kolmandates riikides toodetud teosed, mis vastavad käesoleva paragrahvi 3. lõike tingimustele;

3)         muudest Euroopa kolmandatest riikidest pärinevad teosed, mis vastavad käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud tingimustele.

(2)       Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktide 2 ja 3 sätteid kohaldatakse tingimusel, et Eesti või Euroopa Liidu liikmesriikidest pärinevate teoste suhtes ei kohaldata kõnealustes kolmandates riikides diskrimineerivaid meetmeid.

(3)       Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 1 ja 2 nimetatud teosed on põhiosas valminud koostöös ühes või mitmes 1. lõike punktides 1 ja 2 nimetatud riigis elavate autorite ja töötajatega eeldusel, et need teosed vastavad vähemalt ühele järgmisest kolmest tingimusest:

1)         teose on valmistanud üks või mitu tootjat, kes asuvad ühes või mitmes nimetatud riigis;

2)         teose tootmist jälgib ja kontrollib tegelikkuses üks või mitu tootjat, kes asuvad ühes või mitmes nimetatud riigis;

3)         nendes riikides asuvate ühistootjate panus moodustab enamiku ühistootmise kuludest ja ühistootmist ei kontrolli üks ega mitu väljaspool kõnealuseid riike asuvat tootjat.

(4)       Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 3 nimetatud teosed on täielikult või ühistoodanguna ühes või mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis asuvate tootjatega valmistanud sellised tootjad, kes asuvad ühes või mitmes kolmandas Euroopa riigis, kellega Euroopa Liidul on audiovisuaalala lepingud ning need teosed on põhiosas valmistatud koostöös ühes või mitmes Euroopa riigis asuvate autorite ja töötajatega.

(5)       Teoseid, mis ei ole Euroopa päritolu teosed käesoleva paragrahvi 1. lõike tähenduses, kuid on valmistatud Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste ühistootmislepingute raames, käsitatakse Euroopa päritolu teostena tingimusel, et Euroopa Liidu ühistootjad katavad suurema osa tootmiskuludest ja et tootmist ei kontrolli üks ega mitu väljaspool Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumi asuvat tootjat.

(6)       Teoseid, mis ei ole Euroopa päritolu teosed käesoleva paragrahvi 1. ja 5. lõike tähenduses, kuid mis põhiosas on valminud koostöös ühes või enamas liikmesriigis elavate autorite ja töötajatega, käsitatakse Euroopa päritolu teostena ulatuses, mille moodustab Euroopa Liidu ühistootjate panus tootmiskuludest.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

§ 43. Euroopa sõltumatu tootja

Euroopa sõltumatu tootja käesoleva seaduse tähenduses on:

1)         tootja, kelle aktsiate enamus või aktsiate jaotusega määratud häälte enamus kuulub Eesti, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigi juriidilistele või füüsilistele isikutele;

2)         tootja, kelle seaduse või lepingu alusel üleantud autoriõigused või autoriõigusega kaasnevad õigused toodangule kuuluvad Eesti, mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riigi juriidilistele või füüsilistele isikutele;

3)         tootja, kes viimase kahe aasta jooksul on tootnud mitte rohkem kui 90 protsenti oma audiovisuaaltoodangust ühele ja samale ringhäälinguorganisatsioonile.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

§ 5. Ringhäälinguorganisatsioon

(1)       Ringhäälinguorganisatsioon (raadio- või televisiooniorganisatsioon) käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või avalik-õiguslik juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus ühe või mitme programmi koostamisel ja kes edastab või laseb edastada programme ringhäälingus.

(2)       Ringhäälinguorganisatsioon edastab saateid või programme käesoleva seaduse 6. peatükis sätestatud ringhäälinguloa alusel, kui käesoleva seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 51. Operaator

(1)       Operaator käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja või ringhäälinguorganisatsioon, kes edastab või taasedastab ringhäälinguorganisatsioonide saateid ja programme ringhäälingus.

