Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUTUL COMUNITĂŢII EVREILOR DIN CLUJ-NAPOCA
– CULTUL MOZAIC –

 

A. PREAMBUL

 

Art. 1.
Denumirea oficială: COMUNITATEA EVREILOR DIN CLUJ-NAPOCA – Cultul Mozaic – cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 25, Cod poştal 400101 judeţul Cluj.
1.1. Competenţa: Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca are în competenţa sa întreg judeţul Cluj, în afara Municipiului Dej.
1.2. Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca este afiliată la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic –, în conformitate cu prevederile Art. 1şi 7 din Statutul F.C.E.R. aprobat prin Hotărârea nr.999 din 27.08.2008 a Guvernului României (modificat şi completat prin H.G. nr. 655/2010)
1.3. Prezentul STATUT, precum şi STATUTUL F.C.E.R. – CM, reprezintă baza juridică a întregii activităţi care se desfăşoară la nivelul Comunităţii Evreilor din Cluj-Napoca.
1.4. Prezentul STATUT se elaborează în conformitate cu prevederile Art. 87 din Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (denumită în continuare Federaţia).

 

B. STATUTUL JURIDIC

 

Art. 2.
Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca (denumită în continuare Comunitatea) este persoană juridică deutilitate publică, nonprofit, apolitică, cu profil etnic, cultural şi religios mozaic şi acţionează pe plan local ca reprezentantăa populaţiei evreieşti şi a cultului mozaic.
2.1. Comunitatea este formată din persoane de religie mozaică, de cetăţenie română, cu interese comune, care se comportă potrivit normelor de viaţă, obiceiurilor şi tradiţiilor configurate de identitatea iudaică. Comunitatea are menirea de a îndeplini nevoile religioase ale credincioşilor de cult mozaic.
2.2. Membrii ai Comunităţii pot fi evrei (cu mamă evreică), cetăţeni români, inclusiv cu ascendenţă evreiască (tată sau bunic), soţii/soţiile neevrei ai membrilor comunităţilor, precum şi persoane care au trecut oficial la iudaism (convertire recunoscută de cancelaria Rabinică a Federaţiei), cu domiciliul în aria de competenţă a Comunităţii.
2.3. Calitatea de membru se dobândeşte în baza unor cereri scrise aprobate de Comitetul de conducere al Comunităţii.
2.4. O persoană poate fi membru numai al unei singure comunităţi.

 

C. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE COMUNITĂŢII

 

Art. 3.
Scopul Comunităţii Evreilor din Cluj-Napoca îl constituie sprijinirea, reprezentarea şi promovarea pe
plan local a intereselor populaţiei evreieşti şi a cultului mozaic. Pentru îndeplinirea acestui scop Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca iniţiază şi desfăşoară pe plan local activităţi şi acţiuni cu caracter religios, spiritual, educaţional, cultural şi social-caritabil acţionând pentru realizarea următoarelor obiective:
a) asigurarea activităţii cultului mozaic conform prescripţiilor religioase şi apărarea libertăţii religioase a membrilor comunităţii;
b) organizarea şi desfăşurarea sistemului de asistenţă socială şi medicală pe plan local;
c) cultivarea colaborării cu autorităţile locale, cu minorităţile naţionale şi cu celelalte culte religioase în spiritul respectului reciproc;
d) organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice sau de altă natură legate de educaţia iudaică
e) educarea membrilor Comunităţii în spiritual fidelităţii faţă de România şi a Statului Israel;
f) combaterea antisemitismului şi a negaţionismului privind Holocaustul evreilor;
g) cinstirea memoriei ostaşilor evrei căzuţi la datorie pentru România şi a victimelor Holocaustului;
h) administrarea eficientă a bunurilor imobile şi a valorilor mobiliare proprii precum şi a bunurilor imobile ale Federaţiei aflate pe aria teritorială a Comunităţii;
i) administrarea eficientă a bunurilor mobile şi valorilor mobiliare proprii (conturi şi depozite bancare, acţiuni, obligaţiuni, participaţii la fonduri financiare)
j) colectarea şi atragerea de contribuţii şi donaţii, formularea de proiecte pentru finanţarea unor acţiuni de către organisme din ţară şi străinătate, desfăşurarea unor activităţi aducătoare de venituri;
k) alte obiective decurgând din hotărârile Adunării generale proprii sau ale Federaţiei.

