Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUTUL FUNDAŢIEI DE BINEFACERE

„CARITAS MOLDOVA“

 

Chişinău, 2015

 

I. DISPOZITII GENERALE

 

1.1.         

Fundaţia de Binefacere ”Caritas Moldova”, în continuare “Fundaţie”, este organizaţie necomercială, fără membri, de caracter umanitar şi de binefacere, de utilitate publică, care desfăşoară o activitate neprofitabilă, creată în urmă reorganizării Misiunii Religioase Catolice ”Caritas Moldova”, în baza deciziei Episcopiei Romano-Catolice Chişinău, în continuare „Fondator”, dotată cu un patrimoniu distinct şi separat de patrimoniul Fondatorului, care este destinat atingerii scopurilor statutare.

 

1.2.

Episcopia Romano-Catolică Chişinău, cu forma organizatorico-juridică – organizaţie religioasă, este înregistrată la Serviciul de Stat pentru problemele cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova; Certificat de înregistrare Nr. 1654, eliberat la data de 20 august 2002.

 

1.3.

Fundaţia de Binefacere ”Caritas Moldova” este succesoarea de drept a Misiunii Religioase Catolice ”Caritas Moldova”, cu sediul în mun. Chişinău, stradela Sf. Andrei nr.7, cod fiscal nr. 560019, înregistrată cu nr. 36 la 10 mai 1995 de către Serviciul de stat pentru problemele cultelor de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova.

 

1.4.

Fundația de Binefacere ”Caritas Moldova” își asumă toate drepturile și responsabilitățile asumate de către Misiunea Religioasă Catolică ”Caritas Moldova” privind patrimoniul distinct, proprietățile mobile și imobile, condițiile contractuale cu agenții economici, parteneri, beneficiari și altele, activitatea economică, socială, umanitară în cadrul proiectelor existente, atît la nivel național, cît și internațional.

 

1.5.

Forma organizatorico-juridică a Fundaţiei de Binefacere ”Caritas Moldova” este fundaţie.

 

1.6.

Fundaţia îşi desfăşoară activitatea sa pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele acesteia.

 

1.7.

Durata de activitate a Fundaţiei este nelimitată.

 

1.8.

Sediul Fundaţiei este: Republica Moldova, mun. Chişinău, stradela sf. Andrei 7, MD 2004.

 

II. STATUTUL JURIDIC AL FUNDAŢIEI DE BINEFACERE ”CARITAS MOLDOVA”

 

2.1.

Fundaţia dobândește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării prezentului Statutul la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Fundaţia dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de legislaţie unor astfel de categorii de persoane juridice. Fundaţia dispune de ştampilă, sigiliu, foi cu antet cu denumirea sa, bilanţ financiar propriu, conturi bancare și de depozit în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte mijloace de identificare vizuală înregistrate în modul stabilit şi necesare activităţii persoanei juridice.

 

2.2.

Fundaţia dobândește şi realizează, în nume propriu, drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, are bilanţ autonom, poate încheia în nume propriu tranzacţii: apare în calitate de reclamant şi reclamat în instanţe de judecată.

 

2.3.

Activitatea Fundaţiei se desfășoară în bază de autogestiune, pe principii de transparenţă, de colaborare cu organizațiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republică şi străinătate, în conformitate cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.

 

2.4.

Fundaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la Fundaţii (nr. 581 din 30.07.1999), prezentul Statut, normele Codului Dreptului Canonic al Bisericii Romano-catolice, standardele si principiile Caritas Internationalis și Caritas Europa, precum şi alte acte normative în vigoare.

 

2.5.

Toate documentele Fundaţiei sunt valabile numai în cazul, în care acestea sunt semnate de persoane autorizate în limitele competenţei sale şi au aplicată ştampila Fundaţiei ”Caritas Moldova”.

 

2.6.         

Fundaţia poate deschide filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova şi în străinătate în baza deciziei Consiliului Fundației.

 

2.7.         

Fundaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

 

III.    SCOPURILE ŞI METODELE DE ACTIVITATE ALE FUNDAŢIEI

 

3.1.