(2)       (Kehtetu - 08.12.2004 jõust.01.01.2005 - RT I 2004, 87, 593)

(3)       Operaator võib edastada või taasedastada ringhäälinguorganisatsioonide saateid ja programme ning peab omama selleks nende ringhäälinguorganisatsioonide luba. Operaator ei vastuta ringhäälinguorganisatsiooni ebaseadusliku tegevuse eest, välja arvatud juhul, kui ringhäälinguorganisatsioon ise on operaator.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

(21.12.2006 jõust.17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

§ 52. Edastamine ja taasedastamine

(1)       Edastamine käesoleva seaduse tähenduses on elekterside vahendite abil ringhäälinguorganisatsiooni saadete või programmide üldsusele tajutavaks muutmine.

(2)       Edastajaks võib olla ringhäälinguorganisatsioon või operaator.

(3)       Taasedastamine on ringhäälinguorganisatsiooni saate või programmi muutmata kujul edastamine teise ringhäälinguorganisatsiooni või operaatori poolt.

(4)       Saadete ja programmide edastamine ja taasedastamine on lubatud ainult nende suhtes õigusi omavate isikute loal.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

2. peatükk

Ringhäälingu tegevuspõhimõtted

 

§ 6. Tegevusvabadus

(1)       Ringhäälinguorganisatsioonil on õigus seadustest ja ringhäälinguloa tingimustest kinni pidades vabalt otsustada oma saadete ja programmide sisu üle.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

(11)      (Kehtetu - 19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(2)       Seadusega tagatud loomevabaduse piiramine on karistatav haldus- või kriminaalkorras.

(3)       Kohus võib oma menetluses olevates asjades seaduses ettenähtud alustel ja korras keelata teatud saate või selle osa edastamise ringhäälingus

§ 61. Poliitiline tasakaalustatus

Saateaja andmisel erakonnale või poliitilisele liikumisele oma seisukohtade tutvustamiseks peab ringhäälinguorganisatsioon tagama samas programmis võimaluse anda seda põhjendamatu viivituseta ka teisele erakonnale või poliitilisele liikumisele.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 7. Informatsiooniallika kaitse

(1)       Ringhäälinguorganisatsioon ei või avalikustada temale informatsiooni edastanud isiku andmeid, kui see isik seda ei soovi.

(2)       Ringhäälinguorganisatsioon ei ole kohustatud avalikustama temale oma tegevuses teatavaks saanud informatsiooni.

(3)       Ringhäälinguorganisatsioon peab tõe tuvastamiseks seaduses ettenähtud alustel ja korras esitama kohtule käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud andmed ning informatsiooni.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 71. Vastuvõtu ja taasedastamise vabadus

(1)       Välisriikidest pärit raadio- ja telesaadete ning raadio- ja teleprogrammide vastuvõtmist ja taasedastamist ei piirata.

(2)       Erinevalt käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatust võib kehtestada kooskõlas Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute nõuetega ajutisi piiranguid, kui teistest riikidest pärit telesaade või programm:

1)         rikub selgelt ja tõsiselt ringhäälinguprogrammi üldtunnustatud moraalseid ja eetilisi põhimõtteid määral, mis võib kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või moraalset arengut;

2)         võib õhutada rassilist, soolist, usulist või rahvuslikku vihkamist;

3)         sisaldab pornograafiat või põhjendamatut vägivalda.

(3)       Euroopa Liidu liikmesriikidest ja piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooniga ühinenud riikidest pärit televisiooniprogrammide puhul võib rakendada piiranguid üksnes juhul, kui:

1)         televisiooniorganisatsioon on käesolevas paragrahvis toodud nõudeid rikkunud vähemalt kahel korral võimaliku piirangu rakendamisele eelnenud ühe aasta jooksul;

2)         Eesti pädev asutus on televisiooniorganisatsioonile ja Euroopa Liidu pädevale institutsioonile teatanud rikkumistest ning meetmetest, mida kavatsetakse rakendada, kui samalaadne rikkumine peaks korduma;

3)         Eesti pädeva asutuse ja Euroopa Liidu pädeva institutsiooni konsultatsioonid pole 15 päeva jooksul käesoleva lõike punktis 2 sätestatud teatamisest alates viinud kokkuleppele ning väidetav rikkumine jätkub.

