Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Investeerimisfondide seadus1

Vastu võetud 14. aprillil 2004. a(RT I 2004, 36, 251), jõustunud 1. mail 2004. a.

[...]

8. peatükk

Järelevalve

[...]

§ 287. Teabe andmisest keeldumise alused

(1)        Käesoleva seaduse § 286 lõigete 1–4 alusel teabe andmisest on õigus keelduda:

1)         advokaadil, advokaadibüroo töötajal ja advokatuuri töötajal asjaolude kohta, mis said temale teatavaks seoses õigusabi andmisega;

2)         notaril, vaimulikul ja arstil asjaolude kohta, mis said temale teatavaks seoses kutse- või ametitegevusega;

3)         riikliku statistilise vaatluse korraldajal temale seoses vaatlusega teatavaks saanud andmete kohta.

(2)        Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigus on ka järgmiste isikute sugulastel, välja arvatud juhul, kui nad peavad teavet andma seoses oma töö- või ametikohustusega:

1)         fondivalitseja juht, siseauditi üksuse juht ja töötaja;

2)         fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluva äriühingu juht, siseauditi üksuse juht ja töötaja;

3)         fondivalitseja ülesandeid täitva kolmanda isiku juht, siseauditi üksuse juht ja töötaja;

4)         depositooriumi juht, siseauditi üksuse juht ja töötaja;

5)         aktsiaseltsina asutatud fondi juht, siseauditi üksuse juht ja töötaja;

6)         investori juht, siseauditi üksuse juht ja töötaja.

(3)        Sugulaseks käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses loetakse abikaasat, faktilist abikaasat, ülenejat ja alanejat sugulast, lapsendajat ja lapsendatut, õde ja venda.

[...]

11. peatükk

Rakendussätted

[...]

§ 337. Seaduse jõustumine

(1)        Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

(2)        Kuni käesoleva seaduse § 14 lõikes 5, § 87 lõikes 5, § 142 lõikes 2, § 151 lõikes 5, § 187 lõikes 1, § 204 lõikes 1, §-s 216, § 220 lõikes 6, § 238 lõikes 5, § 244 lõikes 4, § 269 lõikes 4 ja § 295 lõikes 6 nimetatud õigusaktide kehtestamiseni peavad fondivalitsejad oma tegevuses lähtuma kuni käesoleva seaduse jõustumiseni kehtinud investeerimisfondide seaduse alusel kehtestatud ja kogumispensionide seaduse § 77 lõikes 2 nimetatud õigusaktides sätestatust, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

(3)        Käesoleva seaduse § 237 lõige 1 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril. Käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt koostatakse aruanded aruandeperioodide kohta, mis algavad 2005. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

(4)        Aruanded käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevast varasemate aruandeperioodide kohta koostatakse kuni käesoleva seaduse jõustumiseni kehtinud investeerimisfondide seaduse § 116 lõigete 7, 8 ja 9 alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

(5)        Käesoleva seaduse § 108 lõike 6 teist lauset kohaldatakse tagasiulatuvalt kõigi väljalastud kohustuslike pensionifondide osakute suhtes, välja arvatud juhul, kui osakute jagamine on toimunud enne 2004. aasta 1. maid.

1 Euroopa Liidu direktiivide loetelu:

1. Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ siirdväärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevate seaduste, määruste ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3–18);

2. Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 88/220/EMÜ, millega muudetakse teatavate avatud investeerimisfondide (UCITS) investeerimispoliitikaga seoses direktiivi 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1988, lk 31–32);

3. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 95/26/EÜ krediidiasutusi käsitlevate direktiivide 77/780/EMÜ ja 89/646/EMÜ, kahjukindlustust käsitlevate direktiivide 73/239/EMÜ ja 92/49/EMÜ, elukindlustust käsitlevate direktiivide 79/267/EMÜ ja 92/96/EMÜ, investeerimisühinguid käsitleva direktiivi 93/22/EMÜ ning siirdväärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud fonde (ühisinvesteerimisfonde) käsitleva direktiivi 85/611/EMÜ muutmise kohta, et tugevdada järelevalvet usaldatavusnormatiivide täitmise üle (EÜT L 168, 18.07.1995, lk 7–13);

4. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/64/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ, 92/49/EÜ, 92/96/EMÜ ja 93/22/EMÜ kolmandate riikidega toimuva teabevahetuse osas (EÜT L 290, 17.11.2000, lk 27–28);

5. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/107/EÜ, millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ, et reguleerida fondivalitsejate ja lihtsustatud emissiooniprospektidega seonduvat (EÜT L 041, 13.02.2002, lk 20–34);

6. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/108/EÜ, millega muudetakse avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigusnormide kooskõlastamist käsitlevat nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ seoses avatud investeerimisfondide (UCITS) investeeringutega (EÜT L 041, 13.02.2002, lk 35–42);

7. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/41/EÜ tööandja pensioniinstitutsioonide tegevuse ja järelevalve kohta (EÜT L 235, 23.09.2003, lk 10–21).

