Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

CU PRIVIRE LA PROPRIETATEA PUBLICA A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

(Nr.523-XIV din 16.07.99 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.124-125 din 11.11.1999)

 

Parlamentul adopta prezenta lege organica.

Prezenta lege reglementeaza relatiile legate de aparitia, exercitarea si apararea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

 

Articolul 1. Dreptul de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

(1) Proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale este una dintre formele proprietatii publice.

(2) Proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale se constituie din patrimoniul ce apartine unitatilor administrativ-teritoriale respective: satului, comunei, orasului, municipiului, judetului, unitatii teritoriale autonome Gagauzia.

(3) Patrimoniul unitatilor administrativ-teritoriale este format din bunurile domeniului public si bunurile domeniului privat.

(4) Bunurile domeniului public constituie totalitatea bunurilor mobile si imobile, destinate satisfacerii intereselor generale ale colectivitatii din unitatea administrativ-teritoriala.

(5) Bunurile domeniului privat constituie totalitatea bunurilor mobile si imobile, aflate in patrimoniul public al unitatii administrativ-teritoriale, care au o destinatie strict determinata, alta decit satisfacerea unui interes general.

(6) Se declara proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale toate bunurile mobile si imobile, aflate pe teritoriul lor pina la intrarea in vigoare a Legii privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova, cu exceptia bunurilor ce se aflau in proprietatea statului si in proprietate privata. Aceste bunuri pot fi transmise unitatilor administrativ-teritoriale in proprietate publica in conditiile prezentei legi.

(7) Dreptul de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale apare, de asemenea, asupra tuturor tipurilor de venituri si bunuri obtinute de subiectii acestui drept in conformitate cu legislatia, inclusiv in conditiile Legii cu privire la finantele publice locale.

 

Articolul 2. Dobindirea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Dreptul de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale poate fi dobindit:

a) pe cale naturala;

b) prin achizitii publice, realizate in conditiile legii;

c) prin transmitere in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale a proprietatii publice a statului sau prin transmiterea proprietatii publice a unei unitati administrativ-teritoriale in proprietatea publica a alteia;

d) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica locala;

e) in baza hotaririi instantei judecatoresti;

f) prin donatii sau prin legate acceptate de consiliul unitatii administrativ-teritoriale;

g) prin obtinerea de venituri si bunuri in conditiile legii.

 

Articolul 3. Obiectele dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Obiecte ale dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale sint:

a) bunurile intreprinderilor si institutiilor locale bugetare cu caracter social-cultural: de invatamint, de ocrotire a sanatatii si de cultura (inclusiv informatia tehnico-stiintifica, tehnologica si de alta natura), cu forma de proprietate publica;

b) bunurile intreprinderilor locale cu forma de proprietate publica, precum si cota stabilita din capitalul statutar al intreprinderilor cu forma de proprietate mixta si comuna, apartinind subiectilor activitatii de intreprinzator din sfera industriei, agriculturii, constructiilor, transporturilor, achizitiilor, comertului, deservirii comunale si sociale si din alte domenii;

c) bunurile autoritatilor publice locale si ale administratiilor unitatilor administrativ-teritoriale, terenurile destinate satisfacerii necesitatilor unitatilor administrativ-teritoriale, mijloacele bugetului local si cota stabilita din fondurile extrabugetare, valorile mobiliare, fondul locativ(cu exceptia celui particular, cooperatist, al asociatiilor obstesti si al caminelor), obiectele din infrastructura tehnica si alte obiecte care se afla pe teritoriul respectiv, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatie, bunurile necesare pentru dezvoltarea economica si sociala a unitatii administrativ-teritoriale si pentru realizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a sarcinilor ce le revin in conformitate cu legislatia privind administratia publica locala.

 

Articolul 4. Subiectii dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

(1) Subiecti ai dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale sint autoritatile administratiei publice a satului, comunei, orasului, municipiului, judetului, unitatii teritoriale autonome Gagauzia, care exercita acest drept in numele colectivitatii din teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.

(2) In conformitate cu legislatia in vigoare, subiectii dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale pot investi persoane juridice si persoane fizice cu dreptul de folosinta a obiectelor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

 

Articolul 5. Privatizarea patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale

Patrimoniul ce apartine de drept unitatilor administrativ-teritoriale, precum si cel ce urmeaza a fi transmis acestora in proprietate publica in conformitate cu prezenta lege, inclus in Programul de privatizare, se privatizeaza conform legii.