(4)       Käesolevas paragrahvis sätestatu laieneb kõigile telesaadetele ja -programmidele, mis võivad kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või moraalset arengut, välja arvatud juhul, kui saateaja valiku või tehniliste meetmetega tagatakse, et nende saadete või programmide levialas olevad alaealised ei saa neid vastu võtta.

(5)       Lisaks käesoleva paragrahvi 4. lõikes toodule tagatakse, et selliste saadete kodeerimata kujul edastamisele eelneb neile vastav hoiatus helis või selgelt tajutaval visuaalsel kujul.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

[...]

3. peatükk

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

Reklaam, otsepakkumine ja sponsorlus

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

[...]

§ 16. Reklaami ja otsepakkumise koht programmis

(1)       Reklaam ja otsepakkumine tuleb paigutada saadete või saateosade vahele. Eraldiseisvad reklaamilõigud või otsepakkumise lõigud on lubatud erandina.

(19.04.2000 jõust.15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(2)       Kui televisioonisaates puuduvad eraldiseisvad osad, võib saadet reklaamiks ja otsepakkumise lõiguks katkestada, kui see ei kahjusta saate terviklikkust ja saate suhtes õigusi omava isiku huve, kusjuures igast katkestusest peab olema möödunud vähemalt 20 minutit.

(3)       Mängufilme ja televisioonifilme (välja arvatud seeria- ja dokumentaalfilmid ning meelelahutussaated), mille kestus on üle 45 minuti, võib reklaamiks ja otsepakkumise lõiguks katkestada üks kord iga 45-minutilise ajavahemiku järel. Edasine katkestamine on lubatud juhul, kui nende kestus on vähemalt 110 minutit.

(4)       Reklaami ega otsepakkumist ei tohi paigutada programmis vahetult enne ega pärast jumalateenistuse edastamist, samuti ei tohi jumalateenistuse edastamist reklaamiks ega otsepakkumiseks katkestada.

(5)       Uudiste-, laste- ja poliitikasaateid ning dokumentaalfilme ei tohi reklaamiks ja otsepakkumiseks katkestada, kui nende kestus on 30 minutit või vähem.

(16.06.99 jõust.24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

[...]

5. peatükk

Avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid

[...]

§ 26. Põhinõuded Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saadetele ja programmidele

(1)       Kooskõlas käesoleva seaduse 2. peatüki sätetega peavad Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saated ja programmid kaasa aitama:

1)         eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamisele ning arendamisele;

2)         Eesti riikluse tugevdamisele;

3)         Eesti rahvusvahelise maine tõstmisele.

(2)       Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saated ja programmid peavad erinevate rahvastikurühmade moraalseid, poliitilisi ja usulisi veendumusi arvestades mõjutama kõiki austama inimväärikust ja järgima seadusi.

[...]

8. peatükk

Lõppsätted

[...]

§ 47. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 

 

©FB

Trascina file per caricare

Broadcasting Act

(consolidated text Dec 2006)

