Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 46
din 08.02.1993

Cu privire la aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Uniunii Bisericirilor Creştinilor Credinţei Evanghelice (Cultul Penticostal) din Republica Moldova
Publicat : 28.02.1993 în Monitorul Oficial Nr. 002 Promulgat: 08.02.1993 Data intrarii in vigoare : 28.02.1993
În conformitate cu Legea Republicii Moldova despre culte din 24 martie 1992 nr. 979-XII, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a Uniunii Bisericilor Creştinilor Credinţei Evanghelice (Cultul Penticostal) din Republica Moldova (se anrxează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Andrei SANGHELI

Chişinău, 8 februarie 1993
Nr. 46
Aprobat
prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din
8 februarie 1993 nr. 46

 

STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNIUNII BISERICILOR CREŞTINILOR CREDINŢEI EVANGELICE (CULTUL PENTICOSTAL) DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Uniunea Bisericilor Creştinilor Credinţei Evanghelice din Republica Moldova (În continuare - Cultul Penticostal) este op organizaţie religioasă, care întruneşte pe baze benevole bisericile penticostale.

2. În componenţa Cultului Penticostal intră bisericile creştine care mărturisesc:
Trinitatea (Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt);
botează în apă pe baza credinţei, prin scufundarea totală;
botezul cu Duhul Sfînt, cu semnul vorbirii în alte limbi.

3. Asocierea benevolă la Cultul Penticostal a altor curente evanghelice, uniuni, asociaţii şi biserici aparte se admite prin hotărîrea Consiliului Cultului Penticostal şi se aprobă de Congres.

4. La baza credinţei Cultului Penticostal se află Biblia - cărţile canonice ale Vechiului şi Noului Testament.

5. Alegerea deservenţilor cu funcţii de conducere în cadrul Cultului Penticostal se face cu avizul şi recomandarea bisericilor locale în care aceştia sînt membri.

6. Toţi lucrătorii departamentelor şi cancelariei Cultului Penticostal sînt obligaţi să fie membri ai Bisericii.

7. Cultul Penticostal dispune de drepturile persoanei juridice din momentul aprobării Statutului său de organizare şi funcţionare în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

8. Cultul Penticostal îşi desfăşoară activitatea în confirmitate cu Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, legile canonice ale Vechiului şi Noului Testament, precum şi prezentul Statut.

9. Centrul de conducere al Cultului Penticostal din Republica Moldova îşi are sediul în or. Chişinău.

10. Cultul Penticostal dispune de sigiliu, ştampile, formulare, emblemă, legitimaţii, simbolică, bilanţ autonom, conturi în instituţiile bancare.

 

II. SCOPURILE ŞI SARCINILE CULTULUI PENTICOSTAL

 

11. Cultul Pentoicostal are ca scop principal (antrenarea bisericilor din componenţa sa în răspunderea (propovăduirea) Evangheliei, înfiinţarea a noi biserici şi sfinţirea lor.

12. Obiectivele Cultului Penticostal au în excluzivitate caracter spiritual, de binefacere şi caritate, şi nu urmăresc scopuri politice.

13. Cultul Penticostal pledează pentru mărturisirea liberă a credinţei, pentru principiul autonomiei bisericilor ce intră în componenţa sa şi cilaborarea lor în unitate frăţească.

14. Întru realizarea scopurilor sale Cultul Penticosta; îşi asumă răspunderea:
să ţină evidenţă bisericilor locale;
să pregătească lucrători spirituali, regenţi, conducători de orchestre muzicale, profesori pentru seminariile teologice, şcoli duminicale atît în ţară, cît şi peste hotare;
să organizeze conferinţe instructiv-duhovniceşti pentru lucrătorii spirituali, regenţi, tineren în locurile stabilite şi în măsura necesităţilor;
să organizeze adunări de evanghelizare şi alte servicii divine în casele de rugăciuni şi alte locuri obşteşti permise de lege;
să realizeze colaborarea bisericilor din componenţa sa cu alte biserici înrudite şi cu alte culte din ţară şi din străinătate.

