Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Arestimaja sisekorraeeskiri

(Siseministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 71)

(RTL 2000, 125, 2009),jõustunud 15. detsembril 2000. a.,muudetud järgmise määrusega:

29.08.2003 jõust.13.09.2003 - RTL 2003, 99, 1490.

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387) paragrahvi 156 lõike 5 alusel:

I peatükk

Üldsätted

§ 1. Arestimaja sisekorraeeskirja rakendusala

Arestimaja sisekord täpsustab vahistatu ja arestialuse «Vangistusseadusega» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387), «Kriminaalmenetluse koodeksiga» (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542) ja «Haldusõiguserikkumiste seadustikuga» (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45 õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40; 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578) kehtestatud kinnipidamise tingimusi ja korda politsei arestimajas (edaspidi arestimaja).

§ 2. Määruses kasutatavad mõisted

(1) Ametnik käesoleva määruse tähenduses on politseiametnik.

(2) Teenistuja käesoleva määruse tähenduses on arestimaja koosseisuline teenistuja.

(3) Arestialuse kohta sätestatut kohaldatakse ka kõigile teistele arestimajas kinnipeetavatele isikutele, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 3. Arestialuste eraldi hoidmise printsiip

Arestimajas hoitakse teistest arestialustest eraldi lisaks «Vangistusseaduse» paragrahvides 12 ja 90 nimetatud isikutele ka kainenemisele paigutatud isikuid ja väljasaadetavaid.

§ 4. Arestimajja lubamine

(1) Arestimajja lubatakse:

1) prokurör, seoses tööülesannete täitmisega (kõikidesse ruumidesse);

2) õiguskantsler (kõikidesse ruumidesse);

3) politseiametnik, kes kontrollib arestimaja tööd (kõikidesse ruumidesse);

4) uurija (uurimistoimingu teostamiseks ettenähtud ruumi);

5) arestimajja paigutatud isiku kaitsja (selleks ettenähtud kohtumisruumi);

6) meditsiinitöötaja, kes on kutsutud arestimajja paigutatud isikule meditsiinilist abi osutama (eraldi ruumi või sõltuvalt abivajaja seisundist kinnipidamiskambrisse);

7) tervisekaitsetalituse töötaja, kes kontrollib arestimaja sanitaarset seisundit (kõikidesse ruumidesse) või desinfitseerib ruume (desinfitseerimist vajavatesse ruumidesse);

8) isik, kes täidab tööülesandeid ning kellel on politseiprefekti sellekohane luba (loal märgitud ruumidesse);

9) vaimulik (kohtumisruumi);

10) Piinamise ja Ebainimliku või Alandava kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee liikmed (kõikidesse ruumidesse);

11) konsulaartöötaja oma riigi kodaniku taotlusel (kohtumisruumi);

12) isik, kes on lubatud kohtumisele (kohtumisruumi).

(2) Lõike 1 punktides 1–9 nimetatud isikud lubatakse arestimajja töötõendi, punktis 10 nimetatud isikud Euroopa Nõukogu või kompetentse riigiasutuse poolt väljastatud dokumendi, mis selgitab delegatsiooni liikmete isikud, nende õigused ja külastuse eesmärgi, punktis 11 nimetatud isik konsulaarpassi, punktis 12 nimetatud isik isikut tõendava dokumendi esitamisel. Arestimajja paigutatud isiku kaitsja peab esitama advokaadi volikirja või dokumendi, mis kinnitab tema volitust esineda selle isiku kaitsjana (haldusõigusrikkumise menetluses order, kriminaalmenetluses volitus ja uurija või kohtu vastav luba).

(3) Arestimajja ei lubata kõrvalisi või ilmsete joobetunnustega isikuid.

II peatükk

Isiku vastuvõtmine arestimajas

§ 5. Dokumentide kontroll isiku vastuvõtmisel

(1) Arestimaja ametnik või teenistuja kontrollib isikut vastu võttes viimase arestimajja paigutamise aluseks olevaid dokumente ning isikut tõendavaid dokumente.

(2) Isiku arestimajja paigutamise aluseks olevad dokumendid on:

1) isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll;

2) kohtu määrus;

3) kohtu otsuse ärakiri aresti või haldusaresti määramise kohta;

4) kohtumääruse ärakiri vahi alla võtmise või väljasaatmise kohta;

5) haldusõigusrikkumise protokoll, kui haldusõigusrikkumise eest võib kohaldada haldusaresti;

6) joobeseisundis isiku kainenema paigutamise protokoll;

7) uurija või kohtu määrus sundtoomise kohaldamise kohta.

(3) Kui dokumendid on koostatud ebakorrektselt või puudulikult, siis isikut arestimajas vastu ei võeta.

(4) Arestimajja vastuvõetav isik peab olema tuvastatud isikut tõendava dokumendi või selle puudumise korral politsei koostatud isikusamasuse tuvastamise dokumendi alusel. Kui arestimaja ametnik või teenistuja on põhjendatult veendumusel, et isik ei ole tuvastatud, on tal õigus keelduda isikut vastu võtmast ning nõuda isiku täiendavat tuvastamist.

(5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidele on vaja isiku vastuvõtmisel arestimajja esitada arestimaja ametnikule või teenistujale ka isiku kinnipidamise protokoll ning õiend isiku karistatuse kohta.

§ 6. Isiku vastuvõtmise kord

(1) Arestimajja paigutatavaid isikuid võetakse vastu ööpäev läbi. Kui korraga on toodud mitu isikut, paigutatakse nad kuni kaheks tunniks eraldi läbiotsimiseks ettenähtud ruumidesse või sellise võimaluse puudumise korral võetakse isikud vastu arestimajja toomise järjekorras. Valve kuni vastuvõtmiseni kindlustab isiku toonud saatemeeskond.

(2) Vastuvõetud isikute andmed kantakse arestimaja töö arvestuse raamatusse, kainenemisele toimetatud isiku andmed kainenemisele toimetatud isikute arvestuse raamatusse.

(3) Arestimajja vastuvõetavat isikut küsitletakse tema terviseseisundi kohta ja tehakse tervisekontroll. Pedikuloosi (riide- või peatäide) olemasolu korral teostatakse sanitaarprotseduurid.

(4) Vajadusel kutsutakse välja kiirabi. Kui isik toimetatakse haiglasse, informeeritakse sellest viivitamatult politseiprefektuuri korrapidajat, kes tagab valve korraldamise haiglas. Isikut, kes põeb nakkus-, vaimu- või muud haigust, mis võib ohustada teda ennast, teiste arestialuste või arestimaja ametnike ja teenistujate tervist, arestimajja vastu ei võeta. Selline isik suunatakse ravile haiglasse või vangla alalisse ravipunkti.

(5) Tervisekontrolli ning vestlust isiku tervislikust seisundist viiakse läbi eraldi ruumis, milles samal ajal ei viibi teisi arestialuseid.

(6) Arestimajja vastuvõetava isiku ning tema asjad otsib põhjalikult läbi isikuga samast soost ametnik või teenistuja. Ese ja aine, mida arestikambris ei tohi hoida, võetakse arestimajja hoiule. Arestimajja hoiulevõetud asjade kohta koostatakse protokoll, mille üks koopia pannakse arestialuse isiklikku toimikusse.

(7) Selgitatakse andmed isikute kohta, keda informeerida arestialuse ootamatu haiguse või muu vajaduse korral. Andmed lisatakse arestialuse isiklikku toimikusse.

§ 7. Identifitseerimisabinõud

(1) Fotografeerimist ja daktüloskopeerimist ei tehta, kui isik tuuakse arestimajja vanglast ning tema isiklikus toimikus on vastavad dokumendid olemas.

(2) Arestimajja vastuvõetava isiku signaleetiliste fotode negatiive hoitakse arestialuse isiklikus toimikus koos fotode ja daktüloskoopilise kaardiga.

§ 8. Sisekorraeeskirja tutvustamine

Vastuvõetavale isikule tutvustatakse temale arusaadavas keeles ja viisil allkirja vastu arestimaja sisekorraeeskirja, tema õigusi ja kohustusi, päevakava ning antakse kirjalik teave nende kohta.

§ 9. Isiku tualett

Vastuvõetaval isikul võimaldatakse end pesta. Kui isik, kes on antisanitaarses seisundis ja see võib ohustada nii arestimajja paigutatava isiku enda kui ka teiste isikute tervist, keeldub end pesemast, siis võib isikut pesta sunniviisiliselt temaga samast soost ametnik või teenistuja.

III peatükk

Kinnipidamine arestimajas

§ 10. Arestialuste suhtlemine

Arestimaja juht on kohustatud rakendama meetmeid, et välistada eri kambritesse paigutatud arestialuste omavaheline suhtlemine ja sidepidamine.