 

D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR COMUNITĂŢII

 

Art. 4.
Membrii Comunităţii au următoarele drepturi:
a) să participe la activităţile Comunităţii;
b) să aibă acces la aşezămintele de cult şi laice ale Comunităţii şi să beneficieze de serviciile acestora;
c) să aleagă şi să fie aleşi în conducere, în conformitate cu regulamentul de alegeri;
d) să exprime liber opiniile lor faţă de membrii Comunităţii, de conducerea acesteia şi faţă de persoane din conducerea Federaţiei;
e) să le fie apărate interesele legitime, în limita competenţei Comunităţii, iar în cazul în care aceste competenţe depăşesc Comunitatea, să ceară sprijinul Federaţiei;
f) să îndeplinească pe bază de voluntariat activităţi în cadrul Comunităţii, acceptate de conducerea acesteia.

 

Art.5.
Membrii Comunităţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor de ordine interioară ale Comunităţii;
b) să achite contribuţia anuală;
c) să ia atitudine împotriva antisemitismului şi negaţionismului faţă de Holocaustul evreilor;
d) să respecte şi să promoveze tradiţia şi etica iudaică.
e) să participe la cât mai multe activităţi ale Comunităţii.

 

Art. 6.
(1) Din Comunitate pot face parte şi membri de onoare precum şi membri afiliaţi;
(2) calitatea de membru de onoare se conferă prin hotărâre a Comitetului de conducere al Comunităţii sau a Comitetului director al Federaţiei;
(3) calitatea de membru afiliat se dobândeşte prin cerere scrisă adresată conducerii Comunităţii şi aprobată de către aceasta;
(4) calitatea de membru afiliat sau/şi de onoare poate fi obţinută de către:
a) persoane fizice de origine evreiască din ţară şi străinătate, cu sau fără rezidenţă permanentă în România, indiferent de cetăţenie;
b) persoane fizice de origine neevreiască cu atitudini, opinii şi comportamente favorabile faţă de evrei şi/sau faţă de cultul mozaic;
c) persoane juridice din România sau din alte ţări,care manifestă comportamente şi atitudini favorabile evreilor,precum şi opinii în interesul acestora
(5) drepturile membrilor de onoare şi ale membrilor afiliaţi sunt:
a) să participe la activităţile Comunităţii
b) să aibă acces la aşezămintele de cult şi laice ale Comunităţii
c) să îşi exprime liber opiniile faţă de activitatea Comunităţii şi Federaţiei
d) să îndeplinească,pe bază de voluntariat,activităţi în cadrul Comunităţii,acceptate de conducerea acesteia
(6) obligaţiile membrilor de onoare şi ale celor afiliaţi sunt:
a) să exprime opinii, să manifeste atitudine şi să aibă comportamente favorabile faţă de poporul evreu
b) să sesizeze conducerea Comunităţii şi să ia atitudine publică când observă atitudini ostile faţă de evrei
c) să ia atitudine împotriva antisemitismului şi a negaţionismului faţă de Holocaustul evreilor

Art. 7.
Calitatea de membru al Comunităţii încetează în următoarele condiţii:
a) cerere formulată în scris;
b) deces;
c) retragerea calităţii de membru de către Adunarea generală a Comunităţii, la constatarea unor abateri grave, hotărâre care poate fi contestată la Consiliul de conducere al Federaţiei.

Art.8.
Organele de conducere ale Comunităţii sunt:
a) Adunarea generală;
b) Comitetul de conducere;
c) Conducerea executivă formată din preşedinte şi secretar.
d) Preşedintele de onoare, după caz

Art. 9.
(1) Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor Comunităţii;
(2) Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară;
(3) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa majorităţii simple a membrilor Comunităţii;
(4) în lipsa cvorumului, adunarea generală se amână cu două ore, iar hotărârile sunt valabile cu votul membrilor prezenţi, indiferent de numărul lor;
(5) hotărârile adoptate sunt opozabile şi membrilor Comunităţii care nu au participat la adunare;
(6) Adunarea generală ordinară se desfăşoară odată pe an;
(7) Adunările generale extraordinare se desfăşoară în situaţii deosebite, din iniţiativa Comitetului de conducere sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Comunităţii.