Passed 19 May 1994 (RT1 I 1994, 42, 680), entered into force 15 June 1994, amended by the following Acts: 21.12.2006 entered into force 17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12; 07.12.2006 entered into force 01.01.2007 - RT I 2006, 58, 439; 08.12.2004 entered into force 01.01.2005 - RT I 2004, 87, 593; 17.12.2003 entered into force 08.01.2004 - RT I 2003, 88, 594; 17.12.2003 entered into force 02.01.2004 - RT I 2003, 83, 560; 18.12.2002 entered into force 23.01.2003 - RT I 2003, 4, 22; 19.06.2002 entered into force 01.09.2002 - RT I 2002, 63, 387; 19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375; 12.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 57, 357; 05.06.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336; 29.01.2002 entered into force 04.03.2002 - RT I 2002, 21, 117; 19.12.2001 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 3, 5; 31.05.2001 entered into force 20.07.2001 - RT I 2001, 53, 310; 05.12.2000 entered into force 29.12.2000 - RT I 2000, 102, 666; 19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220; 08.03.2000 entered into force 29.03.2000 - RT I 2000, 25, 143; 16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613; 10.02.99 entered into force 01.06.99 - RT I 1999, 25, 364; 25.01.99 entered into force 28.02.99 - RT I 1999, 16, 268; 16.12.97 entered into force 01.05.98 - RT I 1998, 2, 42; 16.12.97 entered into force 18.01.98 - RT I 1998, 2, 44 08.12.97 entered into force 01.01.98 - RT I 1997, 93, 1564; 11.06.97 entered into force 01.11.97 - RT I 1997, 52, 834; 25.03.97 entered into force 25.04.97 - RT I 1997, 29, 448; 26.06.96 entered into force 26.07.96 - RT I 1996, 49, 953; 25.01.95 entered into force 01.01.96 - RT I 1995, 16, 228; 16.10.95 entered into force 20.11.95 - RT I 1995, 83, 1437; 14.09.94 entered into force 17.10.94.

Chapter 1

General Provisions

§ 1. Purpose of Act

(1)The Broadcasting Act provides for:

1)the procedure for broadcasting information and the principles of broadcasting activities;

2)the conditions for possession and ownership of technical means (transmitters, transmitters networks) intended for broadcasting information;

3)the bases for foundation and operation of, and the procedure for terminating the activities of legal persons in public law engaged in broadcasting;

(05.06.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336)

4)the procedure for the broadcasting activities of legal persons in private law on the basis of broadcasting licences.

(2)This Act establishes the legal bases for ensuring the compliance of television programmes and programme services transmitted by broadcasters operating in Estonia with the requirements of international agreements ratified by the Riigikogu2.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 11. Application of Act

(1)This Act applies to all broadcasters established in Estonia.

(2)For the purposes of this Act, a broadcaster is deemed to be established in Estonia if:

1)its management board is located in Estonia and the editorial decisions on programme schedules are made in Estonia;

2) its management board is located in Estonia and a significant part of the workforce involved in the pursuit of the television broadcasting activity operates in Estonia, but decisions on programme schedules are taken in a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television;

3)its management board is located in Estonia but a significant part of the workforce involved in the pursuit of the television broadcasting activity operates both in Estonia or a member state of the European Union and a state party to the European Convention on Transfrontier Television;

4)         a significant part of its workforce involved in the pursuit of the television broadcasting activity operates neither in Estonia nor a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television, but the broadcaster first began broadcasting in Estonia in accordance with Estonian legislation and a significant part of its economic activities is carried out in Estonia;

5)         its management board is located in Estonia or a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television but decisions on programme schedules are taken in a third state or, vice versa, its management board is located in a third state but decisions on programme schedules are taken in Estonia or a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television, but a significant part of the workforce involved in the pursuit of the television broadcasting activity operates in Estonia.

(3)       Broadcasters to whom the provisions of subsection (2) of this section cannot be applied and who are not governed by the jurisdiction of a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television are subject to the provisions of this Act if:

1)         they use a frequency (channel) granted in Estonia;

2)         they do not use a frequency (channel) granted in Estonia but use a satellite capacity appertaining to Estonia;

3)         they use neither a frequency granted in Estonia nor a satellite capacity appertaining to Estonia but use a satellite uplink situated in Estonia.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

§ 12. Application of Administrative Procedure Act

The provisions of the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) apply to the administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

(19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375)

§ 2. Broadcasting

For the purposes of this Act, “broadcasting” means the transmission over the air, including that by satellite, or via a cable network in analogue or digital form using free access or systems of conditional access, of radio or television programme services intended for reception by the public with commonly used receivers.

(21.12.2006 entered into force 17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

§ 3. Broadcasting transmitter, broadcasting transmitters network and broadcasting frequency

(1)       For the purposes of this Act, “broadcasting transmitter” means a set of technical means by which a television or radio signal or digital data current carrying broadcasting information is transmitted into open space.

