Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Jälitustegevuse seadus

(terviktekst juuni 2004)

Vastu võetud 22. veebruaril 1994. a.(RT I 1994, 16, 290),jõustunud 18. märtsil 1994.a.,muudetud järgmiste seadustega:19.05.2004 jõust. 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329;17.12.2003 jõust. 05.02.2004 - RT I 2004, 2, 7;17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591;19.06.2002 jõust. 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375;12.06.2002 jõust. 01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350;06.06.2001 jõust. 12.07.2001 - RT I 2001, 58, 353;20.12.2000 jõust. 01.03.2001 - RT I 2001, 7, 17;20.12.2000 jõust. 01.04.2001 - RT I 2001, 3, 9;13.12.2000 jõust. 07.01.2001 - RT I 2000, 102, 671;16.05.2000 jõust. 05.06.2000 - RT I 2000, 40, 251;19.04.2000 jõust. 01.07.2000 - RT I 2000, 35, 222;15.12.1999 jõust. 01.01.2000 - RT I 1999, 95, 845;25.02.1999 jõust. 01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425;21.10.98 jõust. 01.04.99 - RT I 1998, 98/99, 1575;26.01.99 jõust. 28.02.99 - RT I 1999, 16, 271;29.10.98 jõust. 30.11.98 - RT I 1998, 101, 1663;11.06.98 jõust. 16.07.98 - RT I 1998, 61, 981;13.05.98 jõust. 19.06.98 - RT I 1998, 51, 756;14.05.98 jõust. 15.06.98 - RT I 1998, 50, 753;

06.05.98 jõust. 07.06.98 - RT I 1998, 47, 698;02.12.97 jõust. 03.01.98 - RT I 1997, 93, 1557;22.10.97 jõust. 01.01.98 - RT I 1997, 81, 1361;27.06.96 jõust. 26.07.96 - RT I 1996, 49, 955;26.01.95 jõust. 02.03.95 - RT I 1995, 15, 173.

[...]

§ 14. Kaasamine salajasele koostööle jälitustegevuses

(1)        Jälitusasutustel on õigus kaasata vabatahtlikule ajutisele või alalisele salajasele koostööle jälitustegevuses täisealisi isikuid nende nõusolekul.

(19.05.2004 jõust. 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

(2)        Salajane koostöö ja sellesse kaasatud isikud on salastatud. Jälitusasutus, muu riigiasutus või riigiametnik, kohaliku omavalitsuse asutus või kohaliku omavalitsuse ametnik võib teavet koostöös osalenu kohta avaldada ainult koostöös osalenu kirjalikul loal pärast seda, kui salastatuse tähtaeg on möödunud või seda on muudetud.

(19.05.2004 jõust. 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

(3)        Salajasele koostööle kaasatud isikud on kohustatud hoiduma teadvalt väära või laimava teabe edasiandmisest ning hoidma saladuses neile koostöö käigus teatavaks saanud andmed, samuti jälitustegevuses kasutatavad vahendid, meetodid ja taktika.

(4)        Salajasele koostööle kaasatud isikul on õigus keelduda jälitustegevuse ülesannete täitmisest oma lähedaste isikute suhtes.

(5)        Salajasele koostööle kaasatud isikul on õigus lõpetada salajane koostöö, täites käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes esitatud nõudeid saladuste hoidmise suhtes.

(6)        Riigikogu ning valla- ja linnavolikogu liikmeid, kohtunikke, prokuröre, advokaate ja vaimulikke ning Riigikogu poolt valitavaid ja nimetatavaid ametiisikuid on õigus Tallinna Halduskohtu esimehe või tema määratud sama kohtu halduskohtuniku kirjalikul loal kaasata ajutisele salajasele koostööle kriminaalmenetluse üksikute jälitustoimingute teostamiseks vaid juhul, kui nad on samas kriminaalasjas menetlusosalised või tunnistajad.

(02.12.97 jõust. 03.01.98 - RT I 1997, 93, 1557)

[...]