Scopurile Fundaţiei sunt de a contribui la:

3.1.1. Promovarea:

1. drepturilor omului și valorilor și demnității umane;

2. educației și învățământului;

3. asistenței și protecției sociale;

4. ocrotirii sănătății;

5. altor domenii de utilitate publică.

3.1.2. acordarea ajutorului necesar paturilor social vulnerabile indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, rasă, apartenenţă religioasă, apartenenţa politică, etc.;

3.1.3. conştientizarea cetăţenilor şi a diverselor organizaţii asupra necesităţii implementării în cadrul societăţii a carităţii şi binefacerii;

3.1.4. organizarea mecanismelor necesare pentru realizarea carităţii;

3.1.5.  aprofundarea experienţelor culturale şi sociale prezente în Republica Moldova, în dialog cu comunitatea internaţională;

3.1.6. contribuirea la dezvoltarea societăţii moldoveneşti, la formarea şi creşterea unei identităţi proprii a cetăţenilor, prin intensificarea relaţiilor de prietenie, parteneriat şi solidaritate cu alte naţiuni;

3.1.7. coordonarea şi realizarea acţiunilor de binefacere ale Fondatorului prin colaborarea cu toate persoanele şi instituţiile care activează în domeniul carităţii şi a căror principii nu contravin statutului Fundației;

 

3.2. 

Pentru atingerea scopurilor sale Fundaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

3.2.1. iniţierea și continuarea, coordonarea, implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniile proprii de activitate, necesare pentru susţinerea acţiunilor de caritate, reducerea sărăciei, reintegrarea păturilor vulnerabile în societate și generarea surselor suplimentare de venit;

3.2.2. căutarea și recepționarea de ajutoare materiale şi financiare şi organizarea distribuirii lor structurilor sale care se ocupă de ajutorarea nemijlocită a diferitor categorii de persoane defavorizate din Republica Moldova, în mod prioritar, păturilor vulnerabile, cum ar fi: bătrânii, bolnavii, copiii, persoanele cu dezabilități, familii cu mulţi copii şi familii incomplete, tineri, persoane fără domiciliu, etc.

3.2.3. acordarea de servicii medicale, de îngrijire medico-socială, servicii paliative la domiciliu și în condiții de ambulatoriu;

3.2.4. popularizarea experienţelor de activitate în domeniu, elaborarea unor programe sociale, spirituale, educative, culturale, de instruire, corespunzătoare intereselor societăţii, ce ar contribui la creşterea nivelului de educaţie, instruire şi informare a cetăţenilor Republicii Moldova;

3.2.5. acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate;

3.2.6. atragerea tineretului pentru participare în viaţa societăţii, precum şi formarea unui mod sănătos de viaţă a tinerei generaţii şi consolidarea instituţiei tinerei familii;

3.2.7. crearea grupelor de voluntari naționali și internaționali pentru realizarea scopurilor statutare ale Fundației, organizarea de evenimente pentru mobilizarea, educarea şi pregătirea lor;

3.2.8. înfiinţarea, organizarea şi administrarea centrelor sociale în vederea oferirii suportului moral, social şi educaţional, precum şi contribuirea la reabilitarea şi integrarea persoanelor social defavorizate în societate;

3.2.9. organizarea centrelor recreative, culturale, pentru copii, tineri și adulți;

3.2.10.  organizarea caselor de tip familial și a centrelor de asistență și reabilitare pentru diverse tipuri de beneficiari;

3.2.11.  organizarea școlilor, cursurilor şcolare şi extraşcolare, școlilor profesionale, cluburilor de interese, a taberelor de odihnă, a excursiilor, a concursurilor şi expoziţiilor;

3.2.12.  dezvoltarea activităţilor şi proiectelor de antreprenoriat social, economice și de consultanţă, inclusiv pentru persoane juridice comerciale, contribuind, astfel, la realizarea obiectivelor statutare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.2.13.  organizarea tuturor activităţilor care ar putea ajuta păturile vulnerabile ce întâmpina greutăţi economice, ambientale și morale;

3.2.14.  contribuirea la afirmarea în conştiinţa populaţiei a valorilor spirituale, patriotice, a opiniilor şi convingerilor, a respectului pentru trecutul şi tradiţiile Moldovei;

