Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

(terviktekst juuli 2004)

Vastu võetud 22. aprillil 1998. a,(RT I 1998, 43/45, 666),jõustunud 1. septembril 1998. a.,muudetud järgmiste seadustega:28.06.2004 jõust.01.03.2005 - RT I 2004, 56, 403;19.05.2004 jõust.01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329;14.04.2004 jõust.01.05.2004 - RT I 2004, 30, 208;11.02.2003 jõust.01.01.2004 - RT I 2003, 23, 140;22.01.2003 jõust.01.03.2003 - RT I 2003, 13, 67;15.01.2003 jõust.01.07.2003 - RT I 2003, 13, 64;22.10.2002 jõust.18.11.2002 - RT I 2002, 92, 529;19.06.2002 jõust.29.07.2002 - RT I 2002, 64, 390;05.06.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336;22.05.2002 jõust.01.09.2002 - RT I 2002, 50, 313;13.03.2002 jõust.01.07.2002 - RT I 2002, 29, 174;04.12.2001 jõust.01.02.2002 - RT I 2001, 93, 565;30.05.2001 jõust.01.01.2002 - RT I 2001, 53, 313;14.03.2001 jõust.10.04.2001 - RT I 2001, 34, 186;07.02.2001 jõust.01.03.2001 - RT I 2001, 21, 113;20.06.2000 jõust.12.07.2000 - RT I 2000, 55, 365;07.06.2000 jõust.01.09.2000 - RT I 2000, 51, 319;25.02.1999 jõust.01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425;26.01.99 jõust.28.02.99 - RT I 1999, 16, 271;25.11.98 jõust.16.03.99 - RT I 1998, 108/109, 1783.

[...]

15. peatükk

Tunnistaja

[...]

§ 102. Ütluste andmise keeld

(1)        Riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujat, kel on seadusega keelatud avaldada teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust või konfidentsiaalseid andmeid, ei või nende andmete osas kohtus tunnistajana üle kuulata.

(2)        Isiku loata, kelle huvides saladuse hoidmise kohustus on kehtestatud, ei või tunnistajana üle kuulata:

1)         esindajat tsiviilasjas ja kaitsjat kriminaalasjas asjaolude suhtes, mis on saanud neile teatavaks oma kohustust täites;

2)         arsti või teist raviasutuse töötajat asjaolude suhtes, mis patsient on talle usaldanud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3)        Kohus võib keelduda tunnistajana üle kuulamast kuni 15-aastast isikut või isikut, kes oma füüsilise või psüühilise puude tõttu ei ole võimeline õigesti tajuma asjas tähtsust omavaid asjaolusid või andma nende kohta tõepäraseid ütlusi.

(4)        Vaimulikku ei või tunnistajana üle kuulata seoses temale usaldatuga.

(5)        Tunnistajana ei või üle kuulata isikut, kelle ülekuulamiseks tsiviilkohtumenetluses on seaduses sätestatud keeld.

[...]

481. peatükk

(25.02.1999 jõust.01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425)

Pädeva kohtu määramine

(25.02.1999 jõust.01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425)

[...]

XI osa

Seaduse rakendamine

§ 385. Seadustiku jõustumine

Käesolev seadustik jõustub 1998. aasta 1. septembril.

§ 386. Tsiviilkohtupidamise seadustiku kehtetuks tunnistamine

Tsiviilkohtupidamise seadustik (RT I 1993, 31/32, 538; 1998, 43/45, 666) tunnistatakse kehtetuks.

§ 387. Kohtuvea parandamine

(1)        Kohtuvea parandamise kohta sätestatut (48. peatükk) kohaldatakse ka kohtulahenditele, mis on jõustunud enne 1998. aasta 1. septembrit.

(2)        Enne 1993. aasta 15. septembrit jõustunud kohtulahendites kohtuvea parandamist võivad kuni 2000. aasta 1. jaanuarini taotleda lisaks käesoleva seadustiku §-s 72 nimetatud isikutele ka teised protsessiosalised.

1 RT = Riigi Teataja = State Gazette

2 Ametlikud Teadaanded = Official Notices

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare

Code of Civil Procedure

(consolidated text July 2004)

Passed 22 April 1998(RT1 I 1998, 43/45, 666),entered into force 1 September 1998,amended by the following Acts:28.06.2004 entered into force 01.03.2005 - RT I 2004, 56, 403;19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329;14.04.2004 entered into force 01.05.2004 - RT I 2004, 30, 208;11.02.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 23, 140;22.01.2003 entered into force 01.03.2003 - RT I 2003, 13, 67;15.01.2003 entered into force 01.07.2003 - RT I 2003, 13, 64;22.10.2002 entered into force 18.11.2002 - RT I 2002, 92, 529;19.06.2002 entered into force 29.07.2002 - RT I 2002, 64, 390;05.06.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 53, 336;22.05.2002 entered into force 01.09.2002 - RT I 2002, 50, 313;13.03.2002 entered into force 01.07.2002 - RT I 2002, 29, 174;04.12.2001 entered into force 01.02.2002 - RT I 2001, 93, 565;30.05.2001 entered into force 01.01.2002 - RT I 2001, 53, 313;14.03.2001 entered into force 10.04.2001 - RT I 2001, 34, 186;07.02.2001 entered into force 01.03.2001 - RT I 2001, 21, 113;20.06.2000 entered into force 12.07.2000 - RT I 2000, 55, 365;07.06.2000 entered into force 01.09.2000 - RT I 2000, 51, 319;25.02.1999 entered into force 01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425;26.01.99 entered into force 28.02.99 - RT I 1999, 16, 271;25.11.98 entered into force 16.03.99 - RT I 1998, 108/109, 1783.

[...]

Chapter 15

Witness

[...]

§ 102. Prohibition on giving testimony

(1)        State public and local government public servants who are prohibited by law from disclosing state or business secrets or other confidential information which become known to them due to their position shall not be heard in court as witnesses with regard to such information.

(2)        The following shall not be heard as witnesses without the permission of the person in whose interests the duty to maintain confidentiality is imposed:

1)         representatives in civil matters or criminal defence counsel in criminal matters, with regard to facts which have become known to them in the performance of their duties;

2)         doctors or other employees of medical institutions, with regard to facts which a patient has confided to them, unless otherwise provided by law.

(3)        A court may refuse to hear as a witness a person of up to 15 years of age or a person who due to a physical or mental disability is unable to comprehend the facts relevant to the matter properly or to give truthful testimony with regard thereto.

(4)        A minister of religion shall not be heard as a witness with regard to matters confided to him or her.

(5)        A person shall not be heard as a witness if the law prohibits the hearing of such person in a civil proceeding.

[...]

Chapter 48

(25.02.1999 entered into force 01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425)

Determination of Court with Appropriate Competence

(25.02.1999 entered into force 01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425)

[...]

Part XI

Implementation of Act

§ 385. Entry into force of Code

This Code enters into force on 1 September 1998.

§ 386. Repeal of Code of Civil Procedure

The Code of Civil Procedure (RT I 1993, 31/32, 538; 1998, 43/45, 666) is repealed.

§ 387. Correction of court error

(1)        The provisions concerning the correction of court errors (Chapter 48) also apply to decisions which entered into force before 1 September 1998.

(2)        The correction of court errors in decisions which entered into force before 15 September 1993 may be requested, in addition to by the persons specified in § 72 of this Code, by other participants in the proceeding.

 

©FB

Trascina file per caricare