§ 11. Hügieen arestimajas

(1) Kambreid ning teisi ruume tuleb iga päev koristada ning vajadusel puhastada desinfitseerivate vahenditega.

(2) Arestialusel võimaldatakse kord nädalas kasutada sauna, dušši või vanni ning vahetada voodipesu.

(3) Arestimajas kasutatavaid toidunõusid pestakse desinfitseerivate ainetega.

(4) Arestialune kannab arestimajas isiklikke riideid ja vahistatu vanglast toomise korral vangla antud riietust.

§ 12. Arestimaja päevakava

(1) Politseiprefekt kinnitab arestimaja päevakava, milles sätestatakse arestialuste toitlustamise, öörahu jm ajad ning kestus.

(2) Arestimaja päevakava koostatakse nii, et arestialusele oleks tagatud vähemalt 8-tunnine pidev uneaeg.

§ 13. Arstiabi arestimajas

(1) Arestimaja ametnikul ja teenistujal on kohustus osutada arestialusele esmaabi.

(2) Arestimajas peab olema ametnikele ja teenistujatele kättesaadav käsiapteek.

(3) Vajadusel, arestialuse haigestumise või surma korral kutsutakse arestimajja kiirabi, kes osutab abi kohapeal, toimetab haige ravile haiglasse või tuvastab surma, väljastades sellekohase õiendi. Surnu toimetamiseks surnukuuri kutsutakse kohale vastav teenistus. Arestimaja töö arvestuse raamatusse tehakse asjaomane sissekanne.

(4) Arestimaja ametnik või teenistuja informeerib viivitamatult arestialuse raskest haigestumisest, raviasutusse toimetamisest või surmast:

1) kohut, uurijat või muud ametiisikut või ametiasutust, kelle määruse või otsuse alusel isik arestimajja paigutati;

2) tema omakseid või tema soovil mõnda teist isikut.

Arestimaja ametnik või teenistuja teeb märke arestimaja töö arvestuse raamatusse informatsiooni edastamise aja ning informeeritud isiku andmete kohta.

(3) Ravimit, mida arestialusele on vaja manustada regulaarselt, võidakse hoida arestimaja ametniku või teenistuja valduses ning seda antakse isikule arsti ettekirjutuse kohaselt.

§ 14. Vahistatu ümberpaigutamine teise kinnipidamiskohta

(1) Vahistatu võib ümber paigutada ühest arestimajast teise või kinnise vangla eelvangistusosakonda, kui seda on vaja eeluurimise huvides, julgeoleku kaalutlustel või nõuab seda prokurör, kohtunik või uurija, kes menetleb kriminaalasja. Vahistatu ümberpaigutamisel saadetakse sinna ka vahistatu isiklik toimik ja hoiulevõetud asjad.

(2) Alaealine vahistatu võidakse ümber paigutada vanglasse, et võimaldada tal jätkata põhi- või üldkeskhariduse omandamist. Arestimaja juht teeb sellekohase ettepaneku eeluurimisega tegelevale isikule.

IV peatükk

Arestialuse õigused ja kohustused

§ 15. Arestialuse õigused

(1) Arestialusel on õigus:

1) teada kinnipidamise põhjust, enda õigusi ja kohustusi;

2) saada korrapäraselt ja toiduhügieenile vastavat toitu vastavuses elanikkonna üldiste toitumistavadega ning silmas pidades elutegevuseks vajalikku toidutarvet;

3) saada arstiabi ning ravimeid, arsti ettekirjutusel dieettoitu;

4) soovi korral vähemalt üks tund päevas valve all vabas õhus viibida;

(29.08.2003 jõust.13.09.2003 - RTL 2003, 99, 1490)

5) piiramatult kohtuda oma kaitsjaga segamatult ja vahetult;

6) segamatult kohtuda vaimulikuga; arestialusele võimaldatakse vaimulikuga kohtuda üks kord nädalas kuni kaks tundi;

7) tutvuda isikliku toimikuga arestimaja ametniku või teenistuja juuresolekul;

8) omal kulul kirjavahetust pidada, samuti telefoni kasutada, kui arestimajas on selleks tehnilised tingimused;

9) lugeda riigi päevalehti ja ajakirju ning raamatukogu olemasolu korral sealolevat kirjandust;

10) hoida kambris kriminaal- või haldusõigusrikkumise asja menetlusega seoses olevaid dokumente ja märkmeid;

11) kohtuda järelevalve all oma perekonnaliikmete ja teiste isikutega lähtuvalt arestimaja võimalustest ja kooskõlas seadusega;

12) kord nädalas käia saunas, vannis või duši all ning saada voodipesu;

13) esitada politseiprefektuuri juhtkonnale suulisi või kirjalikke avaldusi ja kaebusi arestimaja töö kohta;

14) abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, venna või õe parandamatult raske haiguse või surma või muu erakorralise sündmuse korral vabaneda arestimaja juhi nõusolekul kuni kolmeks päevaks, kusjuures aresti kandmine peatub;

15) tehnilise võimaluse korral hoida arestimaja juhi loal kambris isiklikku raadiot ja televiisorit, kui nende kasutamine ei häiri teisi isikuid.

(2) Arestialusel on õigus hoida kambris järgmisi toiduaineid ja esemeid:

1) leiva- ja saiatooteid, kuivi kondiitritooteid;

2) soolakala, täissuitsuvorsti, termiliselt töödeldud või soolaliha, rasvaineid;

3) juustu, konserve (mitte klaas- ega metalltaaras), piimatooteid, kuivsuppe;

4) juur- ja puuvilju, mahla (mitte klaas- ega metalltaaras);

5) halvaad, kompvekke (välja arvatud karamell) ja mett;

6) ühte komplekti hooajalist üleriietust, peakatet, jalatseid;

7) kahte komplekti aluspesu, sukki-sokke, kindaid (külmal hooajal), taskurätte;

8) tualetttarbeid (seep, hambahari, hambapasta, seebikarp, kamm, käterätt, tualettpaber), elektri- või mehhaanilist pardlit;

9) prille, prillitoosi, arsti ettekirjutusel proteese ja karke;

10) suitsetamistarbeid, tubakatooteid, tikke, arsti ettekirjutusel ravimeid;

11) oma kriminaal- või haldusõigusrikkumise menetlust puudutavaid määrusi, otsuseid ja muid dokumente;

12) kirjapaberit, ümbrikke, postmarke, kirjatarbeid ja õppematerjale;

13) ilukirjandust, ajalehti ja ajakirju (kuni viis eksemplari);

14) naisarestialusel hügieenitarbeid, lokirulle, meikimisvahendeid, vööd;

15) valmistajatehase kehtestatud ohutusnõuetele vastavat vee kiirkeetjat (kuni 0,5 kW);

16) malet, kabet, doominod (üks komplekt);

17) plastnõusid, käekella.

(3) Arestialusel kaasas olevate ja arestimajja hoiule antud või võetud esemete kogukaal ei tohi ületada 50 kilogrammi.

(4) Lõikes 2 nimetatud esemeid võib arestialuselt ära võtta, kui need ohustavad teiste arestimajas viibivate isikute elu või tervist.

§ 16. Keelatud esemetega toimimine

(1) Esemed ja ained, mida ei tohi tsiviilkäibes või arestimajas hoida, võetakse arestialuselt ära ning nendega toimitakse seaduses ettenähtud korras.

(2) Äravõetud dokumendid jäetakse hoiule arestimaja juhi kätte ning tagastatakse arestialusele tema vabastamisel.

(3) Vahistatu ümberpaigutamisel ühest arestimajast teise või vanglasse antakse sinna üle ka temalt hoiule võetud esemed, ravimid, dokumendid jms.

(4) Raha, väärtesemed ja -paberid antakse esemete hoiule võtmise protokolli alusel vastutavale hoiule politseiprefektuuri raamatupidamistalitusele. Asjade hoiulevõtmise protokolli üks koopia antakse arestialusele ja teine koopia paigutatakse tema isiklikku toimikusse. Kainenema paigutatud isikule antakse nimetatud koopia pärast kainenemist.

§ 17. Arestialuse kohustused

(1) Arestialune on kohustatud:

1) täitma «Vangistusseaduse», arestimaja sisekorraeeskirja ja arestimaja päevakava nõudeid;

2) alluma vastuvaidlematult arestimaja ametniku või teenistuja seaduslikule korraldusele;

3) mitte takistama arestimaja ametnikul või teenistujal kohustuste täitmist ega häirima teisi arestialuseid;

4) viivitamatult teatama arestimaja ametnikule või teenistujale kõikidest asjaoludest, mis võivad ohustada arestimaja julgeolekut, sisekorda või teise isiku elu või tervist;

5) suhtuma heaperemehelikult tema valduses olevatesse esemetesse;

6) hoolitsema isikliku hügieeni eest, olema korrastatud välimusega, hoidma puhtust kambris ja arestimaja teistes ruumides;

7) hoidma arestimaja ruumides liikudes käed selja taga.