3.2.15.  promovarea şi răspândirea principiilor de sănătate fizică, mentală, socială/ relaţională şi spirituală şi educarea populaţiei în spiritul lor;

3.2.16.  organizarea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la efectele negative ale consumului de droguri şi alcoolului, abuzului în familie şi societate, traficului de fiinţe umane;

3.2.17.  susţinerea prin diverse mijloace a acţiunilor de ocrotire a naturii, de combatere a poluării şi degradării mediului, pentru refacerea integrităţii naturii;

3.2.18.  acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate;

3.2.19.  organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conferinţelor, trainingurilor, seminarelor ştiinţifice, informaţionale, educaţionale, cursuri de calificare, recalificare și orientare profesională, activităţilor culturale şi  de caritate etc. pentru diferite grupuri în limitele stabilite de legislaţia în vigoare cu participare locală, națională şi internaţională;

3.2.20.  procurarea, editarea şi difuzarea materialelor proprii, pliantelor informative şi publicitare care educă la caritate, în vederea realizării scopurilor statutare;

3.2.21.  căutarea şi contactarea posibililor donatori, persoane fizice şi juridice, din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor întru realizarea scopurilor statutare;

3.2.22.  stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare internaţionale;

3.2.23.  conlucrarea cu instituţiile statale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare.

3.2.24.  participarea la organisme de consultanță, comisii de lucru sau alte forme de colaborare cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii naționale și internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare;

 

3.3. 

Beneficiari ai Fundaţiei sunt persoanele fizice şi persoanele juridice, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege şi statutul Fundaţiei ”Caritas Moldova”, poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate servicii sau remise o parte din bunurile Fundației ”Caritas Moldova”, pentru care sînt destinate programele desfăşurate de către Fundaţie.

            

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNDAŢIEI

 

4.1. 

Fundaţia este în drept să:

4.1.1. desfăşoare în condiţiile legii activităţi întru realizarea scopurilor statutare;

4.1.2. încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

4.1.3. reprezinte şi să apere în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice, cît şi în faţa altor persoane fizice sau juridice drepturile şi interesele legitime ale Fundaţiei ”Caritas Moldova”;

4.1.4. obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare, cu omisiunile reglementate de legislaţie;

4.1.5. susţină efectuarea cercetărilor ştiinţifice;

4.1.6. contribuie la promovarea liberă a iniţiativelor cu caracter cultural şi educativ, provenite de la persoane fizice sau juridice, precum şi a iniţiativelor în domeniile proprii de activitate;

4.1.7. elaboreze şi să finanţeze programe specifice pentru instruirea şi specializarea în ţară sau în străinătate a cetăţenilor, indiferent de categoria socială şi nivelul de calificare, prin acordarea de burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;

4.1.8. angajeze specialişti, experţi şi alt personal, retribuindu-i în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4.1.9. desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopuri statutare;

4.1.10.  difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;

4.1.11.  fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;

4.1.12.  desfăşoare activitate editorială în scopul propagării activităţii sale;

4.1.13.  creeze întreprinderi și alte organizații cu drept de persoană juridică;

4.1.14.  procure bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Fundației;

4.1.15.  creeze, în funcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;

4.1.16.  înființeze filiale şi reprezentanţe, atît în țară, cât și peste hotare;

4.1.17.  dezvolte relaţiile în domeniul culturii, învățământului, educaţiei şi ştiinţei dintre Republica Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi libertăţii;

4.1.18.  încurajeze şi să sprijine material activitatea educativă prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi expoziţii atât în Republica Moldova, cît şi în străinătate;

4.1.19.  susţină instituţiile publice, obşteşti şi private necomerciale, universităţile, şcolile, orfelinatele, azilurile, spitalele, instituțiile penitenciare și alte organizații sociale din Republica Moldova.

 

4.2.

Fundaţia este obligată să:

4.2.1. respecte prevederile prezentului Statut şi legislaţia în vigoare;

4.2.2. corespundă misiunii sociale și de caritate pentru care a fost fondată;

4.2.3. modifice documentele de constituire în cazul modificării legislaţiei în domeniu;

4.2.4. reprezinte anual organelor abilitate darea de seamă, care conţine date despre activitatea sa, programele de realizare, sursele de finanţare, valoarea totală a mijloacelor  utilizate, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor administrative în conformitate cu legislaţia în vigoare.

