Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor

 

Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ

 

Luând act de adresa nr. 3683 din 21.03.2016 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,înregistrată sub nr. 5971/21.03.2016 şi adresa 18324 din 02.09.2015 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

Având în vedere prevederile:

Art. 124 din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 8 alin.1, art. 9 alin. 3, art. 10, art. 12, art. 29 alin. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

Art. 1-2 din Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult;

HG nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;

Art. 874 alin. 1, art. 551, art. 861, art. 866 din Noul Cod Civil;

Art. 136 alin. 4 din Constituţie;

Ţinând cont de Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate nr. 6267 din 24.03.2016 comun al Serviciului Juridic Contencios, al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Compartimentului Administrarea domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.

Se modifică art. 1 din HCL nr. 255/17.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor după cum urmează: se aprobă darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 313 mp, teren aparţinând domeniului public al oraşului, identificat în anexă, parte integrantă laprezenta, către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Arhiepiscopia Iaşilor, în vederea edificăriiunui magazin pentru comercializarea obiectelor de cult şi carte religioasă.

Transmiterea în folosinţă gratuită se face pe o perioadă de 49 de ani.

 

Art. 2.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

 

Art.3.

Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie Publică Locală.

 

Iniţiator,

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,

Harpa Vasilică

 

Avizat legalitate,

Secretar oraş,

jr. Laura Elena Maftei