(2) Arestialusel on keelatud:

1) rikkuda kambrikaaslaste või arestimaja rahu, pidada mis tahes vormis sidet teises kambris viibiva isikuga kirjavahetuse ja koputamise teel või muul viisil;

2) takistada kambri jälgimist arestimaja ametniku või teenistuja poolt;

3) rikkuda kambrit või selle sisustust;

4) mängida varalise või muu kasu saamise eesmärgil;

5) tätoveerida ennast või kambrikaaslast;

6) suitsetada, kui sellega ei nõustu teine samas kambris viibiv isik;

7) müüa, kinkida või vahetada isiklikku eset või ainet.

V peatükk

Pakkide saamise kord

§ 18. Õigus saada pakki

Vahistatul on õigus üks kord nädalas saada käsi- või postipakki kogukaaluga kuni viis kilogrammi.

§ 19. Käsipakkide vastuvõtu korraldus

(1) Pakkide vastuvõtmine arestimajas korraldatakse vähemalt kahel päeval nädalas päevasel ja õhtusel kellaajal.

(2) Pakkide vastuvõtmise ruumis peab nähtaval kohal olema lubatud esemete ja toiduainete nimekiri ning teave vastuvõturuumi töökorralduse, pakkide vastuvõtmise korra ning vastutuse kohta nimetatud korra rikkumise eest.

(3) Käsipaki tooja esitab arestimajale vastavasisulise avalduse kahes eksemplaris.

(4) Paki vastuvõtmisel arestimajja kontrollib arestimaja ametnik või teenistuja selle sisu paki tooja juuresolekul. Paki üleandmisel paki saajale toimub kontroll selle saaja juuresolekul.

(5) Paki vastuvõtmisel allkirjastatakse pakitooja avaldus. Avalduse üks eksemplar tagastatakse paki toojale. Avalduse teisele eksemplarile annab paki saanud isik allkirja paki kättesaamise kohta. Avaldus pannakse paki saaja isiklikku toimikusse.

(6) Paki saamise kohta teeb ametnik või teenistuja sissekande arestimaja töö arvestamise raamatusse.

§ 20. Pakis keelatud esemed

(1) Pakis ei tohi olla kasutusaega ületanud toiduainet, samuti ei ole soovitatav pakki panna kiiresti riknevat toiduainet (maasikad, kohupiim, keeduvorst, suitsukala jne).

(2) Toiduaine kontrollitakse enne selle üleandmist pakisaajale (leiva-, saiatoode, vorst, juust jm tahke aine tükeldatakse, vedelaine valatakse ümber teise nõusse või sõelutakse jms).

(3) Pakis ei tohi olla kirja ega sedelit.

(4) Paki tagastamise põhjuste kohta teeb ametnik või teenistuja sissekande arestimaja töö arvestuse raamatusse.

§ 21. Postipakkide vastuvõtu korraldus

(1) Postipakk võetakse vastu ainult siis, kui paki saaja viibib selles arestimajas.

(2) Teise arestimajja või vanglasse paigutatud vahistatu nimele saabunud pakki vastu ei võeta, kuid postiteenust osutavale ettevõtjale teatatakse tema uus aadress.

(3) Arestimajast vabastatud või surnud isiku nimele saabunud pakki vastu ei võeta.

(4) Postiteenust osutavale ettevõtjale teatatakse postipaki adressaadile üleandmata jätmise põhjus.

(5) Saadud postipakk avatakse ning vaadatakse läbi vahistatu juuresolekul. Pakist leitud ning vahistatule keelatud ese ja aine võetakse ära ning koostatakse võetuse protokoll. Võetud eseme, aine ja dokumendiga toimitakse käesoleva eeskirja paragrahvis 16 kehtestatud korras.

§ 22. Kartserisse paigutatud vahistatu pakisaamise korraldus

Kartserisse paigutatud vahistatule toodud käsi- või postipakk võetakse vastu, kuid antakse talle kätte pärast distsiplinaarkaristuse ärakandmist.

VI peatükk

Arestialuse arestimajaväline suhtlemine

§ 23. Kokkusaamine arestimajas

(1) Arestialusel on õigus lühiajalisele kokkusaamisele üks kord nädalas, kestusega kuni kaks tundi.

(2) Vahistatul on õigus lühiajalisele kokkusaamisele üks kord kuus, kestusega kuni kolm tundi.

(3) Arestimajas viibimise ajal ei võimaldata pikaajalisi kokkusaamisi.

§ 24. Kokkusaamise tingimused

(1) Kokkusaamine toimub arestimaja territooriumil kokkusaamisruumis arestimaja ametniku või teenistuja järelevalve all.

(2) Kokkusaamisruumis võib arestialuse ja temaga kokkusaamisele tulnud isiku (edaspidi kokkusaaja) eraldada klaasist või traatvõrgust vaheseinaga.

(3) Arestialusele võimaldatakse kokkusaamine korraga kuni kahe täiskasvanud isikuga. Kokkusaamisele võib täiskasvanu kaasa võtta lapsi.

§ 25. Kokkusaamise taotlemine

(1) Kokkusaamine toimub arestialuse või kokkusaaja kirjaliku taotluse alusel ja arestimaja juhi või tema poolt volitatud isiku loal.

(2) Kokkusaamise võimaldamisel tehakse vastav kanne arestimaja tööarvestuse raamatusse.

§ 26. Kokkusaamise taotluses esitatavad andmed

(1) Kokkusaamise taotluses märgitakse:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi;

2) isiku ees- ja perekonnanimi, kellega kokkusaamist taotletakse;

3) kui kokkusaamisele võetakse kaasa lapsed, siis märge selle kohta;

4) kokkusaamisel suhtlemiseks kasutatav keel;

5) soovitav kokkusaamise aeg;

6) taotleja allkiri ja kuupäev.

(2) Kokkusaaja märgib lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele veel ka järgmised andmed:

1) oma sünniaeg ja -koht;

2) aadress;

3) isikukood;

4) isikut tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;

5) tema suhe arestialusega (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane jne).

(3) Kokkusaamise taotlus pannakse arestialuse isiklikku toimikusse.

§ 27. Kokkusaamise läbiviimine

(1) Enne kokkusaamisele lubamist tehakse järgmised toimingud:

1) kontrollitakse kokkusaaja isikusamasus esitatud isikut tõendava dokumendi alusel;

2) tutvustatakse kokkusaajale kokkusaamise korda;

3) tehakse kokkusaajale ettepanek anda kokkusaamise ajaks arestimaja vastutavale hoiule asjad, mis ei ole arestialusele lubatud.

(2) Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse arestialune ja kokkusaaja läbi. Läbiotsimist teostab läbiotsitavaga samast soost arestimaja ametnik või teenistuja.

(3) Läbiotsimisel kokkusaajalt leitud arestialusele arestimajas keelatud asjad võetakse hoiule ja tagastatakse kokkusaajale pärast kokkusaamise lõppu. Toimingu kohta koostatakse protokoll.

(4) Kui kokkusaaja keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata.

(5) Arestialusel ja kokkusaajal on keelatud üksteisele üle anda asju.

(6) Kokkusaamisel suhtlevad asjaosalised kokkusaamise taotluses märgitud keeles. Kui arestimaja ametnik või teenistuja ei valda seda keelt, kasutatakse tõlgi abi.

§ 28. Kokkusaamise katkestamine

(1) Arestimaja ametnikul või teenistujal on õigus kokkusaamine kohe katkestada, kui see võib ohustada arestimaja julgeolekut või sisekorda või kui kokkusaamisel kasutatakse muud keelt, kui on märgitud kokkusaamise taotluses.

(2) Kohtumise katkestamisest kannab selle katkestanud ametnik või teenistuja kohe ette arestimaja juhile, kes võtab vastu lõpliku otsuse kohtumise katkestamise või lõpetamise kohta.

§ 29. Kokkusaamine kaitsja või vaimulikuga

(1) Kokkusaamist kaitsja või vaimulikuga korraldatakse selleks ettenähtud omaette ruumis.

(2) Kokkusaamine peab olema vahetu, mitte läbi klaasseina telefoni või muu sidevahendi kaudu.

(3) Kokkusaamist on lubatud jälgida, kuid mitte pealt kuulata. Kokkusaamist ei ole lubatud katkestada.

§ 30. Eriolukord

Epideemia või muu ähvardava eriolukorra puhul, mis võib häirida arestimaja normaalset tegevust, võib politseiprefekt arestimaja juhi ettepanekul kokkusaamised kirjaliku korraldusega ajutiselt ära keelata.

§ 31. Kirjade saatmine ja saamine

(1) Arestialuse kirjad saadetakse arestialuse enda kulul.