          

V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FUNDAŢIEI

 

5.1. 

Organele de conducere şi control ale Fundaţiei sunt:

1. Consiliul Fundaţiei;

2. Președintele Fundaţiei;

3. Directorul Fundaţiei;

4. Cenzorul.

 

5.2. 

Consiliul Fundației este organul suprem de conducere, numit de către Fondator și constituit din 5 (cinci) membri, care:

5.2.1. elaborează strategia dezvoltării şi tranșează direcţiile principale ale activităţii Fundaţiei;

5.2.2. aprobă planul strategic de activitate, Bilanțul contabil, Bugetul anual şi raportul privind activitatea Fundației;

5.2.3. aprobă structura organizatorică a Fundaţiei;

5.2.4. aprobă înființarea filialelor și reprezentanțelor;

5.2.5. aprobă deciziile privind investițiile (inclusiv împrumuturi), achiziții de bunuri, servicii contractuale, procurare și înstrăinare a patrimoniului Fundației a cărei valoare este mai mare decît  1 500 000 MDL;

5.2.6. aprobă Raportul auditorului extern și al Cenzorului;

5.2.7. propune spre aprobarea Fondatorului modificările și amendamentele la Statutul Fundației;

 

5.3. 

Mandatul Consiliului este de 5 (cinci) ani. La expirarea mandatului Consiliului, Fondatorul va numi următoarea componenţă a Consiliului pentru un nou mandat. Aceleaşi persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Membrul Consiliului poate fi revocat în ordinea stabilită de statutul Fundaţiei.

 

5.4. 

Membrii Consiliului nu vor putea pretinde la vreun folos material din partea Fundaţiei.

 

5.5. 

Consiliul se întruneşte la necesitate, însă nu mai rar o dată în an şi adoptă deciziile prin majoritatea simplă de voturi. Ședințele Consiliului Fundaţiei sunt deliberative dacă la ele sunt prezenţi 2/3 din membrii. Fiecare membru al Consiliului Fundaţiei dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui este decisiv.

 

5.6. 

Şedinţele Consiliului se convoacă de către Președintele Fundației. La cererea unui membru al Consiliului sau a Fondatorului, Preşedintele Fundaţiei este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a Consiliului.

 

5.7. 

Ședințele Consiliului se consemnează într-un proces verbal semnat de Preşedintele Fundaţiei şi contrasemnat de secretarul ședinței Consiliului. Asigurarea evidenţei proceselor verbale ale ședințelor Consiliului este obligaţia Preşedintelui Consiliului.

 

5.8. 

Calitatea de membru al Consiliului se pierde în următoarele condiţii:

5.8.1   în caz de deces;

5.8.2   în caz de demisie cu respectarea termenului de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Președintelui Consiliului;

5.8.3   în caz de revocare prin decizia Fondatorului pentru aducerea prejudiciilor morale sau materiale Fundației ”Caritas Moldova”.

 

5.9. 

În cazul situaților prevăzute la punctul 5.8., locul din Consiliul Fundaţiei rămâne vacant, urmând ca în termenul cel mai scurt posibil Fondatorul să desemneze o altă persoană.

 

5.10.  

Preşedintele Consiliului Fundaţiei este şi preşedintele Fundaţiei şi coordonează activitatea generală a Fundației ”Caritas Moldova”.

 

5.11.  

Președintele Fundației ”Caritas Moldova” este numit de către Fondator și are mandatul de 5 (cinci) ani. Aceeași persoană poate fi numită pentru un număr nelimitat de ori.

 

5.12.  