(21.12.2006 entered into force 17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

(2)       “Broadcasting transmitters network” means a set of transmitters connected by communications channels by which a signal carrying information is simultaneously transmitted over a greater area than the operating area of one broadcasting transmitter.

(3)       “Broadcasting frequency” means a section of radio frequency spectrum which is allocated, pursuant to the prescribed procedure, for transmitting a television or radio signal or digital data current and which may be designated as a channel.

(21.12.2006 entered into force 17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

(4)       Broadcasting channels and broadcasting frequencies shall be determined by the Communications Board in accordance with the international agreements of the Republic of Estonia.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 4. Programme and programme service

(1)       A programme is information broadcast as a signal during a specified period of time in the form of sound, text, images or a collection thereof which can be received with commonly used receivers.

(2)       A programme service is a set of intentionally ordered programmes transmitted in specific channels or frequencies. A programme service shall have its own name, which shall be broadcast at least twice in every twenty-four hours, including at the beginning and at the end of a broadcast day.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

(3)       (Repealed - 16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 41. Scheduling of programme service and transmission time

(1)       A broadcaster shall ensure that at least 5 per cent of the daily transmission time of its programmes or programme service is reserved for the transmission of news programmes produced by the broadcaster, except for programme services on Sundays and public holidays. A news programme which includes news produced by at least two different news producers is also deemed to be a news programme produced by a broadcaster.

(2)       A broadcaster shall ensure that at least 10 per cent of the monthly transmission time of the programme service, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising, teleshopping and teletext services, is reserved for own production. A broadcaster shall transmit at least 50 per cent of the minimum amount of own production provided for in this subsection during the prime broadcasting time between the hours of 19.00 and 23.00.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(3)       For the purposes of this Act, “own production” means programmes and programme services relating to contemporary Estonia or Estonian cultural heritage, produced by a broadcaster itself or in co-operation with producers from the member states of the European Union or commissioned from an independent European producer.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(4)       A television broadcaster shall ensure that at least 51 per cent of the transmission time in a calendar year, excluding the time appointed for news, sports events and games programmes and for advertising, teleshopping and teletext services, is reserved for the transmission of European works.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(5)       A television broadcaster shall ensure that at least 10 per cent of the transmission time in a calendar year, excluding the time appointed for news, sports events and games programmes and for advertising, teleshopping and teletext services, is reserved for the transmission of European works created by producers who are independent of the broadcaster. Such works shall include works transmitted within five years of their production.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(6)       Requirements provided for in subsections (4) and (5) of this section do not apply to television programmes which are intended for local audiences and are transmitted by means of one broadcasting transmitter which is not part of the national transmission network.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(7)       (Repealed - 19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(8)       The weekly transmission time of a programme service of a broadcaster shall amount to at least:

1)         84 hours upon the transmission of radio programmes and programme services;

2)         56 hours upon the transmission of television programmes and programme services;

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

3)         21 hours upon the transmission of television programmes and programme services on the basis of a local broadcasting licence or a broadcasting licence for cable networks.

(19.12.2001 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 3, 5)

§ 42. European works

(1)       For the purposes of this Act, European works are:

1)         works produced in Estonia or the member states of the European Union;

2)         works which are produced in states party to the European Convention on Transfrontier Television and comply with the requirements specified in subsection (3) of this section;

3)         works which originate from other European third countries and comply with the requirements specified in subsection (4) of this section.

(2)       The provisions of clauses (1) 1) and 2) of this section are applied on the condition that works originating from Estonia or a member state of the European Union are not subject to discriminatory measures in the third countries concerned.

(3)       The works specified in clauses (1) 1) and 2) of this section are mainly made in co-operation with authors and workers residing in one or more states specified in clauses (1) 1) and 2) provided that they comply with at least one of the following three requirements:

1)         the works are made by one or more producers who are established in one or more of the states concerned;

2)         production of the works is supervised and actually controlled by one or more producers established in one or more of the states concerned;

3)         the contribution of co-producers established in the states concerned to the co-production costs is preponderant and the co-production is not controlled by one or more producers established outside such states.