(2) Kirjade saatmine ja saamine toimub arestimaja juhi kaudu.

§ 32. Kirjavahetuse edastamine avatud ja kinnises ümbrikus

(1) Arestialune annab oma kirja avatud ümbrikus vahetult üle kirjavahetuse eest vastutavale arestimaja ametnikule või töötajale, kes kontrollib ümbriku sisu. Seejärel kleebib arestialune arestimaja ametniku või teenistuja juuresolekul ümbriku kinni.

(2) Kaitsjale adresseeritud kirjad võib arestialune arestimaja ametnikule või teenistujale üle anda kinnises ümbrikus, mida arestimaja ametnik või teenistuja ei või avada.

(3) Kinnise ümbriku tagaküljele peab arestialune kirjutama oma nime ja kirja arestimaja ametnikule või teenistujale edastamise kuupäeva.

§ 33. Kirja väljasaatmine

Väljaminev kiri postitatakse kolme tööpäeva jooksul arestialuse poolt kirja arestimaja ametnikule või teenistujale edastamisest arvates.

§ 34. Arestialusele saadetud kiri

(1) Kiri edastatakse allkirja vastu arestialusele kolme tööpäeva jooksul kirja arestimajja saabumisest arvates.

(2) Õiguskantslerilt arestialusele saabunud kiri antakse arestialusele allkirja vastu vahetult kätte viivitamata selle saabumisel ja suletud ümbrikus.

§ 35. Sidekanalite kasutamine

(1) Arestialune kasutab sidekanaleid oma kulul.

(2) Telefoni ja muud sidekanalit on vahistatul õigus kasutada juhul, kui arestimajas on vastavad tehnilised võimalused ja kui seda õigust ei ole kriminaalmenetluse huvides piiranud uurija, prokurör või kohus.

(3) Sidekanalite kasutamine tuleb korraldada nii, et oleks välistatud eri kambritesse paigutatud vahistatute omavaheline sidepidamine või kokkusaamine.

(4) Arestimajas telefonitaksofoni olemasolu korral lubatakse seda kasutada telefonikaardiga.

(5) Arestialusel, kelle telefoni kasutamise õigust ei ole piiratud, on lubatud omada telefonikaarti, mida hoitakse arestimajja hoiule võetud asjade juures.

§ 36. Kirjavahetuse ja sidekanalite kasutamise piiramine

(1) Kui arestimaja juhil on põhjust arvata, et vahistatu poolt kirjavahetuse pidamine või sidekanalite kasutamine takistab kriminaalmenetluse läbiviimist, teatab ta sellest kirjalikult uurijale, prokurörile või kohtule.

(2) Uurija, prokuröri või kohtu taotlus piirata kirjavahetuse pidamist või sidekanalite kasutamist paigutatakse koos arestimaja juhi vastavasisulise otsusega vahistatu isiklikku toimikusse.

(3) Kirjavahetust, telefoni ja muude üldkasutatavate sidekanalite kasutamist ei piirata, kui vahistatu suhtleb riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikutega või kaitsjaga.

§ 37. Avalduste ja kaebuste esitamine

(1) Arestialune võib esitada suulisi või kirjalikke avaldusi või kaebusi.

(2) Arestialuse palvel antakse avalduse või kaebuse kirjutamiseks paber ja kirjutusvahend.

(3) Õiguskantslerile, riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja nende ametiisikutele ning oma riigi konsulaartöötajale adresseeritud avaldused ja kaebused võib arestialune arestimaja ametnikule või teenistujale üle anda kinnises ümbrikus, mida arestimaja ametnik või teenistuja ei või avada.

(4) Arestimaja ametnik või teenistuja teeb avalduse või kaebuse esitamise kohta sissekande arestimaja töö arvestuse raamatusse.

§ 38. Avalduste ja kaebuste edastamine

(1) Avaldused või kaebused arestimaja töö kohta edastab arestimaja juht politseiprefektile, kes vaatab need kohe läbi ja võtab vastu asjakohase otsuse või määrab asjaolude kindlakstegemiseks distsiplinaarjuurdluse, mille viib läbi tema poolt nimetatud ametnik.

(2) Avalduse esitanud arestialusele antakse lahenduse kohta kirjalik vastus seaduses ettenähtud tähtaja jooksul ning selgitatakse edasikaebamise korda.

(3) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või ametiisikutele adresseeritud avalduse ja kaebuse edastab politseiprefektuur saatekirjaga, mille ärakiri lisatakse arestialuse isiklikku toimikusse. Vajadusel selgitatakse arestialusele ametiasutuste kompetentsi.

(4) Avaldus kohtule, prokuratuurile, õiguskantslerile ja Justiitsministeeriumile edastatakse politseiprefektuuri kulul.

§ 39. Avalduste ja kaebuste registreerimine

Kirjalik avaldus registreeritakse politseiprefektuuri arestialuste avalduste ja kaebuste registris.

§ 40. Avalduste ja kaebuste vastustega tutvustamine

(1) Saadud vastus edastatakse avaldajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul selle saamisest.

(2) Arestialusele tutvustatakse vastust ning seejärel paigutatakse vastus tema isiklikku toimikusse.

VII peatükk

Arestialuse distsiplinaarne mõjutamine

§ 41. Distsiplinaarmenetlus

(1) Distsiplinaarmenetluse viib läbi politseiprefekti korraldusel arestimaja juht või tema poolt määratud ametnik.

(2) Distsiplinaarmenetluse käik protokollitakse. Protokollile kirjutab alla menetluse läbi viinud ametnik või teenistuja.

(3) Distsiplinaarmenetluse materjal lisatakse arestialuse isiklikku toimikusse.

(4) Arestialuse ümberpaigutamisel teise kinnipidamisasutusse lisatakse tema isiklikku toimikusse õiend distsiplinaarkaristuse kandmise kohta.

§ 42. Distsiplinaarkaristuse määramine

(1) Distsiplinaarkaristuse määrab politseiprefekt arestimaja juhi või distsiplinaarmenetluse teinud ametniku või teenistuja ettepanekul.

(2) Raske distsiplinaarrikkumise korral on arestimaja juhil või tema ülesannetes oleval ametnikul õigus paigutada distsipliinirikkuja eraldi kambrisse enne distsiplinaarmenetluse lõpetamist, kuid mitte kauemaks kui 24 tunniks.

(3) Arestimaja ametnik või teenistuja teeb sellekohase sissekande arestimaja töö arvestuse raamatusse.

§ 43. Distsiplinaarkaristuse täideviimine

(1) Distsiplinaarkaristuse täideviimiseks kartserisse paigutatud arestialust hoitakse kartseris üksinda. Arestialune ei tohi enda juures hoida isiklikke asju ega toiduaineid, talle ei edastata kirju ega pakke, ei võimaldata kasutada telefoni ega muud sidevahendit, kohtuda omaksete ega mõne teise isikuga.

(2) Kartseris võib arestialusel olla vaid piibel, arestimaja sisekorraeeskiri, seep, hambapasta, hambahari, käterätt, rull tualettpaberit ja naisarestialusel hügieenisidemed.

(3) Kartserisse paigutatud arestialuse kutsumine uurija või prokuröri juurde või kohtusse ei vabasta teda distsiplinaarkaristuse edasisest kandmisest.

(4) Arestialuse juures kambris olnud isiklikud asjad antakse arestimajja hoiule ning tagastatakse talle pärast kartserist vabastamist.

VIII peatükk

Arestimajast vabastamine

§ 44. Vabastamise korraldus

(1) Arestialuse vabastamisel tagastatakse isikule allkirja vastu arestimajas hoiul olnud raha, väärtpaberid, dokumendid ja muud esemed, samuti kviitung aine või eseme kohta, mida ei tagastatud. Allkirjastatud dokument kättesaamise kohta paigutatakse arestialuse isiklikku toimikusse.

(2) Vabastatud isikul on õigus nõuda kirjalikku õiendit arestimajas viibimise aja kohta.

(3) Vabastatav isik peab rikkumatult tagastama temale arestimajas kasutamiseks antud voodivarustuse ja muu inventari. Juhul kui isik on kahjustanud kambrit või nimetatud vara või selle hävitanud, tehakse talle ettepanek hüvitada tekitatud kahju vabatahtlikult (mille kohta võetakse vastav allkiri) või nõutakse see temalt sisse seaduses ettenähtud korras.

(4) Kainenema paigutatud isiku kainenemisel öisel ajal võimaldatakse tema soovil jääda arestimajja kuni hommikuni.

(5) Arestimaja ametnik või teenistuja teeb arestialuse vabastamise kohta sissekande arestimaja töö arvestuse raamatusse.

