Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SPRIJINUL SALARIAL ACORDAT PERSONALULUI CLERICAL PE ANUL 2017

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ANEXA II FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE “ÎNVĂŢĂMÂNT”, CAPITOLUL III, Culte, literele B, C, D şi E, Secretariatul de Stat pentru Culte acordă sprijin financiar pentru salarizarea personalului clerical. Creditele bugetare aprobate privind contribuţia statului la salarizarea personalului de cult sunt de 359.191 mii lei, conform Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 17 februarie 2017, Partea I (vezi de asemenea) LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Capitolul III CulteA. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetareFuncții de execuție

Nr. crt. 

             Funcția               

 Nivelul studiilor 

Salariile de bază    - lei -          Gradația 0     

 Coeficient 

   1        

Preot                           

 

   Anul 2022     

 

gradul I

   S    

      4000       

  1,60   

gradul II

   S    

      3900       

  1,56   

definitiv

   S    

      3850       

  1,54   

debutant

   S    

      3700       

  1,48   

  2      

Preot                            gradul I

    M    

       3700       

   1,48   

definitiv

   M    

      3650       

  1,46   

debutant

   M    

      3550       

  1,42   

 

NOTĂ:1. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.2. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.B. Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică

Nr. crt. 

                 Funcția                                

Numărul maxim deposturi

  Funcția cu care se asimilează   

  1  

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  1      

Președintele Senatului și       Președintele Camerei Deputaților

  2   

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică   

   11     

Secretarii și Chestorii         Senatului și ai Camerei         Deputaților                    

  3   

Arhiepiscop, șef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, șef rabin, președinte    uniune, președinte)                                  

  22      

Ministru                          

  4   

Episcop, episcop-vicar patriarhal                       

  34      

Vicepreședinții comisiilor      permanente ale Senatului și Camerei Deputaților            

  5  

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar                                       

   26   

 Senatori, deputați             

 

  1. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică

Nr. crt. 

     Funcția clericală sau asimilată                    

Numărul   de    posturi

Funcția didactică cu care se             asimilează              

 1    

Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal,vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

  52      

Profesor cu studii superioare,  cu grad didactic I și vechime înînvățământ peste 25 ani        

 2    

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc,    vicar administrativ eparhial, vicar episcopal          

  41      

Profesor cu studii superioare,  cu grad didactic I și vechime înînvățământ între 20 și 25 ani  

 3    

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial,  secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 

  732     

Profesor cu studii superioare,  cu grad didactic II și vechime  în învățământ între 10 și 15 ani

 4    

Stareț, superioară, egumen 

  466     

Profesor cu studii superioare,  cu grad didactic II și vechime  în învățământ între 1 și 5 ani 

 

  1. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România

Nr.  crt.    

Funcția clericală                      

  Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar  la salarizare

    Funcția didactica cu care se asimilează

  

Preot, diacon, păstor, vestitor, imam, rabin, cantor *), oficiant de cult

     15272     

  

  1 

Cu studii superioare:                        

    10991     

Profesor cu studii superioare   

 

gradul I

     3040     

             gradul didactic I  

 

gradul II

     3250     

             gradul didactic II 

 

definitiv

     2440     

             definitiv          

 

debutant 

     2261     

             debutant           

  2   

Cu studii medii:                               

     4281       

Învățător, educator, maistru-    instructor, cu studii medii     

 

 gradul I 

      663     

            gradul didactic I   

 

gradul II

      784     

            gradul didactic II  

 

  definitiv

     1690     

            definitiv           

 

                                    debutant 

     1144     

            debutant            

Notă
*) Se utilizează la cultul mozaic.E. Reglementări specifice personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

 

Articolul 1

(1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi își păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

 

Secţiunea 1

Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

 

Articolul 2

(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică beneficiază de o indemnizație lunară, conform asimilărilor. Indemnizația lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;

c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.

(3) Criteriile în baza cărora unitățile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.

(6) Unitățile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităților de cult pentru al căror personal clerical se dorește acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) și care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute la alin. (2) și (3).

(7) Listele unităților de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condițiile alin. (2), precum și modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităților centrale de cult și se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitățile de cult care obțin venituri din închirierea, arendarea și concesionarea proprietăților.

 

Secţiunea a 2-a

Alte drepturi ale personalului clerical

 

Articolul 3

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

 

Articolul 4

De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condițiile prevăzute la art. 2, inclusiv toate contribuțiile stabilite prin lege.

 

Articolul 5

(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă stabilită prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat, care nu poate fi mai mică decât suma stabilită, potrivit legii, pentru anul 2017.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităților centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual, prin legea bugetului de stat sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

 

Articolul 6

Drepturile stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

 

Articolul 7

(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, și altor organe abilitate de lege.

(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Secretariatul de Stat pentru Culte poate modifica numărul de posturi prevăzut la lit. D, prin transformarea unor posturi cu studii medii în studii superioare, în funcție de necesități, respectiv diminuarea posturilor de la nr. crt. 2 și majorarea cu același număr la nr. crt. 1, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate.Secţiunea a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

 

Articolul 8

(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, respectiv unitățile de formare a personalului clerical primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective.

(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

 

Articolul 9

(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:a) de la bugetele locale:

(i) 19.899 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;

(ii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege;

b) de la bugetul de stat:

(i) 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic, respectiv în unitățile de formare a personalului clerical, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;

(ii) 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate;

(iii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuțiilor stabilite de lege.

(2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritățile administrației publice locale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

(6) Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, ținând seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Trascina file per caricare