Președintele Fundației ”Caritas Moldova” are următoarele funcții:

5.12.1.  convoacă și prezidează ședințele Consiliului;

5.12.2.  promovează scopurile și valorile Fundației în realizarea dreptății sociale în societate în conformitate cu Doctrina Socială a Bisericii Catolice Universale;

5.12.3.  reprezintă Fundaţia în relaţiile cu autoritățile statului şi organizațiile obşteşti, mass-media, autoritățile bisericești, în cadrul comunității internaționale Caritas, la nivel național și internațional;

5.12.4.  asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliu;

5.12.5.  prezintă Fondatorului informații necesare cu privire la activitatea Fundației și realizarea sarcinilor ei;

5.12.6.  la propunerea Fondatorului numește și eliberează din funcție Directorul Fundației;

5.12.7.  aprobă acordurile de colaborare și memorandumurile cu organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale din Republica Moldova și străinătate;

5.12.8.  aprobă și supraveghează punerea în aplicare a conceptului de strângere de fonduri, pentru a asigura capacitatea financiară corespunzătoare a Fundației.

 

5.13.

Președintele Fundației are dreptul de a lua decizii în formă de ordine şi dispoziţii în orice domeniu ce ţine de activitatea Fundației ”Caritas Moldova”, cu excepția celor incluse în competenţa Consiliului şi a Directorului.

 

5.14.

La propunerea Fondatorului, Directorul Fundației este numit de către Președinte pentru o perioadă de cinci ani. Aceeași persoană poate fi numită un număr nelimitat de ori.

 

5.15.

Directorul Fundației are următoarele funcții:

5.15.1.  organizează şi dirijează activitatea curentă a Fundaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliu și Președinte;

5.15.2.  asigură realizarea calitativă a activității Fundației;

5.15.3.  numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat, adoptă Statul de personal, stabilește nivelul de remunerare a muncii în dependenţă de aportul individual şi mijloacele financiare existente, rezolvă alte probleme cu cadrele, inclusiv deplasările lor în țară şi străinătate;

5.15.4.  adoptă hotărâri privind primirea angajaţilor, încasarea pagubelor, cauzate de către ei şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;

5.15.5.  exercită controlul bugetelor, evidenței contabile, respectării procedurilor de achiziție a mărfurilor și serviciilor,

5.15.6.  prezintă Consiliului dările de seamă şi bilanţul anual al Fundaţiei;

5.15.7.  asigură respectarea cerințelor legale în activitatea Fundației;

5.15.8.  organizează strângerea de fonduri în țară și străinătate;

5.15.9.  stabilește și asigură respectarea normelor și procedurilor de funcționare a Fundației;

5.15.10.  deschide şi închide conturi bancare și de depozit în lei şi în valuta străină, în instituţiile bancare din ţară şi din străinătate;

5.15.11.  încheie din numele Fundaţiei şi semnează  fără procură, atît din ţară cît şi de peste hotare, contracte, şi alte acte permise de legislaţia în vigoare;

5.15.12.  poartă răspundere personală pentru activitatea Fundaţie își este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei.

5.15.13.  soluţionează alte chestiuni curente;

 

5.16.  

Cenzorul este numit de către Consiliul Fundației pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Aceeași persoană poate fi numită un număr nelimitat de ori.

 

5.17.  

Controlul asupra activității Fundației şi a organelor de conducere este exercitat de către organul de control – Cenzorul, care va efectua controale în caz de necesitate, la decizia Fondatorului sau în conformitate cu prevederile legii.

 

5.18.  

Cenzorul efectuează controlul activității economico–financiare a Fundației ”Caritas Moldova”, supraveghează legalitatea și corectitudinea adoptării deciziilor, precum și corespunderea lor misiunii și scopurilor statutare.

 

5.19.  

Cenzorul are dreptul să solicite documentele necesare şi explicaţii din partea Președintelui, membrilor Consiliului, Directorului şi altor specialiști din cadrul Fundației. Rezultatele controlului sunt expuse în raportul, care urmează a fi prezentat Fondatorului şi Consiliului.

 

5.20.  

Controlul activităţii economico-financiare a Fundaţiei poate fi exercitat şi de către organele financiare şi fiscale de stat, în modul stabilit de legislaţie.

 

5.21.  

Controlul activităţii economico-financiare a Fundaţiei se efectuează cel puţin o dată pe an.

 

VI. PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE FUNDAŢIEI

 

6.1. 

Pentru atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Statut, Fundaţia la momentul înregistrării dispune de patrimoniul iniţial 3600 lei, transmis Fundaţiei cu titlu de proprietate de Fondator.