IX peatükk

Arestimaja ametnikud ja teenistujad

§ 45. Ametnike ning teenistujate õigused ja kohustused

(1) Arestimaja ametnikul ja teenistujal on kohustus teenistusülesannete täitmisele asumisel ning teenistuse ajal jälgida kambrisse paigutatud arestialust.

(2) Arestimaja ametnikul ja teenistujal on õigus igal ajal ning kohustus vähemalt kord vahetuse ajal arestialune ja kamber läbi otsida, et leida keelatud ese või aine, hoida ära võimalik põgenemiskatse ettevalmistamine ning arestimaja ruumi või inventari rikkumine ja lõhkumine. Arestialuse otsib läbi temaga samast soost isik.

(3) Keelatud aine või eseme leidmisel koostatakse protokoll ning aine või ese võetakse arestimaja hoiule.

(4) Arestimaja ametnik ja teenistuja teevad läbiotsimise ja selle tulemuse kohta kellaajalise sissekande arestimaja töö arvestuse raamatusse.

(5) Arestimaja ametnikud ja teenistujad tagavad arestialuste kambritest väljaviimise ning nende liikumise saatmise arestimaja piires.

(6) Arestialune viiakse kambrist välja, kui teda on vaja viia uurimistoimingule väljapoole arestimaja ruume, uurimisruumi, kohtumisruumi, meditsiinitöötaja juurde, duši- või pesemisruumi, tualetti, vanglasse, raviasutusse, teise kinnipidamiskambrisse või kui kamber tuleb läbi otsida, koristada või desinfitseerida või kui arestialust on vaja läbi otsida, konvoeerida või arestimajast vabastada.

(7) Arestialuste järelevalvet arestimajas korraldab politseiprefektuur viisil, mis tagab «Vangistusseadusega» sätestatu ja arestimaja sisekorraeeskirjaga ettenähtud nõuete täitmise ning üldise julgeoleku arestimajas.

(8) Arestimaja sisekorraeeskirja täitmise ja arestialuste julgeoleku eest arestimajas vastutab arestimaja juht.

§ 46. Töö korraldus

(1) Arestimaja ametnike ja teenistujate teenistus korraldatakse vahetustega.

(2) Töögraafikud kinnitab politseiprefekt.

(3) Arestimaja sisekorraeeskirjas reguleerimata töökohustused määratakse arestimaja töö juhendiga, mille kinnitab politseipeadirektor. Tööjuhendiga kinnitatakse ka arestimajas kasutatavate dokumentide vormid.

(4) Ametniku või teenistuja ametikohustused määratakse ametniku või teenistuja ametijuhendiga.

(5) Politseiametnikud kannavad tööl olles politseivormiriietust, koosseisulised teenistujad eraldusmärkideta politseivormiriietust.

X peatükk

Arestimaja dokumentatsiooni säilitamine

§ 47. Arestimaja dokumentatsiooni säilitamine

(1) Arestialuste isiklikke toimikuid säilitatakse kuni viis aastat.

(2) Arestimaja töö arvestuse raamatuid säilitatakse üks aasta pärast viimast sissekannet.

(3) Arestialuste avalduste ja kaebuste registrit säilitatakse üks aasta pärast viimast sissekannet.

(4) Kainenema toimetatud isikute raamatut säilitatakse üks aasta pärast viimast sissekannet.

XI peatükk

Rakendussätted

§ 48. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 10. augusti 1999. a määrus nr 72 «Politsei arestimaja sisekorra eeskirja kinnitamine» (RTL 1999, 122, 1670; 2000, 21, 276) tunnistatakse kehtetuks.

1 RTL = Riigi Teataja Lisa = Appendix to the State Gazette

2 RT = Riigi Teataja = State Gazette

3 ENSV ÜT = ESSR Supreme Council Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare

Internal Rules of Detention House

Regulation No. 71 of the Minister of Internal Affairs of 1 December 2000

(RTL1 2000, 125, 2009),entered into force 15 December 2000,amended by the following Regulation:

29.08.2003 entered into force 13.09.2003 - RTL 2003, 99, 1490.

This Regulation is established on the basis of subsection 156 (5) of the Imprisonment Act (RT I 2000, 58, 376; 72, correction notice; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387):

Chapter 1

General Provisions

§ 1. Scope of application of internal rules of detention house

The internal rules of a detention house specify the conditions and procedure established by the Imprisonment Act (RT2 I 2000, 58, 376; 72, correction notice; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387), the Code of Criminal Procedure (ENSV ÜT3 1961, 1, 4 and Appendix; RT I 2000, 56, 369; 75, correction notice; 84, 533; 86, 542) and the Code of Administrative Offences (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45 correction notice; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40; 247; 49, 301 and 305; 51, 321; 54, 346, 348 and 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 and 548; 89, 578) for keeping detained persons and persons taken into custody in a police detention house (hereinafter detention house).

§ 2. Definitions used in this Regulation

(1) For the purposes of this Act, “officer” means a police officer.

(2) For the purposes of this Act, “staff member” means a staff member of a detention house.

(3) Unless otherwise provided for in this Regulation, the provisions concerning detained persons apply to all other persons kept in custody in a detention house.

§ 3. Requirement of segregation of detained persons

In addition to persons specified in §§ 12 and 90 of the Imprisonment Act, persons taken into custody to recover from intoxication and persons to be expelled from the county shall be segregated from other detained persons kept in a detention house.

§ 4. Permission to enter detention house

(1) The following are permitted to enter a detention house:

1) a prosecutor in connection with the performance of his or her official duties (access to all rooms);

2) the Chancellor of Justice (access to all rooms);

3) a police officer conducting an inspection of the work of the detention house (access to all rooms);

4) a preliminary investigator (access to the room prescribed for performing an investigative action);

5) the defence counsel of a person placed in the detention house (access to open visiting rooms prescribed for such purpose);

6) the medical staff requested to provide medical care to a person placed in the detention house (a separate room or a cell, depending on the condition of the person in need of medical care);

7) an employee of the health protection office inspecting the sanitary conditions of the detention house (access to all rooms) or disinfecting the rooms (access to rooms to be disinfected);

8) a person performing his or her official duties who has obtained corresponding permission from the police prefect (access to the rooms specified in the permission);

9) a minister of religion (access to the open visiting room);

10) members of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (access to all rooms);

11) a consular officer, at the request of a citizen of the corresponding state (access to open visiting rooms);

12) a person who has obtained a permission to visit (access to the open visiting rooms).

(2) Persons specified in clauses (1) 1)–9) are permitted to enter a detention house upon presentation of a certificate of employment; persons specified in clause 10) upon presentation of a document issued by the European Council or a competent state agency and which sets out the members of the delegation, their rights, and the purpose of the visit; persons specified in clause 11) upon presentation of their consular passport; and persons specified in clause 12) upon presentation of identification. The criminal defence counsel of a person placed in a detention house shall present an advocate’s authorisation document or a document certifying his or her authority to act as the criminal defence counsel of the person (an order in the case of an administrative offence matter or a corresponding authorisation from a preliminary investigator or court in the case of a criminal matter).

(3) Unauthorised persons or obviously intoxicated persons are not allowed to enter a detention house.

Chapter II

Admission of Persons to Detention House

§ 5. Examination of documents upon admission

(1) Upon admission of a person, an officer or staff member of a detention house shall examine the identity documents of the person and the documents on the basis which he or she is placed in the detention house.

(2) Documents on the basis of which a person can be placed in a detention house are:

1) the report concerning detention of a suspect;

2) a court ruling;

3) a copy of a court judgment concerning imposition of detention or administrative detention;

4) a copy of a court ruling on taking a person into custody or on expulsion of a person;

5) an administrative offence report if administrative detention can be imposed for the administrative offence;

6) a report on taking an intoxicated person into custody to recover from intoxication;

7) an order of a preliminary investigator or a court ruling on application of compelled attendance.

(3) If documents are incorrectly prepared or deficient, admission of the person to a detention house shall be refused.

(4) A person to be admitted to a detention house shall be identified on the basis of an identity document or, in the absence thereof, on the basis of an identification document prepared by the police. If an officer or staff member of a detention house has good reason to believe that the identity of a person is not ascertained, he or she has the right to refuse to admit the person and to demand further identification of the person.

(5) In addition to the documents specified in subsection (2) of this section, a report on the detention of a person and a statement from the criminal record of the person shall be submitted to an officer or staff member of the detention house upon admission of the person to the detention house.

§ 6. Procedure for admission of persons

(1) Persons to be placed in a detention house shall be admitted at any time. If several persons arrive at one and the same time, they shall be placed in separate rooms intended for search for up to two hours or, in the absence of such rooms, shall be admitted to the detention house in the order of arrival. The guard of a person until admission shall be ensured by the escort guard that brings the person to the detention house.