(4)       The works specified in clause (1) 3) of this section are made exclusively or in co-production with producers established in one or more members states of the European Union by producers established in one or more European third countries with which the European Union has concluded agreements relating to the audiovisual sector and those works are mainly made with authors and workers residing in one or more European states.

(5)       Works which are not European works within the meaning of subsection (1) of this section but are produced within the framework of co-production treaties concluded between the member states of the European Union and third countries shall be deemed to be European works provided that the European Union co-producers supply a majority share of the total cost of the production and that the production is not controlled by one or more producers established outside the territory of the member states of the European Union.

(6)       Works which are not European works within the meaning of subsections (1) and (5) of this section, but are made mainly with authors and workers residing in one or more member states, shall be considered to be European works to an extent corresponding to the proportion of the contribution of the European Union co-producers to the total production costs.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

§ 43. Independent European producer

For the purposes of this Act, an independent European producer is:

1)         a producer the majority of whose shares or voting rights determined by shares are owned by legal or natural persons of Estonia, a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television;

2)         a producer whose copyrights or related rights to production, transferred on the basis of law or a contract, are owned by legal or natural persons of Estonia, a member state of the European Union or a state party to the European Convention on Transfrontier Television;

3)         a producer who during the last two years has produced not more than 90 per cent of its audiovisual production for one and the same broadcaster.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

§ 5. Broadcaster

(1)       For the purposes of this Act, “broadcaster (a radio or television broadcaster)” means an undertaking, a non-profit association, a foundation or a legal person in public law which has editorial responsibility for the composition of one or several programme services and which broadcasts the programmes or has them broadcast.

(2)       Broadcasters transmit programmes or programme services on the basis of a broadcasting licence provided for in Chapter 6 of this Act, unless otherwise provided by this Act.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 51. Operator

(1)       For the purposes of this Act, “operator” means an undertaking or a broadcaster which transmits or retransmits programmes and programme services of broadcasters.

(2)       (Repealed - 08.12.2004 entered into force 01.01.2005 - RT I 2004, 87, 593)

(3)       Operators may only transmit or retransmit programmes and programme services of broadcasters and must have an authorisation of the broadcasters to do so. Operators are not liable for the illegal activity of broadcasters, except if a broadcaster itself is an operator.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

(21.12.2006 entered into force 17.01.2007 - RT I 2007, 3, 12)

§ 52. Transmission and retransmission

(1)       For the purposes of this Act, “transmission” means the emission, by means of telecommunications, of programmes or programme services of broadcasters for reception by the public.

(2)       Transmission may be effected by broadcasters or operators.

(3)       “Retransmission” means the transmission of complete and unchanged programmes or programme services of a broadcaster by another broadcaster or operator.

(4)       The transmission and retransmission of programmes and programme services is permitted only with the authorisation of the holders of rights to the programmes and programme services.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

Chapter 2

Principles of Broadcasting Activities

§ 6. Freedom of activity

(1)       Broadcasters have the right to freely decide on the content of their programmes and programme services in compliance with the law and the conditions of a broadcasting licence.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

(11)      (Repealed - 19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(2)       The restriction of the freedom of creation guaranteed by law is punishable under administrative or criminal procedure.

(3)       In matters before a court, the court may prohibit the transmission of a certain programme or a part thereof on the bases and pursuant to the procedure prescribed by law.

§ 61. Political balance

Upon granting transmission time to a political party or a political movement to present its positions, a broadcaster shall also provide an opportunity to grant transmission time in the same programme service for other political parties or movements without undue delay.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 7. Protection of source of information

(1)       Broadcasters shall not disclose information concerning a person who provided information to them unless so requested by the person.

(2)       Broadcasters are not required to disclose information which becomes known to them in their activities.

(3)       In order to establish the truth, broadcasters are required to submit the data and information specified in subsections (1) and (2) of this section to courts on the bases and pursuant to the procedure prescribed by law.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

§ 71. Freedom of reception and retransmission

(1)       Reception and retransmission of radio and television programmes and programme services originating from foreign states shall not be restricted.

