Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decret privind completarea Decretului nr. 177 din 4 august 1948, petru regimul general al cultelor religiose.

(28 octombrie  1959   Nr. 410, Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale nr. 28.)

 

Prezidiul Marii Adunări nationale a Republicii Populare Romîne decretează:

 

Art. 1. –

Decretul nr. 177 din 4 august 1958, petru regimul general al cultelor religiose se modifică după cum urmează:

După art. 7 se introduce art. 71 avînd următorul cupris:

“Articolul 71 . – Monahismul poate funcționa numai in minăstiri autori tate ale cultelor legale recunoscute. Autorizarea de funcționare a minăstirilor se da se către  Departamentul Cultelor.

Absolventii școlilor de pregătire a cleruli pot intra în monahism la orice virstă dacă au satisfăcult serviciul militar.

Alte persoane pot fi admise in monahism numai daca au împlinit virsta de 55 ani, barbații și de 50  ani, femeile, dacă renunța la salariu sau la pensie de la stat. Dacă nu sint casătorite și dacă nu au obligații deja stabilite pe baza Codului Familiei.

In cezurile cînd exercitarea cultului o reclamă, Departamentul Cultelor va putea autoriza pe unii monahi să ocupe funcții bisericești și să primească salariul cuvenit.

Dispozițiile de nai sus se aplică și minăstirilor și monahilor existenți.”

 

Presedintele

Prezidiului Marii

Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER

 

Secretarui

Prezidiului Marii

 

 

Adunări Naționale

GHEORGHE STOICA

 

BUCAREȘTI 28 octombrie 1959, Nr. 410

 

Trascina file per caricare