(2) Information concerning persons admitted to a detention house shall be entered in the work time journal of the detention house, and information concerning persons taken into custody to recover from intoxication shall be entered in the journal for recording persons taken into custody to recover from intoxication.

(3) A person to be admitted to a detention house shall be questioned about his or her state of health and shall undergo a medical examination. If a person suffers from pediculosis (has head or body lice), he or she shall be subjected to sanitary procedures.

(4) If necessary, emergency medical aid shall be called. If a person is hospitalised, notice thereof shall be immediately given to the dispatcher of the police prefecture who shall ensure the guard of the person in the hospital. A person suffering from an infectious disease, mental illness or any other disease which may be dangerous to the person himself or herself or to the health of other detained persons or the officers or staff members of a detention house shall not be admitted to the detention house. Such person shall be hospitalised or placed in the permanent medical treatment facility of a prison.

(5) Medical examinations and conversations concerning the state of health of a person shall be conducted in a separate room where no other detained persons are present at the same time.

(6) A person to be admitted a detention house and his or her personal belongings shall be thoroughly searched by an officer or staff member of the same sex as the person searched. Items and substances which are prohibited in cells shall be deposited in the detention house. Items deposited in a detention house shall be recorded in a report and a copy of the report shall be included in the personal file of the detained person.

(7) Information concerning persons to be notified in the case of a sudden illness or other emergency concerning a detained person shall be ascertained. Such information shall be included in the personal file of the detained person.

§ 7. Measures of identification

(1) Photographing and fingerprinting shall not be performed if a person is brought to a detention house from a prison and his or her personal file contains the corresponding documents.

(2) The negatives of signaletic photographs of a person admitted to a detention house shall be included in the personal file of the detained person together with photographs and the fingerprint card.

§ 8. Overview of internal rules

A person admitted to a detention house shall be given an oral overview of and written information concerning the internal rules of the detention house, his or her rights and obligations and the daily schedule of the detention house against signature in a language and manner which he or she understands.

§ 9. Personal hygiene

A person admitted to a detention house shall be provided with an opportunity to wash. If a person to be placed in a detention house is in an unhygienic condition and this may endanger his or her health or the health of other persons, but the person refuses to wash himself or herself, the person may be forcibly washed by an officer or staff member of the same sex as the person.

Chapter III

Detention in Detention Houses

§ 10. Communication between detained persons

The head of a detention house is required to take measures to prevent communication between detained persons who are lodged in different cells.

§ 11. Hygiene in detention houses

(1) Cells and other rooms shall be cleaned daily and, if necessary, with disinfectants.

(2) Detained persons shall be provided with an opportunity to use a sauna, shower or bath and to change bed clothes once a week.

(3) The utensils used in a detention house shall be washed with disinfectants.

(4) In a detention house, detained persons wear their personal clothes and persons in custody who are brought from a prison wear the clothes provided by the prison.

§ 12. The daily schedule of detention house

(1) The daily schedule of a detention house providing the times and duration of the meals, rest time, etc. of detained persons shall be approved by the police prefect.

(2) The daily schedule of a detention house shall be drawn up such as to ensure a minimum of eight hours of uninterrupted sleep time for detained persons.

§ 13. Medical care in detention houses

(1) The officers and staff members of a detention house have the obligation to provide first aid to detained persons.

(2) Detention houses shall have first-aid kits accessible by the officers and staff members.

(3) If necessary, e.g. in the case of an illness or death of a detained person, the emergency medical aid shall be called to the detention house and the medical staff shall provide assistance on site, take the person to a hospital for treatment, or establish the fact of death of the person and issue a corresponding certificate. A corresponding service shall be called to transport a deceased person to a mortuary. A corresponding entry shall be made in the work time journal of the detention house.

(4) An officer or staff member of a detention house shall immediately notify the following persons of a serious illness, placement in a medical institution or death of a detained person:

1) the court, preliminary investigator or other official or agency on the basis of whose ruling, order or decision the person was placed in the detention house;

2) his or her immediate family or, at the request of the detained person, any other person.

The officer or staff member of the detention house shall make a notation concerning the time of communication of such information and information concerning the persons notified in the work time journal of the detention house.

(3) Medicinal products which must be administered to a detained person on a regular basis may be kept in the possession of an officer or staff member of the detention house and the product is administered to the person pursuant to the doctor’s prescription.

§ 14. Relocation of person taken into custody to other custodial institution

(1) A person taken into custody may be relocated from one detention house to another or to a ward prescribed for custody pending trial in a maximum-security prison if this is necessary in the interests of preliminary investigation or for security reasons or if so required by the prosecutor, judge or preliminary investigator conducting the proceedings in the criminal matter. Upon relocation of a person in custody, his or her personal file and personal belongings shall also be sent to the new location.

(2) A minor taken into custody may be relocated in a prison in order to provide him or her with an opportunity to continue acquisition of basic education or general secondary education. The head of the detention house shall make a corresponding proposal to the person conducting preliminary investigation.

Chapter IV

Rights and Obligations of Detained Persons

§ 15. Rights of detained persons

(1) A detained person has the right to:

1) know the reason for the detention, and his or her rights and obligations;

2) receive food on a regular basis and which is in compliance with the food hygiene requirements and the general dietary habits of the population such as to meet the food requirement necessary for survival;

3) receive medical care and medicinal products and, if so prescribed by a doctor, dietetic food;

4) have an opportunity to stay in the open air under surveillance for at least one hour a day if so requested by the detained person;

(29.08.2003 entered into force 13.09.2003 - RTL 2003, 99, 1490)

5) meet his or her defence counsel directly and without interruption for an unlimited number of times;

6) meet a minister of religion without interruption; detained persons shall have the opportunity to meet a minister of religion once a week for up to two hours;

7) examine his or her personal file in the presence of an officer or staff member of the detention house;

8) have correspondence and use a telephone at his or her own expense if corresponding technical conditions are available in the detention house;

9) read daily national newspapers and national journals, and use the library if the detention house has a library;

10) store documents and notes relating to his or her criminal or administrative offence matter in the cell;

11) under supervision and under the conditions available in the detention house and in compliance with law, meet his or her family members and other persons;

12) use a sauna, bath or shower and receive clean bed clothes once a week;

13) submit oral or written petitions or complaints to the leadership of the police prefecture concerning the work of the detention house;

14) with the consent of the head of the detention house, be granted a leave of up to three days in the case of a terminal illness or the death of his or her spouse, father, mother, grandfather, grandmother, child, adoptive parent, adoptive child, brother or sister, or in case of other emergencies, whereas service of the detention shall be suspended for the duration of such leave;

15) have a personal radio or television in the cell if allowed by the technical conditions and permitted by the head of the detention house and if the use of the radio or television does not disturb other persons.

(2) A detained person has the right to keep the following foodstuffs and items in his or her cell:

1) bread and dry pastry products;

2) salted fish, hard sausages, heat treated or salted meat, fats;

3) cheese, preserved food (except preserves in glass or metal containers), milk products, dehydrated soups;

4) vegetables, fruits and juices (except those in glass or metal cans);

5) halva, confectionery (except caramel) and honey;

6) one set of seasonal clothes, headwear and footwear;

7) two sets of underwear, stockings or socks, gloves (in cold seasons), handkerchiefs;

8) toiletries (soap, toothbrush, toothpaste, soap box, comb, towel, toilet paper), an electric or mechanical shaver;

9) spectacles, a spectacle case, and prosthetic appliances or crutches if prescribed by a doctor;

10) smoking appliances, tobacco products, matches, and medicinal products if prescribed by a doctor;

11) rulings, orders, decisions or other documents concerning his or her criminal or administrative offence matter;

12) writing paper, envelopes, stamps, stationery and study materials;

13) literature, newspapers and journals (up to five articles);

14) in the case of female detained persons, sanitary articles, curlers, cosmetics, belts;

15) an electric kettle which meets the safety requirements established by the manufacturer (up to 0.5 kW);

16) chess, chequers or domino (one set);

17) plastic utensils, a watch.

(3) The total weight of the personal belongings and items of a detained person deposited in the detention house shall not exceed 50 kilograms.

(4) Items specified in subsection (2) may be taken away from a detained person if they are dangerous to the life or health of other persons present in the detention house.

§ 16. Prohibited items

(1) Items and substances which are not allowed in commerce or in the detention house shall be taken away from a detained person and handled pursuant to the procedure provided by law.

(2) Confiscated documents shall be deposited with the head of the detention house and returned to the detained person upon his or her release.

(3) If a person held in custody is relocated from one detention house to another or to a prison, his or her deposited items, medicinal products, documents, etc., shall be transferred accordingly.

(4) Money, valuables and securities shall be deposited with the accounting division of a police prefecture on the basis of the report on depositing the items and the police prefecture shall be liable for such items. One copy of the report on depositing the items shall be given to the detained person and the other copy shall be included in his or her personal file. A person taken into custody to recover from intoxication shall receive such copy after he or she has recovered.