 

 

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare

Investment Funds Act1

Passed 14 April 2004 (RT2 I 2004, 36, 251), entered into force 1 May 2004.

[...]

Chapter 8

Supervision

[...]

§ 287. Bases for refusal to provide information

(1)        The following have the right to refuse to provide information on the basis of subsections 286 (1)-(4) of this Act:

1)         advocates, employees of an advocate's law office and employees of the Bar Association in respect of circumstances which become known to them in connection with the provision of legal assistance;

2)         notaries, ministers of religion and doctors in respect of circumstances which become known to them in connection with their professional activities;

3)         agencies conducting state statistical surveys in respect of information which becomes known to them in connection with a survey.

(2)        The relatives of the following persons also have the right specified in subsection (1) of this section, unless they have to provide information in connection with their duties of employment or official duties:

1)         the manager, and the head and employees of the internal audit unit of a management company;

2)         the manager, and the head and employees of the internal audit unit of a company belonging to the same group as the management company;

3)         the manager, and the head and employees of the internal audit unit of a third party performing the duties of a management company;

4)         the manager, and the head and employees of the internal audit unit of a depositary;

5)         the manager, and the head and employees of the internal audit unit of a fund founded as a public limited company;

6)         the manager, and the head and employees of the internal audit unit of an investor.

(3)        Within the meaning of subsection (2) of this section, the spouse, cohabitee, ascendants and descendants, adoptive parents and adoptive children and sisters and brothers are deemed to be relatives.

[...]

Chapter 11

Implementing Provisions

[...]

§ 337. Entry into force of Act

(1)        This Act enters into force on 1 May 2004.

(2)        Until the establishment of the legislation specified in subsections 14 (5), 87 (5), 142 (2), 151 (5), 187 (1), 204 (1), § 216, subsections 220 (6), 238 (5), 244 (4), 269 (4) and 295 (6) of this Act, management companies shall operate pursuant to the provisions of legislation established on the basis of the Investment Funds Act in force until the entry into force of this Act and legislation specified in subsection 77 (2) of the Funded Pensions Act, unless otherwise provided for in this Act.

(3)        Subsection 237 (1) of this Act enters into force on 1 January 2005. Pursuant to this Act and legislation issued on the basis thereof, reports shall be prepared for accounting periods beginning on 1 January 2005 or later.

(4)        Reports for accounting periods beginning before the date specified in subsection (3) of this section shall be prepared pursuant to legislation established on the basis of subsections 116 (7), (8) and (9) of the Investment Funds Act in force until the entry into force of this Act.

(5)        The second sentence of subsection 108 (6) of this Act applies retroactively to all units issued by mandatory pension funds unless the units have been divided before 1 May 2004.

1 List of EU Directives:

1. Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 375, 31.12.1985, p. 3–18);

2. Council Directive 88/220/EEC amending, as regards the investment policies of certain UCITS, Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investments in transferable securities (UCITS) (OJ L 100, 19.04.1988, p. 31–32);

3. European Parliament and Council Directive 95/26/ECamending Directives 77/780/EECand 89/646/EECin the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance, Directive 93/22/EECin the field of investment firms and Directive 85/611/EECin the field of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with a view to reinforcing prudential supervision (OJ L 168, 18.07.1995, p. 7–13);

4. Directive 2000/64/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 85/611/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC and 93/22/EEC as regards exchange of information with third countries (OJ L 290, 17.11.2000, p. 27–28);

5. Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses (OJ L 041, 13.02.2002, p. 20–34);

6. Directive 2001/108/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with regard to investments of UCITS (OJ L 041, 13.02.2002, p. 35–42);

7. Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (OJ L 235, 23.09.2003, p. 10–21).

 

2 RT = Riigi Teataja = State Gazette

 

©FB

 

 
Trascina file per caricare