Art.10.
Atribuţiile adunării generale:
a) adoptarea Statutului Comunităţii precum şi unele modificări la statut;
b) alegerea prin vot secret odată la patru ani, a Comitetului de conducere, a preşedintelui, a secretarului şi a comisiei de cenzori
c) alegerea delegaţilor la Congresul Federaţiei (după norma de reprezentare), în cadrul unei Adunări generale extraordinare organizată cu cel mult 180 de zile,dar nu mai puţin de 45 de zile înaintea Congresului Federaţiei
d) dezbaterea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Comunităţii;
e) dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate a Comitetului de conducere şi a raportului comisiei de cenzori
f) desemnarea preşedintelui de onoare, după caz
g) numirea rabinului Comunităţii, cu avizul Şef Rabinului Cultului Mozaic din România

 

Art.11.
(1) Între două adunări generale activitatea Comunităţii este coordonată de un Comitet de conducere
format din 9 membri şi 2 membrii supleanţi (fără drept de vot)
(2) din Comitetul de conducere al Comunităţii fac parte de drept preşedintele şi secretarul
(3) oficiantul de cult participă la şedinţele Comitetului de conducere şi are drept de vot deliberativ în probleme de cult.
(4) adunările Comitetului de conducere se desfăşoară odată pe lună sau ori de câtre ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor Comitetului. Hotărârile Comitetului de conducere sunt valabile cu votul majorităţii membrilor săi prezenţi. În situaţia egalităţii de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
(5) Comitetul de conducere îşi întocmeşte propriul regulament de funcţionare;
(6) membrii Comitetului de conducere pot primi, în raport cu resursele financiare ale comunităţii, îndemnizaţii de participare la reuniunile Comitetului de conducere.
(7) la şedinţele Comitetului de conducere pot fi invitaţi foşti Preşedinţi ai Comunităţii, persoane cu experienţă în diferite domenii, supravieţuitori ai Holocaustului ş.a. (fără drept de vot)

 

Art. 12.
Atribuţiile Comitetului de conducere al Comunităţii sunt următoarele:
(a) asigură conducerea Comunităţii între două adunări generale:
(b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale;
(c) decide modul de administrare a bunurilor imobile din aria teritorială a activităţii, în concordanţă cu Regulamentul pentru administrarea proprietăţilor Federaţiei şi ale Comunităţii
(d) asigură întocmirea bugetului anual al Comunităţii.

 

Art. 13.
Atribuţiile preşedintelui Comunităţii sunt următoarele:
(a) pregăteşte şi conduce reuniunile Comitetului de conducere;
(b) duce la îndeplinire hotărârile Comitetului de conducere;
(c) convoacă adunările generale ordinare sau extraordinare ale Comunităţii;
(d) reprezintă Comunitatea în faţa autorităţilor publice locale şi a altor organizaţii din ţară şi străinătate;
(e) încheie acte juridice în numele şi pe seama Comunităţii în limita împuternicirilor acordate de către Federaţie
(f) aprobă, în limita organigramei, angajarea personalului administrativ necesar desfăşurării activităţii
Comunităţii
(g) decide şi rezolvă alte probleme date în competenţa sa de Comitetul de conducere şi Federaţie

 

Art. 14.
Secretarul coordonează administrarea Comunităţii.. În lipsa preşedintelui preia activităţile acestuia.

 

Art. 15.
Organul de control financiar al Comunităţii este Comisia de cenzori, formată din 3 membri. Persoanele
alese de Adunarea generală, trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei în vigoare. Comisia de cenzori are următoarele
atribuţiuni:
a) verifică semestrial sau ori de câte ori este solicitat activitatea economico-financiară a Comunităţii;
b) prezintă raport de activitate pentru perioada dintre două Adunări generale;
c) verifică execuţia bugetară şi bilanţul contabil al Comunităţii
d) urmăreşte modul cum sunt folosite mijloacele materiale şi financiare ale Comunităţii
e) inspectează inopinat casieria şi constată existenţa valorilor
f) sesizează Comitetul de conducere asupra unor aspecte rezultate la controalele efectuate

 

Art.16.
(1) Activitatea de cult mozaic din Comunitate este organizată şi coordonată de către Oficiantul de cult, desemnat de către Comitetul de conducere cu sprijinul Cancelariei Rabinice din Federaţie, în scopul îndeplinirii activităţii religioase, potrivit cu normele şi legile mozaice precum şi tradiţiei mozaice.
(2) Oficiantul de cult are următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce serviciul religios în Comunitate (la Sinagogi şi în cimitir);
b) supraveghează respectarea normelor alimentare iudaice (kashrut).