§ 17. Obligations of detained persons

(1) A detained person is required:

1) to comply with the requirements of the Imprisonment Act, the internal rules of the detention house and the daily schedule of the detention house;

2) to comply with the legal orders of the officers and staff members of the detention house without argument;

3) not to prevent the officers or staff members of the detention house from the performance of their duties or disturb other detained persons;

4) to notify an officer or staff member of the detention house immediately of all circumstances which may endanger the security or internal procedure of the detention house or the life or health of other persons;

5) to handle the items in his or her possession prudently;

6) to maintain personal hygiene, look decent and maintain order in the cell and other rooms of the detention house;

7) to keep hands behind the back while moving around in the detention house.

(2) A detained person shall not:

1) disturb the peace of his or her cell mates or the detention house or engage in any communication with persons in other cells either by way of correspondence or knocking or in any other manner;

2) prevent an officer or staff member of the detention house from observing his or her cell;

3) damage the cell or the furnishings thereof;

4) gamble in order to receive proprietary or other benefits;

5) tattoo himself or herself or his or her cell mates;

6) smoke if other persons in the same cell are against it;

7) sell, give as a present or exchange personal items or substances.

Chapter V

Procedure for Receiving Packages

§ 18. Right to receive packages

Once a week, a person held in custody has the right to receive a package delivered by hand or by post and weighing a total of up to five kilograms.

§ 19. Procedure for receiving packages delivered by hand

(1) Receipt of packages shall be organised in a detention house at least twice a week during daytime and in the evening.

(2) A list of permitted items and foodstuffs and information concerning the work schedule of the room intended for the receipt of packages, the procedure for receiving packages and liability for violation of the procedure shall be displayed in a visible place in the room intended for the receipt of packages.

(3) A person who delivers a package by hand shall submit a corresponding application in two copies to the detention house.

(4) The officer or staff member of a detention house who takes delivery a package shall examine the contents of the package in the presence of the deliverer. If a package is delivered directly to the recipient, the contents of the package shall be examined in the presence of the recipient.

(5) Upon taking delivery of a package, the application of the deliverer shall be signed. One copy of the application shall be returned to the deliverer. The recipient of the package shall certify receipt of the package by signing the other copy of the application. The application shall be included in the personal file of the recipient.

(6) An officer or staff member of a detention house shall record the receipt of a package in the work time journal of the detention house.

§ 20. Prohibited items in packages

(1) Packages shall not include foodstuffs the use-by date of which has expired; perishable food products (strawberries, curd cheese, cooked sausages, smoked fish, etc.) are also not recommended to be included in packages.

(2) Foodstuffs shall be examined before delivery to the recipient (bread, sausages, cheese and other hard substances shall be parcelled, liquid substances shall be poured into another dish or sieved, etc.)

(3) Packages shall not include letter or notes.

(4) An officer or staff member of a detention house shall record the reasons for non-acceptance of a package in the work time journal of the detention house.

§ 21. Procedure for receiving packages delivered by post

(1) Packages delivered by post shall be accepted only if the recipient is held in custody in the corresponding detention house.

(2) Packages delivered to the name of a person held in custody in another detention house or a prison shall not be accepted, but the undertaking providing the postal service shall be notified of the new address of the person.

(3) Packages delivered to the name of a deceased person or a person released from the detention house shall not be accepted.

(4) The undertaking providing the postal service shall be notified of the reason for failure to deliver the package to the addressee.

(5) A package delivered by post shall be opened and examined in the presence of the person held in custody. Prohibited items or substances found in the package shall be confiscated and a report on seizure shall be prepared. Confiscated items, substances and documents shall be handled pursuant to the procedure established in § 16 of the Rules.

§ 22. Procedure for delivering packages to persons in punishment cells

Packages delivered by hand or by post to a person in a punishment cell shall be accepted, but shall not be handed over to him or her before the disciplinary penalty has been served.

Chapter VI

Communication with Persons Outside Detention House

§ 23. Visitation in detention house

(1) A detained person has the right to receive a short visit of up to two hours once a week.

(2) A person held in custody has the right to receive a short visit of up to three hours once a month.

(3) Long visits to persons held in custody in a detention house are not permitted.

§ 24. Visitation terms

(1) Visitation shall be conducted in the closed visiting room within the territory of the detention house and under the supervision of an officer or staff member of the detention house.

(2) In the closed visiting room, the detained person and the person visiting him or her (hereinafter visitor) may be separated by a glass or wire mesh partition.

(3) A detained person is permitted to be visited by up to two adult persons at a time. Visiting adults may be accompanied by children.

§ 25. Application for visitation

(1) Visitation shall be conducted on the basis of a written application by the detained person or the visitor and with the permission of the head of the detention house or a person authorised by him or her.

(2) If visitation is permitted, a corresponding entry shall be made in the work time journal of the detention house.

§ 26. Information to be submitted in application for visit

(1) An application for a visit shall set out:

1) the given name and surname of the applicant;

2) the given name and surname of the person requested to be visited;

3) if the visitor is accompanied by children, a corresponding notation;

4) the language intended to be used during the visit;

5) the requested time of the visit;

6) the signature of the applicant, and the date.

(2) In addition to the information specified in subsection (1), a visitor shall indicate the following data:

1) his or her date and place of birth;

2) address;

3) personal identification code;

4) the number and date of issue his or her identity document;

5) his or her relationship with the detained person (family member, friend, acquaintance, cohabitee, etc.).

(3) An application for a visit shall be included in the personal file of the detained person.

§ 27. Procedure for visitation

(1) Before a person is permitted to a visit, the following acts shall be performed:

1) the identity of the visitor shall be verified on the basis of the identity document submitted by him or her;

2) the visiting rules shall be introduced to the visitor;

3) a proposal shall be made to the visitor that for the time of the visit, the items not permitted for detained person be deposited in the detention house at the liability of the detention house.

(2) A detained person and the person visiting him or her shall be searched before and after the visit. The person to be searched and the officer or staff member of the detention house who conducts the search shall be of the same sex.

(3) Items not permitted for detained persons in the detention house, which are found from a visitor in the course of a search shall be deposited, and returned to the visitor at the end of the visit. A report shall be prepared concerning such act.

(4) If a visitor refuses to be searched or to deposit items, he or she shall not be permitted to a visit.

(5) A detained person shall not hand over any items to a visitor, or vice versa.

(6) In the course of a visit, the persons concerned shall communicate in the language specified in the application for the visit. If the officer or staff member of the detention house is not proficient in the corresponding language, the assistance of an interpreter shall be used.

§ 28. Interruption of visit

(1) An officer or staff member of a detention house has the right to interrupt a visit immediately if it may endanger the security or internal procedure of the detention house or if a language other than the one specified in the application for the visit is used during the visit.

(2) The officer or staff member who interrupts a visit shall report such interruption immediately to the head of the detention house who shall make a final decision concerning interruption or termination of the visit.

§ 29. Visits from defence counsel or minister of religion

(1) Visitation by a defence counsel or a minister of religion shall be conducted in a separate room intended for such purpose.

(2) Visits from a defence counsel or a minister of religion shall permit direct communication and shall not be conducted through a glass partition via telephone or other means of communication.

(3) Visits from a defence counsel or a minister of religion may be observed but shall not be overheard. Such visits shall not be interrupted.

§ 30. Emergency situations

In the case of an epidemic or other imminent emergency situation which may disturb the normal functioning of a detention house, the police prefect may temporarily prohibit visitation by a written order issued on the proposal of the head of the detention house.

§ 31. Sending and receiving of letters

(1) The letters of a detained person shall be sent at the expense of the person.

(2) Letters are sent and delivered through the head of a detention house.

§ 32. Communication of correspondence in open or closed envelope

(1) A detained person shall give his or her letters in an open envelope directly to the officer or employee of the detention house responsible for correspondence, who shall inspect the content of the envelope. Subsequently, the detained person shall seal the envelope in the presence of the officer or staff member of the detention house.

(2) A detained person may hand letters addressed to his or her defence counsel over to an officer or staff member of the detention house in a closed envelope which the officer or staff member is not allowed to open.

(3) At the back of a closed envelope, the detained person shall write his or her name and the date of handing the letter over to an officer or staff member of the detention house.

§ 33. Outgoing letters

An outgoing letter shall be posted within three working days after the detained person has handed the letter over to an officer or staff member of the detention house.

§ 34. Letters addressed to detained persons

(1) Letters shall be delivered to a detained person against signature within three working days after the letters arrive in the detention house.

(2) Letters from the Chancellor of Justice to a detained person shall be delivered directly to the detained person against signature immediately at the arrival of the letter, whereas the envelope of the letter shall not be opened.