(2)       By way of derogation from subsection (1) of this section, temporary restrictions may be imposed in accordance with the requirements of international agreements ratified by the Riigikogu, if a television programme or programme service originating from a foreign state:

1)         manifestly and gravely infringes the generally recognised moral and ethical broadcasting principles to the extent which is likely to impair the physical, mental or moral development of minors;

2)         is likely to incite hatred on grounds of race, sex, religion or nationality;

3)         involves pornography or gratuitous violence.

(3)       Restrictions may be imposed with regard to television programmes originating from the members states of the European Union or a states party to the European Convention on Transfrontier Television only if:

1)         during the year preceding the potential imposition of restrictions, the television broadcaster has infringed the requirements specified in this section on at least two prior occasions;

2)         a competent Estonian body has notified the television broadcaster and a competent body of the European Union of the infringements and of the measures it intends to take should any such infringement occur again;

3)         consultations with a competent Estonian body and a competent body of the European Union have not produced an amicable settlement within 15 days of the notification provided for in clause 2) of this subsection, and the alleged infringement persists.

(4)       The provisions of this section extend to all television programmes and programme services which are likely to impair the physical, mental or moral development of minors, except where it is ensured, by selecting the time of the broadcast or by any technical measure, that minors in the area of transmission of such programmes or programme services will not be able to receive them.

(5)       In addition to the specifications of subsection (4) of this section, it shall be ensured that when such programmes are transmitted in unencoded form, they are preceded by a corresponding acoustic warning or clearly identifiable visual symbol.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

[...]

Chapter 3

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

Advertising, Teleshopping and Sponsorship

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

[...]

§ 16. Placement of advertising and teleshopping spots in programme service

(1)       Advertising and teleshopping spots shall be inserted between programmes or parts of programmes. Isolated advertising and teleshopping spots are allowed as exceptions.

(19.04.2000 entered into force 15.05.2000 - RT I 2000, 35, 220)

(2)       If a television programme does not consist of autonomous parts, advertising and teleshopping spots may be inserted during the programme unless this prejudices the integrity of the programme or the interests of the holder of rights to the programme, and there shall be at least twenty minutes between each interruption.

(3)       The transmission of feature films and films made for television (excluding serials, documentaries and light entertainment programmes), provided that their duration is more than 45 minutes, may be interrupted for advertising and teleshopping spots once for each period of 45 minutes. A further interruption is allowed if their duration is at least 110 minutes.

(4)       Advertising or teleshopping shall not be transmitted immediately prior to or following a broadcast of a religious service in a programme service, and advertising or teleshopping shall not be inserted in any broadcast of a religious service.

(5)       News and current affairs programmes, children’s programmes and documentaries shall not be interrupted by advertising or teleshopping, if their duration is less than 30 minutes.

(16.06.99 entered into force 24.07.99 - RT I 1999, 59, 613)

[...]

Chapter 5

Public Service Broadcasters

[...]

§ 26. Basic requirements for programmes and programme services of Eesti Raadio and Eesti Televisioon

(1)       In accordance with the provisions of Chapter 2 of this Act, the programmes and programme services of Eesti Raadio and Eesti Televisioon shall facilitate:

1)         the preservation and development of the Estonian nation, language and culture;

2)         the strengthening of Estonian statehood;

3)         the advancement of Estonia’s international reputation.

(2)       The programmes and programme services of Eesti Raadio and Eesti Televisioon shall influence everyone to respect human dignity and observe laws, considering the moral, political and religious beliefs of different sections of the population.

[...]

Chapter 8

Final Provisions

[...]

§ 47. This Act enters into force on the date following publication in the Riigi Teataja.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

2 Riigikogu = the parliament of Estonia

3 Eesti Raadio = the Estonian Radio

4 Eesti Televisioon = the Estonian Television

5 Ametlikud Teadaanded = Official Notices

 

 

 

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare