Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGE Nr. 186

din 29.06.2006

pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice

 

Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 601     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Art.I. –

Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului Republicii  Moldova, 1992, nr.12, art.363), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Articolul 12. Restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice Cetăţenilor Republicii  Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi li se restituie, la cererea lor sau a moştenitorilor lor, bunurile confiscate, naţionalizate  sau scoase în orice alt mod din posesia lor.

Nu se restituie terenurile, pădurile, plantaţiile multianuale, obiectivele scoase din circuitul civil, precum şi alte bunuri confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesie din considerente ce nu au legătură cu represiunile politice.

În cazul în care bunurile confiscate, naţionalizate  sau scoase în orice alt mod din posesie în legătură cu represiunile politice nu pot fi restituite, valoarea acestora se recuperează prin achitarea de compensaţii, în baza cererii depuse de persoanele reabilitate sau de moştenitorii acestora.

Cu acordul persoanelor supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate sau al moştenitorilor acestora, restituirea în natură a caselor de locuit poate fi înlocuită prin recuperarea valorii lor, evaluate prin aplicarea preţurilor de piaţă în vigoare la data satisfacerii cererii, sau prin acordarea, în mod prioritar, a unui spaţiu locativ amenajat.

Persoanele care urmează a fi evacuate din casele restituite sînt asigurate cu spaţiu locativ peste rînd, la momentul evacuării, de către autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cheltuielile legate de asigurarea cu spaţiu locativ se efectuează din contul şi în limita bugetelor raionale, bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi, bugetului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi din contul  bugetului de stat.

Restituirea bunurilor,  recuperarea valorii bunurilor ce nu pot fi restituite se  efectuează, în baza cererii, din contul bugetelor raionale, bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi, bugetului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia,  precum şi din contul  bugetului de stat. Cererile de restituire a bunurilor sau  de recuperare a valorii acestora se examinează de către comisiile special create în acest scop.

În cazul în care bunurile nu s-au păstrat sau nu pot fi restituite în natură, fiind privatizate în condiţiile legii, se recuperează valoarea lor în formă de compensaţie bănească sau de valori materiale, luîndu-se ca bază preţurile de piaţă în vigoare la data examinării cererii.

În cazul cînd valoarea bunurilor nu depăşeşte  suma de 200 mii lei, plata compensaţiei poate fi eşalonată pe o perioadă de pînă la  3 ani, iar  în cazul cînd valoarea bunurilor  depăşeşte  suma de 200 mii lei - pe o perioadă de pînă la  5 ani.

Valoarea  bunurilor se determină în felul următor:

a) bunurile imobiliare se evaluează în baza calculelor efectuate de oficiul cadastral teritorial, conform preţurilor de piaţă în vigoare la data examinării cererii;

b) costul animalelor domestice, al păsărilor, al produselor agricole, al altor bunuri se stabileşte conform preţurilor de piaţă în vigoare la data examinării cererii."

2. După articolul 12 se introduce un articol nou, care devine articolul 121, cu următorul cuprins:

"Articolul 121. Modul de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora

Cererile de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora prin achitarea de compensaţii sînt examinate de  comisiile speciale create de autorităţile  administraţiei publice locale a raioanelor, municipiilor Chişinău şi Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în al căror teritoriu persoanele reabilitate au domiciliat la momentul  reprimării.

Cererea de restituire a bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesie ori de  recuperare a valorii acestora se înaintează în decurs de   3 ani de la data înştiinţării persoanei supuse represiunilor despre reabilitarea acesteia şi se examinează în termen de pînă la 6 luni din ziua depunerii.

Comisia identifică bunurile ce urmează a fi restituite şi determină valoarea acestora în baza documentelor ce atestă confiscarea, naţionalizarea bunurilor  sau scoaterea  lor în orice alt mod din posesie, documente eliberate de arhive şi de alte instituţii abilitate, ori în baza altor probe legale.

Decizia comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilor poate fi contestată în instanţa judecătorească.

Litigiile ce ţin de restituirea bunurilor, apărute  între persoanele reabilitate sau moştenitorii acestora, pe de o parte, şi persoanele juridice  cu orice formă de proprietate sau persoane fizice, pe de altă parte, se soluţionează pe cale judiciară.

În cazul cetăţenilor Republicii Moldova supuşi represiunilor politice pe teritoriul altui stat, ale căror bunuri au fost confiscate, naţionalizate  sau scoase în orice alt mod din posesie pe teritoriul care în prezent nu aparţine Republicii Moldova, restituirea sau recuperarea valorii acestor bunuri se efectuează în baza tratatului dintre Republica Moldova şi statul respectiv. La perfectarea proiectelor de tratate interstatale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului, alte ministere şi organe de resort vor include clauze cu privire la restituirea bunurilor  confiscate, naţionalizate  sau scoase în alt mod  din posesie ori recuperarea valorii lor prin achitarea de compensaţii cetăţenilor Republicii Moldova supuşi represiunilor politice pe teritoriul altor state."

 

Art.II. –

Cetăţenii Republicii  Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi, în privinţa cărora,  la data intrării  în vigoare a prezentei  legi,  a expirat  termenul  de prescripţie pentru  depunerea cererii de restituire a bunurilor de care au  fost deposedaţi,  se pot adresa comisiilor speciale cu  cererile respective în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei  legi.

Sub incidenţa prezentei legi nu cad persoanele supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate care au fost despăgubite pînă la intrarea în vigoare a prezentei  legi.

 

Art.III. –

Guvernul, în termen de 3 luni:

va prezenta propuneri privind  aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

 

Art.IV. –

Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2007.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian  LUPU

 

Chişinău, 29 iunie 2006.

Nr.186-XVI.