§ 35. Use of communications channels

(1) A detained person shall use communications channels at his or her own expense.

(2) A person held in custody has the right to use a telephone or other communications channels if corresponding technical conditions are available in the detention house and if such right has not been restricted by a preliminary investigator, prosecutor or court in the interests of criminal procedure.

(3) Use of communications channels shall be organised such as to preclude communication or contact between persons held in custody in different cells.

(4) If there is a public phone in a detention house, it may be used with a telephone card.

(5) A detained person whose right to use a telephone has not been restricted is allowed to own a telephone card which is stored with his or her personal belongings deposited in the detention house.

§ 36. Restrictions on correspondence and use of communications channels

(1) If the head of a detention house has reason to believe that correspondence or use of communications channels by a person held in custody hinders the conduct of criminal proceedings concerning the person, the head of the detention house shall send a corresponding written notice to the preliminary investigator, prosecutor or court.

(2) The request of a preliminary investigator, prosecutor or court to restrict the correspondence or use of communications channels by a person held in custody shall be included in the personal file of the person together with the corresponding decision of the head of the detention house.

(3) Correspondence or use of a telephone or other public communications channels shall not be restricted if the person held in custody communicates with state agencies, local governments and their officials or the criminal defence counsel.

§ 37. Submission of petitions and complaints

(1) A detained person may submit oral or written petitions and complaints.

(2) At the request of a detained person, he or she shall be provided with the paper and a writing instrument necessary for writing a petition or complaint.

(3) A detained person may hand petitions and complaints addressed to the Chancellor of Justice, a state agency, local government or their officials or the consular officer of his or her country of nationality over to an officer or staff member of the detention house in a closed envelope which the officer or staff member is not allowed to open.

(4) An officer or staff member of a detention house shall record submission of a petition or complaint in the work time journal of the detention house.

§ 38. Forwarding of petitions and complaints

(1) The head of a detention house shall forward petitions and complaints concerning the work of the detention house to the police prefect who shall examine the petitions or complaints immediately and adopt an appropriate decision or order a disciplinary investigation in order to ascertain the relevant facts, and the investigation shall be conducted by the official designated by the police prefect.

(2) A detained person who submitted a petition shall be notified of the decision made in the matter in writing within the term prescribed by law and the procedure for appeal shall be explained to him or her.

(3) A petition or complaint addressed to a state or local government agency or official shall be forwarded by the police prefecture with an accompanying document a copy of which shall be included in the personal file of the detained person. If necessary, the competence of administrative agencies shall be explained to the detained person.

(4) Petitions to a court, prosecutor’s office, the Chancellor of Justice or the Ministry of Justice shall be forwarded at the expense of the police prefecture.

§ 39. Registration of petitions and complaints

Written petitions shall be entered in the register of petitions and complaints of detained persons maintained by the police prefecture.

§ 40. Responses to petitions and complaints

(1) A response to a petition or complaint shall be forwarded to the petitioner not later than within three working days after the receipt of the response.

(2) A response shall be presented to the detained person and thereafter included in his or her personal file.

Chapter VII

Disciplinary Sanctions Imposed on Detained Persons

§ 41. Disciplinary proceedings

(1) Disciplinary proceedings shall be conducted on the order of a police prefect by the head of the detention house or an official designated by him or her.

(2) Minutes shall be taken of disciplinary proceedings. The minutes shall be signed by the officer or staff member who conducted the proceedings.

(3) The materials of a disciplinary proceeding shall be included in the personal file of the detained person.

(4) If a detained person is relocated in another custodial institution, a statement concerning service of a disciplinary penalty shall be included in his or her personal file.

§ 42. Imposition of disciplinary penalties

(1) A disciplinary penalty shall be imposed by a police prefect on the proposal of the head of a detention house or the officer or staff member who conducted the disciplinary proceeding.

(2) In the case of a serious violation of discipline, the head of the detention house or the officer acting in the capacity of the head has the right to commit the disciplinary offender in a separate cell prior to the termination of the disciplinary proceedings, but not for longer than 24 hours.

(3) An officer or staff member of the detention house shall make a corresponding entry in the work time journal of the detention house.

§ 43. Enforcement of disciplinary penalties

(1) A detained person serving a disciplinary penalty in a punishment cell shall be held in solitary confinement. The detained person shall not have personal belongings or foodstuffs in his or her possession, shall not receive letters or packages, use a telephone or other communications channels or receive visits from his or her immediate family or other persons.

(2) A detained person committed to a punishment cell may have in his or her possession only a Bible, the internal rules of the detention house, soap, toothpaste, toothbrush, towel, toilet paper; a female detained person may have sanitary towels.

(3) Summoning a detained person committed to a punishment cell to a preliminary investigator, prosecutor or court shall not release the detained person from further service of the disciplinary penalty.

(4) The personal belongings which a detained person kept in his or her cell shall be deposited in the detention house and returned to him or her after release from the punishment cell.

Chapter VIII

Release from Detention House

§ 44. Release order

(1) Upon release of a detained person, the money, securities, documents and other items deposited in the detention house shall be returned to the person against signature and a receipt shall be issued to the person concerning the substances or items which are not returned. The signed document concerning receipt of the items shall be included in the personal file of the detained person.

(2) A person released from a detention house has the right to demand a written statement concerning the time he or she was held in the detention house.

(3) A person released from a detention house shall return undamaged the bedding and other inventory provided to him or her for use in the detention house. If a person has damaged or destroyed his or her cell or the aforementioned property, a proposal shall be made to him or her to compensate for the damage voluntarily (certified by a signature) or the damages shall be collected from him or her pursuant to the procedure prescribed by law.

(4) At the request of a person taken into custody to recover from intoxication who recovers during night time, he or she shall be allowed to stay in the detention house until the following morning.

(5) An officer or staff member of a detention house shall record the release of a detained person in the work time journal of the detention house.

Chapter IX

Officers and staff members of Detention House

§ 45. Rights and obligations of officers and staff members

(1) Officers and staff members of a detention house are required to observe detained persons in their cells upon assumption of official duties and during the service.

(2) Officers and staff members of a detention house have the right to search a detained person and his or her cell at all times and are required to do so at least once during their shift, in order to find prohibited items or substances and to prevent preparations for escape and damaging or destruction of the rooms or equipment of the detention house. A detained person shall be searched by a person of the same sex.

(3) Upon detection of a prohibited substance or item, a report shall be prepared and the substance or item shall be deposited with the detention house.

(4) An officer or staff member of a detention house shall record the time of a search and the results thereof in the work time journal of the detention house.

(5) The officers and staff members of a detention house shall ensure that the detained persons are escorted when they leave their cells or move around within the territory of the detention house.

(6) A detained person leaves his or her cell if he or she is required to attend investigative activities outside the rooms of the detention house or to go to an investigation room, open visiting room, medical staff, shower or washroom, toilet, prison, medical institution or another cell or if there is a need to search, clean or disinfect the cell or to search or convoy the detained person or release him or her from the detention house.

(7) Supervision over detained persons in a detention house shall be organised by the police prefecture such as to ensure general security within the detention house and compliance with the provisions of the Imprisonment Act and the requirements prescribed by the internal rules of the detention house.

(8) The head of a detention house shall be responsible for compliance with the internal rules of the detention house and for the security of the detained persons within the detention house.

§ 46. Work organisation

(1) The service of the officers and staff members of a detention house shall be organised in shifts.

(2) Work schedules shall be approved by the police prefect.

(3) Official duties not provided for in the internal rules of a detention house shall be regulated by the guidelines for the work of the detention house which shall be approved by the Director General of the Police Administration. The formats for the documents used in a detention house shall also be approved by the work guidelines.

(4) The official duties of an officer or staff member shall be determined by his or her job description.

(5) While on duty, police officers shall wear a police uniform and staff members shall wear a police uniform without distinguishing marks.

Chapter X

Preservation of Documentation of Detention House

§ 47. Preservation of documentation of detention house

(1) The personal files of detained persons shall be preserved for a period of up to five years.

(2) The work time journals of a detention house shall be preserved for one year as of the date of the last entry.

(3) The registers of the petitions and complaints of detained persons shall be preserved for one year as of the date of the last entry.

(4) The journals for recording persons taken into custody to recover from intoxication shall be preserved for one year as of the date of the last entry.

Chapter XI

Implementing Provisions

§ 48. Repeal of Regulation

Regulation No. 72 of the Minister of Internal Affairs of 10 August 1999 “Approval of Internal Rules of Police Detention House” (RTL 1999, 122, 1670; 2000, 21, 276) is repealed.

1 RTL = Riigi Teataja Lisa = Appendix to the State Gazette

2 RT = Riigi Teataja = State Gazette

3 ENSV ÜT = ESSR Supreme Council Gazette

 

©FB

Trascina file per caricare