15. Cultul Penticostal poate fi membru al asociaţiilor şi uniunulor creştine internaţionale, să aibă reprezentanţi în aceste organizaţii, păstrîndu-şi, totodată, independenţa.

16. Cultul Penticostal poate activa în asociaţii şi fonduri biblice de binefacere din ţară şi din străinătate.

17. Cultul Penticostal poate invita deservenţi spirituali din străinătate şi poate delega decervenţii săi peste hotare la congrese, conferinţe, întruniri, pentru activitatea în instituţii de învăţămînt în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 

III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE CULTULUI PENTICOSTAL

 

18. Organul suprem de conducere al Cultului Penticostal este Congresul reprezentanţilor bisericilor aleşi la adunările generale ale membrilor bisericilor locale. Cota de reprezentare, procedura de alegere a reprezentanţilor şi locul convocării congresului sînt stabilite de Congresul Cultului Penticostal.

19. Congresul Cultului Penticostal este convocat prin hotărîrea Consiliului Cultului după caz, dar cel puţin o dată la 2 ani.

20. Congresul reprezentanţilor:
alege Consiliul Cultului Penticostal;
aprobă Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Penticostal, introduce în el amendamente şi completări;
alege episcopii superiori la propunerea Consiliului;
ascultă şi aprobă dările de seamă a consiliului şi Conducătorilor departamentelor;
elaborează programe de activitate a cultului Penticostal în conformitate cu scopurile şi sarcinile lui.

21. Organul superior executiv al Cultului Penticostal în perioada dintre congrese este Consiliul Cultului Penticostal.

22. Consiliului Culturii Penticostal este compus din deservenţi cu experienţă, conducătorii de departamente ale Cultului şi rprezidat de episcopii superiori.

23. Consiliul Cultului Penticostal:
realizează programe de activitate;
numeşte episcopii superiori cu aprobarea ulterioară la congres;
soluţionează cazurile litigioase din cadrul Cultului;
hirotoniseşte personalul cultelor;
dispune de patrimoniul şi mijloacele bîneşti ale Cultului;
convoacă Congresul Cultului Penticostal.

24. Consiliul Cultului Penticostal îşi ţine şedinţele o dată în trimestru şi acordă ajutor nemijlocit bisericilor în soluţionarea problemelor spirituale complicate, în problemele de evanghelizare, ajutor financiar pentru cumpărarea sau construirea caselor de rugăciuni, stimulează activitatea departamentelor, contribuie la editarea şi distribuirea literaturi religioase, examinează cererile bisericilor locale pentru hirotonisirea personalului, eliberează legitimaţii celor ordinaţi.

25. Pentru buna desfăşurare a activităţii sale, Cultul Penticostal constituie următoarele departamente:
de evanghelism şi misiune;
de binefacere şi caritate;
editorial;
de relaţii interbisericeşti şi colaborări;
de educaţie şi instruire;
administrativ.
Conducătorii departamentelor sînt numiţi de către episcopii superiori din rîndul deservenţilor cu experienţă şi aprobaţi de Congresul Culturii Pentiostal.

26. Episcopii superiori şi alţi membri ai Consiliului Cultului Penticostal pot să participe la alegerea deservenţilor la adunările generale ale membrilor bisericilor locale.

27. Pentru efectuarea controlului asupra activităţii financiare şi economice a Cultului Penticostal, Congresul alege o comisie de revizie şi control, care activează în baza regulamentului aprobat de Congres. Rezultatele controlului se prezintă Consiliului Penticostal sau Congresului.

 

IV. PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE BĂNEŞTI ALE CULTULUI PENTICOSTAL

 

28. Cultul Penticostal poate avea în proprietate clădiri pentru deservenţii spirituali, case de gurăciuni, şcilo, seminarii, librării, biblioteci, internate, spitale, orfelinate, aziluri de bătrîni, tipografii, edituri, maşini de scris şi multiplicare, computere, mijloace de transport auto şi alte mijloace tehnice necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.

29. Mijlocele băneşti ale Cultului Penticostal se formează din donaţiile benevile din partea bisericilor locale, persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, din veniturile provenite de la activitatea economică şi editorială, din alte venituri legale.