 

Articolul 6. Raspunderea subiectilor dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Subiectii dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale poarta raspundere pentru obligatiile lor patrimoniale in corespundere cu legislatia in vigoare.

 

Articolul 7. Legislatia cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Autoritatile administratiei publice locale exercita dreptul de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale in baza actelor emise in conformitate cu Constitutia, Legea cu privire la proprietate, prezenta lege, alte legi si acte normative.

 

CAPITOLUL II

TEMEIURILE APARITIEI DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

Articolul 8. Transmiterea proprietatii

(1) Bunurile ce se transmit in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale se stabilesc, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, de catre organele centrale de specialitate corespunzatoare.

[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]

(2) Transmiterea patrimoniului din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale se face prin hotarire a Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv.

(3) Transmiterea unui bun din proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale in proprietatea publica a statului se face la propunerea Guvernului, prin hotarire a consiliului local.

(4) Transmiterea unui bun din proprietatea publica a unei unitati administrativ-teritoriale in proprietatea alteia, in cadrul aceluiasi judet, se face prin hotarire a consiliului unitatii administrativ-teritoriale in a carei proprietate se afla acest bun, cu acordul consiliului unitatii administrativ-teritoriale careia i se transmite bunul respectiv.

(5) Transmiterea unui bun din proprietatea publica a unei unitati administrativ-teritoriale de nivelul al doilea al organizarii administrativ-teritoriale in proprietatea unei alte unitati de acelasi nivel, in cazul in care aceasta transmitere nu tine de modificarea Legii privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova, se efectueaza prin hotarire a Guvernului, cu acordul autoritatilor

unitatilor administrativ-teritoriale respective.

(6) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a solicita transmiterea in proprietate publica unitatii administrativ-teritoriale respective a bunurilor imobile care sint situate pe teritoriul ei si care pot fi folosite pentru satisfacerea nemijlocita a necesitatilor colectivitatii respective.

(7) Refuzul de a transmite un bun dintr-o forma de proprietate publica in alta poate fi atacat in instanta judecatoreasca.

 

Articolul 9. Modul de exercitare a dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

(1) Exercitarea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale consta in activitatea practica, desfasurata de autoritatile administratiei publice locale in ce priveste posesia, folosinta si dispozitia proprietatii publice locale in corespundere cu legislatia.

(2) Modul de exercitare a dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale in baza Legii cu privire la proprietate, prezentei legi si altor acte legislative in vigoare.

 

CAPITOLUL III

GARANTIILE SI APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA A UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

Articolul 10. Garantarea conditiilor juridice pentru exercitarea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

(1) In Republica Moldova, dreptul de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale este recunoscut si aparat de lege.

(2) Statul garanteaza conditii juridice pentru exercitarea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale egale conditiilor juridice de exercitare a dreptului la orice alta forma de proprietate.

(3) Nimeni nu are dreptul sa retraga in mod fortat patrimoniul proprietarului public, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare, precum si sa ceara comasarea bunurilor acestuia cu bunurile altui proprietar.

(4) Proprietarul public este in drept sa dispuna de bunurile proprii dupa cum crede de cuviinta, fara a incalca legislatia.

 

Articolul 11. Apararea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

(1) Proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale este imprescriptibila. Ea nu poate fi supusa exproprierii si nu poate constitui obiectul unor garantii reale. Aceasta proprietate poate fi data in administrare sau inchiriata in conditiile legii.

(2) Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor prezentului articol sint lovite de nulitate absoluta.

 

Articolul 12. Stingerea dreptului de proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Dreptul de proprietate publica a unitatilor administraiv-teritoriale inceteaza in cazul in care patrimoniul acestor unitati a fost distrus, privatizat sau a fost transmis in proprietatea publica a statului, in conditiile art.8 alin.(3) al prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

 

Articolul 13. Evidenta proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale

Evidenta proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale se tine in contabilitate, in mod distinct, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si aprobate de Guvern.

 

Articolul 14. Inventarierea proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale

Inventarierea proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale se va efectua de catre structuri abilitate de Guvern in decurs de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

Articolul 15. Delimitarea proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale

Delimitarea proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale se va face pina la 1 ianuarie 2000.

 

Articolul 16. Solutionarea litigiilor

Solutionarea litigiilor referitoare la delimitarea proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale este de competenta instantelor judecatoresti.

 

Articolul 17

Guvernul, in termen de o luna:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege.

 

PRESEDINTELE

PARLAMENTULUI

Dumitru DIACOV

 

Chisinau, 16 iulie 1999.

Nr. 523-XIV.