§ 28. (Kehtetu - 15.12.1999 jõust. 01.01.2000 - RT I 1999, 95, 845)

 

©FB

Trascina file per caricare

Surveillance Act

(consolidated text June 2004)

Passed 22 February 1994 RT1 I 1994, 16, 290),entered into force 18 March 1994,amended by the following Acts:19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329;17.12.2003 entered into force 05.02.2004 - RT I 2004, 2, 7;17.12.2003 entered into force 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591;19.06.2002 entered into force 01.08.2002 - RT I 2002, 61, 375;12.06.2002 entered into force 01.09.2002 - RT I 2002, 56, 350;06.06.2001 entered into force 12.07.2001 - RT I 2001, 58, 353;20.12.2000 entered into force 01.03.2001 - RT I 2001, 7, 17;20.12.2000 entered into force 01.04.2001 - RT I 2001, 3, 9;13.12.2000 entered into force 07.01.2001 - RT I 2000, 102, 671;16.05.2000 entered into force 05.06.2000 - RT I 2000, 40, 251;19.04.2000 entered into force 01.07.2000 - RT I 2000, 35, 222;15.12.1999 entered into force 01.01.2000 - RT I 1999, 95, 845;25.02.1999 entered into force 01.01.2000 - RT I 1999, 31, 425;21.10.98 entered into force 01.04.99 - RT I 1998, 98/99, 1575;26.01.99 entered into force 28.02.99 - RT I 1999, 16, 271;29.10.98 entered into force 30.11.98 - RT I 1998, 101, 1663;11.06.98 entered into force 16.07.98 - RT I 1998, 61, 981;13.05.98 entered into force 19.06.98 - RT I 1998, 51, 756;14.05.98 entered into force 15.06.98 - RT I 1998, 50, 753;

06.05.98 entered into force 07.06.98 - RT I 1998, 47, 698;02.12.97 entered into force 03.01.98 - RT I 1997, 93, 1557;22.10.97 entered into force 01.01.98 - RT I 1997, 81, 1361;27.06.96 entered into force 26.07.96 - RT I 1996, 49, 955;26.01.95 entered into force 02.03.95 - RT I 1995, 15, 173.

[...]

§ 14. Recruitment for secret co-operation in surveillance activities

(1)        Surveillance agencies have the right to recruit adults for voluntary temporary or permanent secret co-operation in surveillance activities with their consent.

(19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

(2)        Secret co-operation and persons who have been recruited therefor are classified as secret. Surveillance agencies, other state agencies, state officials, local government agencies or local government officials may disclose information concerning a person who has been engaged in co-operation only with the written permission of the person who has been engaged in co-operation after the term of classification expires or is altered.

(19.05.2004 entered into force 01.07.2004 - RT I 2004, 46, 329)

(3)        Persons who have been recruited for secret co-operation are required to refrain from knowingly disseminating false or defamatory information and to maintain the confidentiality of information which becomes known to them in the course of co-operation, and the equipment, methods and tactics used in surveillance.

(4)        A person who has been recruited for secret co-operation has the right to refuse to perform surveillance duties with regard to persons close to him or her.

(5)        A person who has been recruited for secret co-operation has the right to terminate secret co-operation if he or she adheres to the confidentiality requirements specified in subsections (2) and (3) of this section.

(6)        Members of the Riigikogu2, members of rural municipality councils, members of city councils, judges, prosecutors, advocates, ministers of religion and officials elected or appointed by the Riigikogu may, with the written permission of the chairman of Tallinn Administrative Court or an administrative court judge of Tallinn Administrative Court designated by him or her, be recruited for secret co-operation for the conduct of individual surveillance activities for a criminal proceeding only if they are parties to a proceeding or witnesses in the criminal matter concerned.

(02.12.97 entered into force 03.01.98 - RT I 1997, 93, 1557)

[...]

§ 27. Entry into force of Act

This Act enters into force on the date following the date of its publication in the Riigi Teataja.

 

©FB

Trascina file per caricare