30. Resursele materiale şi mijloacele băneşti ale Cultului Penticostal se folosesc pentru salarizarea deservenţilor şi salariaţilor Cultului, chestiunile de deplasări, evanghelizare, filantropie, învăţămînt, acordarea de credite bisericilor pentru construcţia caselor de rugăciuni, editarea literaturii religioase etc.

31. Cultul Penticostal poate procura, vinde, da în arendă avere mobilă şi imobilă, primi prin dinaţie sau moştenire, închiria sau construi imobule în modul stabilit de legislaţie.

32. Cultul Penticostal în activitatea sa se bucură de înlesnirile fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

V. BISERICILE LOCALE

 

33. Bicerica locală a Cultului Penticostal este o organizaţie religioasă a credinciuşilor care se întrunesc benevol în scopul slujirii lui Dumnezeu.

34. Membru al bisericii locale poate fi orice persoană care a crezut în Domnul Isus Hristos, primindu-l ca Mîntuitor personal, a primit botezul în apă prin scufundarea totală şi care mărturiseşte botezul cu Duhul sfînt cu cemnul vorbirii în alte limbi.

35. Activitatea bisericii locale constă în:
predicarea Evangheliei;
educarea credincioşilor în spiritul tendinţei de a deveni sfînt şi curat, evlavios şi neprihănit conform cerinţelor Sfintei Scripturi;
educarea tineretului şi copiilor în cpiritul învăţăturii Domnului prin organizarea adunărilor divine, frecventsaarea cercurilor, şcolilor duminicale, biblice;
acţiuni de binefacere şi caritate.

36. Pentru desfăşurarea cu succes a activităţii şi realizarea sarcinilor sale Biserica Penticostală organizează:
servicii divine cu predicarea Evangheliei şi manifestarea Darurilor spirituale, studierea Bibliei, rugăciunilor, declamaţii, muzică cu înfăptuirea tuturor acţiunilor de cult conform credinţei. La efectuarea acţiunilor de cult perticipă membrii bisericilor, Tineretul, precum şi membrii altor biserici locale cu încuviinţarea conducerii Bisericii, copiii şi oaspeţii din străinătate;
servicii divine în zilele de duminică, în zilele de sărbători creştine şi în alte zile la decizia Bisericii în clădirile proprii, în clădirile arendate , în apartamente sau case particulare, în caz de necesitate sub cerul liber, în modul stabilit de lege;
servicii divine în spitale, aziluri de bătrîni , orfrlinate de handicapaţi, în unităţile militare şi alte încăperi publice cu acordul organelor de resort.

37. Serviciile divine ale Bisericii se înfăptuiesc pentru:
împărtăşirea (frîngerea pîinii) şi spălarea picoarelor;
studierea Sfintei Scripturi;
binecuvîntarea nou-născuţilor şi copiilor;
logodirea tinerilor căsătoriţi;
oficierea căsătoriilor tinerilor înregistraţi în organele de stat;
rugăciuni în post sau fără, conform necesităţilor Bisericii;
săvîrşirea funeraliilor în case, apartamente, curţi şi la cimitire cu cortegiu, cîntări şi muzică;
săvîrşirea botezului în apă sun cerul liber;
alegerea şi hirotonisirea feţelor bisericeşti;
rugăciuni bolnavilor şi pătimaşilor prin depunerea mîinilor şi muruire.

38. Biserica Penticostală sărbătoreşte zilele de duminică, Naşterea Domnului (" zile), Învierea Domnului (2 zile) după calendar, Înălţarea lui Isis Hristos, pogorîrea Sfîntului Duh (Rusaliile) (2 zile), după calendar, Botezul Domnului - 19 ianuarie, Întîmpinarea Domnului - 15 februarie, Bunavestire - 7 aprilie şi Schimbarea la faţă - 19 august, precum şi sărbătoarea Roadei.
39. Biserica Penticostală poate avea şcoli duminicale, biblice, cercuri pentru studierea Bibliei, cercuri de literatură, biblioteci, tabere de întremare pentru copii, grupuri de evanghelizare şi filantropie, de muzică, cînt şi coruri.