 

Art. 17.
În cimitirele evreieşti aparţinând Comunităţii nu pot fi înhumate decât persoane de religie mozaică.
În cazul în care s-au delimitat zone speciale pentru partenerii din familiile mixte, se pot face înhumări ale partenerilor neevrei, cu respectarea “Regulamentului de organizare a cimitirelor evreieşti din România” adoptat de către Federaţie.

 

Art. 18.
Veniturile Comunităţii sunt formate din:
a) contribuţia membrilor;
b) cote-părţi din veniturile din administrarea bunurilor imobile proprii şi ale Federaţiei, aflate în raza sa teritorială;
c) activităţi specifice (organizare de sărbători, ceremonii religioase, manifestări artistice, publicaţii etc.);
d) donaţii, sponsorizări;
e) valorificarea bunurilor mobile provenite din moşteniri, potrivit procedurii aprobate de Consiliul de conducere al Federaţiei;
f) subvenţii de la bugetul local;
g) subvenţii de la bugetul Federaţiei pentru echilibrarea bugetului Comunităţii;
h) cote-părţi din contribuţiile încasate pentru distribuirea de cărţi, publicaţii, alimente şi băuturi rituale precum şi atribuirea locurilor de înhumare şi construirea de monumente funerare;
i) alte surse (ex. dobânzi bancare, etc.);
j) contribuţii încasate din activitatea centrelor comunitare, cluburi, restaurante rituale, cabinete medicale.

 

Art. 19.
Patrimoniul Comunităţii se compune din bunuri imobile şi bunuri mobile.

 

Art. 20.
Comunitatea poate solicita Federaţiei fonduri suplimentare în situaţia în care, din motive justificate cheltuielile depăşesc veniturile prevăzute. Solicitările de fonduri se pot referi la:
a) asistenţa socială şi medicală (Cabinet medical. Restaurant ritual, Clubul. comunitar)
b) întreţinerea lăcaşurilor de cult, a cimitirelor, a sediului Comunităţii;
c) alte cheltuieli a căror necesitate se justifică.

 

Art.21.
Sigiliile şi ştampila Comunităţii trebuie să conţină denumirea oficială a F.C.E.R. sub care Cultul mozaic a fost recunoscut precum şi Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca – Cultul Mozaic).

 

Art.22.
(1) Calitatea de membru al Comitetului de conducere încetează:
a) prin demisie;
b) la expirarea perioadei pentru care a fost ales;
c) prin revocare de către Adunarea generală;
d) prin săvârşirea unei abateri care îl face nedemn de a mai deţine această calitate;
e) din motive de sănătate, aflându-se în imposibilitatea exercitării funcţiei pe o durată mai mare de şase luni;
f) prin deces.
(2) dacă un loc a devenit vacant în Comitetul de conducere, acesta, cooptează un nou membru titular din rândul membrilor supleanţi
(3) dacă a devenit vacant postul de preşedinte, funcţia va fi ocupată de secretar, urmând să se convoace Adunare generală de alegeri în următoarele şase luni (maximum).
(4) dacă a devenit vacant funcţia de secretar, membrii Comitetului de conducere aleg din rândul lor un nou secretar,
locul vacant fiind ocupat de un supleant
(5) dacă a devenit vacant un post de cenzor, locul va fi ocupat de următorul candidat în ordine descrescătoare a numărului de voturi de la alegeri,sau alt membru al comunităţii, care îndeplineşte condiţiile legale
(6) toţi cei promovaţi conform (2), (4), (5) trebuesc validaţi la proxima Adunare generală

 

Art. 23.
În situaţia în care soluţionarea pe cale amiabilă a diferendelor şi a abaterilor de la etică a membrilor
Comunităţii nu este posibilă din partea Comitetului de conducere, cazurile vor fi trimise spre soluţionare la Comisia de etică şi mediere a Federaţiei.

 

Art.24.
Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile legislative în materie ce intervin în perioada
valabilităţii sale.

 

Art.25.
Atribuţiile de serviciu ale personalului angajat, cel contabil-financiar, medical, personalul restaurantului ritual şi a altui personal administrativ sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare (Fişa postului).

 

Art.26.
Prezentul STATUT s-a aprobat în Adunarea generală a Comunităţii din data de 23.11.2014 dată la care intră în vigoare.