 

6.2. 

Întreg patrimoniul Fundației, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, poate fi folosit doar pentru realizarea scopurilor statutare.

 

6.3. 

Donaţiile către Fundație pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc., și nu pot fi revocate şi constituie proprietatea Fundației;

 

6.4. 

Fundația poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaje, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

 

6.5. 

Patrimoniul Fundației de Binefacere “Caritas Moldova” se formează din bunuri imobile și mobile, surse băneşti din donaţii benevole, daruri, testamente şi alte surse care nu sunt interzise de lege, după cum urmează:

6.5.1. contribuţiile fondatorului;

6.5.2. încasări din bugetul public naţional şi din fondurile extrabugetare, comenzi sociale de stat;

6.5.3. subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

6.5.4. sponsorizări si donaţii benevole ale persoanelor fizice şi juridice interesate atît din ţară cît şi din străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

6.5.5. granturi;

6.5.6. mijloacele obţinute ca rezultat al activităţii de acumulare a resurselor (desfăşurarea campaniilor pentru  atragerea  mijloacelor, organizarea activităţilor culturale, educative, de caritate, de antreprenoriat social, alte activități prevăzute de legislație).

6.5.7. veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Fundației;

6.5.8. venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;

6.5.9. alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.

 

6.6. 

Toate mijloacele financiare, materiale şi alte bunuri ce formează patrimoniul Fundaţiei “Caritas Moldova”, incluse în bilanţ, constituie proprietatea Fundaţiei, se utilizează pentru realizarea scopurilor prevăzute în Statut şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, exercită dreptul de posesie, folosinţă şi dispunere asupra patrimoniului aflat în proprietatea sa. Patrimoniul nu poate fi revocat, distribuit între Membrii organelor de conducere și control, colaboratorilor sau Fondatorului.

 

6.7. 

Mijloacele circulante ale Fundaţiei sînt păstrate în conturile de decontare și de depozit, sau alte conturi ale instituţiilor bancare în țară şi străinătate.

 

6.8.

Fundaţia este responsabilă pentru donaţiile primite şi utilizarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut.

 

6.9. 

Venitul total al Fundaţiei este folosit la acoperirea cheltuielilor legate de realizarea sarcinilor statutare şi cheltuielilor administrative, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

6.10.  

Contabilitatea Misiunii este organizată în conformitate cu standardele naţionale de evidență contabilă, precum şi standardele financiare ale Caritas Internationalis.

 

6.11.  

Mijloacele Fundaţiei sînt folosite în scopuri statutare în baza deciziei Consiliului Fundaţiei “Caritas Moldova”, iar impozitarea se va face în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.

 

VII.  ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

 

7.1. 

Propunerile și amendamentele la Statutul Fundației “Caritas Moldova” se elaborează de către Consiliul și se adoptă de către Fondator.

 

VIII.  ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI

 

8.1   

Încetarea activităţii Fundaţiei poate avea loc prin decizia Fondatorului în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor, sau în baza hotărârilor altor organe abilitate conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

 

8.2   

Lichidarea Fundaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către Fondator, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la fundaţii şi Codul civil.

 

8.3   

Comisia de lichidare determină existenţa patrimoniului, găseşte datorii şi creditorii, achitându-se cu ei, ia măsuri de recuperare a datoriilor faţă de persoanele terţe, alcătuieşte bilanţul de lichidare, care urmează a fi prezentată Consiliului şi Fondatorului Fundaţiei.

 

8.4   

Activele rămase, după achitarea datoriilor faţă de toţi creditorii, nu pot fi distribuite între Fondator, membrii organelor de conducere, lucrătorii Fundaţiei sau alte persoane fizice. În conformitate cu decizia Fondatorului, aceste active se transmit, în conformitate cu legislaţia în vigoare, altei organizaţii similare pentru realizarea scopurilor statutare.

 

8.5   

Mijloacele financiare rămase, inclusiv sumele de la realizarea patrimoniului la lichidare, după achitarea cu bugetul, cu lucrătorii angajaţi de Fundaţie şi creditorii, sunt utilizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Fondator:

Episcopia Romano-Catolică Chişinău

 

 17 februarie 2015