40. Organul suprem de conducere al Bisericii locale este adunarea generală a membrilor Bisericii, unde se hotărăsc toate chestiunile interne ale Bisericii; alegerile şi realegerile deservenţilor, chestiunile financiare, activitatea economică etc.
La adunarea generală asistă numai membrii Bisericii locale şi deservenţii Cultului Penticostal, precum şi membrii altor biserici cu acordul conducerii Bisericii locale.

41. Conducătorul Bisericii Penticostale este presbiterul. În unele cazuri pot fi cîţiva presbiteri, unul din ei fiind superior.
Presbiterul împreună cu diaconii şi alţi deservenţi cu experienţă formează Consiliul bisericesc. Consiliul bisericesc este prezidiat de presbiter. Presbiterul, la decizia adunării generale, poate fi eliberat de altă activitate şi luat la întreţinere de către Biserică.

42. Presbiterul poartă răspundere de educaţia spirituală a embrilor Bisericii şi credincioşilor nou convertiţi, de serviciul divin, înfăptuieşte toate actele de cult şi supraveghează activitatea grupurilor de evanghelizare, corpului şcolii duminicale şi alte activităţi ce se desfăşoară în cadrul Bisericii.

43. Presbiterul reprezintă interesele Bisericii locale în relaţiile cu organele puterii de stat şi administraţiei de stat, organozaţiile obşteşti, din numele ei încheie contracte, acorduri etc.

44. Alegerea presbiterului şi ajutorilor lui - diaconilor, se efectuiează la adunarea generală din rîndurile membrilor Bisericii locale conform cerinţelor Sfintei Scripturi.

45. Biserica Penticostală îşi desfăşoară activitatea sa şi se conduce de Sfînta Scriptură - cărţile canonice ale Vechiului şi Noului Testament.

46. Biserica Penticostală recunoaşte structura statală, susţine şi respectă legislaţia şi disciplina statală, dă posibilitate membrilor săi să-şi realizeze dreptul la vot şi să pledeze pentru curăţenia spirituală şi morală.

47. Membrii Bisericii Penticostale din motive confesionale nu pot satisface serviciul militar activ, dar recunosc serviciul de alternativă stabilit prin lege fără purtarea armei şi depunerea jurămîntului.

48. Biserica Penticostală posedă dreptul de persoană juridică, achiziţionează în proprietatea sa avere mobilă şi imobilă, utilaje, mijloace de transport, instalaţii tipografice, inventar şi alte mijloace necesare, dispune de sigiliu şi ştampile, cont bancar propriu.

49. Mijloacele bîneşti ale Bisericii Penticostale se formează din donaţiile membrilor săi, ale persoanelor fizice şi juridice, atît din ţară cît şi din străinătate, din veniturile de la activitatea economică, editorială şi alte activităţi legale.

50. Pentru realizarea obiectelor de cult, a literaturii religioase Biserica Penticostală poate avea magazine şi gherete instalate pe teritoriul Bisericii sau în localităţi în modul stabilit de lege.

51. Fondurile fixe şi circulante ale Bisericii Penticostale sînt utilizate conform hotărîrii Consiliului bisericesc.

52. Pentru efectuarea controlului asupra utilizării mijloacelor materiale şi bîneşti, adunarea generală a membrilor bisericii locale alege o comisie de revizie şi control, care este subordonată adunării generale şi Consiliului bisericesc.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

 

53. Cultul Penticostal îşi poate suspennda activitatea prin hotărîrea Congresului. În acest caz toate bunurile materiale şi mijloacele băneşti, prin hotărîrea Consiliului Cultului Penticostal, se transmite în proprietatea bisericilor locale.

54. Activitatea Bisericii Penticostale locale poate fi suspendată prin hotărîrea adunării generale a membrilor bisericii. În acest caz toate bunurile materiale şi mijloacele băneşti, prin hotărîrea Consiliului bisericesc, se transmit în proprietatea Cultului Penticostal din Republica Moldova. Averea primită în dar poate fi întrodusă donatorului.